รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
1,351,920.00
0.00
207,320.00
0.00
2000429052000000
รายการงบประจำ
6111200
283,500.00
0.00
47,250.00
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
49,500.00
0.00
7,500.00
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
3,213,000.00
0.00
535,050.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
20,855.00
0.00
0.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
9,700.00
0.00
0.00
0.00
2000434004500000
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรีย
6111410
500,940.00
0.00
500,940.00
0.00