รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
16,198,790.00
0.00
16,187,696.00
0.00
2000405036000000
รายการงบประจำ
6111200
580,551.00
0.00
580,551.00
0.00
2000417043000000
รายการงบประจำ
6111200
107,683.00
100,000.00
7,683.00
0.00
2000429031000000
รายการงบประจำ
6111200
9,690,949.09
0.00
9,690,949.09
0.00
2000429045000000
รายการงบประจำ
6111200
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2000429047000000
รายการงบประจำ
6111200
3,205,405.00
1,926,300.00
1,279,105.00
0.00
2000429052000000
รายการงบประจำ
6111200
2,886,187.00
0.00
2,886,187.00
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
2,751,237.00
0.00
2,751,237.00
0.00
2000434001000000
รายการงบประจำ
6111200
990,627.00
0.00
990,627.00
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
77,785,940.38
2,886,900.00
74,899,032.12
0.00
2000434003000000
รายการงบประจำ
6111200
19,080.00
0.00
19,080.00
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
16,901,238.04
0.00
16,901,238.04
0.00
2000443041000000
รายการงบประจำ
6111200
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
2000450037000000
รายการงบประจำ
6111200
403,055.49
0.00
403,055.49
0.00
2000429047110AI1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AI2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AI3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AI4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AI5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AI6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AI7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AI8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AI9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AJ0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AJ1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AJ2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AJ3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AJ4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AJ5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AJ6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110AJ7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DT4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DT5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DT6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DT7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DT8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DT9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DU0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DU1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DU2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DU3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DU4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DU5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DU6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DU7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DU8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DU9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DV0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DV1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DV2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DV3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110DV4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EY4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EY5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EY6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EY7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EY8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EY9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EZ0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EZ1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EZ2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EZ3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EZ4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110EZ5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110FP3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110FP4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HH6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HH7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HH8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HH9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HI0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HI1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110HI2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IO6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IO7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IO8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IO9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IP0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IP1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IP2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110IP3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JT9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JU0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JU1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JU2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JU3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JU4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JU5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JU6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110JU7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NB0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NB1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NB2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NB3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NB4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NB5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NB6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NB7
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NB8
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NB9
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NC0
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NC1
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NC2
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NC3
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NC4
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NC5
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110NC6
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R38
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R39
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R40
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R41
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R42
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R43
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R44
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R45
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R46
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R47
