รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1800243022000000
โครงการบริหารจัดการงานวัฒน
6211200
586,600.00
0.00
160,315.00
0.00
1800246012000000
รายการงบประจำ
6211200
510,400.00
0.00
111,500.00
0.00
1800247002000000
รายการงบประจำ
6211200
579,600.00
0.00
132,876.02
0.00
1800247010009000
รายการงบประจำ
6211200
84,800.00
0.00
2,880.00
0.00
1800247002110280
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
79,200.00
0.00
79,200.00
0.00
1800247002110280
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
77,400.00
0.00
77,400.00
0.00
1800247002110280
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
198,400.00
0.00
198,400.00
0.00
1800247002110290
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อน
6211310
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
1800247002110290
รถจักรยานยนต์ขนาด120ซีซ
6211310
50,500.00
0.00
48,500.00
0.00
1800234027509000
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเน
6211410
3,500.00
0.00
0.00
0.00
1800234027509000
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
6211410
20,000.00
0.00
0.00
0.00
1800234027509000
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่
6211410
55,000.00
0.00
0.00
0.00
1800243019509000
เงินอุดหนุนโครงการรวมใจเทิ
6211410
15,000.00
0.00
0.00
0.00
1800247010509000
เงินอุดหนุนส่งเสริมสนับสน
6211410
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
1800216014700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร
6211500
10,000.00
0.00
0.00
0.00
1800234027709000
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะก
6211500
50,000.00
0.00
31,950.00
0.00
1800243019700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดท
6211500
615,000.00
80,000.00
434,300.00
0.00
1800243021709000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6211500
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
1800243021709000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6211500
5,000.00
0.00
0.00
0.00
1800243021709000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6211500
10,000.00
0.00
0.00
0.00
1800243022700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนั
6211500
80,000.00
18,000.00
59,000.00
0.00
1800247003700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศู
6211500
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00