รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000233010000000
รายการงบประจำ
6211100
0.00
0.00
0.00
0.00
2000238010000000
รายการงบประจำ
6211100
53,688,415.00
0.00
39,105,185.82
0.00
2000238010000000
รายการงบประจำ
6211200
2,452,500.00
0.00
1,429,033.00
0.00
2000239004000000
รายการงบประจำ
6211200
3,788,140.00
0.00
813,906.09
0.00
2000239005000000
รายการงบประจำ
6211200
3,652,690.00
0.00
1,130,799.85
0.00
2000233016500000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
9,496,870.00
0.00
1,308,440.00
0.00
2000233016500080
ค่าหนังสือเรียน
6211410
7,719,730.00
0.00
0.00
0.00
2000233016500550
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
37,645,180.00
18,670.00
12,990,018.71
0.00
2000233016500600
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
2,632,500.00
0.00
1,515,904.00
0.00
2000217053700000
ค่าใช้จ่ายโครงการSmartON
6211500
406,920.00
0.00
0.00
0.00
2000224044700000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข
6211500
201,400.00
0.00
4,400.00
0.00
2000232042700040
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤ
6211500
960,000.00
0.00
154,200.00
0.00
2000233052700000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอ
6211500
3,906,100.00
0.00
40,200.00
0.00
2000239004700000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทียบโอนค
6211500
4,500.00
0.00
0.00
0.00