รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1800433006000000
รายการงบประจำ
6111100
499,860.00
0.00
259,350.00
0.00
1800434001000000
รายการงบประจำ
6111200
162,600.00
0.00
125,725.50
0.00
1800434004000000
รายการงบประจำ
6111200
916,894.00
0.00
627,971.70
0.00
1800434004110000
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
6111310
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
1800418007410000
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารป
6111320
6,000,000.00
0.00
309,621.12
0.00
1800418007410010
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเรือนร
6111320
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
1800418007410020
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโ
6111320
720,000.00
0.00
140,160.00
0.00
1800418007410020
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประว
6111320
5,000,000.00
0.00
1,001,964.00
0.00
1800418007410030
พัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางชม
6111320
4,500,000.00
0.00
0.00
0.00
1800418007410040
ก่อสร้างระบบกำจัดขยะปลอดมล
6111320
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
1800432011700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเ
6111500
45,000.00
0.00
30,000.00
0.00
1800432011700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภา
6111500
104,280.00
0.00
17,380.00
0.00