รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
22,232,000.00
0.00
2,519,920.00
0.00
2000429031000000
รายการงบประจำ
6111200
9,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
2,587,880.00
0.00
320,431.00
0.00
2000434001000000
รายการงบประจำ
6111200
300,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
22,896,400.00
0.00
3,257,204.00
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
2,778,300.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110A88
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110A89
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
10,360.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110A90
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110A93
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
13,320.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110D00
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110D03
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110D04
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110D05
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
11,840.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110D06
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
7,400.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110D07
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110D08
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110D09
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
71,040.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F55
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F56
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F57
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F58
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F59
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F60
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F66
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
20,720.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F67
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F68
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110J77
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110J78
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110J79
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110J81
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
20,720.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110J82
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
20,720.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110J83
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R43
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R81
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R85
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R86
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R87
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R88
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
51,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R89
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
11,840.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R90
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
5,920.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S23
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,080.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S24
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
59,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S26
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
20,720.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S27
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S28
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110T16
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110T17
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,360.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110T23
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110T24
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
26,640.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110T25
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
41,440.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110BMJ
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110BOH
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
100,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110CED
ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า(Sh
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110CSA
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110CTJ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
25,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110CTK
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
21,840.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DAZ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
36,960.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DBZ
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DIL
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DIM
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DKV
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110VN8
ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า(Sh
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110XI2
ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน(S
6111310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002120100
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6111310
1,288,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002410APR
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
3,987,700.00
0.00
0.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
27,510,350.00
0.00
27,510,350.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
6,385,400.00
0.00
6,385,400.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
4,323,095.00
0.00
4,323,095.00
0.00