รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0901228051000000
รายการงบประจำ
6211200
2,373,100.00
0.00
261,120.00
0.00
0901240025000000
รายการงบประจำ
6211200
371,600.00
0.00
0.00
0.00
0901240030000000
รายการงบประจำ
6211200
498,700.00
7,800.00
84,320.00
0.00
0901248008000000
รายการงบประจำ
6211200
150,000.00
0.00
14,300.00
0.00
0901248022000000
รายการงบประจำ
6211200
2,019,550.00
0.00
424,112.00
0.00
0901248023000000
รายการงบประจำ
6211200
366,600.00
0.00
0.00
0.00
0901248027000000
รายการงบประจำ
6211200
434,100.00
0.00
2,890.71
0.00
0901256001000000
รายการงบประจำ
6211200
13,352,450.00
0.00
5,745,230.38
0.00
0901256001110009
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
1,658,000.00
0.00
1,640,000.00
0.00
0901228051410001
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
65,600.00
0.00
0.00
0.00
0901228051410002
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
43,200.00
0.00
0.00
0.00
0901228051410009
สร้างป่าสร้างรายได้จังหวั
6211320
33,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0901228051410027
เพาะชำหญ้าแฝกจังหวัดเลย
6211320
660,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248008410017
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุดรธ
6211320
257,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248008410018
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6211320
154,200.00
0.00
0.00
0.00
0901248008410037
ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการคว
6211320
3,949,100.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410014
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
188,600.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410015
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
393,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410016
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
171,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410043
เพาะชำหญ้าแฝกจังหวัดเลย
6211320
165,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410060
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุดรธ
6211320
514,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410061
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6211320
873,800.00
800,000.00
0.00
0.00
0901248022410078
สร้างป่าสร้างรายได้จังหวั
6211320
6,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410084
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
345,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410085
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
171,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410103
ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องก
6211320
6,550,500.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410142
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการขอ
6211320
1,416,800.00
0.00
0.00
0.00
0901248022410182
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
609,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410016
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
201,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410017
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
102,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410018
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
145,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410099
เพาะชำหญ้าแฝกจังหวัดเลย
6211320
165,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410115
เพาะชำกล้าไม้มีค่าจังหวัด
6211320
152,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410174
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุดรธ
6211320
61,700.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410175
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6211320
154,200.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410177
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดหนองค
6211320
46,300.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410179
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดบึงกา
6211320
51,400.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410214
ปลูกป่าใช้สอยจังหวัดเลย
6211320
518,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410250
บำรุงป่าใช้สอยจังหวัดบึงก
6211320
95,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410279
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6211320
948,600.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410281
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6211320
2,029,600.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410283
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6211320
672,300.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410285
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6211320
271,400.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410319
บำรุงรักษาป่าปีที่2-6จัง
6211320
204,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410321
บำรุงรักษาป่าปีที่2-6จัง
6211320
5,569,200.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410324
บำรุงรักษาป่าปีที่2-6จัง
6211320
612,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410372
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
108,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410373
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
51,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410377
บำรุงป่าใช้สอยจังหวัดเลย
6211320
190,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410386
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6211320
1,900.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410503
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
174,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410504
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6211320
51,000.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410542
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6211320
493,400.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410543
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดบึงกา
6211320
51,400.00
0.00
0.00
0.00
0901256001410575
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6211320
137,200.00
0.00
0.00
0.00
0901228051500008
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู
6211410
1,050,000.00
0.00
1,050,000.00
0.00
0901228051500009
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู
6211410
700,000.00
0.00
700,000.00
0.00
0901228051500024
เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอ
6211410
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022500046
เงินอุดหนุนเครือข่ายชุมชนฟ
6211410
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022500057
เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสร
6211410
119,700.00
0.00
0.00
0.00
0901248022500115
เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสร
6211410
39,900.00
0.00
0.00
0.00
0901248022500132
เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสร
6211410
39,900.00
0.00
0.00
0.00
0901248022500133
เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสร
6211410
39,900.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700006
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6211500
957,600.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700039
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโครง
6211500
239,400.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700040
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโครง
6211500
143,640.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700041
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโครง
6211500
239,400.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700042
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโครง
6211500
172,200.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700043
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโครง
6211500
47,880.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700101
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6211500
399,000.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700102
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6211500
239,400.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700103
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6211500
279,300.00
0.00
0.00
0.00
0901248022700104
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6211500
239,400.00
0.00
0.00
0.00