รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211100
24,183,431.00
0.00
24,157,543.41
0.00
2000406036000000
รายการงบประจำ
6211200
1,412,000.00
0.00
1,304,688.00
0.00
2000432031000000
รายการงบประจำ
6211200
1,047,752.00
0.00
844,976.50
0.00
2000433061000000
รายการงบประจำ
6211200
6,326,150.00
0.00
3,700,758.15
0.00
2000433062000000
รายการงบประจำ
6211200
114,400.00
0.00
108,614.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
4,811,766.00
0.00
2,843,876.83
0.00
2000439001000000
รายการงบประจำ
6211200
884,500.00
0.00
791,365.55
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
59,871,682.00
415,051.87
45,018,556.43
0.00
2000439004000000
รายการงบประจำ
6211200
5,398,600.00
0.00
2,692,756.13
0.00
2000439007000000
รายการงบประจำ
6211200
7,100.00
0.00
4,308.50
0.00
2000461037000000
รายการงบประจำ
6211200
566,000.00
0.00
99,380.00
0.00
2000433061110BRP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BRQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BRR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BRS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BRT
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BRU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BRV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BRW
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BRX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BRY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BRZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSL
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSN
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BST
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSW
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BSZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTD
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTL
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTN
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTT
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTW
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BTZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUD
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUL
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUN
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUT
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUW
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BUZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BVA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BVB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BVC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BVD
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BVE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BVF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BVG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BVH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BVI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BVJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BVK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M81
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
19,240.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M82
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M83
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
42,920.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M84
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M85
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M86
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M87
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M88
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M89
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M90
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
53,280.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M91
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M93
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M94
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
66,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M95
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
17,760.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M96
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M97
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M98
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M99
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N00
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N01
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N02
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N03
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N04
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
48,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N05
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N22
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N23
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
74,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N24
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N25
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N26
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
26,640.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N27
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N28
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N29
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N30
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N31
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N32
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
74,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N33
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
28,120.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N34
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y47
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,533.00
0.00
2000439001110Y57
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,533.00
0.00
2000439001110Y58
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,533.00
0.00
2000439001110Y68
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,533.00
0.00
2000439001110Y69
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,533.00
0.00
2000439001110Y72
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,533.00
0.00
2000439001110Y73
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,533.00
0.00
2000439001110Y74
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,536.00
0.00
2000439001110Y75
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,533.00
0.00
2000439002110440
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110480
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล(S
6211310
