รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1300229003000000
รายการงบประจำ
6211100
534,840.00
0.00
178,280.00
0.00
1300214011009000
รายการงบประจำ
6211200
190,000.00
0.00
720.00
0.00
1300229003000000
รายการงบประจำ
6211200
551,476.00
0.00
146,921.66
0.00
1300230001009000
รายการงบประจำ
6211200
54,000.00
0.00
40,590.00
0.00
1300230002000000
รายการงบประจำ
6211200
16,468.00
0.00
16,468.00
0.00
1300230004000000
รายการงบประจำ
6211200
2,341,560.00
0.00
814,649.38
0.00
1300230006009000
รายการงบประจำ
6211200
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
1300230004110000
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
710,000.00
0.00
710,000.00
0.00
1300214005709000
จ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลเพ
6211500
138,600.00
0.00
92,400.00
0.00
1300214015709000
ค่าใช้จ่ายในการแปลงข้อมูลน
6211500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
1300217033709000
โครงการเสริมสร้างความรู้แล
6211500
151,800.00
0.00
33,800.00
0.00
1300219021709000
โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิ
6211500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
1300230001709000
ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญห
6211500
118,800.00
0.00
35,375.00
0.00
1300230002700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลาก
6211500
10,658.00
0.00
8,461.00
0.00
1300230004700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6211500
87,200.00
0.00
48,000.00
0.00
1300230004700000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ
6211500
206,340.00
0.00
156,995.90
0.00
1300261019700000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างจ
6211500
1,520.00
0.00
0.00
0.00