รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700424030000000
รายการงบประจำ
6111200
404,500.00
0.00
404,499.32
0.00
1700427005000000
รายการงบประจำ
6111200
2,562,200.00
0.00
2,562,197.98
0.00
1700411023110000
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
814,000.00
0.00
766,976.00
0.00
1700411024110040
โต๊ะทำงานขนาดกว้าง77x
6111310
29,200.00
0.00
29,200.00
0.00
1700411024110040
เก้าอี้ทำงานขนาดกว้าง49
6111310
10,400.00
0.00
10,400.00
0.00
1700411024110040
เก้าอี้ทำงานขนาดกว้าง64
6111310
4,900.00
0.00
4,900.00
0.00
1700411024110040
โต๊ะประชุม8ที่นั่งขนาด
6111310
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
1700411024120010
ชุดปฏิบัติการแปรรูปและตรวจ
6111310
9,950,000.00
0.00
9,950,000.00
0.00
1700411023600000
เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผ
6111420
727,810.00
0.00
727,810.00
0.00
1700411023700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแ
6111500
4,250,000.00
200,000.00
4,050,000.00
0.00
1700411024700000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเทคโ
6111500
1,000,000.00
0.00
999,960.00
0.00
1700412015700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภา
6111500
1,096,100.00
100,000.00
996,097.60
0.00
1700424030700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย
6111500
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
1700427005700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
6111500
42,800.00
0.00
42,800.00
0.00
1700428021700000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษ
6111500
848,000.00
114,230.00
733,770.00
0.00
1700428022700000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงง
6111500
265,000.00
0.00
265,000.00
0.00
1700464040700000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพเสร
6111500
11,592,190.00
0.00
11,155,458.03
0.00
1700464040700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
6111500
3,948,204.00
0.00
3,948,203.85
0.00