รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700626009000000
รายการงบประจำ
6111100
269,720.00
0.00
224,700.00
0.00
1700626009000000
รายการงบประจำ
6111200
247,700.00
0.00
172,876.55
0.00