รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700629009000000
รายการงบประจำ
6211100
269,700.00
0.00
89,880.00
0.00
1700629009000000
รายการงบประจำ
6211200
255,000.00
0.00
84,600.00
0.00