รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900948007000000
รายการงบประจำ
6111100
103,818,990.00
0.00
103,818,987.17
0.00
0900927002000000
รายการงบประจำ
6111200
1,380,000.00
0.00
1,379,998.67
0.00
0900927004000000
รายการงบประจำ
6111200
7,988,900.00
0.00
7,984,561.05
0.00
0900946025000000
รายการงบประจำ
6111200
31,272,396.00
0.00
31,228,952.61
0.00
0900948007000000
รายการงบประจำ
6111200
5,544,600.00
0.00
5,544,594.00
0.00
0900949001000000
รายการงบประจำ
6111200
95,568,469.00
0.00
95,565,016.27
0.00
0900949003000000
รายการงบประจำ
6111200
528,000.00
0.00
528,000.00
0.00
0900949011000000
รายการงบประจำ
6111200
2,341,700.00
0.00
2,339,589.64
0.00
0900949014000000
รายการงบประจำ
6111200
3,507,489.00
0.00
3,506,966.51
0.00
0900918027410014
กลุ่มอาคารที่พักและบริการ
6111320
3,967,900.00
0.00
3,951,620.00
0.00
0900927002410004
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแ
6111320
2,511,062.00
0.00
2,511,062.00
0.00
0900945029410007
ปลูกป่าทั่วไปจังหวัดหนองบ
6111320
1,890,000.00
0.00
1,890,000.00
0.00
0900945029410008
ปลูกป่าทั่วไปจังหวัดบึงกา
6111320
1,557,200.00
0.00
1,557,200.00
0.00
0900945029410009
ปลูกป่าทั่วไปจังหวัดอุดรธ
6111320
1,362,600.00
0.00
1,362,600.00
0.00
0900945029410015
ปลูกป่าทั่วไปจังหวัดมุกดา
6111320
390,000.00
0.00
390,000.00
0.00
0900946025410012
ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบ
6111320
2,331,520.00
0.00
2,330,870.00
0.00
0900946025410028
ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบ
6111320
2,336,580.00
0.00
2,336,580.00
0.00
0900946025410040
ปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์(โ
6111320
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
0900946025410058
จัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระ
6111320
320,000.00
0.00
320,000.00
0.00
0900946025410063
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการหน
6111320
3,948,000.00
2,566,200.00
1,362,498.00
0.00
0900946025410065
แนวกันไฟจังหวัดสกลนคร
6111320
231,300.00
0.00
231,210.00
0.00
0900946025410068
แนวกันไฟจังหวัดอุดรธานี
6111320
385,500.00
0.00
385,500.00
0.00
0900946025410080
เพาะชำกล้าไผ่หนามขนาดกอใหญ
6111320
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0900946025410107
ปลูกป่าหวายจังหวัดสกลนคร
6111320
1,400,000.00
0.00
1,399,740.00
0.00
0900946025410108
ปลูกป่าหวายจังหวัดบึงกาฬ
6111320
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
0900946025410114
ปลูกป่าหวายจังหวัดหนองคาย
6111320
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
0900946025410116
ปลูกป่าหวายจังหวัดนครพนม
6111320
700,000.00
0.00
700,000.00
0.00
0900946025410156
แนวกันไฟจังหวัดนครพนม
6111320
51,400.00
0.00
51,400.00
0.00
0900946025410160
จัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระ
6111320
320,000.00
0.00
320,000.00
0.00
0900946025410164
แนวกันไฟจังหวัดสกลนคร
6111320
51,400.00
0.00
51,400.00
0.00
0900946025410168
แนวกันไฟจังหวัดอุดรธานี
6111320
102,800.00
0.00
102,800.00
0.00
0900946025410181
ปลูกป่าหวายจังหวัดอุดรธาน
6111320
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
0900946025410194
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการหน
6111320
3,948,000.00
2,566,200.00
1,362,498.00
0.00
0900946025410203
จัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระ
6111320
240,000.00
0.00
240,000.00
0.00
0900946025410208
แนวกันไฟจังหวัดเลย
6111320
257,000.00
0.00
257,000.00
0.00
0900946025410214
ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบ
6111320
2,722,010.00
0.00
2,722,010.00
0.00
0900946025410242
ปรับปรุงทุ่งหญ้าสำหรับเป็น
6111320
117,000.00
0.00
117,000.00
0.00
0900946025410256
แนวกันไฟจังหวัดหนองบัวลำภ
6111320
154,200.00
0.00
154,200.00
0.00
0900946025410262
จัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระ
6111320
240,000.00
0.00
239,719.60
0.00
0900949001410072
แนวกันไฟจังหวัดอุดรธานี
6111320
2,738,780.00
0.00
2,736,536.00
0.00
0900949001410074
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6111320
10,300.00
0.00
10,056.00
0.00
0900949001410092
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอา
6111320
91,700.00
0.00
91,700.00
