รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500440023000000
รายการงบประจำ
6211200
4,955,400.00
0.00
4,955,400.00
0.00
1500440024000000
รายการงบประจำ
6211200
226,460.00
0.00
226,460.00
0.00
1500440025000000
รายการงบประจำ
6211200
8,500.00
0.00
8,500.00
0.00
1500440026000000
รายการงบประจำ
6211200
303,230.00
0.00
303,230.00
0.00
1500440068000000
รายการงบประจำ
6211200
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
1500447013000000
รายการงบประจำ
6211200
3,198,134.47
0.00
2,663,172.26
0.00
1500447013410100
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล
6211320
253,600.00
0.00
253,600.00
0.00
1500447013410100
ปรับปรุงโรงอาหารขนาด120ท
6211320
110,400.00
0.00
110,400.00
0.00
1500447013410180
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเ
6211320
326,000.00
0.00
0.00
0.00
1500447013410180
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเ
6211320
165,000.00
0.00
0.00
0.00