รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700311009000000
รายการงบประจำ
6211100
86,200.00
0.00
57,360.00
0.00
1700329008000000
รายการงบประจำ
6211100
483,400.00
0.00
322,240.00
0.00
1700305012000000
รายการงบประจำ
6211200
383,100.00
0.00
273,560.00
0.00
1700305017000000
รายการงบประจำ
6211200
13,700.00
0.00
9,000.00
0.00
1700311009000000
รายการงบประจำ
6211200
4,500.00
0.00
2,868.00
0.00
1700318020000000
รายการงบประจำ
6211200
297,300.00
0.00
96,150.00
0.00
1700318021000000
รายการงบประจำ
6211200
17,100.00
0.00
8,000.00
0.00
1700329008000000
รายการงบประจำ
6211200
144,000.00
0.00
66,786.52
0.00
1700330001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,467,600.00
18,600.00
930,193.77
0.00
1700331018000000
รายการงบประจำ
6211200
77,740.00
0.00
39,230.00
0.00
1700331024000000
รายการงบประจำ
6211200
495,500.00
0.00
244,560.00
0.00
1700330001110000
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
798,000.00
0.00
798,000.00
0.00
1700330001410000
ปรับปรุงอาคารสำนักงานจัดหา
6211320
322,500.00
0.00
322,500.00
0.00