รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1300423035000000
รายการงบประจำ
6111200
1,510,600.00
0.00
1,510,599.14
0.00
1300427001000000
รายการงบประจำ
6111200
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
1300427001700000
ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับด
6111500
268,040.00
0.00
268,035.00
0.00