รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500365021000000
รายการงบประจำ
6211100
3,549,390.00
0.00
2,355,119.04
0.00
1500301002000000
รายการงบประจำ
6211200
4,628,153.00
0.00
2,861,579.80
0.00
1500305038000000
รายการงบประจำ
6211200
209,000.00
0.00
36,000.00
0.00
1500306034000000
รายการงบประจำ
6211200
1,643,340.00
0.00
184,100.00
0.00
1500310032000000
รายการงบประจำ
6211200
121,200.00
0.00
5,240.00
0.00
1500317062000000
รายการงบประจำ
6211200
240,000.00
0.00
0.00
0.00
1500357031000000
รายการงบประจำ
6211200
2,359,000.00
0.00
166,000.00
0.00
1500362024000000
รายการงบประจำ
6211200
61,500.00
0.00
8,272.00
0.00
1500365021000000
รายการงบประจำ
6211200
2,677,726.00
0.00
1,520,478.00
0.00
1500366003000000
รายการงบประจำ
6211200
1,468,250.00
0.00
527,438.61
0.00
1500366009000000
รายการงบประจำ
6211200
16,477,880.00
0.00
8,669,430.86
0.00
1500301002410020
ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษ
6211320
4,700,000.00
4,700,000.00
0.00
0.00
1500357042410C04
ก่อสร้างลานคสล.ที่ว่าการ
6211320
2,547,000.00
1,389,000.00
0.00
0.00
1500357042410C05
ก่อสร้างลานคสล.ที่ว่าการ
6211320
414,000.00
414,000.00
0.00
0.00
1500357042410C06
ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ว่
6211320
557,900.00
557,900.00
0.00
0.00
1500357042410C07
ก่อสร้างลานคสล.ที่ว่าการ
6211320
550,000.00
377,999.00
0.00
0.00
1500357042410C08
ก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอ
6211320
645,000.00
418,000.00
0.00
0.00
1500357042410C09
ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอ
6211320
1,409,000.00
1,099,000.00
0.00
0.00
1500357042410C10
ก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอ
6211320
695,000.00
536,000.00
0.00
0.00
1500357042410C11
ก่อสร้างประตูรั้วทางเข้า-อ
6211320
320,000.00
320,000.00
0.00
0.00
1500357042410C12
ก่อสร้างลานคสล.กองร้อยอ
6211320
215,000.00
215,000.00
0.00
0.00
1500357042410C13
ก่อสร้างถนนคสล.กองร้อยอ
6211320
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
1500357042410C14
ก่อสร้างลานคสล.ที่ว่าการ
6211320
347,000.00
0.00
347,000.00
0.00
1500357042410C15
ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคา
6211320
313,000.00
313,000.00
0.00
0.00
1500357042410C16
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ที่ว
6211320
684,000.00
479,000.00
0.00
0.00
1500357042410C17
ก่อสร้างทางเท้ารอบสนามหน้า
6211320
877,000.00
577,900.00
0.00
0.00
1500357042410C18
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุที่ว
6211320
913,000.00
600,000.00
0.00
0.00
1500357042410C19
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะข้าง
6211320
486,000.00
486,000.00
0.00
0.00
1500357042410C20
ก่อสร้างลานคสล.หน้าที่ว่
6211320
491,500.00
491,500.00
0.00
0.00
1500357042410C21
ก่อสร้างถนนข้างบ้านพักนายอ
6211320
125,000.00
0.00
125,000.00
0.00
1500357042410C22
ก่อสร้างถนนหลังหอประชุมอำเ
6211320
337,000.00
0.00
337,000.00
0.00
1500357042410C23
ก่อสร้างถนนหลังป้ายที่ว่าก
6211320
290,000.00
290,000.00
0.00
0.00
1500357042410C24
ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่า
6211320
373,000.00
373,000.00
0.00
0.00
1500357042410C25
ก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอ
6211320
247,000.00
247,000.00
0.00
0.00
1500357042410C26
ก่อสร้างรั้วหน้าหอประชุมอำ
6211320
257,000.00
257,000.00
0.00
0.00
1500357042410C27
ก่อสร้างรั้วหลังหอประชุมอำ
6211320
264,000.00
0.00
264,000.00
0.00
1500357042410C28
ก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ที่
6211320
339,000.00
339,000.00
0.00
0.00
1500357042410C29
ก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภ
6211320
420,000.00
420,000.00
0.00
0.00
1500357042410C30
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6211320
499,000.00
499,000.00
0.00
0.00
1500357042410C31
ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่า
6211320
1,307,000.00
1,199,000.00
0.00
0.00
1500357042410C32
ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคา
6211320
126,000.00
126,000.00
0.00
0.00
1500357042410C33
ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในเข
6211320
1,700,000.00
0.00
1,134,500.00
0.00
1500357042410C34
ก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอ
6211320
185,000.00
185,000.00
0.00
0.00
1500357042410C35
ก่อสร้างรั้วรอบที่ว่าการอำ
6211320
1,028,000.00
738,000.00
0.00
0.00
1500357042410C36
ก่อสร้างลานคสล.ที่ว่าการ
6211320
495,000.00
0.00
495,000.00
0.00
1500357042410C87
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชกา
6211320
2,390,000.00
2,390,000.00
0.00
0.00
1500357042410H15
ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภ
6211320
124,000.00
124,000.00
0.00
0.00
1500357042410H16
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำ
