รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500832058000000
รายการงบประจำ
6211200
107,996.00
0.00
74,861.00
0.00
1500857063000000
รายการงบประจำ
6211200
18,100.00
0.00
0.00
0.00
1500865008000000
รายการงบประจำ
6211200
1,845,532.00
0.00
1,264,506.00
0.00
1500866005000000
รายการงบประจำ
6211200
5,870,300.00
0.00
3,185,172.26
0.00
1500857063110070
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
440,000.00
0.00
0.00
0.00
1500857063110140
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
320,000.00
0.00
0.00
0.00
1500857063110220
เครื่องพิมพ์Multifunction
6211310
180,000.00
0.00
0.00
0.00
1500857063110300
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส
6211310
152,000.00
0.00
0.00
0.00
1500857063110370
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด1k
6211310
232,000.00
0.00
0.00
0.00
1500857063110450
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสำนัก
6211310
86,000.00
0.00
86,000.00
0.00
1500857063110520
ตู้เหล็กแบบ2บานสำนักงา
6211310
110,000.00
0.00
110,000.00
0.00
1500857063110600
เก้าอี้สำนักงานส่งเสริมกา
6211310
68,000.00
0.00
68,000.00
0.00
1500857063110680
เก้าอี้บริการประชาชนขนาด
6211310
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
1500857063110750
ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์สำนักงา
6211310
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
1500866005110050
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
64,000.00
0.00
0.00
0.00
1500866005110090
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
48,000.00
0.00
0.00
0.00
1500866005110260
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท
6211310
77,000.00
0.00
0.00
0.00
1500866005110320
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำ
6211310
26,600.00
0.00
0.00
0.00
1500866005110350
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอก
6211310
29,000.00
0.00
0.00
0.00
1500866005110490
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6211310
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
1500866005410030
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
1500866005410030
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
499,000.00
0.00
499,000.00
0.00
1500866005410030
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
499,000.00
0.00
499,000.00
0.00
1500866005410030
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
499,000.00
0.00
499,000.00
0.00
1500866005410030
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
499,000.00
0.00
499,000.00
0.00
1500866005410030
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
499,000.00
0.00
499,000.00
0.00
1500866005410030
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
499,000.00
0.00
499,000.00
0.00
1500866005410030
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
463,500.00
0.00
463,500.00
0.00
1500866005410040
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
499,000.00
0.00
499,000.00
0.00
1500866005410040
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
467,000.00
0.00
467,000.00
0.00
1500866005410040
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
499,000.00
0.00
499,000.00
0.00
1500866005410040
ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมกา
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600020
ก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น
6211420
10,174,100.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600130
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6211420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600130
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6211420
2,063,300.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600310
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6211420
2,470,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600310
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6211420
2,470,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600320
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6211420
2,470,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600320
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6211420
2,470,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600460
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6211420
3,032,300.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600460
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6211420
3,032,300.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600460
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็
6211420
3,032,300.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600550
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก
6211420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600610
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข
6211420
7,909,500.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600810
เครื่องฉายแสงLED2000160
6211420
25,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600810
หัวกรอฟันairotorสถานีอนา
6211420
128,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600810
ยูนิตทำฟันสถานีอนามัยนาพู
6211420
460,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600810
เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุ
6211420
79,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600810
รถเข็นชนิดนั่งสถานีอนามัย
6211420
34,500.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600810
กล้องจุลทรรศน์ชนิด3ตาพร
6211420
245,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600820
หุ่นจำลองฝึกช่วยชีวิตขั้นส
6211420
460,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600820
กล้องถ่ายภาพความละเอียด1
6211420
13,600.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600820
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6211420
54,400.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600820
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถ
6211420
48,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600820
เตียงตรวจภายในสถานีอนามัย
6211420
20,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600B68
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
6211420
734,000.00
0.00
731,000.00
0.00
1500858002600CS2
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอน
6211420
4,970,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CS3
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอน
6211420
9,350,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CS4
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอ
6211420
6,010,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CS5
ปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบพาราแ
6211420
2,230,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CS6
ปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบพาราแ
6211420
2,968,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CS7
ปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบพาราแ
6211420
4,444,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CS8
ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาด
6211420
3,260,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CS9
ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท
6211420
6,690,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CT0
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอ
6211420
8,248,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CT1
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
6211420
9,980,000.00
0.00
9,960,000.00
0.00
1500858002600CT2
ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบ
6211420
6,828,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CT3
ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบ
6211420
4,734,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CT4
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอ
6211420
9,940,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CT5
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอ
6211420
9,240,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CT6
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราเ
6211420
7,449,000.00
0.00
4,680,000.00
0.00
1500858002600CT7
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเค
6211420
1,320,000.00
0.00
1,300,000.00
0.00
1500858002600CT8
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอน
6211420
8,900,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CU0
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแ
6211420
9,999,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CU1
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแ
6211420
9,999,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CU2
ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบ
6211420
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600CU3
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
6211420
6,900,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600DB5
ก่อสร้างอาคารผู้รับบริการ
6211420
905,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600DB6
ก่อสร้างห้องน้ำสถานีอนามัย
6211420
1,040,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600R16
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
9,914,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600R17
ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท
6211420
2,073,000.00
0.00
2,050,000.00
0.00
1500858002600R18
ซ่อมสร้างผิวทางเคปซีลรหัส
6211420
4,258,000.00
0.00
4,240,000.00
0.00
1500858002600R19
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัล
6211420
5,060,000.00
0.00
4,275,000.00
0.00
1500858002600R20
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
5,127,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W28
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
603,000.00
0.00
603,000.00
0.00
1500858002600W29
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ต
6211420
6,565,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W30
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ต
6211420
7,545,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W31
ซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง
6211420
9,664,000.00
0.00
9,649,000.00
0.00
1500858002600W32
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
6,582,000.00
0.00
