รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700529008000000
รายการงบประจำ
6211100
917,150.00
0.00
687,780.00
0.00
1700505012000000
รายการงบประจำ
6211200
389,100.00
0.00
249,568.00
0.00
1700506011000000
รายการงบประจำ
6211200
133,000.00
0.00
125,555.51
0.00
1700518022000000
รายการงบประจำ
6211200
57,650.00
0.00
37,306.00
0.00
1700518040000000
รายการงบประจำ
6211200
75,560.00
0.00
46,076.00
0.00
1700518041000000
รายการงบประจำ
6211200
54,180.00
0.00
43,272.45
0.00
1700520018000000
รายการงบประจำ
6211200
4,500.00
0.00
4,455.00
0.00
1700529008000000
รายการงบประจำ
6211200
501,640.00
0.00
372,597.61
0.00
1700530007000000
รายการงบประจำ
6211200
49,760.00
0.00
45,594.04
0.00
1700530009000000
รายการงบประจำ
6211200
1,011,160.00
0.00
712,979.50
0.00
1700531021000000
รายการงบประจำ
6211200
3,760.00
0.00
0.00
0.00
1700531031000000
รายการงบประจำ
6211200
2,400.00
0.00
0.00
0.00
1700531037000000
รายการงบประจำ
6211200
17,500.00
0.00
10,482.00
0.00
1700531038000000
รายการงบประจำ
6211200
8,000.00
0.00
0.00
0.00
1700530009110060
เก้าอี้สำนักงานระดับ9ขอ
6211310
7,900.00
0.00
7,900.00
0.00
1700530009110120
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตข
6211310
14,640.00
0.00
14,640.00
0.00
1700530009110200
กล้องวงจรปิด
6211310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
1700530009110200
ชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื
6211310
16,000.00
0.00
0.00
0.00
1700530009120000
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6211310
1,260,000.00
0.00
1,260,000.00
0.00