รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700518022000000
รายการงบประจำ
6211200
82,000.00
0.00
0.00
0.00
1700530009000000
รายการงบประจำ
6211200
408,880.00
0.00
139,424.17
0.00
1700530009110010
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
848,000.00
0.00
0.00
0.00
1700530009110010
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
0.00
0.00
0.00
0.00
1700530009110110
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6211310
30,300.00
0.00
30,300.00
0.00