รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500357021000000
รายการงบประจำ
6111100
3,312,855.00
0.00
2,862,318.23
0.00
1500301002000000
รายการงบประจำ
6111200
4,430,075.00
0.00
4,242,633.14
0.00
1500302032000000
รายการงบประจำ
6111200
508,700.00
0.00
18,060.00
0.00
1500304038000000
รายการงบประจำ
6111200
144,000.00
0.00
40,000.00
0.00
1500305034000000
รายการงบประจำ
6111200
1,933,872.00
0.00
472,500.00
0.00
1500319041000000
รายการงบประจำ
6111200
40,000.00
0.00
19,328.00
0.00
1500356031000000
รายการงบประจำ
6111200
1,643,400.00
0.00
706,960.00
0.00
1500357021000000
รายการงบประจำ
6111200
1,948,084.00
0.00
1,507,265.00
0.00
1500358003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,693,175.00
0.00
726,308.70
0.00
1500358009000000
รายการงบประจำ
6111200
29,115,410.00
0.00
10,655,290.50
0.00
1500356031410000
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล
6111320
1,318,500.00
0.00
1,318,500.00
0.00
1500356042410020
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล
6111320
995,000.00
0.00
995,000.00
0.00
1500356042410070
ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำ
6111320
5,547,000.00
3,605,550.00
1,941,450.00
0.00
1500356042410080
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล
6111320
181,500.00
0.00
181,500.00
0.00
1500356042410100
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล
6111320
199,000.00
0.00
199,000.00
0.00
1500356042410120
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล
6111320
699,500.00
0.00
699,500.00
0.00
1500356042410190
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล
6111320
407,000.00
0.00
407,000.00
0.00
1500356042410280
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล
6111320
1,231,800.00
840,800.00
0.00
0.00
1500301002700000
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสารั
6111500
341,330.00
0.00
250,016.00
0.00
1500301002700000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส
6111500
39,130.00
0.00
34,870.00
0.00
1500305005701000
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันแล
6111500
2,360,000.00
0.00
796,564.00
0.00
1500305006701000
ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามย
6111500
395,000.00
0.00
45,000.00
0.00
1500305007701000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐา
6111500
3,960,000.00
0.00
3,254,600.00
0.00
1500356042700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนน
6111500
10,327,600.00
0.00
6,938,992.00
0.00
1500357021700000
ค่าตอบแทนสมาชิกอาสารักษาดิ
6111500
15,501,750.00
0.00
15,118,984.00
0.00
1500357021700000
ค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
6111500
240,668,000.00
0.00
239,880,857.10
0.00
1500358009700000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรก
6111500
291,000.00
0.00
213,363.00
0.00
1500358009700000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำ
6111500
561,000.00
0.00
304,870.00
0.00
1500358009700000
เงินรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้า
6111500
42,000.00
0.00
8,000.00
0.00
1500358009700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนข
6111500
200,000.00
0.00
160,000.00
0.00