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R48
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R49
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R50
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000429047110R51
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
48,110.00
0.00
2000434001110A94
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
14,800.00
0.00
14,800.00
0.00
2000434001110F64
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
51,800.00
0.00
51,800.00
0.00
2000434001110F65
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
44,400.00
0.00
44,400.00
0.00
2000434001110R38
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
66,600.00
0.00
66,600.00
0.00
2000434001110R40
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
63,640.00
0.00
63,640.00
0.00
2000434001110R41
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
59,200.00
0.00
59,200.00
0.00
2000434001110R42
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
22,200.00
0.00
2000434001110R84
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
37,000.00
0.00
37,000.00
0.00
2000434001110T19
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
22,200.00
0.00
22,200.00
0.00
2000434001110T20
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
37,000.00
0.00
37,000.00
0.00
2000434001110T21
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
2000434002110AM4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110BJ3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
39,500.00
0.00
39,500.00
0.00
2000434002110BJ4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110BJ5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
63,200.00
0.00
63,200.00
0.00
2000434002110BJ6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110EO0
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110ET0
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110ET1
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110ET2
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110ET3
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110ET4
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110ET5
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110FE3
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110FE4
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110FE5
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110FE6
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110FRH
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GDP
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GDQ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GDR
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GDS
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GDT
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GDU
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GDV
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GDW
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GDX
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GDY
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GDZ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GWR
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GWS
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GWT
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GWU
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110GWV
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110H81
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110H82
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110H84
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110HDW
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110HDX
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110HM2
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6111310
192,500.00
0.00
192,500.00
0.00
2000434002110HPF
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110HPG
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110HPH
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110HPI
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110HPJ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110HPK
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป
6111310
173,500.00
0.00
173,450.00
0.00
2000434002110IA3
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110IA4
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110IA5
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110IJ0
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6111310
192,500.00
0.00
192,500.00
0.00
2000434002110IJ1
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6111310
192,500.00
0.00
192,500.00
0.00
2000434002110K71
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110KB1
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6111310
192,500.00
0.00
191,890.00
0.00
2000434002110N32
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6111310
192,500.00
0.00
192,500.00
0.00
2000434002110N96
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110N97
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110N98
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110O92
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
2000434002110O93
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
63,200.00
0.00
63,200.00
0.00
2000434002110O94
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
39,500.00
0.00
39,500.00
0.00
2000434002110O95
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
47,400.00
0.00
47,400.00
0.00
2000434002110O96
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6111310
63,200.00
0.00
63,200.00
0.00
2000434002110T84
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110T85
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110T86
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110X58
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6111310
192,500.00
0.00
192,500.00
0.00
2000434002110X59
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6111310
192,500.00
0.00
192,500.00
0.00
2000434002110YT2
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
16,000.00
0.00
15,800.00
0.00
2000434002110Z17
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6111310
192,500.00
0.00
192,500.00
0.00
2000434002110Z18
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6111310
192,500.00
0.00
192,500.00
0.00
2000434002110Z56
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110Z57
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110Z58
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110Z59
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110Z60
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
2000434002110ZN2
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
793,800.00
0.00
793,800.00
0.00
2000434002110ค15
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม(ระ
6111310
308,000.00
0.00
296,000.00
0.00
2000429052410M72
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
455,400.00
0.00
455,400.00
0.00
2000429052410M73
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
