รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500829058000000
รายการงบประจำ
6111200
129,534.00
0.00
129,534.00
0.00
1500853002000000
รายการงบประจำ
6111200
920,000.00
0.00
920,000.00
0.00
1500856063000000
รายการงบประจำ
6111200
380,656.00
0.00
380,656.00
0.00
1500857008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,769,453.15
0.00
1,769,453.15
0.00
1500858005000000
รายการงบประจำ
6111200
6,032,652.04
0.00
6,032,651.24
0.00
1500858005110030
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสำ
6111310
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
1500858005110090
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6111310
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
1500858005110110
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
1500858005110110
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิต
6111310
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
1500858005110120
ตู้เหล็ก2บานสำนักงานส่ง
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
1500858005110140
เครื่องโทรศัพท์สำนักงานส่
6111310
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
1500858005110160
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิ
6111310
695,500.00
0.00
695,500.00
0.00
1500858005110190
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
78,000.00
0.00
78,000.00
0.00
1500858005110210
เก้าอี้อุดรธานี5ตัว
6111310
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
1500858005110210
คอมพิวเตอร์อุดรธานี1เคร
6111310
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
1500858005110210
โต๊ะทำงานอุดรธานีจำนวน5
6111310
27,500.00
0.00
27,500.00
0.00
1500858005110340
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด800
6111310
2,800.00
0.00
2,800.00
0.00
1500858005110340
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
1500858005410030
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6111320
474,500.00
0.00
474,500.00
0.00
1500858005410050
ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมสำ
6111320
57,000.00
0.00
57,000.00
0.00
1500853002600110
ก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น
6111420
9,054,300.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600130
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6111420
1,580,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600140
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6111420
1,250,000.00
0.00
1,243,111.00
0.00
1500853002600160
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6111420
1,490,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600260
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6111420
1,850,000.00
0.00
1,782,002.94
0.00
1500853002600260
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6111420
1,880,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600280
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6111420
1,789,900.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600290
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6111420
2,217,000.00
0.00
2,207,289.00
0.00
1500853002600360
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6111420
2,425,000.00
0.00
344,817.06
0.00
1500853002600360
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6111420
2,390,000.00
0.00
2,251,280.00
0.00
1500853002600480
ก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น
6111420
6,960,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600510
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แ
6111420
4,264,000.00
0.00
426,400.00
0.00
1500853002600540
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แ
6111420
7,530,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600610
เครื่องตรวจหู+ตาสถานีอน
6111420
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
1500853002600610
เครื่องจี้ไฟจี้หูสถานีอน
6111420
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
1500853002600610
เครื่องขยายเสียงYAMAHAรุ
6111420
28,800.00
0.00
28,800.00
0.00
1500853002600680
เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื
6111420
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
1500853002600740
ถังออกซิเจนขนาด6คิวพร้
6111420
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
1500853002600740
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
6111420
140,000.00
0.00
140,000.00
0.00
1500853002600750
ตู้เก็บเครื่องขยายเสียงแบ
6111420
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
1500853002600790
อุปกรณ์สำหรับรถEmergency
6111420
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
1500853002600790
เครื่องอบแห้งอุปกรณ์เครื่อ
6111420
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
1500853002600800
ชุดเย็บแผลสถานีอนามัยนาพู
6111420
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
1500853002600850
ตู้เหล็ก4ชั้น2บานประตู
6111420
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
1500853002600850
ชุดเคาน์เตอร์พร้อมเก้าอี้
6111420
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
1500853002600950
เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กใน
6111420
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
1500853002600950
รถเข็นทำแผลสแตนเลสพร้อมอุ
6111420
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
1500853002600950
มิกเซอร์YAMAHAรุ่น166CX
