รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1800446006000000
รายการงบประจำ
6211100
1,280,220.00
0.00
715,500.00
0.00
1800416007000000
รายการงบประจำ
6211200
447,300.00
0.00
267,032.72
0.00
1800447001000000
รายการงบประจำ
6211200
325,200.00
0.00
303,112.36
0.00
1800447002000000
รายการงบประจำ
6211200
12,734.00
0.00
12,734.00
0.00
1800447004000000
รายการงบประจำ
6211200
2,438,642.00
0.00
1,576,673.65
0.00
1800447004110000
เลนส์มาโครพิพิธภัณฑสถานแห
6211310
21,900.00
0.00
21,900.00
0.00
1800447004110020
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6211310
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
1800447004110020
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6211310
27,700.00
0.00
27,700.00
0.00
1800447004110100
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นพิพ
6211310
13,000.00
0.00
13,000.00
0.00
1800447004110100
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6211310
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
1800416007410010
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประว
6211320
7,000,000.00
0.00
4,439,704.00
0.00
1800416007410010
พัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางชม
6211320
5,380,000.00
4,880,000.00
489,698.56
0.00
1800416007410040
บูรณะโบราณสถานเจดีย์ร้างอู
6211320
892,528.00
530,000.00
351,270.00
0.00
1800416007410040
ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่ง
6211320
1,000,000.00
0.00
630,759.37
0.00
1800416007420000
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์บ
6211320
15,841,658.00
15,341,657.17
31,018.00
0.00
1800447001410000
สำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ
6211320
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
1800443011700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเ
6211500
72,000.00
0.00
72,000.00
0.00