รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500609004000000
รายการงบประจำ
6211200
280,000.00
0.00
256,400.00
0.00
1500612001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,920,100.00
0.00
420,512.75
0.00
1500612002000000
รายการงบประจำ
6211200
1,002,000.00
42,000.00
527,014.91
0.00
1500609020110000
ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลแ
6211310
5,780,500.00
0.00
0.00
0.00
1500612001410020
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิ
6211320
4,354,000.00
0.00
0.00
0.00
1500649010410030
ขุดลอกห้วยหนองแปนพร้อมอาค
6211320
1,999,900.00
0.00
0.00
0.00
1500612001700000
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขป
6211500
457,440.00
0.00
457,440.00
0.00
1500612001700000
การเสริมสร้างประสิทธิภาพอา
6211500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
1500612001700000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ
6211500
33,000.00
0.00
8,082.00
0.00
1500612001700000
ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนอาสาสม
6211500
310,000.00
0.00
310,000.00
0.00