รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600266001000000
รายการงบประจำ
6211200
588,000.00
0.00
98,000.00
0.00
1600266002009000
รายการงบประจำ
6211200
54,100.00
0.00
0.00
0.00
1600210021700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงา
6211500
676,000.00
0.00
108,500.00
0.00
1600262011700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่ง
6211500
104,000.00
0.00
0.00
0.00