รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211100
6,033,777.00
0.00
4,109,374.00
0.00
2000432031000000
รายการงบประจำ
6211200
7,960.00
0.00
6,916.00
0.00
2000433061000000
รายการงบประจำ
6211200
2,105,000.00
0.00
374,000.00
0.00
2000433062000000
รายการงบประจำ
6211200
5,500.00
0.00
0.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
1,768,227.00
0.00
725,455.00
0.00
2000439001000000
รายการงบประจำ
6211200
300,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
20,837,430.00
0.00
4,902,782.52
0.00
2000439004000000
รายการงบประจำ
6211200
2,778,300.00
0.00
1,039,260.00
0.00
2000439001110M73
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
11,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M74
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
26,640.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M75
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M76
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M77
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M78
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M79
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
28,120.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M80
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M92
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
16,280.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N06
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
48,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N07
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N08
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
35,520.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N13
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
84,360.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N14
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
35,520.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N15
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,320.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N16
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
11,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N17
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
57,720.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N18
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,080.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N19
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
16,280.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N20
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
220,520.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N21
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y45
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y46
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y67
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y70
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y71
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
59,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110210
ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ปร
6211310
130,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110440
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABP
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABQ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABR
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABS
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABT
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ABU
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
77,420.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
77,420.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
20,540.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
28,440.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
53,720.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
7,900.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
94,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,560.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,240.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
142,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
53,720.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
9,480.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
455,040.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
316,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
7,900.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
9,480.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
30,020.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CLW
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CLX
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CLY
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CLZ
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMA
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMB
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMC
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMD
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CME
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMF
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMG
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMH
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMI
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMJ
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CMK
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DR6
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DR7
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110DR8
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
65,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EWI
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EWJ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EWK
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EWL
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EWM
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EWN
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EWO
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110EWP
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR0
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR1
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110FR2
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GYD
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาด2,0
6211310
6,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GYE
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาด2,0
6211310
6,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110HFY
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6211310
55,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IAT
ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้(Shop
6211310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IE0
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IE1
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IE2
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IKM
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล(S
6211310
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IKN
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล(S
6211310
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IPD
ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์
6211310
150,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IQE
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6211310
400,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IX6
อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโร
6211310
108,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JUZ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVA
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVB
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
117,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVC
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVD
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
65,520.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVE
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
109,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVF
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVG
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
43,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVH
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
26,880.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVI
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
33,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVJ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
48,720.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KFV
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSI
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KZS
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
88,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LDF
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
48,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LOY
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชน
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LXS
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด800
6211310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MKS
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
115,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MQY
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
26,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MYR
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล
6211310
18,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MZH
เครื่องดูดฝุ่นขนาด15ลิต
6211310
13,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NEF
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
80,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NGD
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NGS
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
84,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NQM
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6211310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NRK
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติ
6211310
500,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NRL
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติ
6211310
500,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OK3
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
13,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OK4
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
13,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OK5
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
13,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OK6
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
13,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OK7
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
13,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OK8
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
13,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OK9
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
13,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110OL0
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
13,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QFH
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QJI
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
42,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QKK
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
185,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QLI
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6211310
13,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QLN
เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ
6211310
182,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QLV
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6211310
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QNO
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110TA0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
13,100.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110TA1
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
13,100.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110UB1
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
10,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH3
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH4
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH5
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH6
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH7
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH8
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH9
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WI0
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WI1
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002120000
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6211310
1,288,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410COI
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
262,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410COJ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
98,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410CRT
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
108,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410CRU
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
311,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410CRV
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
163,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
3,219,515.00
0.00
3,219,515.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
4,780,140.00
0.00
4,780,140.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
21,076,350.00
0.00
21,076,350.00
0.00