รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000233010000000
รายการงบประจำ
6111100
117,439,644.00
0.00
116,156,176.00
0.00
2000233010000000
รายการงบประจำ
6111200
4,905,000.00
0.00
4,251,039.00
0.00
2000234002000000
รายการงบประจำ
6111200
639,000.00
0.00
193,880.30
0.00
2000234004000000
รายการงบประจำ
6111200
6,549,140.00
0.00
6,195,198.04
0.00
2000234005000000
รายการงบประจำ
6111200
6,457,400.00
0.00
5,483,790.53
0.00
2000234004110020
โต๊ะทำงานครู2ตัว
6111310
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
2000234004110020
ตู้เอกสาร
6111310
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
2000234004110020
โต๊ะญี่ปุ่น
6111310
400.00
0.00
400.00
0.00
2000234004110020
พัดลมตั้งพื้น
6111310
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
2000234004110020
เก้าอี้ทำงาน
6111310
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2000234004110020
ประตู
6111310
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
2000234004110030
หน้าต่าง
6111310
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2000234004110030
เครื่องทำน้ำเย็น
6111310
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
2000229016500150
ค่าหนังสือเรียน
6111410
4,513,830.00
0.00
4,449,923.00
0.00
2000229016500160
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
11,935,400.00
0.00
10,534,382.00
0.00
2000229016500170
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
49,616,700.00
0.00
49,616,700.00
0.00
2000229016500250
ค่าหนังสือเรียน
6111410
6,335,500.00
0.00
6,312,134.00
0.00
2000229016500400
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6111410
8,531,800.00
0.00
7,744,805.00
0.00
2000229016500410
ค่าจัดการเรียนการสอน
6111410
38,617,570.00
0.00
38,617,570.00
0.00
2000234004500000
สิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบร
6111410
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
0.00
2000216044700040
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข
6111500
540,672.00
0.00
529,568.00
0.00
2000216044700050
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข
6111500
1,640,200.00
0.00
1,540,495.00
0.00
2000228039700010
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผ
6111500
167,400.00
0.00
155,000.00
0.00
2000228039700070
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผ
6111500
359,100.00
0.00
331,710.00
0.00
2000229042700120
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส
6111500
1,860,000.00
0.00
1,856,150.00
0.00
2000229042700140
โครงการSmartONIEเพื่อสร
6111500
2,371,200.00
0.00
2,352,100.00
0.00
2000229042700290
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
6111500
9,765,600.00
0.00
9,347,738.00
0.00
2000243035700030
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝ
6111500
312,000.00
0.00
294,790.00
0.00