รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
24,135,112.00
0.00
24,204,816.01
0.00
2000405036000000
รายการงบประจำ
6111200
597,700.00
0.00
597,700.00
0.00
2000429031000000
รายการงบประจำ
6111200
9,721,229.00
500,000.00
9,221,229.00
0.00
2000429045000000
รายการงบประจำ
6111200
4,100.00
0.00
4,100.00
0.00
2000429047000000
รายการงบประจำ
6111200
3,496,624.00
1,450,900.00
2,045,724.00
0.00
2000429052000000
รายการงบประจำ
6111200
3,470,200.00
0.00
3,470,200.00
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
4,854,508.00
0.00
4,854,508.00
0.00
2000434001000000
รายการงบประจำ
6111200
932,600.00
0.00
932,599.50
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
63,500,741.00
2,964,800.00
60,535,941.00
0.00
2000434003000000
รายการงบประจำ
6111200
34,314.00
0.00
34,314.00
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
6,690,600.00
0.00
6,690,600.00
0.00
2000443041000000
รายการงบประจำ
6111200
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
2000450037000000
รายการงบประจำ
6111200
404,500.00
0.00
404,500.00
0.00
2000429047110AJ8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AJ9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AK0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AK1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AK2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AK3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AK4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AK5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AK6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AK7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DV5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DV6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DV7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DV8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DV9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DW0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DW1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DW2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DW3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DW4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DW5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DW6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EZ6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EZ7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EZ8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EZ9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110FA0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110FA1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110FA2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110FA3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110FA4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110FA5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110FA6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110FA7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110FA8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HI3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HI4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HI5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HI6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HI7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HI8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HI9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HJ0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HJ1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HJ2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HJ3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IP4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IP5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IP6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IP7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IP8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IP9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IQ0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IQ1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IQ2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IQ3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JU8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JU9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JV0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JV1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JV2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NC7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110OU9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110OV0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110OV1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110OV2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110OV3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110OV4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110OV5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110OV6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110OV7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R52
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R53
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R54
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R55
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R56
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R57
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R58
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R59
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R60
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000434001110A92
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
45,880.00
0.00
45,880.00
0.00
2000434001110A95
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
32,560.00
0.00
32,560.00
0.00
2000434001110D01
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
60,680.00
0.00
60,680.00
0.00
2000434001110D02
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
23,680.00
0.00
23,680.00
0.00
2000434001110J80
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
37,000.00
0.00
37,000.00
0.00
2000434001110R33
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,080.00
0.00
31,080.00
0.00
2000434001110R34
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
54,760.00
0.00
54,760.00
0.00
2000434001110R35
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110R36
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
28,120.00
0.00
28,120.00
0.00
2000434001110R39
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
13,320.00
0.00
13,320.00
0.00
2000434001110R80
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110R82
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
26,640.00
0.00
26,640.00
0.00
2000434001110R83
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
103,600.00
0.00
103,600.00
0.00
2000434001110S08
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
74,000.00
0.00
74,000.00
0.00
2000434001110S18
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
34,040.00
0.00
34,040.00
0.00
2000434001110S20
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
2000434001110S21
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
7,400.00
0.00
7,400.00
0.00
2000434001110S22
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110S25
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
7,400.00
0.00
7,400.00
0.00
2000434001110T18
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
8,880.00
0.00
8,880.00
0.00
2000434001110T22
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
7,400.00
0.00
7,400.00
0.00
2000434002110AAE
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110AAF
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110AAG
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110AAH
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110AM5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
1,047,380.00
0.00
1,047,380.00
0.00
2000434002110AM6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110AMB
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
171,500.00
0.00
2000434002110AMC