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110940
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABV
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
7,500.00
6,570.00
0.00
0.00
2000439002110ABW
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
7,500.00
6,570.00
0.00
0.00
2000439002110ABX
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
7,500.00
6,570.00
0.00
0.00
2000439002110ABY
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
7,500.00
6,570.00
0.00
0.00
2000439002110ABZ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
7,500.00
6,570.00
0.00
0.00
2000439002110ACA
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
7,500.00
6,570.00
0.00
0.00
2000439002110ACB
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
7,500.00
6,570.00
0.00
0.00
2000439002110ACC
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
7,500.00
6,570.00
0.00
0.00
2000439002110ACD
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
7,500.00
6,570.00
0.00
0.00
2000439002110AR0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,120.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
47,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
55,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
47,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
82,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
41,080.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
55,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
55,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ASO
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6211310
8,000.00
7,610.00
0.00
0.00
2000439002110ASP
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6211310
8,000.00
7,610.00
0.00
0.00
2000439002110AT0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
60,040.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110BPI
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6211310
9,000.00
8,990.00
0.00
0.00
2000439002110BPJ
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6211310
9,000.00
8,990.00
0.00
0.00
2000439002110BPK
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6211310
9,000.00
8,990.00
0.00
0.00
2000439002110BPL
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6211310
9,000.00
8,990.00
0.00
0.00
2000439002110CML
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CMM
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CMN
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CMO
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CMP
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CMQ
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CMR
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CMS
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CMT
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CMU
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CMV
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CMW
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110CQQ
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6211310
10,000.00
9,990.00
0.00
0.00
2000439002110DCY
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6211310
11,000.00
10,380.00
0.00
0.00
2000439002110DCZ
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6211310
11,000.00
10,380.00
0.00
0.00
2000439002110DDA
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6211310
11,000.00
10,380.00
0.00
0.00
2000439002110DNP
ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุตโ
6211310
4,500.00
4,490.00
0.00
0.00
2000439002110DNQ
ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุตโ
6211310
4,500.00
4,490.00
0.00
0.00
2000439002110DNR
ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุตโ
6211310
4,500.00
4,490.00
0.00
0.00
2000439002110DNS
ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุตโ
6211310
4,500.00
4,490.00
0.00
0.00
2000439002110DR9
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
58,500.00
58,330.00
0.00
0.00
2000439002110DS0
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
58,500.00
58,330.00
0.00
0.00
2000439002110DS1
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
58,500.00
58,330.00
0.00
0.00
2000439002110DS2
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
58,500.00
58,330.00
0.00
0.00
2000439002110DS3
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
58,500.00
58,330.00
0.00
0.00
2000439002110DS4
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
58,500.00
58,330.00
0.00
0.00
2000439002110DS5
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
58,500.00
58,330.00
0.00
0.00
2000439002110DS6
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
58,500.00
58,330.00
0.00
0.00
2000439002110DS7
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
58,500.00
58,330.00
0.00
0.00
2000439002110DUM
ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุตโ
6211310
7,400.00
6,500.00
0.00
0.00
2000439002110DUN
ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุตโ
6211310
7,400.00
6,500.00
0.00
0.00
2000439002110DUO
ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุตโ
6211310
7,400.00
6,500.00
0.00
0.00
2000439002110EBM
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตโ
6211310
11,000.00
10,380.00
0.00
0.00
2000439002110EBN
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตโ
6211310
11,000.00
10,380.00
0.00
0.00
2000439002110EBO
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตโ
6211310
11,000.00
10,380.00
0.00
0.00
2000439002110EBP
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตโ
6211310
11,000.00
10,380.00
0.00
0.00
2000439002110EBQ
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตโ
6211310
11,000.00
10,380.00
0.00
0.00
2000439002110EME
เครื่องดูดฝุ่นขนาด25ลิต
6211310
10,000.00
0.00
9,900.00
0.00
2000439002110EWQ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
2000439002110EWR
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
2000439002110FNF
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
2000439002110FNG
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
2000439002110FNH
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
2000439002110FQI
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
28,600.00
0.00
28,600.00
0.00
2000439002110FR3
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR4
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR5
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR6
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR8
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR9
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FS0
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GKL
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
2000439002110GKM