3,780,000.00
0.00
1500858002600W33
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
3,325,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W34
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัล
6211420
3,814,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W35
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัล
6211420
3,832,000.00
0.00
3,060,000.00
0.00
1500858002600W36
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W37
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
5,296,000.00
0.00
3,250,000.00
0.00
1500858002600W38
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
2,648,000.00
0.00
1,450,000.00
0.00
1500858002600W39
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
6,690,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W40
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
7,360,000.00
0.00
7,008,000.00
0.00
1500858002600W41
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
9,800,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W42
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอส
6211420
5,186,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W43
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
9,812,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W44
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ต
6211420
9,821,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W45
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน
6211420
9,941,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W46
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน
6211420
9,972,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W47
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
6211420
1,170,000.00
0.00
790,000.00
0.00
1500858002600W48
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก
6211420
5,015,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W49
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
6211420
5,470,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W50
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
4,090,000.00
0.00
2,730,000.00
0.00
1500858002600W51
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
9,390,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W52
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
2,211,000.00
0.00
2,193,000.00
0.00
1500858002600W53
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
1,299,000.00
0.00
750,000.00
0.00
1500858002600W54
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
6211420
4,900,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W55
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
6211420
4,800,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W56
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัล
6211420
9,900,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W57
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัล
6211420
9,900,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W58
ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนน
6211420
9,290,000.00
0.00
8,865,000.00
0.00
1500858002600W59
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
6,720,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W60
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
1,887,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
1,887,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W62
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
4,682,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W63
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
6,145,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
550,000.00
0.00
547,000.00
0.00
1500858002600W65
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ต
6211420
6,565,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W66
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
2,000,000.00
0.00
1,121,000.00
0.00
1500858002600W67
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
6211420
3,683,000.00
0.00
2,890,000.00
0.00
1500858002600W68
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
6211420
6,205,000.00
0.00
6,194,700.00
0.00
1500858002600W69
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอส
6211420
4,209,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W70
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
9,462,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W71
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
8,961,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W72
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
739,000.00
0.00
680,000.00
0.00
1500858002600W73
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
3,733,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W74
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
3,314,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W75
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัล
6211420
4,230,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W76
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(
6211420
500,000.00
0.00
495,000.00
0.00
1500858002600W77
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
6211420
9,998,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W78
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211420
922,000.00
0.00
550,000.00
0.00
1500858002600W79
ซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก
6211420
6,626,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W80
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
6211420
3,302,000.00
0.00
2,550,000.00
0.00
1500858002600W81
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็
6211420
1,235,000.00
0.00
1,062,000.00
0.00
1500858002600W82
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราเ
6211420
3,000,000.00
0.00
2,240,000.00
0.00
1500858002600W83
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
6211420
9,900,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600W84
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟั
6211420
9,743,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง83
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง84
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง85
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง86
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง87
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง88
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง89
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง90
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง91
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง92
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง93
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง94
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858002600ง95
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาร
6211420
450,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600410
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6211420
1,889,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600410
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6211420
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600410
ก่อสร้างลานกีฬาขนาดกว้าง
6211420
488,000.00
0.00
480,000.00
0.00
1500858012600410
ก่อสร้างลานกีฬาขนาดกว้าง
6211420
320,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600410
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6211420
2,010,000.00
0.00
1,069,000.00
0.00
1500858012600410
ก่อสร้างสนามกีฬาลานแอโรบิ
6211420
0.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600410
ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค
6211420
1,300,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600410
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6211420
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600410
ก่อสร้างสนามกีฬาขนาดกว้าง
6211420
2,642,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600410
ก่อสร้างสนามกีฬาประกอบด้ว
6211420
1,510,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600420
ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค
6211420
2,575,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600420
ก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกว้
6211420
375,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600420
ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค
6211420
2,509,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600420
ก่อสร้างลานกีฬาขนาดกว้าง
6211420
1,183,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600420
ก่อสร้างลานกีฬาขนาดกว้าง
6211420
970,000.00
0.00
820,000.00
0.00
1500858012600420
ก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดกว้
6211420
2,273,000.00
0.00
2,200,000.00
0.00
1500858012600420
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6211420
320,000.00
0.00
317,000.00
0.00
1500858012600420
ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดกว้
6211420
320,000.00
0.00
320,000.00
0.00
1500858012600460
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6211420
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600460
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6211420
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600460
ก่อสร้างลานกีฬาขนาดกว้าง
6211420
2,992,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858012600460
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6211420
2,980,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B60
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
5,074,400.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B61
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
3,723,600.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B62
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
3,723,600.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B63
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
1,826,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B64
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
3,713,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B65
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
3,640,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B66
