รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211100
19,295,977.00
0.00
17,069,051.82
0.00
2000406036000000
รายการงบประจำ
6211200
743,750.00
0.00
478,180.00
0.00
2000432031000000
รายการงบประจำ
6211200
870,648.00
0.00
770,282.00
0.00
2000433061000000
รายการงบประจำ
6211200
6,480,500.00
61,500.00
3,444,246.41
0.00
2000433062000000
รายการงบประจำ
6211200
280,700.00
0.00
97,640.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
5,484,114.00
0.00
3,396,375.57
0.00
2000439001000000
รายการงบประจำ
6211200
834,250.00
0.00
82,214.92
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
49,535,200.00
0.00
32,918,973.28
0.00
2000439004000000
รายการงบประจำ
6211200
6,107,000.00
0.00
3,814,118.24
0.00
2000439007000000
รายการงบประจำ
6211200
7,500.00
0.00
0.00
0.00
2000461037000000
รายการงบประจำ
6211200
491,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BNK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNL
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNN
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNT
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BNZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOD
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOL
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BON
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOT
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOW
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BOZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPD
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BPE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BPF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPL
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPN
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BPQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPT
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPW
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BPY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BPZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQD
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQL
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQN
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQT
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQW
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BQZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRD
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BRG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRL
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRN
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000433061110BRO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
9,360.00
0.00
0.00
2000439001110M73
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
11,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M74
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
26,640.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M75
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M76
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M77
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M78
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M79
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
28,120.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M80
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110M92
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
16,280.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N06
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
48,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N07
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N08
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
35,520.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N13
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
84,360.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N14
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
35,520.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N15
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,320.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N16
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
11,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N17
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
57,720.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N18
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,080.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N19
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
16,280.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N20
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
220,520.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N21
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110Y45
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,270.00
0.00
2000439001110Y46
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,270.00
0.00
2000439001110Y67
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,270.00
0.00
2000439001110Y70
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,270.00
0.00
2000439001110Y71
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
37,800.00
0.00
37,270.00
0.00
2000439002110210
ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ปร
6211310
130,000.00
0.00
75,000.00
0.00
2000439002110440
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6211310
50,000.00
0.00
36,500.00
0.00
2000439002110ABP
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
8,500.00
0.00
7,800.00
0.00
2000439002110ABQ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
8,500.00
0.00
7,800.00
0.00
2000439002110ABR
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
8,500.00
0.00
7,800.00
0.00
2000439002110ABS
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
8,500.00
0.00
7,800.00
0.00
2000439002110ABT
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
8,500.00
0.00
7,800.00
0.00
2000439002110ABU
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
8,500.00
0.00
7,800.00
0.00
2000439002110AO4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
77,420.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
77,420.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
20,540.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
28,440.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
53,720.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
7,900.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
94,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,560.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,240.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
142,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
53,720.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AP9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
