รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1500265023000000
รายการงบประจำ
6211100
885,000.00
0.00
295,000.00
0.00
1500257039000000
รายการงบประจำ
6211200
1,390,000.00
0.00
39,394.07
0.00
1500265023000000
รายการงบประจำ
6211200
77,000.00
0.00
17,500.00
0.00
1500266003000000
รายการงบประจำ
6211200
634,250.00
0.00
78,028.00
0.00
1500201056700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนห
6211500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
1500206029700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนก
6211500
338,000.00
0.00
0.00
0.00
1500210027700000
ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังสำนึ
6211500
431,300.00
0.00
0.00
0.00
1500257039700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศู
6211500
900,000.00
0.00
0.00
0.00
1500257039700000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6211500
592,000.00
0.00
0.00
0.00
1500261028700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนก
6211500
60,000.00
0.00
0.00
0.00