รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600258001000000
รายการงบประจำ
6111200
713,000.00
0.00
211,746.18
0.00
1600258002009000
รายการงบประจำ
6111200
80,700.00
0.00
43,430.00
0.00
1600258001410010
ค่าซ่อมแซมอาคารบูรณาการของ
6111320
93,740.00
93,740.00
0.00
0.00
1600251011700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่ง
6111500
1,322,500.00
8,346.00
412,103.20
0.00
1600258002709000
โครงการพัฒนามาตรการในการคุ
6111500
3,000.00
0.00
0.00
0.00
1600258002709000
โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครอ
6111500
50,000.00
0.00
13,002.00
0.00
1600258002709000
โครงการระงับข้อพิพาททางเลื
6111500
15,000.00
0.00
0.00
0.00