รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0901225009000000
รายการงบประจำ
6111200
118,200.00
0.00
113,026.00
0.00
0901242023000000
รายการงบประจำ
6111200
628,000.00
0.00
607,050.00
0.00
0901242025000000
รายการงบประจำ
6111200
491,100.00
0.00
487,921.16
0.00
0901242030000000
รายการงบประจำ
6111200
1,554,500.00
499,200.00
1,052,126.00
0.00
0901246008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0901246022000000
รายการงบประจำ
6111200
3,671,280.00
0.00
3,670,436.78
0.00
0901246027000000
รายการงบประจำ
6111200
2,846,050.00
0.00
2,845,497.00
0.00
0901249001000000
รายการงบประจำ
6111200
28,210,100.00
408,000.00
27,774,911.23
0.00
0901262038000000
รายการงบประจำ
6111200
684,000.00
0.00
683,999.30
0.00
0901213021110007
เก้าอี้หัวหน้าขนาด62x70x
6111310
6,900.00
0.00
6,900.00
0.00
0901213021110008
ครุภัณฑ์สำนักงานด่านป่าไม้
6111310
73,000.00
0.00
73,000.00
0.00
0901213021110013
โต๊ะทำงานขนาด160x90x75ซ
6111310
18,900.00
0.00
18,900.00
0.00
0901246022110014
รถจักรยานยนต์ขนาด110ซีซ
6111310
76,000.00
0.00
76,000.00
0.00
0901246022110022
เก้าอี้สำนักงาน
6111310
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
0901246022110023
โต๊ะทำงาน
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0901246022110024
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก
6111310
7,600.00
0.00
7,600.00
0.00
0901249001110001
หลังคารถบรรทุกขนาด1ตันแ
6111310
34,000.00
0.00
34,000.00
0.00
0901249001110004
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
1,642,000.00
0.00
1,642,000.00
0.00
0901249001110005
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
688,000.00
0.00
688,000.00
0.00
0901249001120003
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(
6111310
1,214,000.00
0.00
1,214,000.00
0.00
0901213021410001
ก่อสร้างรั้วจังหวัดหนองคา
6111320
260,000.00
260,000.00
0.00
0.00
0901213021410007
ก่อสร้างป้ายสำนักงานจังหว
6111320
64,500.00
64,500.00
0.00
0.00
0901245012410002
ปลูกป่าทั่วไปจังหวัดเลย
6111320
7,020,000.00
0.00
7,018,471.00
0.00
0901245052429077
ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติก
6111320
4,120,800.00
0.00
4,120,748.00
0.00
0901246008410005
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุดรธ
6111320
257,000.00
0.00
257,000.00
0.00
0901246008410034
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6111320
154,200.00
0.00
154,200.00
0.00
0901246022410012
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6111320
514,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0901246022410022
ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องก
6111320
1,280,000.00
0.00
1,280,000.00
0.00
0901246022410029
บำรุงรักษาป่าปีที่2-6จัง
6111320
1,162,800.00
0.00
1,162,798.00
0.00
0901246022410033
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
812,000.00
0.00
811,955.00
0.00
0901246022410038
เพาะชำหญ้าแฝกจังหวัดเลย
6111320
825,000.00
0.00
824,980.00
0.00
0901246022410054
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
348,000.00
0.00
347,985.00
0.00
0901246022410058
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
696,000.00
0.00
695,820.00
0.00
0901246022410072
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุดรธ
6111320
257,000.00
0.00
249,500.00
0.00
0901246022410082
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดหนองบ
6111320
257,000.00
0.00
249,500.00
0.00
0901246022410096
ปรับปรุงอาคารบ้านพักจังหว
6111320
529,444.00
0.00
529,444.00
0.00
0901246022410106
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
348,000.00
0.00
347,820.00
0.00
0901246022410116
ปลูกป่าทั่วไปจังหวัดเลย
6111320
4,290,000.00
0.00
4,285,940.00
0.00
0901246022410121
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดหนองค
6111320
359,800.00
0.00
350,000.00
0.00
0901246022410133
ปรับปรุงอาคารสำนักงานจังห
6111320
283,200.00
0.00
283,200.00
0.00
0901246022410137
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
1,218,000.00
0.00
1,215,019.99
0.00
0901246022410146
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
348,000.00
0.00
346,695.60
0.00
0901246022410186
บำรุงรักษาป่าปีที่2-6จัง
6111320
581,400.00
0.00
581,280.00
0.00
0901246022410240
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
456,000.00
0.00
455,810.00
0.00
0901246022410244
สร้างป่าสร้างรายได้จังหวั
6111320
10,571,000.00
2,180,000.00
8,390,700.00
0.00
0901249001410016
ปลูกไม้ใช้สอยจังหวัดเลย
6111320
777,000.00
0.00
758,374.00
0.00
0901249001410033
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
2,253,300.00
0.00
2,242,158.00
0.00
0901249001410039
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
1,124,800.00
0.00
1,120,772.00
0.00
0901249001410045
เพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรา
6111320
500,000.00
0.00
499,970.00
0.00
0901249001410050
