รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211100
13,297,594.00
0.00
11,749,233.00
0.00
2000406036000000
รายการงบประจำ
6211200
588,000.00
0.00
4,560.00
0.00
2000432031000000
รายการงบประจำ
6211200
1,477,490.00
0.00
1,375,133.00
0.00
2000433061000000
รายการงบประจำ
6211200
13,547,580.00
0.00
11,107,280.00
0.00
2000433062000000
รายการงบประจำ
6211200
730,700.00
0.00
197,261.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
2,765,309.00
0.00
1,570,719.00
0.00
2000439001000000
รายการงบประจำ
6211200
969,200.00
0.00
648,673.00
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
64,418,410.00
0.00
44,543,623.88
0.00
2000439004000000
รายการงบประจำ
6211200
14,381,300.00
0.00
8,739,070.00
0.00
2000439007000000
รายการงบประจำ
6211200
278,800.00
0.00
270,000.00
0.00
2000461037000000
รายการงบประจำ
6211200
566,000.00
0.00
216,290.00
0.00
2000433061110B69
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B70
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B71
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B72
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B73
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B74
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B75
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B76
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B77
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B78
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B79
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B80
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B81
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B82
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B83
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B84
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B85
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B86
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B87
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B88
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B89
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B90
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B91
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
48,140.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B92
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B93
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B94
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B95
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B96
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B97
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B98
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110B99
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110BJE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJL
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJN
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJT
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJW
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BJZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKD
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKL
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKN
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKT
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKW
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BKZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLD
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLL
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLN
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLT
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLW
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BLZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMD
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BME
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMK
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BML
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMM
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMN
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMO
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMP
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMQ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMR
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMS
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMT
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMU
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMV
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMW
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMX
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMY
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BMZ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BNA
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BNB
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BNC
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BND
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BNE
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BNF
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BNG
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BNH
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BNI
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110BNJ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอ
6211310
20,000.00
10,424.00
0.00
0.00
2000433061110C00
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C01
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C02
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C03
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
96,280.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C04
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C05
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C06
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C07
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C08
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C09
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C10
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
48,140.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C11
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C12
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
48,140.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C13
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C14
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C15
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
48,140.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C17
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C18
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C19
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C20
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C21
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C22
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
48,140.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C23
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
96,280.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C24
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
48,140.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C25
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C26
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C27
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C28
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C29
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C30
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C31
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C32
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C33
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C34
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C35
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C36
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C37
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C38
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C39
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C40
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C41
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C42
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C43
