รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1100526004000000
รายการงบประจำ
6111100
1,091,000.00
0.00
1,122,576.77
0.00
1100526004000000
รายการงบประจำ
6111200
108,130.00
0.00
93,484.00
0.00
1100527001000000
รายการงบประจำ
6111200
374,410.00
13,627.52
241,241.33
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
6111500
378,000.00
0.00
377,492.12
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
6111500
136,520.00
0.00
134,688.12
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปล
6111500
4,800.00
0.00
0.00
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา
6111500
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
1100527003700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา
6111500
104,500.00
0.00
94,500.00
0.00
1100527018700000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโ
6111500
15,000.00
0.00
4,960.00
0.00
1100527018700000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโ
6111500
189,000.00
0.00
189,000.00
0.00
1100527021700000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโ
6111500
96,150.00
0.00
63,000.00
0.00