รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500265023000000
รายการงบประจำ
6211100
1,837,560.00
0.00
610,960.00
0.00
1500257039000000
รายการงบประจำ
6211200
1,390,000.00
0.00
444,517.52
0.00
1500265023000000
รายการงบประจำ
6211200
112,014.00
0.00
34,182.00
0.00
1500266003000000
รายการงบประจำ
6211200
872,350.00
0.00
324,789.81
0.00
1500257039410030
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อส
6211320
2,700,000.00
0.00
0.00
0.00
1500266003500000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด
6211410
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
1500201056700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนห
6211500
100,000.00
0.00
30,000.00
0.00
1500206029700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนก
6211500
338,000.00
0.00
10,147.15
0.00
1500210027700000
ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังสำนึ
6211500
431,300.00
0.00
0.00
0.00
1500257039700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศู
6211500
900,000.00
0.00
271,711.33
0.00
1500257039700000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6211500
3,770,000.00
0.00
592,000.00
0.00
1500261028700000
ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสำนึ
6211500
359,200.00
0.00
0.00
0.00
1500261028700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนก
6211500
150,000.00
0.00
50,000.00
0.00
1500266001709000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณ
6211500
73,550.00
0.00
3,011.00
0.00
1500266003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยา
6211500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
1500266003700000
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการ
6211500
40,000.00
0.00
0.00
0.00