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
171,500.00
0.00
2000434002110AOT
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110AOU
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110AOV
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110AOW
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110AOX
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110AWS
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
50,400.00
0.00
50,400.00
0.00
2000434002110AY7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110AY8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
23,700.00
0.00
23,700.00
0.00
2000434002110AY9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
69,520.00
0.00
69,520.00
0.00
2000434002110AZ0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110B20
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
18,960.00
0.00
18,960.00
0.00
2000434002110B21
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110BJ7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
63,200.00
0.00
63,200.00
0.00
2000434002110BJ8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
67,940.00
0.00
67,940.00
0.00
2000434002110BKU
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
84,000.00
0.00
84,000.00
0.00
2000434002110BMI
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
61,600.00
0.00
2000434002110BMX
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
171,500.00
0.00
2000434002110BMY
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
171,500.00
0.00
2000434002110BMZ
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
171,500.00
0.00
2000434002110BOG
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
67,200.00
0.00
67,200.00
0.00
2000434002110BWB
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110CL1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110CL2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
63,200.00
0.00
63,200.00
0.00
2000434002110CRC
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110CRZ
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110CTH
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
16,800.00
0.00
16,800.00
0.00
2000434002110CTI
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
58,800.00
0.00
58,800.00
0.00
2000434002110DAY
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
58,800.00
0.00
58,800.00
0.00
2000434002110DEZ
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย(Sh
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110DLP
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
171,500.00
0.00
2000434002110DOO
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
61,600.00
0.00
2000434002110DOV
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
171,500.00
0.00
2000434002110DOX
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110DOY
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110DOZ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110DPA
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110DTX
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110EG1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
60,040.00
0.00
60,040.00
0.00
2000434002110EGF
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110EGG
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110EGI
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110EGJ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110ESJ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110EVC
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110EVD
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110EVE
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110EVF
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110EWG
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110EWH
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110FRI
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110FRJ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110FRK
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110FRL
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110FRM
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110HDY
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110HWA
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,420.00
0.00
2000434002110J12
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
94,800.00
0.00
94,800.00
0.00
2000434002110J13
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110J14
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
79,000.00
0.00
79,000.00
0.00
2000434002110J15
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110K72
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
94,800.00
0.00
94,800.00
0.00
2000434002110K73
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
48,980.00
0.00
48,980.00
0.00
2000434002110K74
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
72,680.00
0.00
72,680.00
0.00
2000434002110K75
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
105,860.00
0.00
105,860.00
0.00
2000434002110KU3
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6111310
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
2000434002110NS6
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110O97
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
34,760.00
0.00
34,760.00
0.00
2000434002110QQ7
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110QQ8
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110QQ9
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110QR0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110QR1
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110QR2
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110QR3
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110SR3
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110SR4
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110SR5
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110SR6
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110SR7
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110SR8
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110SR9
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110SS0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110TI7
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
136,000.00
0.00
136,000.00
0.00
2000434002110VF5
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110VF6
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110VF7
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110VF8
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110XG8
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย(Sh
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110YM0
ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้(Shop
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002110ZJ6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
58,800.00
0.00
58,800.00
0.00
2000434002110ZR7
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
320,000.00
0.00
320,000.00
0.00
2000434002110ZX7
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110ZX8
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110ZX9
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434002110ค15
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม(ระ
6111310
241,000.00
0.00
241,000.00
0.00
2000434003110200
เครื่องฉายภาพ3มิติสำนัก
6111310
89,000.00
0.00
89,000.00
0.00
2000429052410N54
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
455,400.00
0.00
455,400.00
0.00
2000429052410S39
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410030
บ้านพักครู205/26โรงเรียน
6111320
620,900.00
0.00
620,844.10
0.00
2000434002410530
อาคารเรียนสปช.101/26ขนา
6111320
1,718,200.00
0.00
1,718,133.36
0.00
2000434002410610
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
373,100.00
0.00
373,044.49
0.00
2000434002410810
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
374,100.00
0.00
374,032.88
0.00
2000434002410840
อาคารเรียนสปช.101/26ขนา
6111320
1,780,000.00
1,780,000.00
0.00
0.00
2000434002410AB0
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410AB1
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410AES
