รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1700226008000000
รายการงบประจำ
6111200
63,000.00
0.00
51,000.00
0.00
1700227001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,141,835.00
8,100.00
664,516.64
0.00
1700227003000000
รายการงบประจำ
6111200
43,800.00
0.00
0.00
0.00
1700202012700030
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสัง
6111500
261,800.00
0.00
251,327.00
0.00
1700204014700050
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้อ
6111500
55,000.00
0.00
19,320.10
0.00
1700205016700050
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก
6111500
106,800.00
0.00
59,660.00
0.00
1700205016700110
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6111500
40,000.00
0.00
7,070.00
0.00
1700205016700110
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6111500
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1700224019700000
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญห
6111500
705,900.00
32,000.00
657,758.00
0.00
1700227001700000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ
6111500
232,000.00
0.00
223,300.00
0.00
1700227003700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบทวิเค
6111500
100,000.00
0.00
75,000.00
0.00
1700227003700000
ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลความต
6111500
62,309.00
0.00
0.00
0.00
1700227003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนย
6111500
27,000.00
0.00
0.00
0.00
1700227003700000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6111500
36,000.00
0.00
12,557.20
0.00
1700228018700050
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัด
6111500
20,150.00
0.00
350.00
0.00