รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600357005000000
รายการงบประจำ
6111100
5,155,120.00
0.00
4,665,140.00
0.00
1600305009000000
รายการงบประจำ
6111200
24,600.00
0.00
15,600.00
0.00
1600310001000000
รายการงบประจำ
6111200
777,734.98
0.00
693,899.96
0.00
1600351010000000
รายการงบประจำ
6111200
243,276.00
0.00
174,596.00
0.00
1600351011000000
รายการงบประจำ
6111200
233,296.00
0.00
158,986.00
0.00
1600357005000000
รายการงบประจำ
6111200
319,670.00
0.00
283,877.00
0.00
1600358002000000
รายการงบประจำ
6111200
1,050,225.04
0.00
947,445.60
0.00
1600310001110390
เครื่องสำรองไฟฟ้า
6111310
1,490.00
0.00
1,490.00
0.00
1600310001110390
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมว
6111310
21,540.00
0.00
21,540.00
0.00
1600310001410020
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพั
6111320
392,770.00
0.00
392,770.00
0.00
1600310001500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6111410
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
1600351011500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6111410
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
1600358002500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6111410
49,900.00
0.00
49,900.00
0.00
1600350013709000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบร
6111500
2,212.00
0.00
2,212.00
0.00
1600358001709000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกฎ
6111500
5,800.00
0.00
5,800.00
0.00