รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700309009000000
รายการงบประจำ
6111100
165,600.00
0.00
165,600.00
0.00
1700326008000000
รายการงบประจำ
6111100
929,400.00
0.00
929,400.00
0.00
1700304012000000
รายการงบประจำ
6111200
1,451,500.00
0.00
1,451,436.11
0.00
1700304017000000
รายการงบประจำ
6111200
800.00
0.00
800.00
0.00
1700309009000000
รายการงบประจำ
6111200
8,280.00
0.00
8,280.00
0.00
1700324020000000
รายการงบประจำ
6111200
271,400.00
0.00
271,399.76
0.00
1700324021000000
รายการงบประจำ
6111200
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
1700326008000000
รายการงบประจำ
6111200
266,000.00
0.00
266,000.00
0.00
1700327001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,732,011.74
0.00
1,732,010.96
0.00
1700328018000000
รายการงบประจำ
6111200
86,200.00
0.00
86,197.13
0.00
1700328024000000
รายการงบประจำ
6111200
73,500.00
0.00
73,495.45
0.00
1700364031000000
รายการงบประจำ
6111200
343,800.00
0.00
343,800.00
0.00
1700327001110080
ชุดไมค์พร้อมเครื่องควบคุมห
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
1700327001110100
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
120,600.00
0.00
120,600.00
0.00
1700327001110190
โทรทัศน์แอลอีดี1920X
6111310
13,000.00
0.00
13,000.00
0.00
1700327001120000
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(
6111310
1,288,000.00
0.00
1,288,000.00
0.00