9,480.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
455,040.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
316,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
31,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
7,900.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
9,480.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
30,020.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AQ9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
15,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110CLW
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CLX
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CLY
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CLZ
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CMA
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CMB
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CMC
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CMD
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CME
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CMF
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CMG
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CMH
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CMI
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CMJ
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110CMK
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
10,000.00
0.00
9,870.00
0.00
2000439002110DR6
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
40,500.00
0.00
40,500.00
0.00
2000439002110DR7
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
40,500.00
0.00
40,500.00
0.00
2000439002110DR8
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเครา
6211310
40,500.00
0.00
40,500.00
0.00
2000439002110EWI
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
27,000.00
0.00
26,500.00
0.00
2000439002110EWJ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
27,000.00
0.00
26,500.00
0.00
2000439002110EWK
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
27,000.00
0.00
26,500.00
0.00
2000439002110EWL
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
27,000.00
0.00
26,500.00
0.00
2000439002110EWM
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
27,000.00
0.00
26,500.00
0.00
2000439002110EWN
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
27,000.00
0.00
26,500.00
0.00
2000439002110EWO
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
27,000.00
0.00
26,500.00
0.00
2000439002110EWP
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
27,000.00
0.00
26,500.00
0.00
2000439002110FR0
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
26,300.00
0.00
2000439002110FR1
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
28,000.00
0.00
2000439002110FR2
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
32,000.00
0.00
2000439002110GYD
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาด2,0
6211310
6,400.00
0.00
6,000.00
0.00
2000439002110GYE
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาด2,0
6211310
6,400.00
0.00
6,000.00
0.00
2000439002110HFY
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6211310
51,200.00
0.00
51,000.00
0.00
2000439002110IAT
ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้(Shop
6211310
100,000.00
0.00
57,900.00
0.00
2000439002110IE0
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
58,700.00
0.00
2000439002110IE1
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
74,000.00
0.00
2000439002110IE2
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
46,900.00
0.00
2000439002110IKM
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล(S
6211310
200,000.00
0.00
96,900.00
0.00
2000439002110IKN
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล(S
6211310
200,000.00
0.00
96,400.00
0.00
2000439002110IPD
ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์
6211310
150,000.00
0.00
134,000.00
0.00
2000439002110IQE
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6211310
400,000.00
0.00
349,000.00
0.00
2000439002110IX6
อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโร
6211310
108,000.00
0.00
56,600.00
0.00
2000439002110JUZ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVA
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
25,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVB
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
117,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVC
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,840.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVD
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
65,520.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVE
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
109,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVF
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVG
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
43,680.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVH
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
26,880.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVI
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
33,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JVJ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
48,720.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KFV
อุปกรณ์วิชางานเกษตร(Shopp
6211310
43,000.00
0.00
27,700.00
0.00
2000439002110KSI
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
81,000.00
0.00
2000439002110KZS
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
53,000.00
0.00
52,200.00
0.00
2000439002110LDF
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
35,000.00
0.00
34,500.00
0.00
2000439002110LOY
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชน
6211310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000439002110LXS
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด800
6211310
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
2000439002110MKS
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
98,800.00
0.00
98,340.00
0.00
2000439002110MQY
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
23,200.00
0.00
22,260.00
0.00
2000439002110MYR
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000439002110MZH
เครื่องดูดฝุ่นขนาด15ลิต
6211310
8,000.00
0.00
7,500.00
0.00
2000439002110NEF
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
66,400.00
0.00
66,000.00
0.00
2000439002110NGD
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
2000439002110NGS
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
84,000.00
0.00
84,000.00
0.00
2000439002110NQM
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6211310
94,000.00
0.00
93,480.00
0.00
2000439002110NRK
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติ
6211310
500,000.00
430,000.00
0.00
0.00
2000439002110NRL
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติ
