รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500435023000000
รายการงบประจำ
6111200
2,081,000.00
0.00
2,081,000.00
0.00
1500435024000000
รายการงบประจำ
6111200
1,627,360.00
0.00
1,627,360.00
0.00
1500435026000000
รายการงบประจำ
6111200
62,000.00
0.00
62,000.00
0.00
1500441013000000
รายการงบประจำ
6111200
3,427,506.47
0.00
3,427,506.13
0.00
1500465078000000
รายการงบประจำ
6111200
1,006,760.00
0.00
795,876.00
0.00
1500441013110070
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอา
6111310
332,000.00
0.00
332,000.00
0.00
1500441013410050
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตก่ออิฐบ
6111320
478,000.00
0.00
478,000.00
0.00