รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900955007000000
รายการงบประจำ
6211100
108,276,780.00
0.00
71,630,923.57
0.00
0900928077000000
รายการงบประจำ
6211200
1,749,200.00
0.00
1,737,890.00
0.00
0900930002000000
รายการงบประจำ
6211200
1,776,000.00
11,261.00
1,160,243.67
0.00
0900930004000000
รายการงบประจำ
6211200
6,724,300.00
0.00
4,700,058.81
0.00
0900948025000000
รายการงบประจำ
6211200
31,956,830.00
185,675.90
20,860,306.76
0.00
0900952064000000
รายการงบประจำ
6211200
1,898,000.00
51,105.00
1,176,967.44
0.00
0900955007000000
รายการงบประจำ
6211200
5,960,180.00
0.00
4,026,959.00
0.00
0900956001000000
รายการงบประจำ
6211200
94,073,900.00
500,640.47
68,341,593.29
0.00
0900930004110046
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อเเข็ง
6211310
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
0900930004110047
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อเเข็ง
6211310
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0900948025110040
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
0900948025110043
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0900948025110051
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลค
6211310
19,300.00
0.00
19,300.00
0.00
0900948025110055
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งม
6211310
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0900956001110134
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
0900956001110209
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
0900956001110241
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
152,000.00
0.00
152,000.00
0.00
0900956001110336
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6211310
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
0900928077410003
ก่อสร้างคูกันช้างจังหวัดบ
6211320
4,682,200.00
2,484,000.00
0.00
0.00
0900928077410013
แนวกันไฟจังหวัดหนองคาย
6211320
179,900.00
0.00
179,900.00
0.00
0900928077410014
แนวกันไฟจังหวัดสกลนคร
6211320
154,200.00
0.00
154,200.00
0.00
0900928077410015
แนวกันไฟจังหวัดนครพนม
6211320
205,600.00
0.00
205,600.00
0.00
0900928077410019
แนวกันไฟจังหวัดอุดรธานี
6211320
205,600.00
0.00
205,600.00
0.00
0900928077410021
ปลูกป่าหวายจังหวัดหนองคาย
6211320
525,000.00
100,000.00
355,470.00
0.00
0900928077410022
ปลูกป่าหวายจังหวัดสกลนคร
6211320
3,325,000.00
1,073,500.00
2,251,500.00
0.00
0900928077410023
ปลูกป่าหวายจังหวัดบึงกาฬ
6211320
350,000.00
113,000.00
237,000.00
0.00
0900928077410030
เพาะชำกล้าหวายจังหวัดอุดร
6211320
600,000.00
252,000.00
347,999.00
0.00
0900928077410031
เพาะชำกล้าหวายจังหวัดหนอง
6211320
300,000.00
84,000.00
174,000.00
0.00
0900928077410033
เพาะชำกล้าหวายจังหวัดสกลน
6211320
1,050,000.00
441,000.00
608,490.00
0.00
0900928077410034
เพาะชำกล้าหวายจังหวัดนครพ
6211320
400,000.00
190,000.00
209,862.00
0.00
0900928077410035
เพาะชำกล้าหวายจังหวัดหนอง
6211320
300,000.00
126,000.00
173,875.00
0.00
0900928077410037
ปลูกเสริมพืชอาหารช้างป่าจ
6211320
2,500,000.00
1,205,000.00
1,205,000.00
0.00
0900928077410038
ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว
6211320
3,300,000.00
0.00
1,445,000.00
0.00
0900928077410048
ปลูกป่าหวายจังหวัดนครพนม
6211320
2,100,000.00
715,775.00
965,475.00
0.00
0900928077410053
ปลูกป่าหวายจังหวัดอุดรธาน
6211320
1,050,000.00
339,000.00
710,625.00
0.00
0900928077410056
ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบ
6211320
780,000.00
312,480.00
467,500.00
0.00
0900928077410063
ปลูกป่าหวายจังหวัดหนองบัว
6211320
350,000.00
113,000.00
237,000.00
0.00
0900928077410065
ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิ
6211320
264,000.00
120,800.00
143,200.00
0.00
0900928077410078
เพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธ
6211320
812,000.00
294,000.00
518,000.00
0.00
0900928077410079
เพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบ
6211320
377,000.00
136,500.00
240,500.00
0.00
0900928077410080
เพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองค
6211320
406,000.00
73,500.00
258,990.00
0.00
0900928077410081
เพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพน
6211320
609,000.00
249,400.00
359,586.00
0.00
0900928077410082
เพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนค
6211320
1,653,000.00
598,500.00
1,054,500.00
0.00
0900928077410092
เพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกา
6211320
203,000.00
73,500.00
129,500.00
0.00
0900928077410093
เพาะชำกล้าหวายจังหวัดบึงก
