รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500557016000000
รายการงบประจำ
6111100
175,600.00
0.00
43,020.00
0.00
1500542035000000
รายการงบประจำ
6111200
289,000.00
0.00
0.00
0.00
1500549002000000
รายการงบประจำ
6111200
287,000.00
0.00
287,000.00
0.00
1500557016000000
รายการงบประจำ
6111200
716,890.00
0.00
400,751.00
0.00
1500558001000000
รายการงบประจำ
6111200
8,187,026.00
504,600.00
2,170,594.32
0.00
1500556039110030
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด
6111310
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
1500556039110050
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต
6111310
99,900.00
99,900.00
0.00
0.00