รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1100526004000000
รายการงบประจำ
6111100
2,248,060.00
0.00
1,497,736.77
0.00
1100526004000000
รายการงบประจำ
6111200
183,470.00
0.00
132,812.00
0.00
1100527001000000
รายการงบประจำ
6111200
583,356.00
10,220.64
345,519.44
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
6111500
756,000.00
0.00
503,492.12
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
6111500
262,540.00
0.00
166,188.12
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปล
6111500
8,320.00
0.00
0.00
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา
6111500
23,000.00
0.00
7,000.00
0.00
1100527001700000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจคุณภาพ
6111500
84,702.00
0.00
8,702.00
0.00
1100527003700000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงกา
6111500
199,000.00
0.00
133,752.00
0.00
1100527018700000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโ
6111500
259,000.00
0.00
67,960.00
0.00
1100527018700000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโ
6111500
189,000.00
0.00
189,000.00
0.00
1100527021700000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโ
6111500
223,800.00
0.00
100,420.00
0.00