รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500257023000000
รายการงบประจำ
6111100
885,000.00
0.00
442,500.00
0.00
1500256039000000
รายการงบประจำ
6111200
1,324,640.00
843,480.00
385,723.86
0.00
1500257023000000
รายการงบประจำ
6111200
100,500.00
0.00
38,250.00
0.00
1500258003000000
รายการงบประจำ
6111200
864,668.00
0.00
537,934.44
0.00
1500256039410010
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อส
6111320
1,548,400.00
673,920.00
574,080.00
0.00
1500256039410050
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโน
6111320
211,000.00
0.00
168,500.00
0.00
1500258003500000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด
6111410
20,000.00
0.00
0.00
0.00
1500202027700070
ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังสำนึ
6111500
432,000.00
0.00
0.00
0.00
1500205029700070
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนก
6111500
202,800.00
0.00
17,940.00
0.00
1500210016700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตา
6111500
430,000.00
0.00
300,000.00
0.00
1500250028700150
โครงการสร้างคุณธรรมจริยธร
6111500
90,000.00
0.00
19,928.00
0.00
1500250028700150
ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสำนึ
6111500
275,200.00
0.00
0.00
0.00
1500256039700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศู
6111500
1,012,900.00
0.00
211,157.86
0.00
1500258001701000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณ
6111500
95,000.00
0.00
3,854.00
0.00
1500258001709000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนิ
6111500
25,000.00
0.00
0.00
0.00
1500258003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยา
6111500
37,000.00
0.00
37,000.00
0.00
1500262041700040
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6111500
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00