รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500649001000000
รายการงบประจำ
6111200
442,600.00
0.00
191,525.10
0.00
1500649002000000
รายการงบประจำ
6111200
120,000.00
0.00
67,206.00
0.00
1500649001700000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุ
6111500
168,000.00
0.00
150,000.00
0.00
1500649001700010
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขป
6111500
317,000.00
0.00
285,155.00
0.00