6211320
372,000.00
372,000.00
0.00
0.00
1500357042410H17
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่
6211320
495,000.00
495,000.00
0.00
0.00
1500357042410H18
ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภ
6211320
335,000.00
335,000.00
0.00
0.00
1500357042410H19
ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ
6211320
251,000.00
251,000.00
0.00
0.00
1500357042410H20
ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ
6211320
499,500.00
0.00
499,500.00
0.00
1500357042410H21
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำ
6211320
227,300.00
0.00
227,300.00
0.00
1500357042410H22
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่
6211320
233,000.00
0.00
233,000.00
0.00
1500357042410H23
ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ
6211320
733,000.00
587,000.00
0.00
0.00
1500357042410H24
ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอโนน
6211320
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
1500357042410H25
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอ
6211320
1,470,600.00
1,089,000.00
0.00
0.00
1500357042410H26
ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภ
6211320
985,000.00
689,000.00
0.00
0.00
1500357042410H27
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำ
6211320
218,400.00
218,400.00
0.00
0.00
1500357042410H28
ปรับปรุงโรงจอดรถที่ว่าการอ
6211320
322,000.00
322,000.00
0.00
0.00
1500357042410H29
ปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัด
6211320
265,000.00
0.00
265,000.00
0.00
1500357042410H30
ปรับปรุงลานจอดรถที่ว่าการอ
6211320
1,140,000.00
741,000.00
399,000.00
0.00
1500357042410H31
ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติก
6211320
240,000.00
240,000.00
0.00
0.00
1500357042410H32
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอ
6211320
894,300.00
729,000.00
0.00
0.00
1500357042410H33
ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภ
6211320
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
1500357042410H34
ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ
6211320
217,000.00
0.00
217,000.00
0.00
1500357042410H35
ปรับปรุงรั้วที่ว่าการอำเภอ
6211320
750,000.00
636,000.00
0.00
0.00
1500357042410H36
ปรับปรุงป้ายที่ว่าการอำเภอ
6211320
204,000.00
204,000.00
0.00
0.00
1500357042410H37
ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุที่ว่า
6211320
164,500.00
164,500.00
0.00
0.00
1500357042410H38
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำ
6211320
325,300.00
325,300.00
0.00
0.00
1500357042410H39
ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภ
6211320
279,000.00
276,000.00
0.00
0.00
1500357042410H40
ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอหนอ
6211320
371,000.00
0.00
366,000.00
0.00
1500357042410H41
ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภ
6211320
273,000.00
273,000.00
0.00
0.00
1500357042410H42
ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ
6211320
1,145,000.00
830,000.00
0.00
0.00
1500301002700000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส
6211500
39,390.00
0.00
21,362.00
0.00
1500301002700000
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาส
6211500
164,000.00
0.00
65,232.00
0.00
1500306005709000
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันแล
6211500
2,340,000.00
0.00
782,000.00
0.00
1500306006709000
ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามย
6211500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
1500306007709000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระ
6211500
2,640,000.00
0.00
606,900.00
0.00
1500357042700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนน
6211500
10,550,000.00
0.00
5,761,925.00
0.00
1500365021700000
ค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
6211500
239,657,000.00
0.00
164,208,836.00
0.00
1500365021700000
ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษ
6211500
14,360,040.00
0.00
9,629,333.00
0.00
1500366009700000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำ
6211500
702,000.00
0.00
158,170.00
0.00
1500366009700000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรก
6211500
233,000.00
0.00
128,940.00
0.00
1500366009700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนข
6211500
200,000.00
0.00
90,000.00
0.00
1500366009700000
เงินรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้า
6211500
42,000.00
0.00
8,000.00
0.00
1500366009700010
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกา
6211500
63,840.00
0.00
2,730.00
0.00
1500366009700010
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจุดเค
6211500
125,400.00
0.00
53,420.00
0.00