รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000233010000000
รายการงบประจำ
6111100
58,719,822.00
0.00
18,810,746.12
0.00
2000233010000000
รายการงบประจำ
6111200
2,452,500.00
0.00
642,750.00
0.00
2000234004000000
รายการงบประจำ
6111200
1,076,610.00
0.00
0.00
0.00
2000234005000000
รายการงบประจำ
6111200
3,282,550.00
0.00
0.00
0.00
2000229016500160
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
11,935,400.00
0.00
0.00
0.00
2000229016500170
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
49,616,700.00
0.00
0.00
0.00
2000229016500250
ค่าหนังสือเรียน
6111410
6,335,500.00
0.00
0.00
0.00
2000228039700070
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผ
6111500
359,100.00
0.00
0.00
0.00