6211310
500,000.00
430,000.00
0.00
0.00
2000439002110OK3
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
11,300.00
0.00
11,300.00
0.00
2000439002110OK4
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
11,300.00
0.00
11,300.00
0.00
2000439002110OK5
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
11,300.00
0.00
11,300.00
0.00
2000439002110OK6
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
11,300.00
0.00
11,300.00
0.00
2000439002110OK7
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
11,300.00
0.00
11,300.00
0.00
2000439002110OK8
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
11,300.00
0.00
11,300.00
0.00
2000439002110OK9
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
11,300.00
0.00
11,300.00
0.00
2000439002110OL0
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
11,300.00
0.00
11,300.00
0.00
2000439002110QFH
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
69,000.00
0.00
69,000.00
0.00
2000439002110QJI
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
36,500.00
0.00
36,200.00
0.00
2000439002110QKK
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
157,600.00
0.00
157,600.00
0.00
2000439002110QLI
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6211310
11,000.00
0.00
10,700.00
0.00
2000439002110QLN
เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ
6211310
150,000.00
0.00
149,790.00
0.00
2000439002110QLV
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ
6211310
25,000.00
0.00
24,660.00
0.00
2000439002110QNO
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
32,000.00
0.00
31,400.00
0.00
2000439002110TA0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
12,100.00
0.00
11,160.00
0.00
2000439002110TA1
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
12,100.00
0.00
11,160.00
0.00
2000439002110UB1
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
9,300.00
0.00
8,800.00
0.00
2000439002110WH3
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
15,800.00
0.00
15,120.00
0.00
2000439002110WH4
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
15,800.00
0.00
15,120.00
0.00
2000439002110WH5
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
15,800.00
0.00
15,120.00
0.00
2000439002110WH6
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
15,800.00
0.00
15,120.00
0.00
2000439002110WH7
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
15,800.00
0.00
15,120.00
0.00
2000439002110WH8
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
15,800.00
0.00
15,120.00
0.00
2000439002110WH9
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
15,800.00
0.00
15,120.00
0.00
2000439002110WI0
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
15,800.00
0.00
15,120.00
0.00
2000439002110WI1
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
15,800.00
0.00
15,120.00
0.00
2000439002120000
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6211310
1,286,000.00
0.00
1,286,000.00
0.00
2000439002410BXO
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6211320
4,028,000.00
3,061,000.00
0.00
0.00
2000439002410CAH
ถังน้ำค.ส.ล.18/12โรงเรี
6211320
542,300.00
0.00
489,000.00
0.00
2000439002410CDY
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6211320
4,028,000.00
3,133,333.00
0.00
0.00
2000439002410CDZ
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6211320
4,028,000.00
2,496,000.00
622,412.57
0.00
2000439002410CEA
อาคารเรียนอนุบาลขนาด2ห้
6211320
3,041,000.00
2,589,000.00
0.00
0.00
2000439002410CEB
ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49
6211320
506,200.00
0.00
392,012.19
0.00
2000439002410CLQ
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั
6211320
296,000.00
0.00
279,762.09
0.00
2000439002410COI
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
212,000.00
0.00
212,000.00
0.00
2000439002410COJ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
88,000.00
0.00
88,000.00
0.00
2000439002410CRT
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
108,000.00
0.00
84,000.00
0.00
2000439002410CRU
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
311,000.00
240,000.00
0.00
0.00
2000439002410CRV
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
108,000.00
0.00
108,000.00
0.00
2000439002410J69
อาคารเรียนสปช.104/26ขนา
6211320
2,697,000.00
2,210,000.00
0.00
0.00
2000439002410J70
อาคารเรียนสปช.104/26ขนา
6211320
2,697,000.00
2,155,000.00
0.00
0.00
2000439002410J71
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6211320
3,160,000.00
2,528,000.00
567,519.75
0.00
2000439002410J72
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6211320
4,028,000.00
2,480,000.00
510,938.95
0.00
2000439002410J73
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6211320
2,897,000.00
2,317,600.00
579,400.00
0.00
2000439002410J74
อาคารอเนกประสงค์แบบสปช.
6211320
813,400.00
730,000.00
0.00
0.00
2000439002410J75
โรงอาหาร260ที่นั่งโรงเร
6211320
3,450,000.00
1,432,500.00
1,432,500.00
0.00
2000439002410J76
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
393,000.00
0.00
377,044.49
0.00
2000439002410J77
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
300,000.00
0.00
284,044.49
0.00
2000439002410J78
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
300,000.00
0.00
288,351.00
0.00
2000439002410J79
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
393,000.00
0.00
380,645.07
0.00
2000439002410J80
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
338,000.00
338,000.00
0.00
0.00
2000439002410J81
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
298,000.00
0.00
288,822.05
0.00
2000439002410T73
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,000.00
0.00
2000439002410ZQ7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZQ8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
210,200.00
0.00
210,200.00
0.00
2000439002410ZQ9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZR0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
207,000.00
0.00
207,000.00
0.00
2000439002410ZR1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
98,300.00
0.00
98,300.00
0.00
2000439002410ZR2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
330,500.00
0.00
330,500.00
0.00
2000439002410ZR3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
330,500.00
0.00
330,500.00
0.00
2000439002410ZR4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
207,000.00
0.00
207,000.00
0.00
2000439002410ZR5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
357,000.00
0.00
357,000.00
0.00
2000439002410ZR6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZR7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
148,000.00
0.00
148,000.00
0.00
2000439002410ZR8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
330,500.00
0.00
330,500.00
0.00
