รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1300414035000000
รายการงบประจำ
6211200
929,080.00
0.00
641,470.67
0.00
1300430001700000
ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับด
6211500
30,000.00
0.00
10,715.00
0.00