รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1300226003000000
รายการงบประจำ
6111100
295,800.00
0.00
137,630.32
0.00
1300226003000000
รายการงบประจำ
6111200
234,468.00
0.00
104,878.00
0.00
1300227001001000
รายการงบประจำ
6111200
13,050.00
0.00
0.00
0.00
1300227001009000
รายการงบประจำ
6111200
62,500.00
0.00
25,250.00
0.00
1300227004000000
รายการงบประจำ
6111200
1,715,600.00
0.00
620,846.09
0.00
1300227011009000
รายการงบประจำ
6111200
360,000.00
0.00
40,020.00
0.00
1300219033709000
โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือ
6111500
444,000.00
0.00
29,031.00
0.00
1300223005709000
สำรวจจัดเก็บข้อมูลเพื่อจั
6111500
133,800.00
0.00
66,900.00
0.00
1300227001709000
ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญห
6111500
199,600.00
0.00
119,230.00
0.00
1300227002700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลาก
6111500
3,230.00
0.00
3,230.00
0.00
1300227004700000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ
6111500
80,000.00
0.00
17,127.00
0.00
1300227004700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6111500
89,650.00
0.00
50,100.00
0.00
1300235010709000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข
6111500
67,200.00
0.00
0.00
0.00
1300235021709000
โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิ
6111500
60,000.00
0.00
19,821.00
0.00