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
2000439002110GKN
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
2000439002110GKO
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
2000439002110GKP
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
2000439002110GKQ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
2000439002110GRE
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
56,000.00
0.00
56,000.00
0.00
2000439002110GRF
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
28,000.00
0.00
28,000.00
0.00
2000439002110GRG
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
28,000.00
0.00
28,000.00
0.00
2000439002110HJS
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6211310
9,800.00
0.00
9,800.00
0.00
2000439002110HSJ
ถังน้ำแบบสเตนเลสขนาดความ
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000439002110HSK
ถังน้ำแบบสเตนเลสขนาดความ
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000439002110IE3
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IE4
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IE5
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IHQ
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IHR
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IZX
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IZY
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVK
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
21,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVL
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVM
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
33,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVN
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVO
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
16,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVP
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
33,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVQ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
8,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVR
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
84,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVS
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
42,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVT
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
38,640.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVU
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
67,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVV
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
33,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVW
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
84,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KJL
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น(
6211310
75,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KJM
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น(
6211310
75,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSJ
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KZT
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
106,000.00
105,210.00
0.00
0.00
2000439002110LHI
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
101,000.00
100,450.00
0.00
0.00
2000439002110LO6
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
6,600.00
5,990.00
0.00
0.00
2000439002110ME2
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
9,300.00
8,500.00
0.00
0.00
2000439002110MFF
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2Sw
6211310
15,000.00
14,460.00
0.00
0.00
2000439002110MIH
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
6211310
63,000.00
62,880.00
0.00
0.00
2000439002110MVN
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
9,000.00
8,300.00
0.00
0.00
2000439002110MXS
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตส
6211310
11,000.00
10,380.00
0.00
0.00
2000439002110NAE
เครื่องดูดฝุ่นขนาด25ลิต
6211310
10,000.00
0.00
9,900.00
0.00
2000439002110ND7
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
9,300.00
8,500.00
0.00
0.00
2000439002110ND8
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
9,300.00
8,500.00
0.00
0.00
2000439002110ND9
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
9,300.00
8,500.00
0.00
0.00
2000439002110NE0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
9,300.00
8,500.00
0.00
0.00
2000439002110NGT
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
28,000.00
0.00
28,000.00
0.00
2000439002110NNP
ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนากา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OC8
เครื่องฉายภาพ3มิติโรงเร
6211310
9,800.00
9,160.00
0.00
0.00
2000439002110OX4
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
12,700.00
12,200.00
0.00
0.00
2000439002110OX5
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
12,700.00
12,200.00
0.00
0.00
2000439002110OX6
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
12,700.00
12,200.00
0.00
0.00
2000439002110PY6
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
12,700.00
12,200.00
0.00
0.00
2000439002110PY7
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
12,700.00
12,200.00
0.00
0.00
2000439002110PY8
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
12,700.00
12,200.00
0.00
0.00
2000439002110QFG
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QGA
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
420,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QHC
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QNF
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
2000439002110QNP
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
2000439002110QOM
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
105,000.00
0.00
105,000.00
0.00
2000439002110QT4
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
13,200.00
12,420.00
0.00
0.00
2000439002110QT5
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
13,200.00
12,420.00
0.00
0.00
2000439002110RS1
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
14,300.00
13,340.00
0.00
0.00
2000439002110RS2
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
14,300.00
13,340.00
0.00
0.00
2000439002110SN1
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
19,500.00
18,720.00
0.00
0.00
2000439002110TA2
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
6,100.00
5,770.00
0.00
0.00
2000439002110TK9
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
9,800.00
9,600.00
0.00
0.00
2000439002110TL0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
9,800.00
9,600.00
0.00
0.00
2000439002110UB2
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
5,300.00
4,530.00
0.00
0.00
2000439002110US9
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
6,100.00
5,770.00
