รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0901228051000000
รายการงบประจำ
6211200
673,000.00
0.00
0.00
0.00
0901240025000000
รายการงบประจำ
6211200
170,600.00
0.00
0.00
0.00
0901240030000000
รายการงบประจำ
6211200
498,700.00
0.00
0.00
0.00
0901248008000000
รายการงบประจำ
6211200
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022000000
รายการงบประจำ
6211200
1,819,650.00
0.00
0.00
0.00
0901248023000000
รายการงบประจำ
6211200
366,600.00
0.00
0.00
0.00
0901248027000000
รายการงบประจำ
6211200
434,100.00
0.00
0.00
0.00
0901256001000000
รายการงบประจำ
6211200
12,154,050.00
18,000.00
532,979.87
0.00
0901256001110009
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
1,658,000.00
0.00
0.00
0.00
0901228051410001
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
65,600.00
0.00
0.00
0.00
0901228051410002
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
43,200.00
0.00
0.00
0.00
0901248008410017
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุดรธ
6211320
257,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248008410018
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6211320
154,200.00
0.00
0.00
0.00
0901248008410037
ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการคว
6211320
3,949,100.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410014
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
188,600.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410060
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุดรธ
6211320
514,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410061
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6211320
873,800.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410103
ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องก
6211320
6,550,500.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410142
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการขอ
6211320
1,416,800.00
0.00
0.00
0.00
0901228051500008
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู
6211410
1,050,000.00
0.00
0.00
0.00
0901228051500009
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู
6211410
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0901228051500024
เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอ
6211410
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022500057
เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสร
6211410
119,700.00
0.00
0.00
0.00
0901248022500115
เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสร
6211410
39,900.00
0.00
0.00
0.00
0901248022500132
เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสร
6211410
39,900.00
0.00
0.00
0.00
0901248022500133
เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสร
6211410
39,900.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700006
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6211500
957,600.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700039
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโครง
6211500
239,400.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700040
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโครง
6211500
143,640.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700041
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโครง
6211500
239,400.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700042
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโครง
6211500
172,200.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700043
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโครง
6211500
47,880.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700101
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6211500
399,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700102
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6211500
239,400.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700103
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6211500
279,300.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700104
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6211500
239,400.00
0.00
0.00
0.00