ก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์และห
6111320
294,300.00
0.00
294,300.00
0.00
0901249001410077
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6111320
137,200.00
0.00
137,091.60
0.00
0901249001410111
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6111320
271,400.00
0.00
271,136.00
0.00
0901249001410119
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
1,548,600.00
0.00
1,548,301.60
0.00
0901249001410126
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
288,800.00
0.00
288,782.00
0.00
0901249001410129
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงา
6111320
257,356.00
0.00
257,356.00
0.00
0901249001410150
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
774,300.00
0.00
774,182.00
0.00
0901249001410152
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
288,800.00
0.00
288,787.00
0.00
0901249001410171
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดบึงกา
6111320
51,400.00
0.00
50,287.50
0.00
0901249001410190
ปลูกไม้ใช้สอยจังหวัดบึงกา
6111320
259,000.00
0.00
258,855.50
0.00
0901249001410210
เพาะชำหญ้าแฝกจังหวัดเลย
6111320
165,000.00
0.00
164,900.00
0.00
0901249001410219
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
116,000.00
0.00
115,940.00
0.00
0901249001410232
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6111320
154,200.00
0.00
154,082.50
0.00
0901249001410261
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6111320
393,000.00
0.00
390,491.00
0.00
0901249001410266
บำรุงรักษาป่าปีที่2-6จัง
6111320
612,000.00
0.00
611,840.00
0.00
0901249001410327
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุดรธ
6111320
61,700.00
0.00
55,330.00
0.00
0901249001410328
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6111320
205,600.00
0.00
201,410.00
0.00
0901249001410348
บำรุงรักษาป่าปีที่2-6จัง
6111320
2,284,800.00
0.00
2,283,368.00
0.00
0901249001410349
บำรุงรักษาป่าปีที่2-6จัง
6111320
612,000.00
0.00
611,930.00
0.00
0901249001410352
ก่อสร้างอาคารแบบฐานรากไม่ต
6111320
2,490,000.00
0.00
2,490,000.00
0.00
0901249001410375
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
577,600.00
0.00
577,564.00
0.00
0901249001410376
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
288,800.00
0.00
288,582.00
0.00
0901249001410413
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
1,441,300.00
0.00
1,440,745.00
0.00
0901249001410426
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดหนองค
6111320
25,700.00
0.00
25,150.00
0.00
0901249001410427
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดบึงกา
6111320
36,000.00
0.00
35,210.00
0.00
0901249001410435
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6111320
2,215,800.00
0.00
2,206,957.00
0.00
0901249001410470
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
145,000.00
0.00
143,050.00
0.00
0901249001410494
บำรุงป่าไม้ใช้สอยจังหวัดเ
6111320
380,000.00
0.00
379,423.00
0.00
0901249001410500
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
774,300.00
0.00
774,151.50
0.00
0901249001410557
เพาะชำกล้าไม้มีค่าจังหวัด
6111320
152,000.00
0.00
150,030.00
0.00
0901249001410563
เพาะชำกล้าหวายจังหวัดบึงก
6111320
100,000.00
0.00
99,650.00
0.00
0901249001410571
บำรุงป่าไม้ใช้สอยจังหวัดบ
6111320
47,500.00
0.00
47,301.50
0.00
0901249001410604
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6111320
752,600.00
0.00
749,972.00
0.00
0901249001410618
บำรุงรักษาป่าปีที่7-10จั
6111320
1,900.00
0.00
1,862.00
0.00
0901262038410002
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
684,000.00
0.00
683,840.00
0.00
0901262038410004
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
609,000.00
0.00
607,560.00
0.00
0901246008500009
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู
6111410
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0901246008500010
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู
6111410
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0901246022500008
เงินอุดหนุนเครือข่ายชุมชนฟ
6111410
200,000.00
0.00
199,480.00
0.00
0901246022500027
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงิ
6111410
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0901246022500042
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงิ
6111410
420,000.00
0.00
406,700.00
0.00
0901246022500075
เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสร
6111410
420,000.00
0.00
420,000.00
0.00
0901262038500005
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6111410
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
0901262038500009
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงิ
6111410
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0901246022700001
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6111500
4,309,000.00
0.00
4,308,999.00
0.00