รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211100
7,635,231.00
0.00
5,072,994.84
0.00
2000432031000000
รายการงบประจำ
6211200
8,360.00
0.00
0.00
0.00
2000433061000000
รายการงบประจำ
6211200
2,360,000.00
0.00
442,000.00
0.00
2000433062000000
รายการงบประจำ
6211200
5,500.00
0.00
0.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
1,637,350.00
0.00
632,069.00
0.00
2000439001000000
รายการงบประจำ
6211200
300,000.00
0.00
152,923.26
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
25,157,294.00
0.00
6,782,303.79
0.00
2000439004000000
รายการงบประจำ
6211200
2,494,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M81
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
19,240.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M82
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M83
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
42,920.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M84
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M85
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M86
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M87
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M88
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M89
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M90
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
53,280.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M91
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M93
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M94
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
66,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M95
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
17,760.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M96
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M97
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M98
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M99
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N00
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N01
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N02
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N03
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N04
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
48,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N05
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N22
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N23
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
74,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N24
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N25
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N26
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
26,640.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N27
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N28
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N29
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N30
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N31
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N32
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
74,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N33
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
28,120.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N34
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y47
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y57
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y58
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y68
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y69
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y72
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y73
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y74
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y75
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110440
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110480
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล(S
6211310
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110940
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110950
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABV
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABW
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABX
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABY
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABZ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ACA
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ACB
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ACC
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ACD
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,120.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
47,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AR9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
55,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
47,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
82,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
41,080.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
55,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AS9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
55,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ASO
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6211310
11,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ASP
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6211310
11,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
60,040.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AT9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AU4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110BPI
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6211310
13,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110BPJ
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6211310
13,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110BPK
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6211310
13,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110BPL
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6211310
13,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CML
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMM
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMN
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMO
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMP
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMQ
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMR
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMS
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMT
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMU
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMV
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMW
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CQQ
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6211310
14,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DCY
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DCZ
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DDA
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DNP
ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุตโ
6211310
6,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DNQ
ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุตโ
6211310
6,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DNR
ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุตโ
6211310
6,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DNS
ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุตโ
6211310
6,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DR9
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DS0
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DS1
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DS2
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DS3
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DS4
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DS5
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DS6
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DS7
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DUM
ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุตโ
6211310
9,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DUN
ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุตโ
6211310
9,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DUO
ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุตโ
6211310
9,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EBM
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตโ
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EBN
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตโ
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EBO
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตโ
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EBP
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตโ
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EBQ
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตโ
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EME
เครื่องดูดฝุ่นขนาด25ลิต
6211310
14,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EWQ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EWR
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FNF
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FNG
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FNH
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FQI
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
28,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR3
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR4
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR5
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR6
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR8
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR9
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FS0
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GKL
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GKM
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GKN
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GKO
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GKP
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GKQ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GRE
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
56,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GRF
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
28,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GRG
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
28,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110HJS
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6211310
9,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110HSJ
ถังน้ำแบบสเตนเลสขนาดความ
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110HSK
ถังน้ำแบบสเตนเลสขนาดความ
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IE3
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IE4
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IE5
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IHQ
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IHR
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IZX
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IZY
ครุภัณฑ์ห้องสมุด(Shopping
6211310
60,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVK
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
21,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVL
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVM
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
33,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVN
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVO
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
16,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVP
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
33,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVQ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
8,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVR
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
84,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVS
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
42,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVT
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
38,640.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVU
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
67,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVV
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
33,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVW
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
84,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KJL
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น(
6211310
75,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KJM
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น(
6211310
75,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSJ
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KZT
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
154,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LHI
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
147,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LO6
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
13,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ME2
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
19,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MFF
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2Sw
6211310
21,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MIH
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
6211310
92,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MVN
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MXS
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตส
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NAE
เครื่องดูดฝุ่นขนาด25ลิต
6211310
14,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ND7
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
19,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ND8
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
19,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ND9
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
19,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NE0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
19,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NGT
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
28,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NNP
ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนากา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OC8
เครื่องฉายภาพ3มิติโรงเร
6211310
20,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OX4
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
27,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OX5
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
27,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OX6
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
27,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110PY6
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
27,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110PY7
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
27,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110PY8
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
27,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QFG
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QGA
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
420,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QHC
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QNF
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QNP
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QOM
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
250,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QT4
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
28,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QT5
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
28,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110RS1
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
30,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110RS2
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
30,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110SN1
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
42,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110TA2
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
13,100.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110TK9
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
21,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110TL0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
21,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110UB2
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
10,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110US9
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
13,100.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110VF4
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110VF5
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WI2
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WI3
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110XY3
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
23,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110XY4
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
23,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110YE1
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขน
6211310
18,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110YE2
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขน
6211310
18,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410COK
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
402,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410CRX
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
185,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
4,226,170.00
0.00
4,226,170.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
6,219,750.00
0.00
6,219,750.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
26,858,400.00
0.00
26,858,400.00
0.00