รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000233010000000
รายการงบประจำ
6111100
122,880.00
0.00
106,500.00
0.00
2000233010000000
รายการงบประจำ
6111200
566,500.00
0.00
102,150.00
0.00
2000234001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,018,050.00
0.00
581,896.85
0.00
2000234002000000
รายการงบประจำ
6111200
160,560.00
0.00
8,472.50
0.00
2000234002009000
รายการงบประจำ
6111200
500,000.00
0.00
300,540.00
0.00
2000229030700070
ค่าใช้จ่ายโครงการแกนนำเยาว
6111500
514,020.00
0.00
447,243.60
0.00
2000229030700080
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเ
6111500
840,000.00
0.00
134,014.90
0.00
2000229042700150
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ
6111500
90,000.00
0.00
3,825.00
0.00
2000229045700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครื
6111500
59,600.00
0.00
32,814.00
0.00
2000234001700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูคณ
6111500
70,300.00
0.00
60,593.00
0.00
2000234001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนย
6111500
92,600.00
0.00
64,150.00
0.00
2000234001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดต
6111500
195,300.00
0.00
50,496.00
0.00
2000250028700000
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อ
6111500
162,640.00
0.00
136,827.00
0.00