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C44
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C45
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C46
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C47
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C48
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C49
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C50
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C51
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C52
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C53
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C54
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C55
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C56
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C57
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C58
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C59
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C60
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
48,140.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C61
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C62
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C63
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C64
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C65
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C66
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C67
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C68
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C69
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
48,140.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C70
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C71
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C72
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C73
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C74
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C75
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
192,560.00
0.00
0.00
0.00
2000433061110C76
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
144,420.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N09
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N10
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N11
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N12
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GYB
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาด2,0
6211310
6,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GYC
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาด2,0
6211310
6,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110HMM
ถังน้ำแบบสเตนเลสขนาดความ
6211310
8,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110HMN
ถังน้ำแบบสเตนเลสขนาดความ
6211310
8,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IA9
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB0
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB1
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB2
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB3
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB4
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB5
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB6
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB7
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB8
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB9
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC0
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC1
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC2
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC3
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC4
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC5
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC6
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC7
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC8
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC9
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID0
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID1
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID2
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID3
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID4
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID5
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID6
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID7
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID8
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID9
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JUV
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JUW
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JUX
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
67,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JUY
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KRY
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KRZ
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSA
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSB
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSC
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSD
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSE
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSF
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSG
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSH
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KV9
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KVN
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KVO
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW0
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW1
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW2
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW3
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW4
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW5
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW6
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW7
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW8
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW9
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX0
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX1
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX2
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX3
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX4
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX5
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX6
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX7
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LJW
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
6211310
96,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LOX
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชน
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MFE
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2Sw
6211310
84,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MIG
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
6211310
115,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MOK
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
42,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NKD
ตู้เหล็ก2บานสำนักงานเขต
6211310
27,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NMG
ตู้เหล็ก4ลิ้นชักสำนักงา
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NOC
ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ปร
6211310
130,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NQH
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6211310
400,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NTB
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,640.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NTC
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
62,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NTD
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
54,760.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NVQ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
126,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QHQ
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
19,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QHY
