รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500612001000000
รายการงบประจำ
6211200
293,500.00
0.00
177,000.75
0.00
1500612002000000
รายการงบประจำ
6211200
70,000.00
0.00
34,745.00
0.00
1500612001700000
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรร
6211500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
1500612001700000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ
6211500
53,000.00
0.00
0.00
0.00