รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500557016000000
รายการงบประจำ
6111100
172,080.00
0.00
172,080.00
0.00
1500542035000000
รายการงบประจำ
6111200
413,400.00
0.00
413,399.69
0.00
1500546024000000
รายการงบประจำ
6111200
7,920.00
0.00
7,920.00
0.00
1500546028000000
รายการงบประจำ
6111200
1,758.00
0.00
1,758.00
0.00
1500549002000000
รายการงบประจำ
6111200
287,000.00
0.00
287,000.00
0.00
1500549003000000
รายการงบประจำ
6111200
387,219.00
0.00
387,219.00
0.00
1500556039000000
รายการงบประจำ
6111200
259,220.00
0.00
259,202.00
0.00
1500557016000000
รายการงบประจำ
6111200
1,495,380.00
0.00
1,495,270.00
0.00
1500558001000000
รายการงบประจำ
6111200
11,354,712.00
0.00
11,354,602.91
0.00
1500556039110030
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด
6111310
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
1500556039110050
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต
6111310
99,900.00
0.00
99,900.00
0.00
1500546024410000
ปรับปรุงหลังคาอาคารสข.บ้
6111320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
1500546024410020
ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับเจ้าห
6111320
139,600.00
0.00
139,600.00
0.00
1500556039700000
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา
6111500
462,588.00
0.00
462,457.76
0.00
1500558001700000
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา
6111500
40,042.00
0.00
40,042.00
0.00