6211320
100,000.00
42,000.00
58,000.00
0.00
0900928077410095
เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังห
6211320
304,000.00
51,400.00
252,600.00
0.00
0900928077410096
เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังห
6211320
152,000.00
25,700.00
126,300.00
0.00
0900928077410097
เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังห
6211320
152,000.00
25,700.00
126,290.00
0.00
0900928077410098
เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังห
6211320
152,000.00
55,675.00
96,325.00
0.00
0900928077410099
เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังห
6211320
228,000.00
38,550.00
189,450.00
0.00
0900948025410070
แนวกันไฟจังหวัดสกลนคร
6211320
179,900.00
0.00
175,980.00
0.00
0900948025410071
แนวกันไฟจังหวัดนครพนม
6211320
51,400.00
0.00
51,400.00
0.00
0900948025410072
แนวกันไฟจังหวัดหนองบัวลำภ
6211320
154,200.00
0.00
154,200.00
0.00
0900948025410101
จัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระ
6211320
160,000.00
0.00
160,000.00
0.00
0900948025410102
จัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระ
6211320
320,000.00
0.00
320,000.00
0.00
0900948025410103
จัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระ
6211320
240,000.00
0.00
240,000.00
0.00
0900948025410128
ปรับปรุงทุ่งหญ้าสำหรับเป็น
6211320
117,000.00
0.00
117,000.00
0.00
0900948025410133
แนวกันไฟจังหวัดอุดรธานี
6211320
102,800.00
0.00
102,800.00
0.00
0900948025410136
ปลูกป่าหวายจังหวัดหนองคาย
6211320
350,000.00
0.00
237,000.00
0.00
0900948025410137
ปลูกป่าหวายจังหวัดสกลนคร
6211320
1,050,000.00
339,000.00
711,000.00
0.00
0900948025410147
ปลูกป่าไม้ใช้สอยจังหวัดสก
6211320
518,000.00
203,386.00
314,614.00
0.00
0900948025410161
จัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระ
6211320
320,000.00
0.00
320,000.00
0.00
0900948025410190
ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบ
6211320
1,755,000.00
471,900.00
988,785.00
0.00
0900948025410191
ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบ
6211320
975,000.00
383,570.00
591,350.00
0.00
0900948025410204
ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบ
6211320
1,170,000.00
426,900.00
672,600.00
0.00
0900948025410232
แนวกันไฟจังหวัดสกลนคร
6211320
51,400.00
0.00
51,400.00
0.00
0900948025410233
แนวกันไฟจังหวัดหนองบัวลำภ
6211320
231,300.00
0.00
231,260.00
0.00
0900948025410248
แนวกันไฟจังหวัดอุดรธานี
6211320
257,000.00
0.00
257,000.00
0.00
0900949029410013
ปลูกป่าทั่วไปจังหวัดหนองบ
6211320
390,000.00
142,300.00
145,270.00
0.00
0900949029410014
ปลูกป่าทั่วไปจังหวัดสกลนค
6211320
585,000.00
213,450.00
217,905.00
0.00
0900956001410011
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6211320
102,000.00
47,378.00
54,610.00
0.00
0900956001410044
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6211320
1,224,000.00
557,406.00
628,350.00
0.00
0900956001410051
บำรุงสวนป่าหวายอายุ2-6ป
6211320
105,000.00
45,300.00
56,700.00
0.00
0900956001410068
บำรุงป่าไม้ใช้สอย(พระราชด
6211320
47,500.00
20,823.00
26,638.00
0.00
0900956001410094
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6211320
561,000.00
180,202.00
178,523.00
0.00
0900956001410100
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6211320
24,500.00
12,200.00
12,200.00
0.00
0900956001410123
ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลองจัง
6211320
1,991,500.00
196,280.00
1,148,080.00
0.00
0900956001410124
ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลองจัง
6211320
1,768,000.00
25,662.00
1,660,834.00
0.00
0900956001410262
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการวน
6211320
179,500.00
0.00
179,492.00
0.00
0900956001410297
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักค
6211320
194,200.00
0.00
194,101.00
0.00
0900956001410330
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6211320
152,300.00
0.00
152,300.00
0.00
0900956001410331
ค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักข้า
6211320
79,500.00
0.00
79,500.00
0.00
0900956001410332
ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชกา
6211320
45,100.00
0.00
45,100.00
0.00
0900956001410333
ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชกา
6211320
28,500.00
0.00
28,500.00
0.00
0900956001410334
ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชกา
6211320
43,700.00
0.00
43,700.00
0.00
0900956001410335
ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชกา
6211320
206,100.00
0.00