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
98,500.00
0.00
98,500.00
0.00
2000434002410AET
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
146,600.00
0.00
146,600.00
0.00
2000434002410AEU
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410AIA
ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49โร
6111320
427,900.00
0.00
427,856.76
0.00
2000434002410AMD
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,579,300.00
0.00
2,579,203.87
0.00
2000434002410B76
ฟ.3พิเศษ(สนามฟุตบอล)โรง
6111320
1,247,000.00
0.00
1,247,000.00
0.00
2000434002410D08
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
375,000.00
0.00
374,421.18
0.00
2000434002410DT2
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410000
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410000
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410H67
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,805,500.00
881,100.00
1,924,367.18
0.00
2000434002410J46
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
373,100.00
0.00
373,044.49
0.00
2000434002410K06
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410K07
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410L65
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
375,000.00
0.00
374,421.18
0.00
2000434002410L85
อาคารเรียนสปช.101/26ขนา
6111320
1,766,300.00
0.00
1,766,229.52
0.00
2000434002410Q55
อาคารเรียนสปช.104/26ขนา
6111320
2,163,000.00
0.00
2,163,000.00
0.00
2000434002410QH0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
3,275,300.00
0.00
3,275,300.00
0.00
2000434002410QH1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410QH2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
134,700.00
0.00
134,700.00
0.00
2000434002410QH3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410QH4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410QH5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
215,400.00
0.00
215,400.00
0.00
2000434002410QH6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
99,000.00
0.00
99,000.00
0.00
2000434002410SW6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
146,300.00
0.00
146,300.00
0.00
2000434002410SW7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410SW8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
327,000.00
0.00
327,000.00
0.00
2000434002410SW9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410SX0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
148,500.00
0.00
148,500.00
0.00
2000434002410SX1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
181,500.00
0.00
181,500.00
0.00
2000434002410SX2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,700.00
0.00
198,700.00
0.00
2000434002410SX3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
146,000.00
0.00
146,000.00
0.00
2000434002410SX4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
181,500.00
0.00
181,500.00
0.00
2000434002410SX5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
109,800.00
0.00
109,800.00
0.00
2000434002410TF6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410TF7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
181,500.00
0.00
181,500.00
0.00
2000434002410TF8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
134,700.00
0.00
134,700.00
0.00
2000434002410TF9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410TG0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410TG1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410TG2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
91,900.00
0.00
91,900.00
0.00
2000434002410TG3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
181,500.00
0.00
181,500.00
0.00
2000434002410TQ3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
146,300.00
0.00
146,300.00
0.00
2000434002410TQ4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
133,000.00
0.00
133,000.00
0.00
2000434002410TQ5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410TQ6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410TQ7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410TQ8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
181,500.00
0.00
181,500.00
0.00
2000434002410VH3
ฟ.1/42(สนามฟุตบอล)โรงเรี
6111320
530,000.00
0.00
530,000.00
0.00
2000434002410W86
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,749,800.00
837,000.00
1,912,704.92
0.00
2000434002410W87
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,594,600.00
0.00
2,594,500.73
0.00
2000434002410W88
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,916,000.00
0.00
2,916,000.00
0.00
2000434002410Y73
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410YX3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410YX4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,700.00
0.00
198,700.00
0.00
2000434002410YX5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
216,100.00
0.00
216,100.00
0.00
2000434002410YX6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
181,500.00
0.00
181,500.00
0.00
2000434002410YX7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
122,400.00
0.00
122,400.00
0.00
2000434002410YX8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
240,200.00
0.00
240,200.00
0.00
2000434002410YX9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410YY0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410ZA8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
190,200.00
0.00
190,200.00
0.00
2000434002410ZA9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
99,000.00
0.00
99,000.00
0.00
2000434002410ZAA
ค่าก่อสร้างปรับปรุง
6111320
1,957,800.00
1,784,000.00
173,800.00
0.00
2000434002410ZB0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
211,100.00
0.00
211,100.00
0.00
2000434002410ZB1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
212,700.00
0.00
212,700.00
0.00
2000434002410ZB2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
279,700.00
0.00
279,700.00
0.00
2000434002410ZB3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
230,600.00
0.00
230,600.00
0.00
2000434002410ZB4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410ZG1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
104,500.00
0.00
104,500.00
0.00
2000434002410ZG2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
181,500.00
0.00
181,500.00
0.00
2000434002410ZG3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
99,000.00
0.00
99,000.00
0.00
2000434002410ZG4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
51,700.00
0.00
51,700.00
0.00
2000434002410ZG5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
99,000.00
0.00
99,000.00
0.00
2000434002410ZG6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,700.00
0.00
198,700.00
0.00
2000434002410ZG7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410ZG8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410ZG9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
146,300.00
0.00
146,300.00
0.00
2000434002410ZH0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410ZH1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410ZR0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
423,100.00
0.00
423,100.00
0.00
2000434002410ZR1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
77,700.00
0.00
77,700.00
0.00
2000434002410ZR2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
246,200.00
0.00
246,200.00
0.00
2000434002410ZR3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
178,900.00
0.00
178,900.00
0.00
2000429052500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
8,181,071.00
0.00
8,181,071.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
74,244,143.00
0.00
74,238,643.00
0.00
2000429052500120
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
9,285,840.00
0.00
9,285,840.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
13,612,805.00
0.00
13,612,805.00
0.00
2000429052500200
ค่าหนังสือเรียน
6111410
4,993,688.00
0.00
4,993,688.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
9,174,135.00
0.00
9,174,135.00
0.00
2000429030709080
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเ
6111500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000434002700000
ถอนคืนรายได้แผ่นดิน
6111500
147,011.00
0.00
147,011.00
0.00