รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900756002000000
รายการงบประจำ
6211200
590,000.00
15,000.00
411,280.36
0.00
0900749007410118
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
1,401,300.00
1,125,300.00
234,448.68
0.00
0900749007410119
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
1,401,300.00
1,125,300.00
239,443.38
0.00
0900749007410120
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
1,401,300.00
1,073,300.00
220,674.43
0.00
0900749007410121
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
1,401,300.00
1,127,300.00
230,834.00
0.00
0900749007410122
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
1,401,300.00
1,127,300.00
219,351.00
0.00
0900749007410123
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
1,401,300.00
1,092,300.00
218,943.00
0.00
0900749007410124
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
1,401,300.00
1,092,300.00
221,203.00
0.00
0900749007410125
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
1,401,300.00
1,092,300.00
232,238.00
0.00
0900749007410126
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
1,401,300.00
1,092,500.00
228,713.00
0.00
0900749007410127
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
1,401,300.00
1,095,500.00
232,683.00
0.00
0900749007410128
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
1,401,300.00
1,095,364.40
202,615.70
0.00
0900749007410365
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
707,451.00
159,760.76
0.00
0900749007410366
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
701,467.00
152,299.00
0.00
0900749007410367
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
697,336.00
169,565.00
0.00
0900749007410368
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
706,231.00
146,955.00
0.00
0900749007410369
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
692,000.00
154,504.00
0.00
0900749007410370
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
692,000.00
150,027.00
0.00
0900749007410371
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
702,271.00
152,195.00
0.00
0900749007410372
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
687,334.00
160,855.00
0.00
0900749007410373
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
702,851.00
153,415.00
0.00
0900749007410374
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
697,011.00
156,073.00
0.00
0900749007410375
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
698,967.00
150,919.00
0.00
0900749007410376
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
692,867.00
156,959.00
0.00
0900749007410377
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
692,171.00
159,195.00
0.00
0900749007410378
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
699,351.00
168,115.00
0.00
0900749007410379
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,000.00
156,469.00
0.00
0900749007410380
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,000.00
169,819.00
0.00
0900749007410381
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,000.00
151,915.00
0.00
0900749007410382
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,500.00
53,547.00
0.00
0900749007410383
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,000.00
157,715.00
0.00
0900749007410384
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,000.00
153,605.00
0.00
0900749007410385
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,000.00
150,905.00
0.00
0900749007410386
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,000.00
151,355.00
0.00
0900749007410388
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,000.00
150,959.00
0.00
0900749007410389
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,000.00
165,757.00
0.00
0900749007410390
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,000.00
154,626.78
0.00
0900749007410391
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211320
931,900.00
685,000.00
156,382.80
0.00
0900749019410339
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
287,090.00
0.00
0900749019410340
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
282,970.00
0.00
0900749019410341
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
293,460.00
0.00
0900749019410342
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
291,980.00
0.00
0900749019410343
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
10,000.00
281,430.00
0.00
0900749019410344
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
289,770.00
0.00
0900749019410345
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
279,190.00
0.00
0900749019410346
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
291,550.00
0.00
0900749019410347
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
288,140.00
0.00
0900749019410348
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
3,010.00
289,400.00
0.00
0900749019410349
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
285,070.00
0.00
0900749019410350
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
271,000.00
0.00
0900749019410351
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
288,520.00
0.00
0900749019410352
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
289,800.00
0.00
0900749019410353
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
10,000.00
267,350.00
0.00
0900749019410354
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
287,300.00
0.00
0900749019410355
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
272,140.00
0.00
0900749019410356
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
289,280.00
0.00
0900749019410357
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
290,470.00
0.00
0900749019410358
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
10,000.00
269,165.00
0.00
0900749019410359
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
294,390.00
0.00
0900749019410360
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
1,000.00
272,470.00
0.00
0900749019410361
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
1,000.00
268,920.00
0.00
0900749019410362
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
1,000.00
291,330.00
0.00
0900749019410363
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
11,000.00
270,450.00
0.00
0900749019410364
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
1,000.00
285,710.00
0.00
0900749019410365
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
1,000.00
297,460.00
0.00
0900749019410366
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
1,000.00
269,480.00
0.00
0900749019410367
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
11,000.00
280,710.00
0.00
0900749019410368
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
51,000.00
243,230.00
0.00
0900749019410369
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
1,000.00
290,590.00
0.00
0900749019410370
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
1,000.00
292,330.00
0.00
0900749019410371
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
1,000.00
239,960.00
0.00
0900749019410372
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
11,000.00
267,091.00
0.00
0900749019410373
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
1,000.00
241,910.00
0.00
0900749019410374
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
1,000.00
285,707.50
0.00
0900749019410375
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
214,150.00
0.00
0900749019410376
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
210,030.00
0.00
0900749019410377
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
10,000.00
274,792.00
0.00
0900749019410378
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
50,000.00
241,270.00
0.00
0900749019410379
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
289,090.00
0.00
0900749019410380
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
24,129.00
233,590.00
0.00
0900749019410381
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
18,240.00
242,350.00
0.00
0900749019410382
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
10,000.00
269,920.90
0.00
0900749019410383
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
50,000.00
244,430.00
0.00
0900749019410384
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
289,590.00
0.00
0900749019410385
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
236,300.60
0.00
0900749019410386
