รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600609010000000
รายการงบประจำ
6111100
237,480.00
0.00
345,965.16
0.00
1600657009000000
รายการงบประจำ
6111100
2,737,720.00
0.00
3,391,946.24
0.00
1600658002000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
0.00
0.00
1600609010000000
รายการงบประจำ
6111200
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
1600610007000000
รายการงบประจำ
6111200
182,000.00
0.00
182,000.00
0.00
1600651010009000
รายการงบประจำ
6111200
49,600.00
0.00
49,600.00
0.00
1600651014000000
รายการงบประจำ
6111200
16,500.00
0.00
16,500.00
0.00
1600657009000000
รายการงบประจำ
6111200
333,950.00
0.00
333,950.00
0.00
1600658002000000
รายการงบประจำ
6111200
5,577,925.00
0.00
5,577,925.00
0.00
1600658003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,309,500.00
0.00
1,309,500.00
0.00
1600658002110050
ตู้ล๊อกเกอร์เหล็กขนาด18
6111310
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
1600658002110120
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ
6111310
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
1600658002110170
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแ
6111310
74,700.00
0.00
74,700.00
0.00
1600658002110290
เครื่องชั่งแบบดิจิตอลขนาด
6111310
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
1600658002110310
เครื่องกรองน้ำสถานพินิจแล
6111310
8,990.00
0.00
8,990.00
0.00
1600658002110370
ตู้แช่อาหารขนาด32คิวบิก
6111310
48,900.00
0.00
48,900.00
0.00
1600658002110380
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิ
6111310
95,000.00
0.00
95,000.00
0.00
1600658002110470
เครื่องเล่นDVDสถานพินิจแ
6111310
2,390.00
0.00
2,390.00
0.00
1600658002110510
ตู้เหล็ก4ลิ้นชักสถานพิน
6111310
7,900.00
0.00
7,900.00
0.00
1600658002110560
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6111310
36,690.00
0.00
36,690.00
0.00
1600658002110670
รถเข็นอาหารสถานพินิจและคุ
6111310
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
1600658002110710
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
6111310
23,000.00
0.00
23,000.00
0.00
1600605011700000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเน
6111500
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
1600605017700000
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่อการป
6111500
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
1600605017700000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องก
6111500
43,600.00
0.00
43,600.00
0.00
1600628016700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิท
6111500
9,192.00
0.00
9,192.00
0.00
1600628016700000
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมครอบครัวเ
6111500
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
1600658003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข
6111500
30,070.00
0.00
30,070.00
0.00
1600658003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบ
6111500
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00