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
19,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QJZ
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QLQ
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QOQ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
450,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QPH
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
28,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG4
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG5
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG6
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG7
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG8
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG9
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH0
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH1
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH2
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410BXJ
อาคารเรียนอนุบาลขนาด2ห้
6211320
2,691,000.00
2,691,000.00
0.00
0.00
2000439002410BXK
อาคารเรียนอนุบาลขนาด2ห้
6211320
2,490,000.00
1,618,500.00
871,500.00
0.00
2000439002410BXL
อาคารเรียนอนุบาลขนาด2ห้
6211320
2,485,000.00
2,485,000.00
0.00
0.00
2000439002410BXM
โรงอาหาร84ที่นั่งโรงเรี
6211320
1,094,000.00
1,094,000.00
0.00
0.00
2000439002410BXN
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
393,000.00
0.00
371,044.50
0.00
2000439002410BYC
สปช.301/26(บ้านพักครูเดี
6211320
480,000.00
480,000.00
0.00
0.00
2000439002410CAG
รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรา
6211320
1,286,200.00
480,972.00
320,649.00
0.00
2000439002410CDW
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6211320
4,870,000.00
4,870,000.00
0.00
0.00
2000439002410CDX
โรงอาหาร84ที่นั่งโรงเรี
6211320
1,104,000.00
840,000.00
0.00
0.00
2000439002410CFB
สปช.301/26(บ้านพักครูเดี
6211320
560,000.00
560,000.00
0.00
0.00
2000439002410CFC
สปช.301/26(บ้านพักครูเดี
6211320
580,000.00
580,000.00
0.00
0.00
2000439002410CGG
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถ
6211320
774,600.00
0.00
774,000.00
0.00
2000439002410COG
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
419,000.00
0.00
419,000.00
0.00
2000439002410COH
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
465,000.00
0.00
267,208.00
0.00
2000439002410CRN
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
368,000.00
0.00
368,000.00
0.00
2000439002410CRO
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
500,000.00
390,000.00
0.00
0.00
2000439002410CRP
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
480,300.00
480,000.00
0.00
0.00
2000439002410CRQ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
148,000.00
0.00
148,000.00
0.00
2000439002410CRR
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
196,000.00
0.00
196,000.00
0.00
2000439002410CRS
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
529,000.00
0.00
529,000.00
0.00
2000439002410CWZ
โรงอาหาร/หอประชุมแบบ101ล
6211320
7,245,500.00
6,919,957.44
325,542.56
0.00
2000439002410J40
อาคารเรียนสปช.103/26ขนา
6211320
1,470,000.00
1,470,000.00
0.00
0.00
2000439002410J41
อาคารเรียนสปช.103/26ขนา
6211320
1,349,000.00
1,349,000.00
0.00
0.00
2000439002410J42
อาคารเรียนสปช.103/26ขนา
6211320
1,450,000.00
1,450,000.00
0.00
0.00
2000439002410J43
อาคารเรียนสปช.103/26ขนา
6211320
1,700,000.00
1,700,000.00
0.00
0.00
2000439002410J44
อาคารเรียนสปช.102/26ขนา
6211320
1,217,000.00
730,200.00
464,862.56
0.00
2000439002410J45
อาคารเรียนสปช.101/26ขนา
6211320
1,838,000.00
1,286,600.00
390,440.76
0.00
2000439002410J46
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6211320
2,980,000.00
2,980,000.00
0.00
0.00
2000439002410J47
อาคารเรียนสปช.104/26ขนา
6211320
2,180,000.00
2,180,000.00
0.00
0.00
2000439002410J48
โรงฝึกงาน204/27โรงเรียนอ
6211320
5,421,000.00
4,380,000.00
0.00
0.00
2000439002410J49
โรงอาหาร260ที่นั่งโรงเร
6211320
2,440,000.00
2,074,000.00
366,000.00
0.00
2000439002410J50
ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49โ
6211320
512,500.00
307,200.00
179,697.92
0.00
2000439002410J51
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
392,000.00
0.00
376,679.89
0.00
2000439002410J52
ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49
6211320
387,800.00
0.00
365,587.41
0.00
2000439002410J53
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
392,000.00
0.00
379,009.00
0.00
2000439002410J54
ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49
6211320
387,800.00
0.00
366,910.71
0.00
2000439002410J55
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
308,000.00
0.00
292,044.50
0.00
2000439002410J56
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
377,000.00
0.00
376,679.89
0.00
2000439002410J57
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
381,000.00
0.00
380,145.07
0.00
2000439002410J58
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
377,000.00
0.00
376,679.89
0.00
2000439002410J59
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
381,000.00
0.00
380,145.07
0.00
2000439002410J60
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
298,000.00
0.00
283,527.00
0.00
2000439002410J61
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
288,000.00
288,000.00
0.00
0.00
2000439002410J62
ส้วมนักเรียนชาย4ที่/49โ
6211320
365,200.00
365,000.00
0.00
0.00
2000439002410J63
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
330,000.00
0.00
319,090.27
0.00
2000439002410J64
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
299,000.00
0.00
284,032.00
0.00
2000439002410J65
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
393,000.00
0.00
377,044.50
0.00
2000439002410J66
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
329,000.00
0.00
313,563.79
0.00
2000439002410J67
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
310,000.00
0.00
296,909.07
0.00
2000439002410J68
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
381,000.00
0.00
380,145.00
0.00
2000439002410T51
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
158,900.00
0.00
2000439002410T52
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T53
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T54
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
158,840.00
0.00
2000439002410T55
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
158,600.00
0.00
2000439002410T56
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
158,800.00
0.00
2000439002410T57
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,000.00
0.00
2000439002410T58
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
158,800.00
0.00
2000439002410T59
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
124,100.00
0.00
124,000.00
0.00
2000439002410T60
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T61
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T62
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
158,100.00
0.00
157,770.00
0.00
2000439002410T63
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T64
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T65
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T66
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
158,100.00
0.00
158,100.00
0.00
2000439002410T67
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
158,440.00
0.00
2000439002410T68
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T69
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,000.00
0.00
2000439002410T70
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
128,100.00
0.00
128,000.00
0.00
2000439002410T71
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439002410T72
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
157,100.00
0.00
157,000.00
0.00
2000439002410ZH3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000439002410ZH4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
233,000.00
0.00
233,000.00
0.00
2000439002410ZH5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
222,900.00
0.00
222,900.00
0.00
2000439002410ZH6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
260,000.00
0.00
260,000.00
0.00
2000439002410ZH7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000439002410ZH8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
