รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211100
4,049,694.00
0.00
2,826,579.00
0.00
2000432031000000
รายการงบประจำ
6211200
8,160.00
0.00
8,036.00
0.00
2000433061000000
รายการงบประจำ
6211200
2,575,000.00
0.00
42,760.00
0.00
2000433062000000
รายการงบประจำ
6211200
5,500.00
0.00
0.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
1,018,901.00
0.00
376,412.00
0.00
2000439001000000
รายการงบประจำ
6211200
300,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
25,475,980.00
0.00
6,217,147.64
0.00
2000439004000000
รายการงบประจำ
6211200
6,917,400.00
0.00
1,086,750.00
0.00
2000439001110N09
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N10
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
44,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N11
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439001110N12
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN4
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN5
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN6
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN7
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN8
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AN9
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO1
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO2
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110AO3
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GYB
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาด2,0
6211310
6,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110GYC
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาด2,0
6211310
6,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110HMM
ถังน้ำแบบสเตนเลสขนาดความ
6211310
8,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110HMN
ถังน้ำแบบสเตนเลสขนาดความ
6211310
8,700.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IA9
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB0
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB1
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB2
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB3
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB4
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB5
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB6
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB7
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB8
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IB9
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC0
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC1
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC2
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC3
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC4
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC5
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC6
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC7
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC8
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110IC9
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID0
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID1
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID2
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID3
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID4
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID5
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID6
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID7
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID8
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110ID9
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
126,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JUV
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JUW
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JUX
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
67,200.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110JUY
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
50,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KRY
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KRZ
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSA
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSB
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSC
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSD
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSE
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSF
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSG
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KSH
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยา
6211310
120,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KV9
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KVN
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KVO
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW0
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW1
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW2
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW3
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW4
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW5
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW6
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW7
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW8
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KW9
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX0
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX1
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX2
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX3
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX4
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX5
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX6
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110KX7
อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระด
6211310
135,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LJW
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
6211310
96,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110LOX
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชน
6211310
79,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MFE
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2Sw
6211310
84,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MIG
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
6211310
115,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110MOK
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
42,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NKD
ตู้เหล็ก2บานสำนักงานเขต
6211310
27,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NMG
ตู้เหล็ก4ลิ้นชักสำนักงา
6211310
39,500.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NOC
ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ปร
6211310
130,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NQH
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติก
6211310
400,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NTB
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
63,640.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NTC
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
62,160.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NTD
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
54,760.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110NVQ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
6211310
126,400.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QHQ
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
19,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QHY
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
19,300.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QJZ
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QLQ
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QOQ
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
450,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110QPH
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
28,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG4
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG5
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG6
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG7
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG8
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WG9
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH0
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH1
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002110WH2
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
17,800.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410BXN
อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่
6211320
393,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410COG
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
419,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410CRQ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
176,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410CRR
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
196,000.00
0.00
0.00
0.00
2000439002410CWZ
โรงอาหาร/หอประชุมแบบ101ล
6211320
7,245,500.00
7,245,500.00
0.00
0.00
2000439002420150
อาคารเรียน216ล./57-กโรง
6211320
12,626,900.00
10,485,204.00
2,141,696.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
4,579,605.00
0.00
4,579,605.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
6,863,835.00
0.00
6,863,835.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
29,503,750.00
0.00
29,503,750.00
0.00