รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1100449001000000
รายการงบประจำ
6111200
240,505.00
0.00
240,502.03
0.00
1100449001110070
รถจักรยานยนต์ฯเกียร์ธรรมดา
6111310
40,800.00
0.00
40,800.00
0.00
1100449001410040
ซ่อมบ้านพักฯอุดรธานี
6111320
451,000.00
0.00
451,000.00
0.00