รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1300226003000000
รายการงบประจำ
6111100
545,160.00
0.00
288,430.32
0.00
1300223027000000
รายการงบประจำ
6111200
3,905.00
0.00
0.00
0.00
1300226003000000
รายการงบประจำ
6111200
468,186.00
0.00
258,768.00
0.00
1300227001001000
รายการงบประจำ
6111200
13,050.00
0.00
6,036.00
0.00
1300227001009000
รายการงบประจำ
6111200
125,600.00
0.00
68,060.00
0.00
1300227004000000
รายการงบประจำ
6111200
2,306,800.00
0.00
1,434,223.13
0.00
1300227011009000
รายการงบประจำ
6111200
375,000.00
0.00
108,250.00
0.00
1300223027110040
เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน
6111310
3,160.00
0.00
3,160.00
0.00
1300223027110040
ตู้น้ำดื่ม1ตู้สพจ.อุดรธ
6111310
5,990.00
0.00
5,990.00
0.00
1300223027110040
โทรทัศน์1เครื่องสพจ.อุด
6111310
12,790.00
0.00
12,790.00
0.00
1300219033709000
โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือ
6111500
456,600.00
0.00
269,408.00
0.00
1300223005709000
สำรวจจัดเก็บข้อมูลเพื่อจั
6111500
272,400.00
0.00
156,900.00
0.00
1300227001709000
ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญห
6111500
199,600.00
0.00
63,380.00
0.00
1300227002700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลาก
6111500
25,398.00
0.00
19,807.00
0.00
1300227004700000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ
6111500
93,360.00
0.00
53,845.98
0.00
1300227004700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6111500
179,300.00
0.00
98,100.00
0.00
1300235010709000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข
6111500
67,200.00
0.00
64,602.50
0.00
1300235021709000
โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิ
6111500
60,000.00
0.00
59,930.60
0.00