รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700626009000000
รายการงบประจำ
6111100
539,420.00
0.00
314,580.00
0.00
1700626009000000
รายการงบประจำ
6111200
460,700.00
0.00
250,476.55
0.00