รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500365021000000
รายการงบประจำ
6211100
1,569,150.00
0.00
1,566,458.39
0.00
1500301002000000
รายการงบประจำ
6211200
2,460,953.00
0.00
1,409,158.79
0.00
1500305038000000
รายการงบประจำ
6211200
209,000.00
0.00
0.00
0.00
1500306034000000
รายการงบประจำ
6211200
1,360,000.00
0.00
3,250.00
0.00
1500310032000000
รายการงบประจำ
6211200
121,200.00
0.00
0.00
0.00
1500357031000000
รายการงบประจำ
6211200
495,000.00
0.00
3,960.00
0.00
1500362024000000
รายการงบประจำ
6211200
61,500.00
0.00
8,272.00
0.00
1500365021000000
รายการงบประจำ
6211200
1,377,327.00
0.00
783,452.00
0.00
1500366003000000
รายการงบประจำ
6211200
1,104,950.00
0.00
207,595.20
0.00
1500366009000000
รายการงบประจำ
6211200
11,125,270.00
0.00
3,635,478.50
0.00
1500301002410020
ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษ
6211320
4,700,000.00
4,700,000.00
0.00
0.00
1500357042410C06
ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ว่
6211320
749,200.00
557,900.00
0.00
0.00
1500357042410C87
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชกา
6211320
2,794,800.00
2,390,000.00
0.00
0.00
1500357042410H20
ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ
6211320
499,500.00
499,500.00
0.00
0.00
1500357042410H21
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำ
6211320
227,300.00
227,300.00
0.00
0.00
1500357042410H22
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่
6211320
233,000.00
233,000.00
0.00
0.00
1500357042410H30
ปรับปรุงลานจอดรถที่ว่าการอ
6211320
1,623,000.00
1,140,000.00
0.00
0.00
1500357042410H31
ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติก
6211320
240,000.00
240,000.00
0.00
0.00
1500301002700000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส
6211500
39,390.00
0.00
19,862.00
0.00
1500301002700000
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาส
6211500
164,000.00
0.00
32,825.00
0.00
1500306005709000
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันแล
6211500
2,340,000.00
0.00
372,000.00
0.00
1500306006709000
ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามย
6211500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
1500306007709000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระ
6211500
2,640,000.00
0.00
0.00
0.00
1500357042700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนน
6211500
10,000,000.00
65,300.00
1,589,930.00
0.00
1500365021700000
ค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
6211500
239,657,000.00
0.00
81,200,469.00
0.00
1500365021700000
ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษ
6211500
14,360,040.00
0.00
4,679,956.00
0.00
1500366009700000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำ
6211500
702,000.00
0.00
82,070.00
0.00
1500366009700000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรก
6211500
233,000.00
0.00
64,240.00
0.00
1500366009700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนข
6211500
200,000.00
0.00
20,000.00
0.00
1500366009700000
เงินรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้า
6211500
42,000.00
0.00
0.00
0.00
1500366009700010
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกา
6211500
63,840.00
0.00
0.00
0.00
1500366009700010
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจุดเค
6211500
125,400.00
0.00
16,000.00
0.00