รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500612001000000
รายการงบประจำ
6211200
906,100.00
0.00
108,171.10
0.00
1500612002000000
รายการงบประจำ
6211200
584,500.00
84,000.00
219,845.35
0.00
1500612001700000
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขป
6211500
421,440.00
0.00
393,440.00
0.00
1500612001700000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ
6211500
33,000.00
0.00
2,328.00
0.00
1500612001700000
ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนอาสาสม
6211500
310,000.00
0.00
252,300.00
0.00