รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
30,540,930.00
0.00
30,502,585.11
0.00
2000405036000000
รายการงบประจำ
6111200
605,700.00
0.00
605,700.00
0.00
2000429031000000
รายการงบประจำ
6111200
11,918,513.00
0.00
11,018,512.41
0.00
2000429047000000
รายการงบประจำ
6111200
3,699,815.00
2,758,200.00
941,542.55
0.00
2000429052000000
รายการงบประจำ
6111200
2,118,250.00
181,660.00
1,936,587.75
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
4,485,764.00
0.00
4,485,762.64
0.00
2000434001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,012,300.00
0.00
1,012,298.00
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
71,621,251.00
1,391,000.00
70,230,240.40
0.00
2000434003000000
รายการงบประจำ
6111200
25,413.00
0.00
25,413.00
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
5,764,500.00
0.00
5,764,491.03
0.00
2000443041000000
รายการงบประจำ
6111200
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
2000450037000000
รายการงบประจำ
6111200
358,500.00
0.00
358,419.00
0.00
2000429047110AK8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110AK9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110AL0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110AL1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110AL2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110AL3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110AL4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110AL5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110AL6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110AL7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110AL8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110DW7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110DW8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110DW9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110DX0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110DX1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110DX2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110DX3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FA9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FB0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FB1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FB2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FB3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FB4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FB5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FB6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FB7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FB8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FB9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FC0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FP5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FP6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FP7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FP8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110FP9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110HJ4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110HJ5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110HJ6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110HJ7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110HJ8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110HJ9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110HK0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110HK1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110HK2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110HK3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IQ4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IQ5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IQ6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IQ7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IQ8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IQ9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IR0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IR1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IR2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IR3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IR4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IR5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IR6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IR7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IR8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IR9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IS0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IS1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IS2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IS3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110IS4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110JV3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110JV4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110JV5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110JV6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110JV7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110JV8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110JV9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110JW0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110JW1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
45,200.00
0.00
2000429047110JW2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110JW3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OV8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OV9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OW0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OW1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OW2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OW3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OW4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OW5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OW6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OW7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OW8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OW9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110OX0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110R61
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110R62
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110R63
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110R64
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110R65
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110R66
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110R67
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000429047110R68
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,140.00
0.00
2000434001110A88
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110A89
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
10,360.00
0.00
10,360.00
0.00
2000434001110A90
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
2000434001110A93
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
13,320.00
0.00
13,320.00
0.00
2000434001110D00
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
2000434001110D03
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110D04
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
2000434001110D05
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
11,840.00
0.00
11,840.00
0.00
2000434001110D06
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
7,400.00
0.00
7,400.00
0.00
2000434001110D07
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
44,400.00
0.00
44,400.00
0.00
2000434001110D08
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
44,400.00
0.00
44,400.00
0.00
2000434001110D09
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
71,040.00
0.00
71,040.00
0.00
2000434001110F55
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110F56
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
2000434001110F57
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110F58
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110F59
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
2000434001110F60
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110F66
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
20,720.00
0.00
20,720.00
0.00
2000434001110F67
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
2000434001110F68
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110J77
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110J78
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
2000434001110J79
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
2000434001110J81
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
20,720.00
0.00
20,720.00
0.00
2000434001110J82
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
20,720.00
0.00
20,720.00
0.00
2000434001110J83
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110R43
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
23,680.00
0.00
23,680.00
0.00
2000434001110R81
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
22,200.00
0.00
2000434001110R85
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110R86
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110R87
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
2000434001110R88
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
51,800.00
0.00
51,800.00
0.00
2000434001110R89
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
11,840.00
0.00
11,840.00
0.00
2000434001110R90
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
5,920.00
0.00
5,920.00
0.00
2000434001110S23
