รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1800232022000000
โครงการบริหารการจัดการงานว
6111200
586,600.00
0.00
223,563.50
0.00
1800233012000000
รายการงบประจำ
6111200
510,400.00
0.00
200,500.00
0.00
1800234002000000
รายการงบประจำ
6111200
576,050.00
0.00
168,975.51
0.00
1800234010009000
รายการงบประจำ
6111200
52,250.00
0.00
8,172.00
0.00
1800234002110030
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว(VD
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
1800234002110040
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6111310
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
1800234002110210
เครื่องดูดฝุ่นขนาด25ลิต
6111310
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
1800234002110270
เครื่องขัดพื้นสำนักงานวัฒ
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
1800234002110310
เครื่องทำน้ำดื่มตั้งพื้นข
6111310
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
1800234002110540
ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุตส
6111310
9,400.00
0.00
9,400.00
0.00
1800234002110570
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
6111310
51,600.00
0.00
51,000.00
0.00
1800234002110570
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หร
6111310
45,000.00
0.00
44,100.00
0.00
1800234002110600
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
24,800.00
0.00
24,500.00
0.00
1800234002110710
อาสนะแกะลายทอง10ตัว
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
1800234002110710
หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้าขนาด8
6111310
5,500.00
0.00
0.00
0.00
1800234002110710
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน
6111310
24,500.00
0.00
0.00
0.00
1800228019509000
เงินอุดหนุนชุมชนคุณธรรมขับ
6111410
514,500.00
0.00
0.00
0.00
1800232016509000
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่
6111410
53,000.00
0.00
0.00
0.00
1800234001501000
เงินอุดหนุนการส่งเสริมคุณธ
6111410
1,960,400.00
0.00
1,691,200.00
0.00
1800234007509000
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเน
6111410
75,000.00
0.00
0.00
0.00
1800234010509000
เงินอุดหนุนส่งเสริมสนับสน
6111410
1,205,000.00
0.00
1,205,000.00
0.00
1800218014700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร
6111500
20,000.00
0.00
0.00
0.00
1800218019701000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6111500
20,700.00
0.00
20,700.00
0.00
1800232016709000
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะก
6111500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
1800232019700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดท
6111500
1,003,585.00
0.00
965,500.00
0.00
1800232020709000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6111500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
1800232020709000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจั
6111500
80,000.00
0.00
0.00
0.00
1800232021709000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6111500
9,200.00
0.00
0.00
0.00
1800232021709000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6111500
99,968.00
0.00
87,000.00
0.00
1800232022700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนั
6111500
390,000.00
0.00
180,760.00
0.00
1800234003700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพั
6111500
33,000.00
0.00
25,040.00
0.00