รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000238010000000
รายการงบประจำ
6211100
261,360.00
0.00
178,080.00
0.00
2000238010000000
รายการงบประจำ
6211200
737,634.00
0.00
362,633.00
0.00
2000239001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,913,210.00
0.00
1,571,795.18
0.00
2000239002000000
รายการงบประจำ
6211200
199,080.00
0.00
67,480.00
0.00
2000239003000000
รายการงบประจำ
6211200
632,080.00
0.00
399,055.55
0.00
2000239001110070
โต๊ะทำงานข้าราชการระดับชำน
6211310
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
2000239001110070
เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการ
6211310
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
2000239001110070
โต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์สำน
6211310
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
2000239001110070
พัดลมตั้งพื้นขนาด16นิ้ว
6211310
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
2000239001110070
ชุดรับแขกห้องประชุมสำนักง
6211310
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
2000239001110070
ตู้เหล็ก2บานสำนักงานศึก
6211310
21,500.00
0.00
21,500.00
0.00
2000239001110070
โต๊ะหมู่บูชาสำนักงานศึกษา
6211310
8,500.00
0.00
8,500.00
0.00
2000239001110180
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6211310
42,500.00
0.00
42,500.00
0.00
2000239001110180
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6211310
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
2000239001110F38
ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุตส
6211310
9,400.00
0.00
9,400.00
0.00
2000239002110170
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงา
6211310
160,000.00
0.00
160,000.00
0.00
2000239002110170
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส
6211310
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
2000239002110350
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
2000239002110350
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส
6211310
7,600.00
0.00
7,600.00
0.00
2000239001410140
ปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษา
6211320
498,400.00
0.00
498,400.00
0.00
2000225037700000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเน
6211500
345,500.00
0.00
600.00
0.00
2000232030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการTFE(Tea
6211500
558,700.00
0.00
86,771.00
0.00
2000232030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการCoaching
6211500
200,000.00
0.00
113,037.00
0.00
2000232030700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อ
6211500
120,000.00
0.00
110,000.00
0.00
2000233052700000
ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมนำพระ
6211500
7,370,950.00
919,800.00
5,843,729.00
0.00
2000239001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนก
6211500
10,000.00
0.00
0.00
0.00
2000239001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักย
6211500
68,000.00
0.00
22,320.00
0.00
2000239001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อ
6211500
843,200.00
0.00
431,598.00
0.00
2000239001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
6211500
350,000.00
0.00
30,240.00
0.00
2000239003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่ง
6211500
40,000.00
0.00
6,460.00
0.00
2000239003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมค
6211500
1,602,105.00
0.00
675,031.00
0.00
2000261028700000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับกระบว
6211500
104,134.00
0.00
4,134.00
0.00