รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600365005000000
รายการงบประจำ
6211100
5,817,500.00
0.00
4,488,907.00
0.00
1600306009000000
รายการงบประจำ
6211200
672,022.00
0.00
582,401.00
0.00
1600312001000000
รายการงบประจำ
6211200
646,880.00
0.00
448,876.33
0.00
1600362010000000
รายการงบประจำ
6211200
218,325.00
0.00
189,239.80
0.00
1600362011000000
รายการงบประจำ
6211200
438,777.00
0.00
381,246.38
0.00
1600365005000000
รายการงบประจำ
6211200
377,180.00
0.00
294,203.00
0.00
1600366002000000
รายการงบประจำ
6211200
1,071,510.00
0.00
784,125.52
0.00
1600312001110020
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิ
6211310
115,000.00
0.00
115,000.00
0.00
1600312001500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6211410
22,500.00
0.00
22,500.00
0.00
1600362011500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6211410
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
1600366002500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6211410
26,400.00
0.00
26,400.00
0.00