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,080.00
0.00
31,080.00
0.00
2000434001110S24
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
59,200.00
0.00
59,200.00
0.00
2000434001110S26
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
20,720.00
0.00
20,720.00
0.00
2000434001110S27
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110S28
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
22,200.00
0.00
2000434001110T16
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110T17
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,360.00
0.00
47,360.00
0.00
2000434001110T23
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110T24
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
26,640.00
0.00
26,640.00
0.00
2000434001110T25
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
41,440.00
0.00
41,440.00
0.00
2000434002110520
ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ปร
6111310
186,200.00
0.00
186,200.00
0.00
2000434002110AAI
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110AHY
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110AHZ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110AJL
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
2000434002110ARB
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110ARC
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110ARD
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110AUD
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
0.00
32,400.00
0.00
2000434002110AZ1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
23,700.00
0.00
23,700.00
0.00
2000434002110AZ2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
158,000.00
0.00
158,000.00
0.00
2000434002110AZV
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
6111310
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000434002110B22
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110B23
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110B24
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110B25
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110B26
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110B27
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110BBT
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
51,200.00
0.00
51,200.00
0.00
2000434002110BCO
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
19,600.00
0.00
19,600.00
0.00
2000434002110BHW
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
0.00
32,400.00
0.00
2000434002110BJ9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
28,440.00
0.00
28,440.00
0.00
2000434002110BK0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110BK1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110BK2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110BK3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110BK4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110BK5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
79,000.00
0.00
79,000.00
0.00
2000434002110BK6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110BLD
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
28,000.00
0.00
28,000.00
0.00
2000434002110BMJ
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
61,600.00
0.00
2000434002110BOH
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
100,800.00
0.00
100,800.00
0.00
2000434002110C86
ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ปร
6111310
186,200.00
0.00
186,200.00
0.00
2000434002110CBM
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
10,900.00
0.00
10,900.00
0.00
2000434002110CBN
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
10,900.00
0.00
10,900.00
0.00
2000434002110CED
ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า(Sh
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110CK7
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6111310
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2000434002110CL3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110CL4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110CL5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110CL6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110CR4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
79,000.00
0.00
79,000.00
0.00
2000434002110CR5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110CSA
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110CTJ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
25,200.00
0.00
25,200.00
0.00
2000434002110CTK
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
21,840.00
0.00
21,840.00
0.00
2000434002110CVQ
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
10,900.00
0.00
10,900.00
0.00
2000434002110DAZ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
36,960.00
0.00
36,960.00
0.00
2000434002110DB3
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6111310
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
2000434002110DBZ
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
61,600.00
0.00
2000434002110DIL
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
171,500.00
0.00
2000434002110DIM
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
171,500.00
0.00
2000434002110DKV
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
50,400.00
0.00
50,400.00
0.00
2000434002110DPB
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110DPC
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110DPD
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110DPE
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110DTY
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110DTZ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110DUA
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110DUB
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110DV9
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6111310
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
2000434002110DY1
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขน
6111310
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
2000434002110DYD
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
172,500.00
0.00
172,460.00
0.00
2000434002110DYE
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110DYF
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110DYG
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110EC1
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6111310
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
2000434002110EG2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110EG3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
55,300.00
0.00
55,300.00
0.00
2000434002110EG4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
55,300.00
0.00
55,300.00
0.00
2000434002110EGK
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110ESK
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110ESL
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110ESM
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110ESN
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110ESO
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110ESP
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110ET6
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110EVG
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110EVH
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110EVI
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110EVJ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110EWI
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110FE7
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110FRN
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110FRO
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
2000434002110G39
ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ปร
6111310
186,200.00
0.00
186,200.00
0.00
2000434002110H85
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110I20
อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโร
6111310
154,800.00
0.00
154,800.00
0.00
2000434002110IA6
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110J16
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110J17
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110J18
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110J19
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
67,940.00
0.00
67,940.00
0.00
2000434002110JI7
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6111310
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
2000434002110K76
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
23,700.00
0.00
23,700.00
0.00
2000434002110K77
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
23,700.00
0.00
23,700.00
0.00
2000434002110K78
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
18,960.00
0.00
18,960.00
0.00
2000434002110K79
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110KH4
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6111310
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
2000434002110LM3
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6111310
37,000.00
0.00
37,000.00
0.00
2000434002110ML1
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6111310
36,000.00
0.00
36,000.00
0.00
2000434002110NL0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6111310
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
2000434002110O98
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110O99
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110OK6
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000434002110OX2
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตโ
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000434002110P00
