รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600258001000000
รายการงบประจำ
6111200
588,000.00
0.00
49,000.00
0.00
1600251011700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่ง
6111500
1,189,100.00
0.00
116,764.27
0.00