6111420
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
1500853002600950
ตู้ลำโพงขนาด8นิ้วACMรุ
6111420
20,400.00
0.00
20,400.00
0.00
1500853002600950
ภาคจ่ายไฟสถานีอนามัยนาพู่
6111420
5,200.00
0.00
5,200.00
0.00
1500853002600950
โต๊ะทำงานเหล็กแบบมีกระจกพ
6111420
48,000.00
0.00
48,000.00
0.00
1500853002600950
ชุดรับแขกสถานีอนามัยนาพู่
6111420
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
1500853002600A36
เครื่องพ่นยาสถานีอนามัยนา
6111420
8,500.00
0.00
8,500.00
0.00
1500853002600A37
ชุดพัฒนาการเด็กสถานีอนามั
6111420
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
1500853002600A38
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแรก
6111420
9,800.00
0.00
9,800.00
0.00
1500853002600A79
ติดตั้งพร้อมสายลำโพงและอุป
6111420
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
1500853002600AH7
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
1,205,000.00
0.00
1,205,000.00
0.00
1500853002600AI4
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600AQ3
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
720,000.00
0.00
720,000.00
0.00
1500853002600BE5
ปรับปรุงอาคารที่พักรอผู้มา
6111420
76,800.00
0.00
76,800.00
0.00
1500853002600BE7
ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารแพท
6111420
53,000.00
0.00
53,000.00
0.00
1500853002600BE8
ก่อสร้างอาคารที่พักผ่อนผู้
6111420
167,000.00
0.00
167,000.00
0.00
1500853002600BF7
วางระบบประปาภายในสถานีอนา
6111420
53,000.00
0.00
53,000.00
0.00
1500853002600BF8
ก่อสร้างอาคารเรียนรู้อาสาส
6111420
545,000.00
0.00
545,000.00
0.00
1500853002600BH3
ก่อสร้างประตูสแตนเลสพร้อมอ
6111420
158,000.00
0.00
158,000.00
0.00
1500853002600BH4
ซ่อมแซมอาคารบ้านพักสถานีอ
6111420
260,000.00
0.00
260,000.00
0.00
1500853002600BH5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
1500853002600F55
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
6111420
2,210,000.00
0.00
2,210,000.00
0.00
1500853002600F56
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
6,510,000.00
0.00
6,510,000.00
0.00
1500853002600F57
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
6111420
1,900,000.00
0.00
1,900,000.00
0.00
1500853002600F58
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล
6111420
2,680,000.00
0.00
2,680,000.00
0.00
1500853002600F59
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัล
6111420
5,999,000.00
0.00
5,999,000.00
0.00
1500853002600I19
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
6111420
6,500,000.00
0.00
6,500,000.00
0.00
1500853002600I45
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราเ
6111420
2,590,000.00
0.00
2,590,000.00
0.00
1500853002600I46
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
6111420
9,720,000.00
0.00
9,720,000.00
0.00
1500853002600J93
ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท
6111420
3,359,000.00
0.00
3,359,000.00
0.00
1500853002600J94
งานซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพา
6111420
2,650,000.00
0.00
2,650,000.00
0.00
1500853002600J95
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
6111420
2,380,000.00
0.00
2,380,000.00
0.00
1500853002600O52
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
4,950,000.00
0.00
4,950,000.00
0.00
1500853002600O53
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
6,329,000.00
0.00
6,329,000.00
0.00
1500853002600O54
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัล
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600O55
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
1,580,000.00
0.00
1,580,000.00
0.00
1500853002600O56
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
1,359,000.00
0.00
1,359,000.00
0.00
1500853002600O57
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
8,680,000.00
0.00
8,680,000.00
0.00
1500853002600O58
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเ
6111420
3,460,000.00
0.00
3,460,000.00
0.00
1500853002600P03
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพ
6111420
7,200,000.00
0.00
7,200,000.00
0.00
1500853002600P04
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
1,189,900.00
0.00
1,189,900.00
0.00
1500853002600U10
ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท
6111420
3,699,000.00
0.00
3,699,000.00
0.00
1500853002600U11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
3,170,000.00
0.00
3,170,000.00
0.00
1500853002600U12
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอ
6111420
5,150,000.00
0.00
5,150,000.00
0.00
1500853002600U13
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกค
6111420
4,600,000.00
0.00
4,600,000.00
0.00
1500853002600U14
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟั
6111420
7,200,000.00
0.00
7,200,000.00
0.00
1500853002600U15
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิ
6111420
4,657,990.55
0.00
4,657,990.55
0.00
1500853002600U16
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเ
6111420
635,900.00
0.00
635,900.00
0.00
1500853002600U17
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟ
6111420
1,575,000.00
0.00
1,575,000.00
0.00
1500853002600W08
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
1,533,387.19
0.00
1,533,387.19
0.00
1500853002600W09
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
2,590,000.00
0.00
2,590,000.00
