รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700626009000000
รายการงบประจำ
6111100
259,400.00
0.00
129,660.00
0.00
1700626009000000
รายการงบประจำ
6111200
214,000.00
0.00
102,276.55
0.00