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
3,723,600.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B67
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
3,198,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B68
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
3,723,600.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B69
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
3,723,600.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B70
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
5,074,400.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B71
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
4,800,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B72
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
5,074,400.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600B73
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6211420
4,880,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600G05
ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมข2
6211420
694,000.00
0.00
672,000.00
0.00
1500858042600G06
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองฮุ้ง
6211420
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600G07
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบึงชวนหม
6211420
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600G08
ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมข2
6211420
597,000.00
0.00
533,000.00
0.00
1500858042600G09
ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำสาธาร
6211420
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1500858042600G10
ขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่ที
6211420
638,000.00
0.00
423,598.00
0.00
1500858042600G11
ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมข2
6211420
489,000.00
0.00
469,000.00
0.00
15008580D1600V70
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600V71
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600V72
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600V73
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,000.00
0.00
15008580D1600V74
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,700.00
0.00
15008580D1600V75
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600V76
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,700.00
0.00
15008580D1600V77
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
26,900.00
0.00
15008580D1600V78
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,000.00
0.00
15008580D1600V79
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600V80
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600V81
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600V82
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600V83
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600V84
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600V85
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600V86
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,500.00
0.00
15008580D1600V87
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600V88
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600V89
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600V90
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,900.00
0.00
15008580D1600V91
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
26,800.00
0.00
15008580D1600V92
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
26,800.00
0.00
15008580D1600V93
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600V94
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600V95
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600V96
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600V97
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,800.00
0.00
15008580D1600V98
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600V99
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W00
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600W01
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600W02
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600W03
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600W04
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W05
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600W06
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600W07
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W08
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600W09
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600W10
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600W11
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600W12
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600W13
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600W14
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,000.00
0.00
15008580D1600W15
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,400.00
0.00
15008580D1600W16
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600W17
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,700.00
0.00
15008580D1600W18
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,700.00
0.00
15008580D1600W19
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600W20
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600W21
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600W22
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600W23
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,800.00
0.00
15008580D1600W24
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,300.00
0.00
15008580D1600W25
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,300.00
0.00
15008580D1600W26
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600W27
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W28
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W29
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W30
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W31
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W32
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W33
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W34
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600W35
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W36
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W37
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600W38
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,800.00
0.00
15008580D1600W39
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W40
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W41
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,900.00
0.00
15008580D1600W42
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,900.00
0.00
15008580D1600W43
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,900.00
0.00
15008580D1600W44
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,800.00
0.00
15008580D1600W45
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,800.00
0.00
15008580D1600W46
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W47
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W48
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600W49
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W50
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600W51
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600W52
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600W53
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600W54
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600W55
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,100.00
0.00
15008580D1600W56
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,100.00
0.00
15008580D1600W57
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W58
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600W59
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W60
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W61
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W62
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
0.00
0.00
15008580D1600W63
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
0.00
0.00
15008580D1600W64
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,690.00
0.00
15008580D1600W65
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600W66
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600W67
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600W68
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600W69
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,900.00
0.00
15008580D1600W70
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,900.00
0.00
15008580D1600W71
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600W72
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,000.00
0.00
15008580D1600W73
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,000.00
0.00
15008580D1600W74
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600W75
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,500.00
0.00
15008580D1600W76
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W77
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W78
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W79
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W80
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W81
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W82
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W83
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600W84
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600W85
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600W86
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,200.00
0.00
15008580D1600W87
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600W88
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600W89
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600W90
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600W91
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600W92
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W93
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600W94