0.00
1500853002600W10
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเ
6111420
3,476,000.00
0.00
3,476,000.00
0.00
1500853002600W60
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
5,482,000.00
0.00
5,482,000.00
0.00
1500853002600W61
ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดย
6111420
4,270,000.00
0.00
4,270,000.00
0.00
1500853002600W62
สายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
6111420
4,333,000.00
0.00
4,333,000.00
0.00
1500853002600W63
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
3,875,000.00
0.00
3,875,000.00
0.00
1500853002600W64
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟ
6111420
6,670,000.00
0.00
6,670,000.00
0.00
1500853002600X25
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
3,600,000.00
0.00
2,160,000.00
0.00
1500853002600X72
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
194,000.00
0.00
194,000.00
0.00
1500853002600X95
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
1,250,000.00
0.00
1,250,000.00
0.00
1500853002600Y01
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
390,000.00
0.00
390,000.00
0.00
1500853002600Y02
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600Y60
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
445,000.00
0.00
445,000.00
0.00
1500853002600Y61
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
377,910.00
0.00
377,910.00
0.00
1500853002600Y62
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
5,100,000.00
0.00
5,100,000.00
0.00
1500853002600Z31
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
183,000.00
0.00
183,000.00
0.00
1500853002600Z49
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
560,000.00
0.00
560,000.00
0.00
1500853002600Z50
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600ก00
ค่าใช้จ่ายในการถอนคืนค่าปร
6111420
329,320.75
0.00
329,320.75
0.00
1500853002600ง49
ปรับปรุงถนนเรียบลำห้วยเชีย
6111420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600จ68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6111420
4,870,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853002600ฉ25
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
6111420
1,800,000.00
0.00
1,455,900.70
0.00
1500853012600040
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6111420
1,480,000.00
0.00
1,459,000.00
0.00
1500853012600130
ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
6111420
970,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853012600210
ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดกว้
6111420
836,000.00
0.00
836,000.00
0.00
1500853012600260
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6111420
2,231,200.00
0.00
2,231,200.00
0.00
1500853012600260
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6111420
320,600.00
0.00
311,000.00
0.00
1500853012600330
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6111420
296,000.00
0.00
296,000.00
0.00
1500853012600420
ก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกว้
6111420
491,000.00
0.00
491,000.00
0.00
1500853012600420
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6111420
943,000.00
0.00
943,000.00
0.00
1500853012600550
ก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกว้
6111420
1,444,000.00
0.00
1,444,000.00
0.00
1500853012600570
ก่อสร้างสนามกีฬาขนาดกว้าง
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500853012600570
ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
6111420
490,000.00
0.00
490,000.00
0.00
1500853012600580
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6111420
1,290,000.00
0.00
1,290,000.00
0.00
1500853042600600
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
1,516,190.00
0.00
1,485,407.00
0.00
1500853042600600
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
2,588,888.00
0.00
2,588,888.00
0.00
1500853042600600
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบา
6111420
1,880,000.00
0.00
1,681,286.50
0.00
1500853042600600
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบา
6111420
1,400,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853042600880
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
2,880,000.00
0.00
2,691,028.00
0.00
1500853042600880
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบา
6111420
2,200,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853042600880
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบา
6111420
1,935,000.00
0.00
1,799,188.33
0.00
1500853042600880
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผ
6111420
2,890,000.00
0.00
2,728,400.00
0.00
1500853042600880
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้
6111420
980,000.00
0.00
923,705.00
0.00
1500853042600880
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
1,100,000.00
0.00
1,100,000.00
0.00
1500853042600C25
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
2,750,000.00
0.00
563,655.17
0.00
1500853042600C26
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้
6111420
418,000.00
0.00
418,000.00
0.00
1500853042600C27
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบา
6111420
1,477,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853042600000
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้
6111420
1,988,000.00
