รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700504012000000
รายการงบประจำ
6111200
1,600.00
0.00
1,600.00
0.00
1700513018000000
รายการงบประจำ
6111200
8,600.00
0.00
8,600.00
0.00
1700524022000000
รายการงบประจำ
6111200
505,800.00
0.00
505,800.00
0.00
1700525019000000
รายการงบประจำ
6111200
97,500.00
0.00
97,500.00
0.00
1700527007000000
รายการงบประจำ
6111200
2,960.00
0.00
2,960.00
0.00
1700527009000000
รายการงบประจำ
6111200
619,140.00
0.00
619,140.00
0.00
1700528021000000
รายการงบประจำ
6111200
2,590.00
0.00
2,590.00
0.00
1700550015000000
รายการงบประจำ
6111200
4,300.00
0.00
4,300.00
0.00
1700527009110130
เครื่องเสียงสำหรับห้องประช
6111310
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00