รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700629009000000
รายการงบประจำ
6211100
560,900.00
0.00
179,760.00
0.00
1700629009000000
รายการงบประจำ
6211200
264,000.00
0.00
169,200.00
0.00