รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500435023000000
รายการงบประจำ
6111200
14,358,900.00
0.00
14,344,000.00
0.00
1500435024000000
รายการงบประจำ
6111200
2,184,600.00
0.00
2,184,600.00
0.00
1500435025000000
รายการงบประจำ
6111200
2,185,640.00
0.00
2,135,616.00
0.00
1500435026000000
รายการงบประจำ
6111200
617,590.00
0.00
617,590.00
0.00
1500440018000000
รายการงบประจำ
6111200
4,397,600.00
0.00
4,018,101.00
0.00
1500441013000000
รายการงบประจำ
6111200
13,948,469.00
0.00
13,818,109.22
0.00
1500462042000000
รายการงบประจำ
6111200
15,028,980.00
72,000.00
14,218,843.00
0.00
1500462045000000
รายการงบประจำ
6111200
2,998,280.00
2,470,000.00
498,280.00
0.00
1500462046000000
รายการงบประจำ
6111200
1,676,000.00
0.00
1,666,000.00
0.00
1500462047000000
รายการงบประจำ
6111200
2,080,470.00
0.00
2,070,870.00
0.00
1500462050000000
รายการงบประจำ
6111200
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
1500465078000000
รายการงบประจำ
6111200
213,004,000.00
106,720,600.00
105,664,692.00
0.00
1500441013410010
ปรับปรุงรั้วรอบอาคารลานจอ
6111320
489,200.00
0.00
489,200.00
0.00