รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1100526004000000
รายการงบประจำ
6111100
2,248,056.77
0.00
2,248,056.77
0.00
1100526004000000
รายการงบประจำ
6111200
240,260.00
0.00
232,258.00
0.00
1100527001000000
รายการงบประจำ
6111200
683,285.00
0.00
671,999.25
0.00
1100527001110160
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
6111310
4,200.00
0.00
4,200.00
0.00
1100527001110170
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
6111310
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
1100505005701000
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันแล
6111500
27,405.00
0.00
27,405.00
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
6111500
756,000.00
0.00
755,492.12
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
6111500
262,540.00
0.00
262,012.12
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปล
6111500
52,240.00
0.00
52,240.00
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา
6111500
23,000.00
0.00
23,000.00
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจคุณภาพ
6111500
84,702.00
0.00
84,702.00
0.00
1100527003700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา
6111500
191,202.00
0.00
191,037.77
0.00
1100527018700000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโ
6111500
225,760.00
0.00
225,562.00
0.00
1100527018700000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโ
6111500
189,000.00
0.00
189,000.00
0.00
1100527021700000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโ
6111500
223,800.00
0.00
223,800.00
0.00