รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1300414035000000
รายการงบประจำ
6211200
1,445,880.00
0.00
1,265,807.58
0.00
1300430001700000
ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับด
6211500
70,000.00
0.00
22,646.00
0.00