0.00
0.00
2000439002110VF4
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
8,500.00
7,700.00
0.00
0.00
2000439002110VF5
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
8,500.00
7,700.00
0.00
0.00
2000439002110WI2
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
8,800.00
7,840.00
0.00
0.00
2000439002110WI3
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
8,800.00
7,840.00
0.00
0.00
2000439002110XY3
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
11,200.00
10,280.00
0.00
0.00
2000439002110XY4
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
11,200.00
10,280.00
0.00
0.00
2000439002110YE1
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขน
6211310
13,000.00
12,460.00
0.00
0.00
2000439002110YE2
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขน
6211310
13,000.00
12,460.00
0.00
0.00
2000439002410AAA
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
278,000.00
0.00
278,000.00
0.00
2000439002410AAB
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410AAC
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
410,000.00
0.00
410,000.00
0.00
2000439002410AAD
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
487,000.00
0.00
487,000.00
0.00
2000439002410AAE
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
220,000.00
0.00
220,000.00
0.00
2000439002410AAF
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
476,000.00
0.00
475,568.00
0.00
2000439002410AAG
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
378,200.00
0.00
378,200.00
0.00
2000439002410AAH
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
201,000.00
0.00
201,000.00
0.00
2000439002410AAI
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
2000439002410AAJ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
172,000.00
0.00
172,000.00
0.00
2000439002410AAK
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
142,000.00
0.00
142,000.00
0.00
2000439002410AAL
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
362,000.00
0.00
362,000.00
0.00
2000439002410AAM
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
91,000.00
0.00
91,000.00
0.00
2000439002410AAN
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
178,000.00
0.00
178,000.00
0.00
2000439002410AAO
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
220,000.00
0.00
220,000.00
0.00
2000439002410AAP
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
479,000.00
0.00
479,000.00
0.00
2000439002410AAQ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
2000439002410AAR
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
196,000.00
0.00
196,000.00
0.00
2000439002410AAS
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
2000439002410AAT
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
456,000.00
0.00
456,000.00
0.00
2000439002410AAU
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
2000439002410AAV
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
340,000.00
0.00
340,000.00
0.00
2000439002410AAW
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
411,000.00
0.00
411,000.00
0.00
2000439002410AAX
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
461,000.00
0.00
460,620.00
0.00
2000439002410AAY
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
123,000.00
0.00
123,000.00
0.00
2000439002410AAZ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
444,000.00
443,900.00
0.00
0.00
2000439002410ABA
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
178,000.00
0.00
178,000.00
0.00
2000439002410ABB
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
169,000.00
0.00
169,000.00
0.00
2000439002410ABC
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
349,000.00
0.00
349,000.00
0.00
2000439002410ABD
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
430,000.00
0.00
430,000.00
0.00
2000439002410ABE
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
2000439002410ABF
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
314,000.00
0.00
314,000.00
0.00
2000439002410ABG
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
123,000.00
0.00
123,000.00
0.00
2000439002410ABH
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
158,000.00
0.00
158,000.00
0.00
2000439002410ABI
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
167,000.00
0.00
167,000.00
0.00
2000439002410ABJ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
284,000.00
0.00
284,000.00
0.00
2000439002410ABK
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
189,800.00
0.00
189,800.00
0.00
2000439002410ABL
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
68,000.00
0.00
68,000.00
0.00
2000439002410ABM
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000439002410ABN
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
387,000.00
0.00
387,000.00
0.00
2000439002410ABO
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2000439002410ABP
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
362,000.00
0.00
362,000.00
0.00
2000439002410ABQ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ABR
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
241,000.00
0.00
241,000.00
0.00
2000439002410ABS
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
202,000.00
0.00
202,000.00
0.00
2000439002410ABT
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
149,000.00
0.00
149,000.00
0.00
2000439002410ABU
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
169,000.00
0.00
169,000.00
0.00
2000439002410ABV
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
389,400.00
0.00
389,400.00
0.00
2000439002410ABW
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
358,000.00
0.00
358,000.00
0.00
2000439002410ABX
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
122,000.00
0.00
122,000.00
0.00
2000439002410ABY
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ABZ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
163,000.00
0.00
163,000.00
0.00
2000439002410ACA
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
342,000.00
0.00
342,000.00
0.00
2000439002410ACB
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
2000439002410ACC
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
444,000.00
0.00
444,000.00
0.00
2000439002410ACD
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
168,000.00
0.00
168,000.00
0.00
2000439002410ACE
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
119,000.00
0.00
119,000.00
0.00
2000439002410ACF
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000439002410ACG
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000439002410ACH
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
2000439002410ACI
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2000439002410ACJ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
