รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
11,443,000.00
0.00
1,413,360.00
0.00
2000429031000000
รายการงบประจำ
6111200
18,000.00
0.00
0.00
0.00
2000429047000000
รายการงบประจำ
6111200
41,880.00
0.00
0.00
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,472,085.00
0.00
47,250.00
0.00
2000434001000000
รายการงบประจำ
6111200
300,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
25,523,300.00
0.00
3,188,939.61
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
8,901,900.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110A94
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F64
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
51,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110F65
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R38
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
66,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R40
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
63,640.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R41
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
59,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R42
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110R84
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
37,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110T19
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110T20
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
37,000.00
0.00
0.00
0.00
2000434001110T21
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000434002420010
อาคารเรียน212ล./57-กโรง
6111320
11,304,800.00
10,497,605.73
807,194.27
0.00
2000434002420090
อาคารเรียน216ล./57-กโรง
6111320
3,750,800.00
0.00
0.00
0.00
2000434002420170
โรงอาหาร/หอประชุมแบบ101ล
6111320
2,219,500.00
0.00
0.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
30,727,900.00
0.00
30,727,900.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
7,137,460.00
0.00
7,137,460.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
4,740,455.00
0.00
4,740,455.00
0.00