2000439002410ZR9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZS0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZS1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZS2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
210,200.00
0.00
210,200.00
0.00
2000439002410ZS3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZS4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZS5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZS6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
373,900.00
0.00
373,900.00
0.00
2000439002410ZS7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
175,900.00
0.00
175,000.00
0.00
2000439002410ZS8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
163,000.00
0.00
163,000.00
0.00
2000439002410ZS9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
480,000.00
0.00
480,000.00
0.00
2000439002410ZT0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZT1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
164,900.00
0.00
164,000.00
0.00
2000439002410ZT2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
294,800.00
0.00
294,000.00
0.00
2000439002410ZT3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZT4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZT5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZT6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
201,900.00
0.00
201,900.00
0.00
2000439002410ZT7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
207,000.00
0.00
207,000.00
0.00
2000439002410ZT8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
210,200.00
0.00
210,200.00
0.00
2000439002410ZT9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
210,200.00
0.00
210,200.00
0.00
2000439002410ZU0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
2000439002410ZU1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
98,300.00
0.00
98,300.00
0.00
2000439002410ZU2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZU3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZU4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
203,800.00
0.00
203,800.00
0.00
2000439002410ZU5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZU6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
474,900.00
0.00
474,900.00
0.00
2000439002410ZU7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
270,900.00
0.00
270,900.00
0.00
2000439002410ZU8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
87,000.00
0.00
87,000.00
0.00
2000439002410ZU9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
321,000.00
0.00
321,000.00
0.00
2000439002410ZV0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
128,000.00
128,000.00
0.00
0.00
2000439002410ZV1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
238,000.00
0.00
238,000.00
0.00
2000439002410ZV2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
317,000.00
0.00
317,000.00
0.00
2000439002410ZV3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
257,000.00
0.00
257,000.00
0.00
2000439002410ZV4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
78,000.00
0.00
78,000.00
0.00
2000439002410ZV5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
249,500.00
0.00
196,000.00
0.00
2000439002410ZV6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
274,000.00
0.00
274,000.00
0.00
2000439002410ZV7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
323,000.00
0.00
323,000.00
0.00
2000439002410ZV8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
104,000.00
0.00
104,000.00
0.00
2000439002410ZV9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
55,700.00
0.00
55,700.00
0.00
2000439002410ZW0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
189,000.00
0.00
189,000.00
0.00
2000439002410ZW1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
484,000.00
0.00
484,000.00
0.00
2000439002410ZW2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
166,000.00
0.00
166,000.00
0.00
2000439002410ZW3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
166,000.00
0.00
166,000.00
0.00
2000439002410ZW4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
224,000.00
0.00
224,000.00
0.00
2000439002410ZW5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
209,000.00
0.00
209,000.00
0.00
2000439002410ZW6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
175,000.00
0.00
175,000.00
0.00
2000439002410ZW7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
493,000.00
0.00
493,000.00
0.00
2000439002410ZW8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
250,900.00
0.00
250,800.00
0.00
2000439002410ZW9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
145,500.00
0.00
145,500.00
0.00
2000439002410ZX0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
113,000.00
0.00
113,000.00
0.00
2000439002410ZX1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
70,600.00
0.00
69,700.00
0.00
2000439002410ZX2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
330,900.00
0.00
330,900.00
0.00
2000439002410ZX3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
186,000.00
0.00
186,000.00
0.00
2000439002410ZX4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
261,000.00
0.00
261,000.00
0.00
2000439002410ZX5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
378,000.00
0.00
378,000.00
0.00
2000439002410ZX6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
134,000.00
0.00
133,333.00
0.00
2000439002410ZX7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZX8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
78,000.00
0.00
78,000.00
0.00
2000439002410ZX9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
210,200.00
0.00
210,200.00
0.00
2000439002410ZY0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
2000439002410ZY1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
108,000.00
0.00
108,000.00
0.00
2000439002410ZY2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
269,000.00
0.00
269,000.00
0.00
2000439002410ZY3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
187,200.00
0.00
187,200.00
0.00
2000439002410ZY4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
175,100.00
0.00
175,100.00
0.00
2000439002410ZY5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
491,000.00
0.00
491,000.00
0.00
2000439002410ZY6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
94,000.00
0.00
94,000.00
0.00
2000439002420050
อาคารเรียน216ล./57-กโรง
6211320
4,209,600.00
4,209,600.00
0.00
0.00
2000433022500040
ค่าหนังสือเรียน
6211410
11,381,683.00
0.00
11,381,683.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
7,807,905.00
0.00
7,807,905.00
0.00
2000433022500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
6,709,140.00
0.00
6,709,140.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
11,558,790.00
0.00
11,558,790.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
58,355,650.00
0.00
58,353,650.00
0.00
2000439002500000
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
6211410
374,000.00
0.00
220,000.00
0.00