455,400.00
0.00
455,400.00
0.00
2000429052410Q21
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
455,400.00
0.00
455,400.00
0.00
2000429052410S84
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
455,400.00
0.00
455,400.00
0.00
2000434002410520
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
377,000.00
0.00
376,009.67
0.00
2000434002410610
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
389,000.00
0.00
389,000.00
0.00
2000434002410810
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
389,000.00
0.00
389,000.00
0.00
2000434002410810
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
377,000.00
0.00
376,009.67
0.00
2000434002410880
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,515,900.00
0.00
2,515,890.80
0.00
2000434002410AA6
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410AA7
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410AA8
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410AA9
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410AEG
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
99,000.00
0.00
99,000.00
0.00
2000434002410AEH
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410AEI
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410AEJ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
161,200.00
0.00
161,200.00
0.00
2000434002410AEK
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
247,500.00
0.00
247,500.00
0.00
2000434002410AEL
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
139,100.00
0.00
139,100.00
0.00
2000434002410AEM
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
226,300.00
0.00
226,300.00
0.00
2000434002410AEN
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
150,400.00
0.00
150,400.00
0.00
2000434002410AEO
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410AEP
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
90,900.00
0.00
90,900.00
0.00
2000434002410AEQ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
495,000.00
0.00
495,000.00
0.00
2000434002410AER
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
457,300.00
0.00
457,000.00
0.00
2000434002410BS5
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,762,000.00
0.00
2,761,909.39
0.00
2000434002410BS6
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,768,500.00
0.00
2,768,420.89
0.00
2000434002410BS7
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
1,793,100.00
0.00
1,793,070.69
0.00
2000434002410CT2
สนามบาสเก็ตบอลแบบFIBAโร
6111320
417,400.00
0.00
417,400.00
0.00
2000434002410D05
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
372,900.00
0.00
372,809.48
0.00
2000434002410D06
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
389,000.00
0.00
389,000.00
0.00
2000434002410D07
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
377,000.00
0.00
376,645.00
0.00
2000434002410000
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410000
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410H65
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,674,500.00
0.00
2,674,468.88
0.00
2000434002410H66
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,631,200.00
0.00
2,631,167.80
0.00
2000434002410J44
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
377,000.00
0.00
376,645.00
0.00
2000434002410J45
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
376,100.00
0.00
376,009.67
0.00
2000434002410K04
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410K05
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410L84
อาคารเรียนสปช.101/26ขนา
6111320
1,653,000.00
0.00
1,652,943.08
0.00
2000434002410QF9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
242,500.00
0.00
242,500.00
0.00
2000434002410QG0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410QG1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410QG2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
149,400.00
0.00
149,400.00
0.00
2000434002410QG3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410QG4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
225,700.00
0.00
225,700.00
0.00
2000434002410QG5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
109,000.00
0.00
109,000.00
0.00
2000434002410QG6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
208,300.00
0.00
208,300.00
0.00
2000434002410QG7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
247,500.00
0.00
247,500.00
0.00
2000434002410QG8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
441,300.00
0.00
441,300.00
0.00
2000434002410QG9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
89,500.00
0.00
89,500.00
0.00
2000434002410R24
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410R25
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410R26
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,000.00
0.00
2000434002410R27
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410R28
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410RM3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
190,200.00
0.00
190,200.00
0.00
2000434002410RM4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
322,100.00
0.00
322,100.00
0.00
2000434002410RM5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
396,000.00
0.00
396,000.00
0.00
2000434002410RM6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
396,000.00
0.00
396,000.00
0.00
2000434002410RM7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
148,500.00
0.00
148,500.00
0.00
2000434002410RM8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
556,000.00
0.00
555,555.00
0.00
2000434002410RM9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
211,400.00
0.00
211,400.00
0.00
2000434002410RN0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
326,700.00
0.00
326,700.00
0.00
2000434002410SV5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
277,200.00
0.00
277,200.00
0.00
2000434002410SV6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
64,300.00
0.00
64,300.00
0.00
2000434002410SV7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
344,100.00
0.00
344,100.00
0.00
2000434002410SV8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
212,500.00
0.00
212,500.00
0.00
2000434002410SV9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410SW0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
161,200.00
0.00
161,200.00
0.00
2000434002410SW1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
290,600.00
0.00
290,600.00
0.00
2000434002410SW2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
225,700.00
0.00
225,700.00
0.00
2000434002410SW3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
158,000.00
0.00
157,800.00
0.00
2000434002410SW4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
415,800.00
0.00
415,800.00
0.00
2000434002410SW5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
178,200.00
0.00
178,200.00
0.00
2000434002410TF1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
119,000.00
0.00
119,000.00
0.00
2000434002410TF2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
