รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1300423035000000
รายการงบประจำ
6111200
1,510,600.00
0.00
1,188,523.79
0.00
1300427001000000
รายการงบประจำ
6111200
10,000.00
0.00
0.00
0.00
1300427001700000
ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับด
6111500
298,040.00
0.00
263,451.00
0.00