รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600611010000000
รายการงบประจำ
6211100
313,900.00
0.00
263,330.00
0.00
1600665009000000
รายการงบประจำ
6211100
3,470,300.00
0.00
2,563,690.00
0.00
1600611010000000
รายการงบประจำ
6211200
9,000.00
0.00
6,750.00
0.00
1600612007000000
รายการงบประจำ
6211200
222,000.00
0.00
76,077.50
0.00
1600634022000000
รายการงบประจำ
6211200
49,000.00
0.00
29,000.00
0.00
1600662010009000
รายการงบประจำ
6211200
44,700.00
0.00
32,100.00
0.00
1600662014000000
รายการงบประจำ
6211200
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
1600665009000000
รายการงบประจำ
6211200
272,698.00
0.00
235,130.00
0.00
1600666002000000
รายการงบประจำ
6211200
7,526,750.00
1,769,744.06
4,864,397.27
0.00
1600666002110040
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล
6211310
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
1600666002110050
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
6211310
6,400.00
0.00
6,400.00
0.00
1600666002110080
โต๊ะหมู่บูชาสถานพินิจและค
6211310
8,500.00
0.00
8,500.00
0.00
1600666002110120
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6211310
35,600.00
0.00
35,600.00
0.00
1600666002110130
ตู้เหล็ก4ลิ้นชักสถานพิน
6211310
7,900.00
0.00
7,900.00
0.00
1600666002110150
ตู้ล็อกเกอร์18ช่องสถานพ
6211310
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
1600666002110180
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสถานพ
6211310
8,600.00
0.00
8,600.00
0.00
1600666002110190
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งม
6211310
19,990.00
0.00
19,990.00
0.00
1600666002110290
เครื่องทำน้ำเย็นขนาด2ก๊
6211310
14,935.00
0.00
14,935.00
0.00
1600666002110340
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขน
6211310
17,990.00
0.00
17,990.00
0.00
1600606011700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน
6211500
30,000.00
0.00
15,000.00
0.00
1600606017700000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเด็ก
6211500
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1600606017700000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องก
6211500
30,000.00
0.00
17,700.00
0.00
1600631016700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิท
6211500
16,500.00
0.00
10,500.00
0.00
1600631016700000
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมครอบครัวเ
6211500
8,000.00
0.00
6,000.00
0.00
1600666003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข
6211500
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
1600666003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบ
6211500
32,000.00
0.00
20,000.00
0.00