รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1200230002009000
รายการงบประจำ
6211200
420,400.00
0.00
71,594.00
0.00
1200230007000000
รายการงบประจำ
6211200
723,780.00
0.00
115,010.03
0.00
1200250013500000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถน
6211410
113,750.00
0.00
0.00
0.00
1200223026700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศา
6211500
60,000.00
0.00
0.00
0.00
1200250013700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถน
6211500
405,216.00
0.00
144,933.79
0.00