รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500649001000000
รายการงบประจำ
6111200
875,600.00
0.00
875,599.86
0.00
1500649002000000
รายการงบประจำ
6111200
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
1500649001110000
เครื่องปรับอากาศ
6111310
102,400.00
0.00
100,000.00
0.00
1500649001700000
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรร
6111500
210,000.00
0.00
210,000.00
0.00
1500649001700000
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระง
6111500
6,500.00
0.00
6,500.00
0.00
1500649001700000
การเสริมสร้างประสิทธิภาพอา
6111500
28,120.00
0.00
28,120.00
0.00
1500649001700000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุ
6111500
168,000.00
0.00
168,000.00
0.00
1500649001700010
การจัดทำแผนการป้องกันและบร
6111500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
1500649001700010
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขป
6111500
709,000.00
0.00
709,000.00
0.00