รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1300423035000000
รายการงบประจำ
6111200
1,122,500.00
0.00
592,513.42
0.00
1300427001000000
รายการงบประจำ
6111200
10,000.00
0.00
0.00
0.00
1300427001700000
ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับด
6111500
75,000.00
0.00
45,960.00
0.00