รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500257023000000
รายการงบประจำ
6111100
1,770,000.00
0.00
1,760,087.67
0.00
1500256039000000
รายการงบประจำ
6111200
1,524,640.00
0.00
1,491,081.29
0.00
1500257023000000
รายการงบประจำ
6111200
152,500.00
0.00
96,804.38
0.00
1500258003000000
รายการงบประจำ
6111200
2,301,785.00
0.00
2,297,460.62
0.00
1500256039410010
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อส
6111320
1,248,000.00
0.00
1,248,000.00
0.00
1500256039410050
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโน
6111320
172,800.00
0.00
168,500.00
0.00
1500256039410110
ปป.ซซ.ห้องน้ำช-ญอาคารศล
6111320
500,000.00
495,000.00
0.00
0.00
1500258003500000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด
6111410
20,000.00
0.00
14,000.00
0.00
1500202027700070
ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังสำนึ
6111500
432,000.00
0.00
432,000.00
0.00
1500205029700020
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6111500
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
1500205029700070
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนก
6111500
338,000.00
0.00
338,000.00
0.00
1500210016700000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตา
6111500
680,000.00
0.00
550,000.00
0.00
1500210016700000
คชจ.โครงการเฉลิมพระเกียรติ
6111500
300,000.00
0.00
237,900.00
0.00
1500250028700150
โครงการสร้างคุณธรรมจริยธร
6111500
149,000.00
0.00
114,998.00
0.00
1500250028700150
ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสำนึ
6111500
275,200.00
0.00
274,600.00
0.00
1500256039700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศู
6111500
1,125,500.00
0.00
1,125,474.91
0.00
1500258001701000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณ
6111500
95,000.00
0.00
93,740.00
0.00
1500258001709000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนิ
6111500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
1500258003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยา
6111500
37,000.00
0.00
37,000.00
0.00
1500258003700010
คชจ.โครงการเฉลิมพระเกียรติ
6111500
100,000.00
0.00
98,490.20
0.00
1500262041700040
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6111500
4,000,000.00
0.00
3,901,563.00
0.00
1500262041700040
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผน
6111500
686,400.00
0.00
686,010.38
0.00
1500265062700000
คชจ.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อ
6111500
4,765,600.00
2,480,000.00
2,249,894.00
0.00
1500265062700000
คชจ.ดำเนินงานในระดับพื้นที
6111500
10,806,800.00
706,800.00
10,099,280.00
0.00