รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600709004000000
รายการงบประจำ
6111100
1,041,940.00
0.00
804,160.00
0.00
1600757005000000
รายการงบประจำ
6111100
805,780.00
0.00
569,695.00
0.00
1600705008000000
รายการงบประจำ
6111200
360,000.00
0.00
143,000.00
0.00
1600705011000000
รายการงบประจำ
6111200
40,000.00
0.00
30,660.00
0.00
1600709004000000
รายการงบประจำ
6111200
52,100.00
0.00
31,400.00
0.00
1600710002000000
รายการงบประจำ
6111200
843,462.50
5,232.41
604,777.40
0.00
1600757005000000
รายการงบประจำ
6111200
114,090.00
0.00
24,452.00
0.00
1600758001000000
รายการงบประจำ
6111200
42,799,721.50
13,200.00
38,997,929.24
0.00
1600758003000000
รายการงบประจำ
6111200
406,706.00
6,100.00
353,444.00
0.00
1600710002110140
เครื่องรับส่งวิทยุระบบVH
6111310
22,350.00
0.00
22,350.00
0.00
1600758001110050
เครื่่องพ่นหมอกควันเรือนจ
6111310
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
1600758001110090
ตู้ข้างเตียงพร้อมเก้าอี้เ
6111310
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
1600758001110210
ชุดทำแผลสแตนเลสเรือนจำกลา
6111310
1,940.00
0.00
1,940.00
0.00
1600758001110600
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิ
6111310
67,000.00
0.00
67,000.00
0.00
1600758001110920
อุปกรณ์วัดสายตาเรือนจำกลา
6111310
500.00
0.00
500.00
0.00
1600758001110B93
คอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุดเ
6111310
41,250.00
0.00
41,250.00
0.00
1600758001110D30
แผ่นรองปั๊มหัวใจCPRPADเ
6111310
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
1600758001110F70
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(I
6111310
4,300.00
0.00
3,990.00
0.00
1600739013410060
ปรับปรุงเรือนจำกลางอุดรธาน
6111320
50,130.00
0.00
50,130.00
0.00
1600739013410080
ปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้
6111320
147,350.00
0.00
147,350.00
0.00
1600758003500000
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกา
6111410
90,111.00
0.00
89,695.00
0.00
1600758003500000
เงินอุดหนุนการกุศล
6111410
3,600.00
0.00
0.00
0.00
1600705010700000
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการรณรง
6111500
35,000.00
0.00
3,600.00
0.00
1600758001709000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำล
6111500
30,920.00
0.00
0.00
0.00