รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600357005000000
รายการงบประจำ
6111100
2,447,360.00
0.00
2,488,960.00
0.00
1600305009000000
รายการงบประจำ
6111200
9,100.00
0.00
9,100.00
0.00
1600310001000000
รายการงบประจำ
6111200
534,730.43
0.00
382,096.95
0.00
1600351010000000
รายการงบประจำ
6111200
129,900.00
0.00
44,508.00
0.00
1600351011000000
รายการงบประจำ
6111200
115,766.00
0.00
115,766.00
0.00
1600357005000000
รายการงบประจำ
6111200
157,970.00
0.00
126,464.00
0.00
1600358002000000
รายการงบประจำ
6111200
733,520.59
0.00
478,566.64
0.00
1600310001410020
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพั
6111320
392,770.00
0.00
392,770.00
0.00
1600310001500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6111410
11,400.00
0.00
11,400.00
0.00
1600351011500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6111410
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
1600358002500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6111410
49,900.00
0.00
49,900.00
0.00
1600350013709000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบร
6111500
2,212.00
0.00
2,212.00
0.00
1600358001709000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกฎ
6111500
5,800.00
0.00
5,800.00
0.00