รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
6,295,940.00
0.00
6,200,483.00
0.00
2000405036000000
รายการงบประจำ
6111200
116,060.00
0.00
116,059.50
0.00
2000429052000000
รายการงบประจำ
6111200
1,972,369.00
0.00
1,965,470.10
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2000434003000000
รายการงบประจำ
6111200
27,735.00
0.00
27,735.00
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
4,783,180.00
0.00
4,783,179.17
0.00
2000429047110CYE
ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศ
6111310
48,200.00
0.00
47,665.00
0.00
2000434004110010
ครุภัณฑ์วิชาช่างอุตสาหกรรม
6111310
104,700.00
0.00
104,700.00
0.00
2000434004110040
เครื่องผลิตบล๊อกปูถนนโรงเ
6111310
238,000.00
0.00
238,000.00
0.00
2000434004110040
เครื่องดูดฝุ่นขนาด15ลิต
6111310
7,660.00
0.00
7,660.00
0.00
2000434004110190
เครื่องดูดควันโรงเรียนโสต
6111310
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
2000434004110200
ครุภัณฑ์ดนตรีสากลโรงเรียน
6111310
213,180.00
0.00
213,180.00
0.00
2000434004110200
เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโคร
6111310
21,500.00
0.00
21,500.00
0.00
2000434004110290
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6111310
19,450.00
0.00
19,450.00
0.00
2000434004110400
เครื่องมือเขียนแบบโรงเรีย
6111310
37,120.00
0.00
37,120.00
0.00
2000434004110440
อุปกรณ์การเลี้ยงอาหารนักเร
6111310
13,650.00
0.00
13,650.00
0.00
2000434004110440
เครื่องขัดพื้นโรงเรียนโสต
6111310
11,800.00
0.00
11,800.00
0.00
2000434004120000
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด4ตั
6111310
1,375,000.00
0.00
1,375,000.00
0.00
2000429052500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
98,089.00
0.00
98,089.00
0.00
2000429052500090
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
7,344,680.00
0.00
7,344,680.00
0.00
2000429052500120
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
92,100.00
0.00
92,100.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
163,355.00
0.00
163,355.00
0.00
2000429052500200
ค่าหนังสือเรียน
6111410
91,216.00
0.00
91,216.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
94,435.00
0.00
94,435.00
0.00