รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211100
4,510,630.00
0.00
3,962,218.80
0.00
2000406036000000
รายการงบประจำ
6211200
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
158,500.00
0.00
130,984.00
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
12,000.00
0.00
11,913.92
0.00
2000439004000000
รายการงบประจำ
6211200
4,123,754.00
0.00
2,429,860.70
0.00
2000433061110C16
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6211310
96,280.00
0.00
0.00
0.00
2000439004110040
เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรร
6211310
268,000.00
265,200.00
0.00
0.00
2000439004110050
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
9,500.00
9,400.00
0.00
0.00
2000439004110060
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นโรง
6211310
13,000.00
12,900.00
0.00
0.00
2000439004110070
เครื่องอบผ้าขนาด50ปอนด์
6211310
200,000.00
197,900.00
0.00
0.00
2000439004110090
ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุตโ
6211310
18,800.00
18,600.00
0.00
0.00
2000439004110110
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
13,600.00
13,000.00
0.00
0.00
2000439004110140
ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดโรง
6211310
64,000.00
63,220.00
0.00
0.00
2000439004110160
จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บหนัง
6211310
18,000.00
17,780.00
0.00
0.00
2000439004110180
รถเข็นทำแผลโรงเรียนโสตศึก
6211310
12,800.00
12,000.00
0.00
0.00
2000439004110190
เครื่องรับส่งวิทยุระบบVH
6211310
120,000.00
115,000.00
0.00
0.00
2000439004110200
เครื่องขัดกระดาษทรายแบบมื
6211310
18,800.00
18,260.00
0.00
0.00
2000439004110210
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ
6211310
11,000.00
10,740.00
0.00
0.00
2000439004110210
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ
6211310
13,000.00
12,600.00
0.00
0.00
2000439004110230
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถ
6211310
13,800.00
13,400.00
0.00
0.00
2000433022500040
ค่าหนังสือเรียน
6211410
113,358.00
0.00
113,358.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
68,345.00
0.00
68,345.00
0.00
2000433022500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
56,170.00
0.00
56,170.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
116,865.00
0.00
116,865.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
5,306,450.00
0.00
5,306,450.00
0.00