รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000233010000000
รายการงบประจำ
6111200
2,405,200.00
0.00
2,264,643.00
0.00
2000234001000000
รายการงบประจำ
6111200
2,158,880.00
0.00
1,996,114.15
0.00
2000234002000000
รายการงบประจำ
6111200
115,560.00
0.00
21,314.40
0.00
2000234002009000
รายการงบประจำ
6111200
461,800.00
0.00
456,381.00
0.00
2000234003000000
รายการงบประจำ
6111200
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
2000234006000000
รายการงบประจำ
6111200
672,550.00
0.00
654,291.50
0.00
2000234007000000
รายการงบประจำ
6111200
67,100.00
0.00
67,100.00
0.00
2000234001110070
โต๊ะประชุมขนาด16ที่นั่ง
6111310
29,000.00
0.00
29,000.00
0.00
2000234001110070
เก้าอี้ประธานจำนวน1
6111310
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
2000234001110070
เก้าอี้ประชุมจำนวน14
6111310
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
2000234001110080
โต๊ะขาวขนาด60x180x75
6111310
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2000234001410020
ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ่า
6111320
595,500.00
297,191.70
297,191.69
0.00
2000234001500000
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
6111410
38,000.00
0.00
32,000.00
0.00
2000205026700000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้อ
6111500
20,000.00
0.00
19,957.00
0.00
2000229030700080
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเ
6111500
1,100,000.00
0.00
880,900.00
0.00
2000229042700150
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ
6111500
640,000.00
0.00
638,260.50
0.00
2000229042700210
โครงการพัฒนาการจัดประสบการ
6111500
66,500.00
0.00
66,500.00
0.00
2000229043700000
โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเร
6111500
712,000.00
0.00
711,115.50
0.00
2000234001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพ
6111500
64,000.00
0.00
63,221.00
0.00
2000234001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้า
6111500
88,000.00
0.00
87,155.40
0.00
2000234001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดต
6111500
195,300.00
0.00
164,092.00
0.00
2000234003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่ง
6111500
40,000.00
0.00
38,726.00
0.00
2000234007700000
โครงการส่งเสริมการประกันคุ
6111500
39,020.00
0.00
35,280.00
0.00
2000234007700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเค
6111500
30,000.00
0.00
29,030.00
0.00