รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000233010000000
รายการงบประจำ
6111100
58,719,822.00
0.00
39,054,839.67
0.00
2000233010000000
รายการงบประจำ
6111200
2,452,500.00
0.00
1,336,244.00
0.00
2000234004000000
รายการงบประจำ
6111200
3,296,773.00
0.00
351,334.23
0.00
2000234005000000
รายการงบประจำ
6111200
3,282,550.00
0.00
710,520.00
0.00
2000229016500160
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
11,935,400.00
0.00
2,186,480.00
0.00
2000229016500170
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
49,616,700.00
0.00
10,156,784.75
0.00
2000229016500250
ค่าหนังสือเรียน
6111410
6,335,500.00
0.00
0.00
0.00
2000229016500410
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
3,487,500.00
0.00
0.00
0.00
2000216044700050
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข
6111500
513,300.00
0.00
0.00
0.00
2000228039700070
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผ
6111500
359,100.00
0.00
0.00
0.00
2000229042700120
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส
6111500
1,860,000.00
0.00
0.00
0.00
2000229042700140
โครงการSmartONIEเพื่อสร
6111500
2,371,200.00
0.00
0.00
0.00
2000229042700290
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
6111500
4,882,800.00
0.00
0.00
0.00
2000243035700030
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝ
6111500
312,000.00
0.00
0.00
0.00