0.00
0900949001410122
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักห
6111320
258,800.00
0.00
258,800.00
0.00
0900949001410138
ค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักไม้
6111320
555,000.00
0.00
555,000.00
0.00
0900949001410159
แนวกันไฟจังหวัดหนองบัวลำภ
6111320
1,228,200.00
0.00
1,227,870.00
0.00
0900949001410166
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6111320
282,700.00
0.00
282,106.00
0.00
0900949001410184
ค่าปรับปรุงอาคารห้องประชุม
6111320
315,000.00
0.00
315,000.00
0.00
0900949001410186
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บร
6111320
92,700.00
0.00
92,700.00
0.00
0900949001410220
บำรุงสวนป่าหวายอายุ2-6ป
6111320
555,100.00
0.00
555,010.00
0.00
0900949001410287
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการ
6111320
268,900.00
0.00
268,900.00
0.00
0900949001410297
แนวกันไฟจังหวัดบึงกาฬ
6111320
971,140.00
0.00
970,740.00
0.00
0900949001410326
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6111320
102,000.00
0.00
102,000.00
0.00
0900949001410338
บำรุงสวนป่าหวายอายุ2-6ป
6111320
301,000.00
0.00
301,000.00
0.00
0900949001410340
บำรุงป่าไม้ใช้สอย(พระราชด
6111320
570,000.00
0.00
569,976.00
0.00
0900949001410345
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6111320
376,000.00
0.00
376,000.00
0.00
0900949001410347
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6111320
49,000.00
0.00
48,872.00
0.00
0900949001410351
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6111320
77,100.00
0.00
77,100.00
0.00
0900949001410352
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6111320
25,700.00
0.00
25,700.00
0.00
0900949001410376
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6111320
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0900949001410424
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยาม
6111320
55,100.00
0.00
55,100.00
0.00
0900949001410432
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่
6111320
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
0900949001410449
บำรุงสวนป่าหวายอายุ2-6ป
6111320
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0900949001410450
บำรุงป่าไม้ใช้สอย(พระราชด
6111320
47,500.00
0.00
47,461.00
0.00
0900949001410466
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6111320
164,500.00
0.00
164,500.00
0.00
0900949001410470
บำรุงสวนป่าหวายอายุ2-6ป
6111320
152,600.00
0.00
152,410.00
0.00
0900949001410474
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6111320
561,000.00
0.00
560,736.00
0.00
0900949001410480
บำรุงป่าไม้ใช้สอย(พระราชด
6111320
2,643,005.00
0.00
2,643,005.00
0.00
0900949001410481
บำรุงป่าไม้ใช้สอย(พระราชด
6111320
712,500.00
0.00
712,453.00
0.00
0900949001410489
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการแล
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
0900949001410509
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุง
6111320
79,600.00
0.00
62,702.00
0.00
0900949001410547
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6111320
1,739,500.00
0.00
1,739,500.00
0.00
0900949001410555
ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ
6111320
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
0900949001410557
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6111320
816,000.00
0.00
816,000.00
0.00
0900949001410581
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6111320
204,000.00
0.00
203,996.00
0.00
0900949001410600
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6111320
282,000.00
0.00
282,000.00
0.00
0900949001410601
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6111320
94,000.00
0.00
94,000.00
0.00
0900949001410605
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6111320
204,000.00
0.00
203,919.00
0.00
0900949001410607
บำรุงป่าไม้ใช้สอย(พระราชด
6111320
617,500.00
0.00
616,949.00
0.00
0900949001410614
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6111320
1,029,000.00
0.00
1,028,999.59
0.00
0900949001410616
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6111320
294,000.00
0.00
293,996.00
0.00
0900949001410630
ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลองจัง
6111320
2,554,500.00
0.00
2,554,473.00
0.00
0900949001410634
แนวกันไฟจังหวัดนครพนม
6111320
2,225,600.00
0.00
2,220,760.00
0.00
0900949001410640
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6111320
87,400.00
0.00
87,312.00
0.00
0900949001410659
ค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้
6111320
175,000.00
0.00
175,000.00
0.00
0900949001410663
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6111320
147,000.00
0.00
147,000.00
0.00
0900949001410668
ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ
6111320
72,500.00
0.00
72,500.00
0.00
0900949001410670
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำน
6111320
814,849.00
0.00
814,849.00
0.00
0900949001410674
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำน
6111320
628,300.00
0.00
628,300.00
0.00
0900949001410679
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักช
6111320
461,000.00
0.00
363,345.00
0.00
0900949001410684
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6111320
175,000.00
0.00
175,000.00
0.00
0900949001410713
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักห
6111320
200,500.00
0.00
200,499.00
0.00
0900949001410729
แนวกันไฟจังหวัดหนองคาย
6111320
1,362,100.00
0.00
1,362,096.00
0.00
0900949001410730
แนวกันไฟจังหวัดสกลนคร
6111320
4,728,260.00
0.00
4,727,556.00
0.00
0900949001410735
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6111320
61,700.00
0.00
61,344.00
0.00
0900949001410755
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6111320
352,500.00
0.00
352,500.00
0.00
0900949001410766
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6111320
98,000.00
0.00
97,744.00
0.00
0900949001410772
ค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำบนดิน
6111320
265,100.00
0.00
265,100.00
0.00
0900949001410780
ค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักชั้
6111320
340,000.00
0.00
340,000.00
0.00
0900949001410782
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน
6111320
274,000.00
0.00
215,965.00
0.00
0900949001410786
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6111320
120,000.00
0.00
119,890.00
0.00
0900949001410787
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักค
6111320
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
0900949001410799
ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ
6111320
72,500.00
0.00
72,500.00
0.00
0900949001410810
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6111320
49,000.00
0.00
48,860.00
0.00
0900949001410812
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6111320
94,000.00
0.00
93,900.00
0.00
0900949001410823
ปรับปรุงถนนป่าไม้ลูกรังจั
6111320
2,030,000.00
0.00
2,029,780.50
0.00
0900949001410827
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6111320
153,000.00
0.00
149,362.00
0.00
0900949001410839
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6111320
490,000.00
0.00
489,800.00
0.00
0900949001410840
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6111320
294,000.00
0.00
293,400.00
0.00
0900949001410845
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6111320
102,000.00
0.00
101,988.00
0.00
0900949001410867
บำรุงสวนป่าหวายอายุ2-6ป
6111320
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0900949001410875
บำรุงป่าไม้ใช้สอย(พระราชด
6111320
95,000.00
0.00
94,953.00
0.00
0900949001410884
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6111320
499,800.00
0.00
499,356.00
0.00
0900965092410008
ก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าช
6111320
3,149,000.00
2,676,650.00
472,350.00
0.00
0900949001500002
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
6111410
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0900949001700002
โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพ
6111500
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
0900949001700003
จ่ายคืนเงินค่าปรับตามสัญญา
6111500
549,300.00
0.00
549,300.00
0.00
0900949014700001
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมควา
6111500
202,600.00
0.00
201,715.00
0.00