รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1100529004000000
รายการงบประจำ
6211100
1,180,240.00
0.00
778,300.00
0.00
1100529004000000
รายการงบประจำ
6211200
117,769.00
0.00
65,715.00
0.00
1100530001000000
รายการงบประจำ
6211200
264,830.00
19,163.70
128,738.84
0.00
1100530001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
6211500
379,532.00
0.00
253,532.00
0.00
1100530001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
6211500
136,273.00
0.00
104,759.00
0.00
1100530001700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา
6211500
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
1100530001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจภาวะเศ
6211500
136,050.00
0.00
112,450.00
0.00
1100530003700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา
6211500
104,883.00
0.00
63,383.00
0.00
1100530021700000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโ
6211500
158,803.00
0.00
63,383.00
0.00