รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211100
2,068,140.00
0.00
2,064,150.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
127,000.00
0.00
106,250.00
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
16,050.00
0.00
11,693.80
0.00
2000439004000000
รายการงบประจำ
6211200
7,817,282.00
0.00
5,517,826.17
0.00
2000439004110290
เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลา
6211310
599,000.00
0.00
599,000.00
0.00
2000439004110500
เตาอบไมโครเวฟศูนย์การศึกษ
6211310
13,000.00
0.00
13,000.00
0.00
2000439004110520
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
13,600.00
0.00
13,600.00
0.00
2000439004110620
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6211310
92,800.00
0.00
92,800.00
0.00
2000439004110630
ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดศูน
6211310
64,000.00
0.00
64,000.00
0.00
2000439004410040
หอถังน้ำ18/12ศูนย์การศึก
6211320
344,390.00
0.00
344,390.00
0.00
2000439004410050
บ้านพักครูแบบ207ศูนย์กา
6211320
922,310.00
0.00
922,310.00
0.00
2000439004410170
ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึ
6211320
1,453,000.00
0.00
1,453,000.00
0.00
2000433022500040
ค่าหนังสือเรียน
6211410
23,800.00
0.00
23,800.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
28,900.00
0.00
28,900.00
0.00
2000433022500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
35,700.00
0.00
35,700.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
62,135.00
0.00
36,550.00
0.00
2000439004500000
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรีย
6211410
927,300.00
0.00
927,300.00
0.00
2000439004500070
เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนว
6211410
3,140,000.00
0.00
3,140,000.00
0.00