รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111100
1,351,920.00
0.00
864,460.00
0.00
2000429052000000
รายการงบประจำ
6111200
332,912.00
0.00
192,232.00
0.00
2000433008000000
รายการงบประจำ
6111200
97,500.00
0.00
43,950.00
0.00
2000434004000000
รายการงบประจำ
6111200
4,031,220.00
0.00
2,376,694.79
0.00
2000434004110100
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6111310
58,000.00
40,000.00
0.00
0.00
2000434004110140
กระดานไวท์บอร์ดศูนย์การศึ
6111310
25,400.00
15,000.00
0.00
0.00
2000434004110270
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6111310
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
2000434004110270
ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดศูน
6111310
64,000.00
43,600.00
0.00
0.00
2000434004110350
ครุภัณฑ์ประกอบห้องโสตทัศนศ
6111310
81,600.00
40,000.00
0.00
0.00
2000434004110480
ตู้เก็บอุปกรณ์ศูนย์การศึก
6111310
99,000.00
60,000.00
0.00
0.00
2000434004110480
ถังน้ำแบบสแตนเลสขนาดความ
6111310
84,000.00
50,000.00
0.00
0.00
2000434004110620
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
952,000.00
951,000.00
0.00
0.00
2000434004110750
เครื่องขัดกระดาษทรายแบบมื
6111310
9,400.00
9,400.00
0.00
0.00
2000434004410030
ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศ
6111320
1,736,500.00
0.00
0.00
0.00
2000429052500130
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
20,855.00
0.00
20,855.00
0.00
2000429052500300
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6111410
9,700.00
0.00
9,700.00
0.00
2000434004500000
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรีย
6111410
500,940.00
0.00
500,940.00
0.00