รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1200244005009000
รายการงบประจำ
6111200
494,800.00
0.00
494,757.25
0.00
1200249007000000
รายการงบประจำ
6111200
891,012.81
0.00
890,943.89
0.00
1200244013500000
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการ
6111410
364,000.00
0.00
364,000.00
0.00
1200244013500000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถน
6111410
58,900.00
0.00
58,900.00
0.00
1200244013500000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถน
6111410
84,380.00
0.00
84,380.00
0.00
1200244012700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสน
6111500
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
1200244013700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถน
6111500
778,680.00
0.00
778,670.00
0.00