รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
17,144,000.00
0.00
4,215,500.00
0.00
2000429031000000
รายการงบประจำ
6111200
18,000.00
0.00
0.00
0.00
2000429047000000
รายการงบประจำ
6111200
42,780.00
0.00
0.00
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
2,377,800.00
0.00
696,942.00
0.00
2000434001000000
รายการงบประจำ
6111200
300,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
19,727,100.00
0.00
4,975,812.88
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
3,458,700.00
0.00
1,134,000.00
0.00
2000434001110A92
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
45,880.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110A95
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
32,560.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110D01
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
60,680.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110D02
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
23,680.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110J80
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
37,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R33
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,080.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R34
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
54,760.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R35
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R36
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
28,120.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R39
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
13,320.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R80
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R82
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
26,640.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R83
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
103,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S08
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
74,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S18
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
34,040.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S20
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S21
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
7,400.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S22
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110S25
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
7,400.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110T18
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
8,880.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110T22
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
7,400.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110AMB
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110AMC
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110AWS
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110BMI
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110BMX
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110BMY
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110BMZ
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110BOG
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
67,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110BWB
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6111310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110CRC
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้า
6111310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110CRZ
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110CTH
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
16,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110CTI
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
58,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DAY
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
58,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DEZ
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย(Sh
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DLP
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DOO
อุปกรณ์วิชางานเกษตรโรงเรี
6111310
61,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110DOV
อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชน
6111310
171,500.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110XG8
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย(Sh
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110YM0
ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้(Shop
6111310
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002110ZJ6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
58,800.00
0.00
0.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
21,428,200.00
0.00
21,428,200.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
4,859,525.00
0.00
4,859,525.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
3,270,105.00
0.00
3,270,105.00
0.00