รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
2,819,480.00
0.00
2,819,480.00
0.00
2000429052000000
รายการงบประจำ
6111200
1,269,117.00
0.00
1,226,877.62
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
147,000.00
0.00
147,000.00
0.00
2000434002000000
รายการงบประจำ
6111200
15,056.00
0.00
15,056.00
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
9,244,597.00
0.00
9,244,596.47
0.00
2000434006000000
รายการงบประจำ
6111200
54,100.00
0.00
54,100.00
0.00
2000434004110010
เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีส
6111310
179,650.00
0.00
175,900.00
0.00
2000434004110100
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6111310
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
2000434004110140
กระดานไวท์บอร์ดศูนย์การศึ
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000434004110270
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6111310
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2000434004110270
ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดศูน
6111310
43,600.00
0.00
43,600.00
0.00
2000434004110350
ครุภัณฑ์ประกอบห้องโสตทัศนศ
6111310
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
2000434004110480
ตู้เก็บอุปกรณ์ศูนย์การศึก
6111310
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
2000434004110480
ถังน้ำแบบสแตนเลสขนาดความ
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2000434004110620
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
952,000.00
0.00
951,000.00
0.00
2000434004110750
เครื่องขัดกระดาษทรายแบบมื
6111310
9,400.00
0.00
9,400.00
0.00
2000434004410030
ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศ
6111320
1,298,000.00
0.00
1,298,000.00
0.00
2000429052500000
ค่าหนังสือเรียน
6111410
13,064.00
0.00
12,994.00
0.00
2000429052500120
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6111410
39,300.00
0.00
39,300.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
57,835.00
0.00
57,835.00
0.00
2000429052500200
ค่าหนังสือเรียน
6111410
13,136.00
0.00
13,035.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
26,900.00
0.00
26,900.00
0.00
2000429052500450
เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนว
6111410
3,926,000.00
0.00
3,926,000.00
0.00
2000434004500000
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรีย
6111410
890,010.00
0.00
890,010.00
0.00