206,100.00
0.00
0900956001410375
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทรงง
6211320
269,000.00
0.00
269,000.00
0.00
0900956001410407
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6211320
360,300.00
0.00
360,272.00
0.00
0900956001410408
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6211320
361,100.00
0.00
361,038.00
0.00
0900956001410409
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6211320
300,800.00
0.00
300,450.00
0.00
0900956001410410
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6211320
288,800.00
0.00
288,406.00
0.00
0900956001410411
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6211320
300,800.00
0.00
300,100.00
0.00
0900956001410412
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6211320
300,800.00
0.00
300,100.00
0.00
0900956001410413
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6211320
145,100.00
0.00
144,962.00
0.00
0900956001410414
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข
6211320
145,300.00
0.00
145,204.00
0.00
0900956001410427
ปรับปรุงถนนป่าไม้ลูกรังจั
6211320
2,498,600.00
0.00
2,498,575.50
0.00
0900956001410479
แนวกันไฟจังหวัดมุกดาหาร
6211320
5,140.00
0.00
5,028.00
0.00
0900956001410480
แนวกันไฟจังหวัดหนองคาย
6211320
1,238,700.00
0.00
1,238,700.00
0.00
0900956001410481
แนวกันไฟจังหวัดบึงกาฬ
6211320
781,300.00
0.00
779,588.00
0.00
0900956001410482
แนวกันไฟจังหวัดสกลนคร
6211320
4,420,400.00
0.00
4,416,900.00
0.00
0900956001410483
แนวกันไฟจังหวัดนครพนม
6211320
1,850,400.00
0.00
1,848,830.00
0.00
0900956001410484
แนวกันไฟจังหวัดหนองบัวลำภ
6211320
1,264,400.00
0.00
1,263,280.00
0.00
0900956001410514
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6211320
612,000.00
233,000.00
349,800.00
0.00
0900956001410515
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6211320
596,700.00
276,769.00
298,564.00
0.00
0900956001410545
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6211320
169,100.00
84,433.00
83,927.00
0.00
0900956001410581
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6211320
282,000.00
134,100.00
147,900.00
0.00
0900956001410582
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6211320
94,000.00
17,880.00
76,120.00
0.00
0900956001410583
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6211320
94,000.00
26,820.00
62,580.00
0.00
0900956001410584
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6211320
164,500.00
31,290.00
133,210.00
0.00
0900956001410585
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6211320
352,500.00
163,900.00
179,400.00
0.00
0900956001410609
แนวกันไฟจังหวัดอุดรธานี
6211320
2,965,800.00
0.00
2,964,072.00
0.00
0900956001410623
บำรุงสวนป่าหวายอายุ2-6ป
6211320
222,600.00
95,516.00
126,894.00
0.00
0900956001410624
บำรุงสวนป่าหวายอายุ2-6ป
6211320
231,000.00
0.00
133,936.00
0.00
0900956001410625
บำรุงสวนป่าหวายอายุ2-6ป
6211320
660,100.00
300,616.00
353,484.00
0.00
0900956001410626
บำรุงสวนป่าหวายอายุ2-6ป
6211320
175,000.00
76,018.00
95,982.00
0.00
0900956001410640
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6211320
102,000.00
47,171.00
51,179.00
0.00
0900956001410643
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6211320
561,000.00
260,583.00
300,406.00
0.00
0900956001410644
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6211320
51,000.00
0.00
27,263.00
0.00
0900956001410645
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6211320
1,377,000.00
650,216.00
726,628.00
0.00
0900956001410646
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6
6211320
153,000.00
71,068.00
81,932.00
0.00
0900956001410664
บำรุงป่าไม้ใช้สอย(พระราชด
6211320
237,500.00
104,117.00
133,295.00
0.00
0900956001410665
บำรุงป่าไม้ใช้สอย(พระราชด
6211320
190,000.00
0.00
106,704.00
0.00
0900956001410666
บำรุงป่าไม้ใช้สอย(พระราชด
6211320
1,642,500.00
732,011.00
905,512.00
0.00
0900956001410667
บำรุงป่าไม้ใช้สอย(พระราชด
6211320
617,500.00
270,703.00
329,728.00
0.00
0900956001410689
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6211320
61,700.00
0.00
61,578.00
0.00
0900956001410690
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6211320
10,300.00
0.00
10,056.00
0.00
0900956001410691
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6211320
66,800.00
0.00
66,794.00
0.00
0900956001410692
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6211320
236,400.00
0.00
236,357.00
0.00
0900956001410693
