รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1200244005009000
รายการงบประจำ
6111200
494,800.00
0.00
10,835.00
0.00
1200249007000000
รายการงบประจำ
6111200
792,647.51
0.00
57,207.61
0.00
1200244012700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสน
6111500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
1200244013700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถน
6111500
456,114.00
0.00
10,981.00
0.00