2000439002410ZH9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZI0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
42,000.00
0.00
42,000.00
0.00
2000439002410ZI1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000439002410ZI2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
83,000.00
0.00
83,000.00
0.00
2000439002410ZI3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000439002410ZI4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
499,000.00
0.00
499,000.00
0.00
2000439002410ZI5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
251,000.00
0.00
251,000.00
0.00
2000439002410ZI6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000439002410ZI7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZI8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZI9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
210,000.00
210,000.00
0.00
0.00
2000439002410ZJ0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZJ1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
138,000.00
0.00
138,000.00
0.00
2000439002410ZJ2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2000439002410ZJ3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
169,900.00
0.00
169,000.00
0.00
2000439002410ZJ4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
314,100.00
0.00
314,100.00
0.00
2000439002410ZJ5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
499,000.00
0.00
499,000.00
0.00
2000439002410ZJ6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZJ7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
366,000.00
0.00
366,000.00
0.00
2000439002410ZJ8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
199,800.00
0.00
2000439002410ZJ9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
181,000.00
0.00
181,000.00
0.00
2000439002410ZK0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
281,000.00
0.00
281,000.00
0.00
2000439002410ZK1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000439002410ZK2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
187,000.00
0.00
186,500.00
0.00
2000439002410ZK3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
188,000.00
0.00
188,000.00
0.00
2000439002410ZK4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
498,000.00
0.00
498,000.00
0.00
2000439002410ZK5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
227,000.00
0.00
227,000.00
0.00
2000439002410ZK6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
2000439002410ZK7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
2000439002410ZK8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
168,000.00
0.00
168,000.00
0.00
2000439002410ZK9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
68,500.00
0.00
68,500.00
0.00
2000439002410ZL0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
199,000.00
0.00
199,000.00
0.00
2000439002410ZL1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZL2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
250,000.00
0.00
249,200.00
0.00
2000439002410ZL3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
2000439002410ZL4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
2000439002410ZL5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZL6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
242,000.00
0.00
242,000.00
0.00
2000439002410ZL7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
2000439002410ZL8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZL9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
2000439002410ZM0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
154,000.00
0.00
154,000.00
0.00
2000439002410ZM1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZM2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZM3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
168,000.00
0.00
168,000.00
0.00
2000439002410ZM4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
104,000.00
0.00
103,600.00
0.00
2000439002410ZM5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZM6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
230,000.00
0.00
230,000.00
0.00
2000439002410ZM7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
335,000.00
0.00
334,500.00
0.00
2000439002410ZM8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
245,000.00
0.00
245,000.00
0.00
2000439002410ZM9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
280,000.00
0.00
280,000.00
0.00
2000439002410ZN0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000439002410ZN1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZN2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
299,900.00
0.00
2000439002410ZN3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000439002410ZN4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
62,000.00
0.00
61,900.00
0.00
2000439002410ZN5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000439002410ZN6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
2000439002410ZN7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
95,000.00
0.00
95,000.00
0.00
2000439002410ZN8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000439002410ZN9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
286,000.00
0.00
286,000.00
0.00
2000439002410ZO0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
224,000.00
0.00
224,000.00
0.00
2000439002410ZO1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
71,000.00
0.00
70,600.00
0.00
2000439002410ZO2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
2000439002410ZO3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
266,000.00
0.00
266,000.00
0.00
2000439002410ZO4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2000439002410ZO5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
86,000.00
0.00
86,000.00
0.00
2000439002410ZO6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZO7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
353,000.00
0.00
353,000.00
0.00
2000439002410ZO8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
28,000.00
0.00
28,000.00
0.00
2000439002410ZO9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
137,000.00
0.00
137,000.00
0.00
2000439002410ZP0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
159,000.00
0.00
159,000.00
0.00
2000439002410ZP1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
280,000.00
0.00
280,000.00
0.00
2000439002410ZP2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
170,000.00
0.00
170,000.00
0.00
2000439002410ZP3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
2000439002410ZP4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
2000439002410ZP5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000439002410ZP6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
2000439002410ZP7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
191,000.00
0.00
191,000.00
0.00
2000439002410ZP8
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000439002410ZP9
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2000439002410ZQ0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
413,000.00
0.00
413,000.00
0.00
2000439002410ZQ1
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
168,000.00
0.00
168,000.00
0.00
2000439002410ZQ2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
457,000.00
0.00
456,500.00
0.00
2000439002410ZQ3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
220,000.00
0.00
220,000.00
0.00
2000439002410ZQ4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
220,000.00
0.00
220,000.00
0.00
2000439002410ZQ5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
222,000.00
0.00
222,000.00
0.00
2000439002410ZQ6
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2000439002420040
อาคารเรียน212ล./57-กโรง
6211320
3,528,400.00
3,528,400.00
0.00
0.00
2000439002420150
อาคารเรียน216ล./57-กโรง
6211320
12,626,900.00
0.00
12,295,870.00
0.00
2000433022500040
ค่าหนังสือเรียน
6211410
16,284,403.00
0.00
16,284,403.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
11,128,530.00
0.00
11,128,530.00
0.00
2000433022500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
9,388,110.00
0.00
9,388,110.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
16,661,205.00
0.00
16,661,205.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
82,591,176.00
0.00
82,566,176.00
0.00
2000439002500000
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
6211410
314,000.00
0.00
188,000.00
0.00