รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700229008000000
รายการงบประจำ
6211200
61,200.00
0.00
14,000.00
0.00
1700230001000000
รายการงบประจำ
6211200
915,135.00
0.00
194,704.20
0.00
1700230003000000
รายการงบประจำ
6211200
92,000.00
0.00
31,613.59
0.00
1700230001110010
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ส
6211310
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
1700230001110010
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ขนา
6211310
62,600.00
0.00
0.00
0.00
1700230001110030
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนสำนั
6211310
6,000.00
0.00
0.00
0.00
1700230001110050
เก้าอี้สำนักงานสำนักงานแร
6211310
12,800.00
0.00
12,800.00
0.00
1700230001110070
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดต
6211310
30,000.00
0.00
0.00
0.00
1700230001110090
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
102,400.00
0.00
0.00
0.00
1700230001110100
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานแบบไ
6211310
3,500.00
0.00
0.00
0.00
1700230001110110
พัดลมตั้งพื้นสำนักงานแรงง
6211310
10,000.00
0.00
0.00
0.00
1700230001110110
พัดลมระบายอากาศสำนักงานแร
6211310
4,000.00
0.00
0.00
0.00
1700230001110170
เตาอบไมโครเวฟสำนักงานแรงง
6211310
13,000.00
0.00
0.00
0.00
1700230003110030
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
30,800.00
0.00
30,490.00
0.00
1700230003110050
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
30,800.00
0.00
29,900.00
0.00
1700230003110080
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อ
6211310
4,300.00
0.00
4,130.00
0.00
1700205014700000
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการขับ
6211500
37,000.00
0.00
0.00
0.00
1700206016700000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแล
6211500
13,500.00
0.00
3,120.00
0.00
1700206016700000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร
6211500
78,000.00
0.00
0.00
0.00
1700218019700000
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญห
6211500
641,100.00
0.00
0.00
0.00
1700230001700000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ
6211500
123,240.00
0.00
0.00
0.00
1700230003700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบทวิเค
6211500
96,700.00
0.00
30,000.00
0.00
1700230003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนย
6211500
26,500.00
0.00
0.00
0.00
1700231018700000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัด
6211500
20,150.00
0.00
0.00
0.00