รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1200230002009000
รายการงบประจำ
6211200
576,800.00
0.00
338,272.36
0.00
1200230007000000
รายการงบประจำ
6211200
869,734.81
0.00
592,957.38
0.00
1200250013500000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถน
6211410
455,000.00
0.00
455,000.00
0.00
1200223026700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศา
6211500
60,000.00
0.00
39,990.00
0.00
1200250013700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถน
6211500
1,078,650.00
0.00
622,119.79
0.00