131,600.00
0.00
131,600.00
0.00
2000434002410TF3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
162,700.00
0.00
162,700.00
0.00
2000434002410TF4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
155,200.00
0.00
155,200.00
0.00
2000434002410TF5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
281,500.00
0.00
281,500.00
0.00
2000434002410TP0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
277,200.00
0.00
277,200.00
0.00
2000434002410TP1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
99,000.00
0.00
99,000.00
0.00
2000434002410TP2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
390,900.00
0.00
390,900.00
0.00
2000434002410TP3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
367,700.00
0.00
367,700.00
0.00
2000434002410TP4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
99,000.00
0.00
99,000.00
0.00
2000434002410TP5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
277,200.00
0.00
277,200.00
0.00
2000434002410TP6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
118,800.00
0.00
118,800.00
0.00
2000434002410TP7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
64,700.00
0.00
64,700.00
0.00
2000434002410TP8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
277,800.00
0.00
277,800.00
0.00
2000434002410TP9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
247,500.00
0.00
247,500.00
0.00
2000434002410TQ0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
260,000.00
0.00
260,000.00
0.00
2000434002410TQ1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
400,900.00
0.00
400,900.00
0.00
2000434002410TQ2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
297,000.00
0.00
297,000.00
0.00
2000434002410U89
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6111320
373,100.00
0.00
373,044.00
0.00
2000434002410VH4
โรงอาหาร500ที่นั่งโรงเร
6111320
4,525,700.00
3,717,600.00
808,090.00
0.00
2000434002410VH5
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถ
6111320
418,500.00
0.00
418,500.00
0.00
2000434002410W85
อาคารเรียนสปช.105/29ปรั
6111320
2,590,800.00
0.00
2,590,744.28
0.00
2000434002410WW7
รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากต
6111320
1,085,900.00
0.00
1,085,884.40
0.00
2000434002410Y70
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410Y71
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410Y72
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6111320
157,500.00
0.00
157,500.00
0.00
2000434002410YV9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
99,000.00
0.00
99,000.00
0.00
2000434002410YW0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
297,000.00
0.00
297,000.00
0.00
2000434002410YW1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
297,000.00
0.00
297,000.00
0.00
2000434002410YW2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
495,000.00
0.00
495,000.00
0.00
2000434002410YW3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
789,200.00
0.00
788,520.00
0.00
2000434002410YW4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410YW5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
404,200.00
0.00
404,200.00
0.00
2000434002410YW6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410YW7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
480,900.00
0.00
480,900.00
0.00
2000434002410YW8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
121,100.00
0.00
121,100.00
0.00
2000434002410YW9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
230,000.00
0.00
230,000.00
0.00
2000434002410YX0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
486,900.00
0.00
486,900.00
0.00
2000434002410YX1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
150,400.00
0.00
150,400.00
0.00
2000434002410YX2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410YZ5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
293,900.00
0.00
293,145.00
0.00
2000434002410YZ6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410YZ7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
94,800.00
0.00
94,800.00
0.00
2000434002410YZ8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410YZ9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
299,100.00
0.00
299,100.00
0.00
2000434002410ZA0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
156,500.00
0.00
156,500.00
0.00
2000434002410ZA1
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
401,900.00
0.00
401,900.00
0.00
2000434002410ZA2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
296,000.00
0.00
296,000.00
0.00
2000434002410ZA3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
125,900.00
0.00
125,900.00
0.00
2000434002410ZA4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
247,500.00
0.00
247,500.00
0.00
2000434002410ZA5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
459,000.00
0.00
459,000.00
0.00
2000434002410ZA6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
247,500.00
0.00
247,500.00
0.00
2000434002410ZA7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
396,000.00
0.00
395,996.00
0.00
2000434002410ZAA
ค่าก่อสร้างปรับปรุง
6111320
1,999,100.00
1,999,100.00
0.00
0.00
2000434002410ZF2
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410ZF3
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
265,600.00
0.00
265,600.00
0.00
2000434002410ZF4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002410ZF5
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
99,000.00
0.00
99,000.00
0.00
2000434002410ZF6
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
99,000.00
0.00
99,000.00
0.00
2000434002410ZF7
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
377,300.00
0.00
377,300.00
0.00
2000434002410ZF8
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
194,900.00
0.00
194,900.00
0.00
2000434002410ZF9
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
185,700.00
0.00
185,700.00
0.00
2000434002410ZG0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
6111320
83,900.00
0.00
83,900.00
0.00
2000434002420010
อาคารเรียน212ล./57-กโรง
6111320
10,985,000.00
0.00
10,984,694.27
0.00
2000434002420090
อาคารเรียน216ล./57-กโรง
6111320
3,750,800.00
151,182.00
3,599,618.00
0.00
2000434002420170
โรงอาหาร/หอประชุมแบบ101ล
6111320
2,219,500.00
2,219,500.00
0.00
0.00
2000429052500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
11,831,660.00
0.00
11,831,284.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
105,210,841.00
0.00
105,210,841.00
0.00
2000429052500120
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
13,376,400.00
0.00
13,376,400.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
19,898,615.00
0.00
19,898,615.00
0.00
2000429052500200
ค่าหนังสือเรียน
6111410
7,690,490.00
0.00
7,690,490.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
13,233,865.00
0.00
13,233,865.00
0.00
2000438044509030
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินกิจก
6111410
0.00
0.00
0.00
0.00
2000429030709080
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเ
6111500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00