รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600357005000000
รายการงบประจำ
6111100
2,447,360.00
0.00
1,586,600.00
0.00
1600305009000000
รายการงบประจำ
6111200
9,100.00
0.00
9,100.00
0.00
1600310001000000
รายการงบประจำ
6111200
436,550.00
0.00
194,560.88
0.00
1600351010000000
รายการงบประจำ
6111200
108,000.00
0.00
14,968.00
0.00
1600351011000000
รายการงบประจำ
6111200
168,900.00
0.00
115,766.00
0.00
1600357005000000
รายการงบประจำ
6111200
157,970.00
0.00
81,208.00
0.00
1600358002000000
รายการงบประจำ
6111200
733,520.59
0.00
296,935.14
0.00
1600310001410020
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพั
6111320
392,770.00
392,770.00
0.00
0.00
1600310001500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6111410
11,400.00
0.00
11,400.00
0.00
1600351011500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6111410
75,000.00
0.00
40,000.00
0.00
1600358002500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6111410
26,400.00
0.00
26,400.00
0.00
1600350013709000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบร
6111500
2,212.00
0.00
2,212.00
0.00