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600W95
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600W96
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600W97
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600W98
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600W99
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600X00
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,490.00
0.00
15008580D1600X01
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,490.00
0.00
15008580D1600X02
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X03
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600X04
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600X05
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600X06
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600X07
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600X08
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600X09
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600X10
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X11
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X12
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600X13
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,900.00
0.00
15008580D1600X14
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600X15
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600X16
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X17
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
26,500.00
0.00
15008580D1600X18
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X19
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X20
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X21
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X22
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X23
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600X24
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600X25
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,200.00
0.00
15008580D1600X26
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600X27
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600X28
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X29
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,200.00
0.00
15008580D1600X30
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,200.00
0.00
15008580D1600X31
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,400.00
0.00
15008580D1600X32
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600X33
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600X34
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,200.00
0.00
15008580D1600X35
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,200.00
0.00
15008580D1600X36
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600X37
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600X38
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,900.00
0.00
15008580D1600X39
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,900.00
0.00
15008580D1600X40
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
24,900.00
0.00
15008580D1600X41
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600X42
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600X43
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600X44
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600X45
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600X46
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,500.00
0.00
15008580D1600X47
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,000.00
0.00
15008580D1600X48
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,000.00
0.00
15008580D1600X49
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600X50
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X51
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600X52
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600X53
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600X54
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,000.00
0.00
15008580D1600X55
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,000.00
0.00
15008580D1600X56
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,000.00
0.00
15008580D1600X57
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X58
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
26,900.00
0.00
15008580D1600X59
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X60
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X61
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,200.00
0.00
15008580D1600X62
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,200.00
0.00
15008580D1600X63
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
26,900.00
0.00
15008580D1600X64
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
26,900.00
0.00
15008580D1600X65
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600X66
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600X67
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,200.00
0.00
15008580D1600X68
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,200.00
0.00
15008580D1600X69
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600X70
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X71
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X72
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,500.00
0.00
15008580D1600X73
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X74
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X75
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,700.00
0.00
15008580D1600X76
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600X77
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X78
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X79
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600X80
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600X81
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,700.00
0.00
15008580D1600X82
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,500.00
0.00
15008580D1600X83
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,500.00
0.00
15008580D1600X84
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,500.00
0.00
15008580D1600X85
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,500.00
0.00
15008580D1600X86
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X87
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X88
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,500.00
0.00
15008580D1600X89
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,800.00
0.00
15008580D1600X90
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,800.00
0.00
15008580D1600X91
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X92
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600X93
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,700.00
0.00
15008580D1600X94
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,700.00
0.00
15008580D1600X95
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600X96
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,200.00
0.00
15008580D1600X97
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,200.00
0.00
15008580D1600X98
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600X99
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D1600Y00
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,700.00
0.00
15008580D1600Y01
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,700.00
0.00
15008580D1600Y02
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,600.00
0.00
15008580D1600Y03
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,500.00
0.00
15008580D1600Y04
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600Y05
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600Y06
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600Y07
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,000.00
0.00
15008580D1600Y08
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,800.00
0.00
15008580D1600Y09
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,200.00
0.00
15008580D1600Y10
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
27,200.00
0.00
15008580D1600Y11
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
28,500.00
0.00
15008580D1600Y12
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600Y13
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
15008580D1600Y14
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,400.00
0.00
15008580D1600Y15
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
24,900.00
0.00
15008580D1600Y16
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
30,000.00
0.00
15008580D1600Y17
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ
6211420
30,700.00
0.00
29,500.00
0.00
15008580D2600031
รถบรรทุกขยะขนาด1ตันปริ
6211420
950,000.00
0.00
948,000.00
0.00
15008580D2600032
รถบรรทุกขยะขนาด1ตันปริ
6211420
950,000.00
0.00
938,300.00
0.00
15008580D2600339
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
0.00
0.00
15008580D2600340
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
2,211,000.00
0.00
15008580D2600341
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
0.00
0.00
15008580D2600342
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
2,393,000.00
0.00
15008580D2600343
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
0.00
0.00
15008580D2600344
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
0.00
0.00
15008580D2600345
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
2,393,000.00
0.00
15008580D2600346
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
0.00
0.00
15008580D2600347
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
1,997,000.00
0.00
15008580D2600348
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
0.00
0.00
15008580D2600349
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
0.00
0.00
15008580D2600350
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
0.00
0.00
15008580D2600351
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
0.00
0.00
15008580D2600378
รถบรรทุกขยะขนาด6ตัน6ล
6211420
2,400,000.00
0.00
0.00
0.00