รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1800232022000000
โครงการบริหารการจัดการงานว
6111200
586,600.00
0.00
8,975.00
0.00
1800233012000000
รายการงบประจำ
6111200
510,400.00
0.00
57,000.00
0.00
1800234002000000
รายการงบประจำ
6111200
573,500.00
0.00
78,641.22
0.00
1800234002110030
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว(VD
6111310
25,000.00
0.00
0.00
0.00
1800234002110040
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6111310
33,000.00
0.00
0.00
0.00
1800234002110210
เครื่องดูดฝุ่นขนาด25ลิต
6111310
14,000.00
0.00
0.00
0.00
1800234002110270
เครื่องขัดพื้นสำนักงานวัฒ
6111310
20,000.00
0.00
0.00
0.00
1800234002110310
เครื่องทำน้ำดื่มตั้งพื้นข
6111310
6,000.00
0.00
0.00
0.00
1800234002110540
ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุตส
6111310
9,400.00
0.00
0.00
0.00
1800234002110570
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
6111310
51,600.00
0.00
0.00
0.00
1800234002110570
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หร
6111310
45,000.00
0.00
0.00
0.00
1800234002110600
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
24,800.00
0.00
0.00
0.00
1800234007509000
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเน
6111410
5,000.00
0.00
0.00
0.00
1800234010509000
เงินอุดหนุนส่งเสริมสนับสน
6111410
1,205,000.00
0.00
180,000.00
0.00
1800232016709000
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะก
6111500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
1800232021709000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6111500
4,200.00
0.00
0.00
0.00
1800232021709000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6111500
57,000.00
0.00
50,000.00
0.00
1800232022700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนั
6111500
390,000.00
0.00
0.00
0.00