รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700526008000000
รายการงบประจำ
6111100
334,000.00
0.00
333,960.00
0.00
1700504012000000
รายการงบประจำ
6111200
165,800.00
0.00
115,593.00
0.00
1700504036000000
รายการงบประจำ
6111200
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1700505011000000
รายการงบประจำ
6111200
93,900.00
0.00
76,128.00
0.00
1700524022000000
รายการงบประจำ
6111200
52,540.00
0.00
16,172.00
0.00
1700525019000000
รายการงบประจำ
6111200
51,000.00
0.00
32,158.00
0.00
1700526008000000
รายการงบประจำ
6111200
198,300.00
0.00
198,300.00
0.00
1700527007000000
รายการงบประจำ
6111200
32,680.00
0.00
16,712.00
0.00
1700527009000000
รายการงบประจำ
6111200
679,530.00
0.00
485,612.62
0.00
1700528031000000
รายการงบประจำ
6111200
45,000.00
0.00
29,800.00
0.00
1700528037000000
รายการงบประจำ
6111200
25,000.00
0.00
16,423.00
0.00
1700550015000000
รายการงบประจำ
6111200
4,300.00
0.00
4,300.00
0.00
1700527009110020
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล
6111310
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
1700527009110060
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขอ
6111310
50,000.00
0.00
49,800.00
0.00
1700527009110090
โต๊ะหมู่บูชาของสำนักงานส
6111310
8,500.00
0.00
8,000.00
0.00
1700527009110090
ชุดเครื่องเสียงพร้อมตู้ลำโ
6111310
25,000.00
0.00
24,302.00
0.00
1700527009110110
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิ
6111310
130,000.00
0.00
98,000.00
0.00
1700527009110120
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ของ
6111310
58,000.00
0.00
57,900.00
0.00