รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500755007000000
รายการงบประจำ
6211100
747,000.00
0.00
255,450.00
0.00
1500748036000000
รายการงบประจำ
6211200
30,000.00
0.00
0.00
0.00
1500748037000000
รายการงบประจำ
6211200
107,500.00
0.00
51,813.76
0.00
1500755007000000
รายการงบประจำ
6211200
25,400.00
0.00
9,000.00
0.00
1500756002000000
รายการงบประจำ
6211200
430,800.00
0.00
131,394.77
0.00
1500749009420000
ค่าสำรวจออกแบบควบคุมงานแล
6211320
226,500.00
0.00
0.00
0.00
1500748037700000
การวางและจัดทำผังเมืองรวมเ
6211500
25,000.00
0.00
2,520.00
0.00