รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500748007000000
รายการงบประจำ
6111100
1,493,000.00
0.00
995,280.00
0.00
1500746036000000
รายการงบประจำ
6111200
50,000.00
0.00
7,672.00
0.00
1500746037000000
รายการงบประจำ
6111200
305,000.00
0.00
187,260.69
0.00
1500748007000000
รายการงบประจำ
6111200
14,400.00
0.00
11,250.00
0.00
1500749002000000
รายการงบประจำ
6111200
861,600.00
0.00
532,118.18
0.00
1500749002110060
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
643,000.00
0.00
643,000.00
0.00
1500745009420470
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยส
6111320
9,257,000.00
0.00
9,257,000.00
0.00
1500745009420470
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยเ
6111320
19,250,000.00
12,658,500.00
6,591,500.00
0.00
1500749002410070
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคา
6111320
1,728,000.00
1,382,400.00
345,600.00
0.00
1500746037700070
การวางและจัดทำผังเมืองรวมเ
6111500
200,000.00
0.00
669.00
0.00