รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500649001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,525,400.00
0.00
1,131,762.40
0.00
1500649002000000
รายการงบประจำ
6111200
1,766,000.00
0.00
1,581,383.70
0.00
1500649004000000
รายการงบประจำ
6111200
280,000.00
0.00
280,000.00
0.00
1500647020110000
ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลแ
6111310
2,324,000.00
0.00
2,323,625.00
0.00
1500645010410000
ขุดลอกหนองถ่มตำบลผาบิ้งอ
6111320
1,300,000.00
0.00
1,294,388.11
0.00
1500645010410000
ขุดน้ำเพื่อการเกษตรตำบลจำ
6111320
1,974,000.00
0.00
0.00
0.00
1500645010410010
ขุดลอกหนองผือตำบลปางกู่อ
6111320
3,020,000.00
0.00
3,012,145.11
0.00
1500645010410030
ขุดลอกหนองน้ำวัดพระพุทธบาท
6111320
3,584,900.00
0.00
0.00
0.00
1500645010410040
ขุดลอกห้วยเล็ก
6111320
1,260,000.00
1,260,000.00
0.00
0.00
1500645014410000
ขุดลอกลำห้วยบ่อตำบลปากคาด
6111320
1,957,800.00
0.00
514,043.15
0.00
1500645014410010
ขุดลอกลำห้วยแร้งตำบลป่งไฮ
6111320
1,238,000.00
1,238,000.00
0.00
0.00
1500649001700010
การจัดทำแผนการป้องกันและบร
6111500
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
1500649001700010
โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัคร
6111500
155,000.00
0.00
155,000.00
0.00
1500649001700010
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขป
6111500
526,780.00
0.00
526,780.00
0.00