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6211320
72,000.00
0.00
71,954.00
0.00
0900956001410694
แนวกันไฟ(พระราชดำริ)จังห
6211320
10,300.00
0.00
10,300.00
0.00
0900956001410713
บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเ
6211320
376,000.00
178,800.00
192,600.00
0.00
0900956001410740
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6211320
49,000.00
24,580.00
24,220.00
0.00
0900956001410741
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6211320
463,100.00
230,863.00
230,297.00
0.00
0900956001410742
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6211320
49,000.00
21,530.00
27,270.00
0.00
0900956001410752
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6211320
318,500.00
0.00
121,442.00
0.00
0900956001410753
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6211320
230,300.00
124,194.00
106,106.00
0.00
0900956001410754
บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ7-1
6211320
147,000.00
91,638.00
55,358.00
0.00
0900928077500002
เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพ
6211410
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900928077500009
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
6211410
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
0900928077500010
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
6211410
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0900928077500011
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
6211410
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0900928077500012
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
6211410
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0900928077500013
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
6211410
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0900928077500015
เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเ
6211410
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0900928077500016
เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเ
6211410
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0900928077500017
เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเ
6211410
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0900928077500018
เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเ
6211410
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0900928077500019
เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเ
6211410
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0900928077500020
เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเ
6211410
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0900956001500003
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
6211410
550,000.00
0.00
550,000.00
0.00
0900928077700013
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมควา
6211500
185,100.00
0.00
173,700.00
0.00
0900928077700014
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมควา
6211500
185,100.00
0.00
152,360.00
0.00
0900928077700015
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมควา
6211500
185,100.00
0.00
173,700.00
0.00
0900928077700016
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมควา
6211500
185,100.00
0.00
146,760.00
0.00
0900928077700017
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมควา
6211500
185,100.00
0.00
142,380.00
0.00
0900928077700018
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมควา
6211500
185,100.00
0.00
158,760.00
0.00
0900928077700026
จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและแผนท
6211500
500,000.00
190,000.00
310,000.00
0.00
0900928077700027
จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและแผนท
6211500
300,000.00
120,000.00
180,000.00
0.00
0900928077700028
จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและแผนท
6211500
100,000.00
30,000.00
70,000.00
0.00
0900928077700029
จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและแผนท
6211500
100,000.00
60,000.00
40,000.00
0.00
0900928077700030
จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและแผนท
6211500
100,000.00
40,000.00
60,000.00
0.00
0900948025700001
ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่
6211500
10,953,300.00
10,080,000.00
0.00
0.00
0900956001700002
โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพ
6211500
130,000.00
0.00
65,412.00
0.00
0900956001700003
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมควา
6211500
202,600.00
0.00
125,670.00
0.00