รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600365005000000
รายการงบประจำ
6211100
2,899,750.00
0.00
1,924,107.00
0.00
1600306009000000
รายการงบประจำ
6211200
525,780.00
0.00
29,100.00
0.00
1600312001000000
รายการงบประจำ
6211200
328,890.00
0.00
192,287.71
0.00
1600362010000000
รายการงบประจำ
6211200
126,833.00
0.00
63,832.80
0.00
1600362011000000
รายการงบประจำ
6211200
415,650.00
0.00
364,562.00
0.00
1600365005000000
รายการงบประจำ
6211200
238,100.00
0.00
115,088.00
0.00
1600366002000000
รายการงบประจำ
6211200
552,550.00
0.00
410,485.56
0.00
1600312001110020
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิ
6211310
115,000.00
0.00
115,000.00
0.00
1600312001500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6211410
11,250.00
0.00
11,250.00
0.00
1600362011500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6211410
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
1600366002500000
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
6211410
13,500.00
0.00
13,500.00
0.00