รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500565016000000
รายการงบประจำ
6211100
182,400.00
0.00
119,200.00
0.00
1500556002000000
รายการงบประจำ
6211200
222,000.00
0.00
207,500.00
0.00
1500556003000000
รายการงบประจำ
6211200
524,100.00
459,111.60
0.00
0.00
1500565016000000
รายการงบประจำ
6211200
1,699,880.00
0.00
1,273,088.00
0.00
1500566001000000
รายการงบประจำ
6211200
10,602,327.00
53,750.00
6,895,220.35
0.00
1500557039110000
เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้
6211310
110,500.00
0.00
110,500.00
0.00
1500557039110000
เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้
6211310
74,815.00
0.00
74,815.00
0.00
1500557039110000
เก้าอี้แถวประชาชน4ที่นั่
6211310
64,000.00
0.00
64,000.00
0.00
1500557039110000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
82,350.00
0.00
82,350.00
0.00
1500557039110010
ถังดับเพลิงแขวงทุ่งสองห้อ
6211310
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
1500557039110010
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
41,250.00
0.00
41,250.00
0.00
1500557039410100
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล
6211320
994,500.00
0.00
994,500.00
0.00
1500557039410220
ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักป
6211320
528,900.00
438,700.00
0.00
0.00
1500557039410230
ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำ
6211320
178,000.00
0.00
178,000.00
0.00
1500557039410230
ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนแ
6211320
856,800.00
760,000.00
0.00
0.00
1500557039410230
ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชน
6211320
121,000.00
0.00
121,000.00
0.00
1500557039410230
ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชน
6211320
164,000.00
0.00
164,000.00
0.00
1500557039410230
ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนแ
6211320
597,800.00
367,500.00
122,500.00
0.00
1500557039410230
ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร
6211320
395,000.00
0.00
395,000.00
0.00
1500557039410230
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล
6211320
286,000.00
0.00
286,000.00
0.00
1500557039410250
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการแล
6211320
2,780,000.00
2,780,000.00
0.00
0.00
1500557039410260
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการแล
6211320
566,000.00
276,000.00
184,000.00
0.00