122,000.00
0.00
122,000.00
0.00
2000439002410ACK
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
2000439002410ACL
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,000.00
0.00
270,000.00
0.00
2000439002410ACM
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
480,000.00
0.00
480,000.00
0.00
2000439002410ACN
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
414,000.00
0.00
414,000.00
0.00
2000439002410ACO
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
138,000.00
0.00
138,000.00
0.00
2000439002410ACP
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
2000439002410ACQ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
223,000.00
0.00
223,000.00
0.00
2000439002410ACR
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
109,000.00
0.00
109,000.00
0.00
2000439002410ACS
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
2000439002410ACT
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
285,000.00
0.00
285,000.00
0.00
2000439002410ACU
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
459,800.00
0.00
459,800.00
0.00
2000439002410ACV
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
199,000.00
0.00
199,000.00
0.00
2000439002410AS0
แบบรางระบายน้ำฝาเปิดโรงเร
6211320
447,700.00
0.00
447,700.00
0.00
2000439002410AS1
รั้วลวดหนามขนาด7เส้นโร
6211320
52,000.00
0.00
52,000.00
0.00
2000439002410AS2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถ
6211320
497,800.00
0.00
497,800.00
0.00
2000439002410AS3
รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรา
6211320
100,600.00
0.00
100,600.00
0.00
2000439002410AS4
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถ
6211320
472,900.00
0.00
472,900.00
0.00
2000439002410AS5
รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไ
6211320
152,500.00
0.00
152,500.00
0.00
2000439002410AS6
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถ
6211320
102,600.00
0.00
102,600.00
0.00
2000439002410BXP
โรงอาหาร260ที่นั่งโรงเร
6211320
2,780,000.00
1,946,000.00
742,083.00
0.00
2000439002410BXQ
ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49
6211320
427,200.00
427,000.00
0.00
0.00
2000439002410CEC
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6211320
3,750,000.00
3,000,000.00
577,658.00
0.00
2000439002410CED
โรงอาหาร260ที่นั่งโรงเร
6211320
2,780,000.00
2,780,000.00
0.00
0.00
2000439002410CGH
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถ
6211320
480,400.00
0.00
480,400.00
0.00
2000439002410COK
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
402,000.00
0.00
402,000.00
0.00
2000439002410COL
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
470,000.00
0.00
470,000.00
0.00
2000439002410CRW
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
492,100.00
0.00
492,100.00
0.00
2000439002410CRX
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
185,000.00
0.00
185,000.00
0.00
2000439002410J82
อาคารเรียนสปช.104/26ขนา
6211320
2,190,000.00
2,190,000.00
0.00
0.00
2000439002410J83
อาคารเรียนสปช.102/26ขนา
6211320
1,444,000.00
1,444,000.00
0.00
0.00
2000439002410J84
อาคารเรียนสปช.101/26ขนา
6211320
1,796,000.00
718,400.00
960,100.00
0.00
2000439002410J85
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6211320
3,118,000.00
3,118,000.00
0.00
0.00
2000439002410J86
อาคารเรียนสปช.104/26ขนา
6211320
2,340,000.00
2,340,000.00
0.00
0.00
2000439002410J87
อาคารเรียนสปช.104/26ขนา
6211320
2,180,000.00
1,308,000.00
723,031.00
0.00
2000439002410J88
อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.
6211320
627,400.00
627,400.00
0.00
0.00
2000439002410J89
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6211320
2,954,000.00
1,771,999.80
1,114,333.20
0.00
2000439002410J90
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
378,000.00
0.00
377,103.00
0.00
2000439002410J91
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
378,000.00
0.00
377,103.00
0.00
2000439002410J92
อาคารเรียนสปช.104/26ขนา
6211320
2,240,000.00
2,240,000.00
0.00
0.00
2000439002410J93
ส้วมนักเรียนชาย4ที่/49โ
6211320
445,200.00
0.00
438,435.60
0.00
2000439002410J94
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
393,000.00
0.00
393,000.00
0.00
2000439002410J95
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
378,000.00
0.00
377,103.00
0.00
2000439002410J96
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
378,000.00
0.00
377,103.00
0.00
2000439002410J97
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
378,000.00
0.00
377,103.00
0.00
2000439002410J98
อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.
6211320
745,400.00
0.00
745,000.00
0.00
2000439002410T74
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T75
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T76
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T77
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T78
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410ZY7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
225,000.00
0.00
225,000.00
0.00
2000439002410ZY8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
316,000.00
0.00
316,000.00
0.00
2000439002410ZY9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
477,000.00
0.00
477,000.00
0.00
2000439002410ZZ0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
202,700.00
0.00
202,700.00
0.00
2000439002410ZZ1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
156,000.00
0.00
156,000.00
0.00
2000439002410ZZ2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
488,000.00
0.00
488,000.00
0.00
2000439002410ZZ3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
315,000.00
0.00
315,000.00
0.00
2000439002410ZZ4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
370,000.00
0.00
370,000.00
0.00
2000439002410ZZ5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,000.00
0.00
270,000.00
0.00
2000439002410ZZ6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
487,000.00
0.00
487,000.00
0.00
2000439002410ZZ7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
236,000.00
0.00
236,000.00
0.00
2000439002410ZZ8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
385,000.00
0.00
385,000.00
0.00
2000439002410ZZ9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
252,000.00
0.00
252,000.00
0.00
2000439002420050
อาคารเรียน216ล./57-กโรง
6211320
4,209,600.00
2,531,293.00
1,678,307.00
0.00
2000433022500040
ค่าหนังสือเรียน
6211410
14,776,144.00
0.00
14,776,144.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
10,186,005.00
0.00
10,185,615.00
0.00
2000433022500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
8,595,450.00
0.00
8,595,450.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
14,914,060.00
0.00
14,913,580.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
72,051,362.00
0.00
72,000,900.00
0.00