รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500612001000000
รายการงบประจำ
6211200
490,500.00
0.00
376,330.20
0.00
1500612002000000
รายการงบประจำ
6211200
120,000.00
0.00
62,685.46
0.00
1500612001700000
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขป
6211500
290,000.00
0.00
290,000.00
0.00
1500612001700000
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรร
6211500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
1500612001700000
การเสริมสร้างประสิทธิภาพอา
6211500
85,000.00
0.00
0.00
0.00
1500612001700000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ
6211500
53,000.00
0.00
50,000.00
0.00