รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1300226003000000
รายการงบประจำ
6111100
466,670.32
0.00
466,670.32
0.00
1300223027000000
รายการงบประจำ
6111200
3,898.00
0.00
3,898.00
0.00
1300226003000000
รายการงบประจำ
6111200
394,461.00
0.00
394,461.00
0.00
1300227001001000
รายการงบประจำ
6111200
6,036.00
0.00
6,036.00
0.00
1300227001009000
รายการงบประจำ
6111200
131,660.00
0.00
120,202.00
0.00
1300227002000000
รายการงบประจำ
6111200
21,092.00
0.00
21,092.00
0.00
1300227004000000
รายการงบประจำ
6111200
2,569,400.00
0.00
2,569,399.50
0.00
1300227006009000
รายการงบประจำ
6111200
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
1300227011009000
รายการงบประจำ
6111200
295,610.00
0.00
293,670.00
0.00
1300223027110040
เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน
6111310
3,160.00
0.00
3,160.00
0.00
1300223027110040
ตู้น้ำดื่ม1ตู้สพจ.อุดรธ
6111310
5,990.00
0.00
5,990.00
0.00
1300223027110040
โทรทัศน์1เครื่องสพจ.อุด
6111310
12,790.00
0.00
12,790.00
0.00
1300219033709000
โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือ
6111500
329,408.00
0.00
329,408.00
0.00
1300223005709000
สำรวจจัดเก็บข้อมูลเพื่อจั
6111500
272,400.00
0.00
272,400.00
0.00
1300227001709000
ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญห
6111500
96,225.00
0.00
96,225.00
0.00
1300227002700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลาก
6111500
39,379.00
0.00
39,379.00
0.00
1300227004700000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ
6111500
100,830.00
0.00
98,091.68
0.00
1300227004700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6111500
179,300.00
0.00
179,300.00
0.00
1300235010709000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข
6111500
64,602.50
0.00
64,602.50
0.00
1300235021709000
โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิ
6111500
59,930.60
0.00
59,930.60
0.00
1300250019700000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างกลไกกา
6111500
7,839.00
0.00
7,839.00
0.00
1300264044709000
ค่าใช้จ่ายโครงการหนูณิชย์
6111500
0.00
0.00
0.00
0.00
1300264095700000
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับร้าน
6111500
3,677,054.00
0.00
3,580,104.72
0.00