รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500406069000000
รายการงบประจำ
6211200
523,900.00
5,000.00
459,360.00
0.00
1500428079000000
รายการงบประจำ
6211200
7,671,700.00
1,139,400.00
2,170,050.00
0.00
1500428080000000
รายการงบประจำ
6211200
12,504,100.00
129,900.00
10,210,820.00
0.00
1500440023000000
รายการงบประจำ
6211200
19,285,400.00
0.00
18,261,020.00
0.00
1500440024000000
รายการงบประจำ
6211200
2,413,500.00
0.00
1,975,850.00
0.00
1500440025000000
รายการงบประจำ
6211200
3,492,320.00
0.00
798,380.00
0.00
1500440026000000
รายการงบประจำ
6211200
660,250.00
0.00
346,750.00
0.00
1500440068000000
รายการงบประจำ
6211200
14,568,200.00
5,080.00
12,828,000.00
0.00
1500446018000000
รายการงบประจำ
6211200
4,021,570.00
0.00
3,068,702.00
0.00
1500447013000000
รายการงบประจำ
6211200
13,449,299.00
95,280.00
8,553,607.33
0.00
1500440026110000
ครุภัณฑ์สำนักงานโครงการOTO
6211310
42,000.00
0.00
0.00
0.00
1500440068110000
ป้ายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศ
6211310
140,000.00
0.00
140,000.00
0.00