รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700526008000000
รายการงบประจำ
6111100
758,000.00
0.00
463,280.00
0.00
1700504012000000
รายการงบประจำ
6111200
255,800.00
0.00
145,593.00
0.00
1700504036000000
รายการงบประจำ
6111200
2,000.00
0.00
0.00
0.00
1700505011000000
รายการงบประจำ
6111200
131,100.00
0.00
82,467.15
0.00
1700524022000000
รายการงบประจำ
6111200
52,540.00
0.00
18,347.00
0.00
1700525019000000
รายการงบประจำ
6111200
51,000.00
0.00
47,130.00
0.00
1700526008000000
รายการงบประจำ
6111200
400,350.00
0.00
265,150.00
0.00
1700527007000000
รายการงบประจำ
6111200
50,580.00
0.00
27,384.04
0.00
1700527009000000
รายการงบประจำ
6111200
1,026,730.00
0.00
734,439.78
0.00
1700528031000000
รายการงบประจำ
6111200
45,000.00
0.00
29,800.00
0.00
1700528037000000
รายการงบประจำ
6111200
25,000.00
0.00
16,423.00
0.00
1700528038000000
รายการงบประจำ
6111200
4,000.00
0.00
0.00
0.00
1700550015000000
รายการงบประจำ
6111200
4,300.00
0.00
4,300.00
0.00
1700527009110020
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล
6111310
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
1700527009110060
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขอ
6111310
49,800.00
0.00
49,800.00
0.00
1700527009110090
โต๊ะหมู่บูชาของสำนักงานส
6111310
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
1700527009110090
ชุดเครื่องเสียงพร้อมตู้ลำโ
6111310
24,302.00
0.00
24,302.00
0.00
1700527009110110
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิ
6111310
98,000.00
0.00
98,000.00
0.00
1700527009110120
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ของ
6111310
57,900.00
0.00
57,900.00
0.00
1700527009110160
สำนักงาน
6111310
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00