รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000238010000000
รายการงบประจำ
6211200
2,523,130.00
0.00
1,319,173.00
0.00
2000239001000000
รายการงบประจำ
6211200
2,625,000.00
90,720.00
1,506,414.05
0.00
2000239002000000
รายการงบประจำ
6211200
154,080.00
0.00
27,942.69
0.00
2000239006000000
รายการงบประจำ
6211200
500,000.00
0.00
443,223.00
0.00
2000239007000000
รายการงบประจำ
6211200
104,780.00
0.00
68,189.00
0.00
2000239001110B44
โต๊ะ-เก้าอี้ผู้บริหารสำน
6211310
70,000.00
56,000.00
0.00
0.00
2000239001110B45
โต๊ะ-เก้าอี้เจ้าหน้าที่ส
6211310
300,000.00
207,000.00
0.00
0.00
2000239001110B46
โต๊ะ-เก้าอี้ห้องประชุมสัม
6211310
200,000.00
100,000.00
0.00
0.00
2000239001110B47
โต๊ะอเนกประสงค์สำนักงานศ
6211310
10,000.00
8,000.00
0.00
0.00
2000239001110B48
ชุดโต๊ะหมู่บูชาสำนักงานศึ
6211310
8,500.00
6,300.00
0.00
0.00
2000239001110B49
ตู้เอกสารบานเลื่อนสำนักงา
6211310
15,000.00
12,000.00
0.00
0.00
2000239001110B50
ตู้เหล็ก4ลิ้นชักสำนักงา
6211310
15,800.00
11,000.00
0.00
0.00
2000239001110B51
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม15ลิ
6211310
12,900.00
12,900.00
0.00
0.00
2000239001110B52
เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลค
6211310
180,000.00
0.00
0.00
0.00
2000239001110B53
เครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจา
6211310
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
2000239001110B54
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
235,000.00
0.00
172,000.00
0.00
2000239001110B55
ตู้เซฟน้ำหนัก100กิโลกรั
6211310
13,000.00
10,000.00
0.00
0.00
2000239001110B56
พัดลม18นิ้วสำนักงานศึกษ
6211310
12,000.00
0.00
0.00
0.00
2000239001110B57
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6211310
42,500.00
0.00
29,900.00
0.00
2000239001110B58
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
32,000.00
0.00
30,100.00
0.00
2000239001110B59
เครื่องเสียง(เครื่องขยายเ
6211310
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
2000239001110B60
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6211310
23,200.00
0.00
0.00
0.00
2000239002110140
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงา
6211310
560,000.00
0.00
325,500.00
0.00
2000239002110140
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส
6211310
133,000.00
0.00
83,300.00
0.00
2000239002110330
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
32,000.00
0.00
27,000.00
0.00
2000239002110330
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส
6211310
7,600.00
0.00
4,760.00
0.00
2000239002110380
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ห
6211310
75,000.00
0.00
34,500.00
0.00
2000239002110530
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอก
6211310
18,000.00
0.00
10,500.00
0.00
2000239002110620
เครื่องพิมพ์Multifunction
6211310
7,700.00
0.00
7,250.00
0.00
2000239003500010
เงินอุดหนุนการพัฒนาความประ
6211410
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2000206026700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อ
6211500
19,000.00
0.00
0.00
0.00
2000232030700000
โครงการพัฒนาการจัดประสบการ
6211500
76,400.00
0.00
65,050.00
0.00
2000232030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการTFE(Tea
6211500
630,000.00
0.00
147,330.00
0.00
2000232030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการCoaching
6211500
411,200.00
0.00
86,227.00
0.00
2000232030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อ
6211500
350,000.00
0.00
93,989.00
0.00
2000232030700000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทา
6211500
462,600.00
0.00
170,808.00
0.00
2000232030700000
โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
6211500
161,640.00
0.00
137,783.00
0.00
2000232042700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มโอกา
6211500
274,000.00
0.00
3,875.00
0.00
2000233052700000
ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมนำพระ
6211500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2000239001700000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพ
6211500
60,000.00
0.00
45,288.00
0.00
2000239001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้า
6211500
54,800.00
0.00
0.00
0.00
2000239001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดต
6211500
120,000.00
0.00
89,110.00
0.00
2000239001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนก
6211500
10,000.00
0.00
0.00
0.00
2000239003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่ง
6211500
55,000.00
0.00
25,890.00
0.00
2000239003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมค
6211500
210,780.00
0.00
0.00
0.00
2000239007700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเค
6211500
6,670.00
0.00
0.00
0.00
2000261028700000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับกระบว
6211500
63,240.00
0.00
2,940.00
0.00