รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1100529004000000
รายการงบประจำ
6211100
2,334,900.00
0.00
1,751,175.00
0.00
1100529004000000
รายการงบประจำ
6211200
191,658.00
0.00
155,414.00
0.00
1100530001000000
รายการงบประจำ
6211200
540,347.00
11,498.22
320,933.18
0.00
1100506005709000
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันแล
6211500
27,405.00
0.00
0.00
0.00
1100530001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
6211500
757,532.00
0.00
544,203.58
0.00
1100530001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
6211500
261,043.00
0.00
183,509.00
0.00
1100530001700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา
6211500
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
1100530001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานกา
6211500
27,462.00
0.00
27,462.00
0.00
1100530001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจภาวะเศ
6211500
208,250.00
0.00
148,818.00
0.00
1100530001700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา
6211500
2,728.00
0.00
2,728.00
0.00
1100530003700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา
6211500
204,383.00
0.00
146,515.00
0.00
1100530021700000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโ
6211500
317,223.00
0.00
230,493.00
0.00