รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700418030000000
รายการงบประจำ
6211200
516,000.00
0.00
214,132.64
0.00
1700430005000000
รายการงบประจำ
6211200
2,729,300.00
0.00
2,193,044.78
0.00
1700415024110000
เครื่องเชื่อมมิก/แม็กระบบ
6211310
1,599,200.00
0.00
1,599,200.00
0.00
1700415024110000
เครื่องทำสูญญากาศในงานแอร์
6211310
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
1700415024110000
ชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ต
6211310
127,500.00
0.00
127,500.00
0.00
1700430005410010
ปรับปรุงการสร้างห้องเย็น4
6211320
887,000.00
0.00
887,000.00
0.00
1700418038600000
เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผ
6211420
182,400.00
0.00
181,180.00
0.00
1700415023700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภา
6211500
280,000.00
0.00
89,233.60
0.00
1700415024700000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเทคโ
6211500
2,252,300.00
645,909.00
996,516.83
0.00
1700418030700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6211500
25,000.00
0.00
24,036.00
0.00
1700418038700000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพ
6211500
585,600.00
0.00
396,866.00
0.00
1700419015700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภา
6211500
1,128,500.00
427,000.00
602,778.00
0.00
1700430005700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
6211500
37,380.00
0.00
26,770.00
0.00
1700431021700000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒน
6211500
740,000.00
0.00
475,808.00
0.00
1700431022700000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงง
6211500
222,000.00
0.00
181,158.00
0.00