รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600519006000000
รายการงบประจำ
6211200
45,884.00
0.00
45,884.00
0.00
1600566005000000
รายการงบประจำ
6211200
324,070.97
0.00
301,746.16
0.00