รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0901242023000000
รายการงบประจำ
6111200
310,800.00
0.00
0.00
0.00
0901242025000000
รายการงบประจำ
6111200
171,600.00
0.00
0.00
0.00
0901242030000000
รายการงบประจำ
6111200
304,300.00
0.00
0.00
0.00
0901246008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022000000
รายการงบประจำ
6111200
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246027000000
รายการงบประจำ
6111200
1,272,300.00
0.00
0.00
0.00
0901249001000000
รายการงบประจำ
6111200
2,483,400.00
0.00
0.00
0.00
0901213021110007
เก้าอี้หัวหน้าขนาด62x70x
6111310
6,900.00
0.00
0.00
0.00
0901213021110008
ครุภัณฑ์สำนักงานด่านป่าไม้
6111310
73,000.00
0.00
0.00
0.00
0901213021110013
โต๊ะทำงานขนาด160x90x75ซ
6111310
18,900.00
0.00
0.00
0.00
0901249001110001
หลังคารถบรรทุกขนาด1ตันแ
6111310
34,000.00
0.00
0.00
0.00
0901249001110004
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
1,642,000.00
0.00
0.00
0.00
0901249001110005
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
688,000.00
0.00
0.00
0.00
0901249001120003
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(
6111310
1,214,000.00
0.00
0.00
0.00
0901213021410001
ก่อสร้างรั้วจังหวัดหนองคา
6111320
260,000.00
0.00
0.00
0.00
0901213021410007
ก่อสร้างป้ายสำนักงานจังหว
6111320
64,500.00
0.00
0.00
0.00
0901246008410005
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุดรธ
6111320
257,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246008410034
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6111320
154,200.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410012
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดเลย
6111320
514,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410029
บำรุงรักษาป่าปีที่2-6จัง
6111320
1,162,800.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410033
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
812,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410038
เพาะชำหญ้าแฝกจังหวัดเลย
6111320
825,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410054
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
348,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410058
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
696,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410072
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุดรธ
6111320
257,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410082
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดหนองบ
6111320
257,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410106
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
348,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410121
จัดทำแนวกันไฟจังหวัดหนองค
6111320
359,800.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410137
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
1,218,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022410186
บำรุงรักษาป่าปีที่2-6จัง
6111320
581,400.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410033
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
2,253,300.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410039
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
1,124,800.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410045
เพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรา
6111320
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410050
ก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์และห
6111320
294,300.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410119
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
1,548,600.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410126
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
288,800.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410129
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงา
6111320
257,400.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410150
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
774,300.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410152
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
288,800.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410352
ก่อสร้างอาคารแบบฐานรากไม่ต
6111320
2,779,900.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410375
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
577,600.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410376
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหว
6111320
288,800.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410413
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
1,441,300.00
0.00
0.00
0.00
0901249001410500
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวั
6111320
774,300.00
0.00
0.00
0.00
0901246008500009
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู
6111410
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246008500010
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู
6111410
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022500008
เงินอุดหนุนเครือข่ายชุมชนฟ
6111410
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022500075
เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสร
6111410
420,000.00
0.00
0.00
0.00
0901246022700001
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งป่าช
6111500
3,875,000.00
0.00
0.00
0.00