0.00
1,988,000.00
0.00
1500853042600000
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
3,189,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853042600000
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
3,370,000.00
0.00
3,146,793.00
0.00
1500853042600000
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผ
6111420
2,890,000.00
0.00
2,728,400.00
0.00
1500853042600000
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
3,450,000.00
0.00
2,005,748.09
0.00
1500853042600F80
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบา
6111420
1,990,000.00
0.00
1,869,758.37
0.00
1500853042600F81
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบา
6111420
1,488,000.00
0.00
1,459,000.83
0.00
1500853042600F82
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผ
6111420
2,890,000.00
0.00
2,728,400.00
0.00
1500853042600F83
ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตป
6111420
773,000.00
0.00
773,000.00
0.00
1500853042600F84
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
2,983,000.00
0.00
2,804,891.00
0.00
1500853042600F99
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้
6111420
2,338,000.00
0.00
2,338,000.00
0.00
1500853042600I29
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
2,850,000.00
0.00
2,774,536.20
0.00
1500853042600I30
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบา
6111420
2,828,000.00
0.00
2,828,000.00
0.00
1500853042600I31
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้
6111420
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
1500853042600I32
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
2,330,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853042600I33
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
1,809,900.00
0.00
1,685,508.00
0.00
1500853042600I34
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบา
6111420
1,880,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853042600K88
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
3,500,000.00
0.00
3,239,222.00
0.00
1500853042600K89
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
4,580,000.00
0.00
4,548,624.00
0.00
1500853042600K90
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
1,883,200.00
0.00
0.00
0.00
1500853042600K91
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500853042600K92
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
2,388,888.00
0.00
2,388,888.00
0.00
1500853042600K93
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
3,890,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853042600L94
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
3,380,000.00
0.00
697,329.28
0.00
1500853042600L95
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบา
6111420
656,500.00
0.00
656,500.00
0.00
1500853042600L96
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้
6111420
380,000.00
0.00
380,000.00
0.00
1500853042600L97
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบา
6111420
1,568,000.00
0.00
1,534,179.58
0.00
1500853042600L98
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
2,330,000.00
0.00
0.00
0.00
1500853042600L99
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
1,809,900.00
0.00
1,685,508.00
0.00
1500853042600M00
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิ
6111420
4,800,000.00
0.00
3,840,000.00
0.00
1500853042600N76
โครงการขยายเมนประปาบ้านนาก
6111420
910,000.00
0.00
610,000.00
0.00
1500853042600O57
รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส
6111420
13,991,200.00
0.00
0.00
0.00
1500853053600080
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
289,200.00
0.00
288,937.50
0.00
1500853053600080
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
241,000.00
0.00
240,781.25
0.00
1500853053600200
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
48,200.00
0.00
48,200.00
0.00
1500853053600230
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
241,000.00
0.00
240,781.25
0.00
1500853053600230
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500853053600230
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
47,100.00
0.00
47,100.00
0.00
1500853053600380
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
96,400.00
0.00
96,312.50
0.00
1500853053600380
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
192,800.00
0.00
192,625.00
0.00
1500853053600410
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
144,600.00
0.00
144,468.75
0.00
1500853053600410
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500853053600410
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
48,200.00
0.00
48,200.00
0.00
1500853053600480
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
47,600.00
0.00
47,600.00
0.00
1500853053600630
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
241,000.00
0.00
240,781.25
0.00
1500853053600630
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
96,400.00
0.00
96,312.50
0.00
1500853053600630
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500853053600630
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500853053600630
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500853053600630
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนค
6111420
0.00
0.00
0.00
0.00