รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600266001000000
รายการงบประจำ
6211200
797,700.00
0.00
531,544.35
0.00
1600266002009000
รายการงบประจำ
6211200
170,800.00
0.00
91,230.00
0.00
1600210021700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงา
6211500
1,230,000.00
0.00
833,388.31
0.00
1600262011700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่ง
6211500
445,768.00
0.00
408,171.00
0.00
1600266002709000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงา
6211500
21,000.00
0.00
6,300.00
0.00
1600266002709000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้
6211500
50,000.00
0.00
34,302.00
0.00