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110P01
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
23,700.00
0.00
23,700.00
0.00
2000434002110P02
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
12,640.00
0.00
12,640.00
0.00
2000434002110P03
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110P04
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
53,720.00
0.00
53,720.00
0.00
2000434002110P05
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
90,060.00
0.00
90,060.00
0.00
2000434002110P06
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
52,140.00
0.00
52,140.00
0.00
2000434002110P07
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
90,060.00
0.00
90,060.00
0.00
2000434002110PI4
เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ
6111310
182,000.00
0.00
182,000.00
0.00
2000434002110PO3
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110PX0
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6111310
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
2000434002110QM4
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6111310
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
2000434002110RI7
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000434002110RN0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
0.00
32,400.00
0.00
2000434002110RN1
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
0.00
32,400.00
0.00
2000434002110RN2
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
0.00
32,400.00
0.00
2000434002110SA6
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6111310
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
2000434002110SV7
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110SX7
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6111310
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
2000434002110SX8
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6111310
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
2000434002110TJ5
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล
6111310
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
2000434002110TU0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6111310
13,000.00
0.00
13,000.00
0.00
2000434002110TU1
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6111310
13,000.00
0.00
13,000.00
0.00
2000434002110UA3
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6111310
13,000.00
0.00
13,000.00
0.00
2000434002110UK2
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
0.00
32,400.00
0.00
2000434002110UT9
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
0.00
32,400.00
0.00
2000434002110UU0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
0.00
32,400.00
0.00
2000434002110UU1
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
0.00
32,400.00
0.00
2000434002110UU2
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
32,400.00
0.00
32,400.00
0.00
2000434002110VF9
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110VN8
ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า(Sh
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110VQ7
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6111310
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
2000434002110VW5
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6111310
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
2000434002110W34
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6111310
17,000.00
0.00
17,000.00
0.00
2000434002110WB0
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000434002110X80
Activeboradพร้อมโปรเจคเต
6111310
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2000434002110XB9
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110XI2
ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน(S
6111310
135,000.00
0.00
135,000.00
0.00
2000434002110XN8
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000434002110YN2
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาด2,0
6111310
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
2000434002110YR0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6111310
10,900.00
0.00
10,900.00
0.00
2000434002110YY1
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110ค15
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม(ระ
6111310
297,000.00
0.00
297,000.00
0.00
2000434002120100
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6111310
1,285,000.00
0.00
1,285,000.00
0.00
2000429052410P69
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
455,400.00
0.00
455,400.00
0.00
2000434002410260
ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49
6111320
368,900.00
0.00
368,900.00
0.00
2000434002410380
ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49
6111320
338,300.00
0.00
338,244.05
0.00
2000434002410520
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000434002410520
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000434002410610
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000434002410850
อาคารเรียนสปช.104/26ขนา
6111320
1,879,500.00
0.00
1,879,419.00
0.00
2000434002410880
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,802,800.00
885,136.80
1,917,605.20
0.00
2000434002410880
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,789,700.00
2,300,000.00
0.00
0.00
2000434002410910
อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.
6111320
583,400.00
378,000.00
205,328.00
0.00
2000434002410AB2
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410AB3
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
156,840.00
0.00
2000434002410AEV
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
140,900.00
0.00
140,900.00
0.00
2000434002410AEW
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
396,000.00
0.00
396,000.00
0.00
2000434002410AEX
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
667,700.00
0.00
667,347.00
0.00
2000434002410APR
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,627,600.00
828,000.00
1,799,524.00
0.00
2000434002410B24
อาคารเรียนสปช.103/26ขนา
6111320
1,449,000.00
869,400.00
505,038.00
0.00
2000434002410BS8
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,627,000.00
825,000.00
1,802,000.00
0.00
2000434002410BS9
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
3,011,800.00
0.00
3,011,729.00
0.00
2000434002410BT0
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,814,200.00
0.00
2,814,139.00
0.00
2000434002410D09
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000434002410H68
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,599,700.00
825,000.00
1,774,666.00
0.00
2000434002410H69
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,788,700.00
0.00
2,788,666.00
0.00
2000434002410J47
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000434002410J48
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000434002410J49
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000434002410L66
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000434002410M40
อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.
6111320
626,800.00
0.00
626,787.00
0.00
2000434002410N26
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000434002410O97
อาคารเรียนสปช.103/26ขนา
6111320
1,255,500.00
798,000.00
457,426.00
0.00
2000434002410Q91
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,970,800.00
0.00
2,970,729.00
0.00
2000434002410Q92
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,899,700.00
2,367,000.00
0.00
0.00
2000434002410QH7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
171,200.00
0.00
171,200.00
0.00
2000434002410QH8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
245,500.00
0.00
245,500.00
0.00
2000434002410QH9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
174,100.00
0.00
174,100.00
0.00
2000434002410SX6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
194,100.00
0.00
193,300.00
0.00
2000434002410TG4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
396,000.00
0.00
396,000.00
0.00
2000434002410TG5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
112,400.00
0.00
112,400.00
0.00
2000434002410TG6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
82,900.00
0.00
82,900.00
0.00
2000434002410TQ9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
105,500.00
0.00
105,500.00
0.00
2000434002410TR0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
364,300.00
0.00
364,300.00
0.00
2000434002410U90
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000434002410U91
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
366,000.00
0.00
366,000.00
0.00
2000434002410U92
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000434002410ZAA
ค่าก่อสร้างปรับปรุง
6111320
1,706,800.00
1,440,800.00
266,000.00
0.00
2000434002410ZB5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
145,300.00
0.00
145,300.00
0.00
2000434002410ZB6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
234,600.00
0.00
234,600.00
0.00
2000434002410ZB7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
110,400.00
0.00
110,400.00
0.00
2000434002410ZH2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
224,500.00
0.00
224,500.00
0.00
2000429052500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
10,799,831.00
0.00
10,784,132.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
91,038,050.00
0.00
90,910,760.00
0.00
2000429052500120
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
12,172,050.00
0.00
12,140,790.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
17,864,995.00
0.00
17,844,780.00
0.00
2000429052500200
ค่าหนังสือเรียน
6111410
6,605,089.00
0.00
6,605,089.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
12,132,140.00
0.00
12,116,985.00
0.00