รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700311009000000
รายการงบประจำ
6211100
172,300.00
0.00
114,720.00
0.00
1700329008000000
รายการงบประจำ
6211100
966,700.00
0.00
644,480.00
0.00
1700301015000000
รายการงบประจำ
6211200
400,000.00
0.00
0.00
0.00
1700305012000000
รายการงบประจำ
6211200
593,500.00
0.00
441,689.27
0.00
1700305017000000
รายการงบประจำ
6211200
17,500.00
0.00
13,000.00
0.00
1700311009000000
รายการงบประจำ
6211200
9,280.00
0.00
6,091.00
0.00
1700318020000000
รายการงบประจำ
6211200
390,100.00
0.00
323,451.44
0.00
1700318021000000
รายการงบประจำ
6211200
34,800.00
0.00
25,951.97
0.00
1700329008000000
รายการงบประจำ
6211200
198,340.00
0.00
144,354.52
0.00
1700330001000000
รายการงบประจำ
6211200
2,789,800.00
0.00
1,770,793.70
0.00
1700331018000000
รายการงบประจำ
6211200
83,200.00
0.00
79,340.00
0.00
1700331024000000
รายการงบประจำ
6211200
500,500.00
0.00
500,500.00
0.00
1700330001110000
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
798,000.00
0.00
798,000.00
0.00
1700330001110090
โต๊ะทำงาน1ตัวสสจ.อุดรธานี
6211310
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
1700330001110090
เก้าอี้สำนักงาน1ตัวสจจ.อุ
6211310
1,700.00
0.00
1,700.00
0.00
1700330001110090
โต๊ะพับอเนกประสงค์สจจ.อุด
6211310
4,800.00
0.00
4,800.00
0.00
1700330001110090
ตู้เหล็ก2บานเปิดสจจ.อุดรธ
6211310
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
1700330001410000
ปรับปรุงอาคารสำนักงานจัดหา
6211320
322,500.00
0.00
322,500.00
0.00