รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700524022000000
รายการงบประจำ
6111200
431,280.00
0.00
93,007.95
0.00
1700525019000000
รายการงบประจำ
6111200
97,500.00
0.00
34,207.00
0.00
1700527007000000
รายการงบประจำ
6111200
2,960.00
0.00
2,960.00
0.00
1700527009000000
รายการงบประจำ
6111200
311,000.00
36,577.30
152,660.51
0.00
1700550015000000
รายการงบประจำ
6111200
4,300.00
0.00
4,300.00
0.00
1700527009110130
เครื่องเสียงสำหรับห้องประช
6111310
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00