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
231,530.00
0.00
0900749019410387
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
30,000.00
266,880.00
0.00
0900749019410388
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
243,570.00
0.00
0900749019410389
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
291,950.00
0.00
0900749019410390
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
282,520.00
0.00
0900749019410391
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
281,810.00
0.00
0900749019410392
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
284,920.00
0.00
0900749019410393
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
10,000.00
281,941.70
0.00
0900749019410394
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
290,030.00
0.00
0900749019410395
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
279,370.00
0.00
0900749019410396
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
277,190.00
0.00
0900749019410397
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
287,380.73
0.00
0900749019410398
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
279,430.00
0.00
0900749019410399
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
287,110.00
0.00
0900749019410400
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
9,238.00
281,072.00
0.00
0900749019410401
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
3,694.00
285,185.90
0.00
0900749019410402
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
282,840.00
0.00
0900749019410403
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
289,154.00
0.00
0900749019410404
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
285,850.00
0.00
0900749019410405
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
282,670.00
0.00
0900749019410406
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
5,000.00
283,880.00
0.00
0900749019410407
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
280,880.00
0.00
0900749019410408
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
278,570.00
0.00
0900749019410409
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
287,670.00
0.00
0900749019410410
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
229,494.00
0.00
0900749019410411
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
276,310.00
0.00
0900749019410412
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
8,400.00
283,630.00
0.00
0900749019410413
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
282,390.40
0.00
0900749019410414
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
999.50
287,974.34
0.00
0900749019410415
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
280,429.76
0.00
0900749019410416
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
276,830.35
0.00
0900749019410417
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
277,230.00
0.00
0900749019410418
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
10,000.00
285,294.00
0.00
0900749019410419
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
283,830.00
0.00
0900749019410420
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
10,000.00
279,480.00
0.00
0900749019410421
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
273,250.00
0.00
0900749019410422
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
274,460.00
0.00
0900749019410423
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
10,000.00
273,030.00
0.00
0900749019410424
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
281,307.53
0.00
0900749019410425
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
10,000.00
276,856.50
0.00
0900749019410426
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
329,170.00
0.00
271,405.63
0.00
0900749019410829
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,358,700.00
360,080.00
0.00
0900749019410830
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,377,300.00
337,300.00
0.00
0900749019410831
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,372,300.00
340,891.12
0.00
0900749019410832
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,372,300.00
324,140.00
0.00
0900749019410833
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,372,300.00
336,600.00
0.00
0900749019410834
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,351,700.00
344,772.29
0.00
0900749019410835
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,348,500.00
322,140.00
0.00
0900749019410836
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,363,500.00
324,356.00
0.00
0900749019410837
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,362,500.00
331,620.00
0.00
0900749019410838
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,348,563.25
333,901.75
0.00
0900749019410839
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,327,963.25
351,156.25
0.00
0900749019410840
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,341,300.00
336,920.00
0.00
0900749019410841
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,341,300.00
331,760.00
0.00
0900749019410842
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,341,300.00
336,660.00
0.00
0900749019410843
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,344,800.00
333,860.00
0.00
0900749019410844
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,323,200.00
341,360.00
0.00
0900749019410845
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,341,300.00
323,837.00
0.00
0900749019410846
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,341,300.00
309,660.00
0.00
0900749019410847
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,341,300.00
308,486.25
0.00
0900749019410848
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,377,850.00
314,470.00
0.00
0900749019410849
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,372,250.00
328,410.50
0.00
0900749019410850
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,381,350.00
322,090.00
0.00
0900749019410851
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,380,350.00
324,710.00
0.00
0900749019410852
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,377,850.00
316,330.00
0.00
0900749019410853
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,378,870.00
315,170.00
0.00
0900749019410854
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,378,867.00
310,190.00
0.00
0900749019410855
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,378,870.00
307,650.00
0.00
0900749019410856
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,383,970.00
322,590.00
0.00
0900749019410857
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกร
6211320
1,831,010.00
1,365,519.00
318,538.88
0.00
0900749024410371
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
3,570.00
191,495.00
0.00
0900749024410372
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
200,650.00
530.00
183,535.00
0.00
0900749024410373
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
5,050.00
190,415.00
0.00
0900749024410374
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
2,650.00
191,915.00
0.00
0900749024410375
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
203,650.00
4,890.00
179,481.00
0.00
0900749024410376
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
3,310.00
191,575.00
0.00
0900749024410377
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
203,650.00
2,001.00
186,383.03
0.00
0900749024410378
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
4,630.00
190,935.00
0.00
0900749024410379
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
690.00
194,195.00
0.00
0900749024410380
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
2,090.00
192,795.00
0.00
0900749024410381
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
1,590.00
193,695.00
0.00
0900749024410382
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
1,190.00
193,695.00
0.00
0900749024410383
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
200,650.00
1,890.00
180,055.00
0.00
0900749024410384
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
200,650.00
4,750.00
180,135.00
0.00
0900749024410385
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
200,650.00
7,740.00
177,145.00
0.00
0900749024410386
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
203,650.00
5,110.00
182,775.00
0.00
0900749024410387
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
203,650.00
2,041.00
183,418.13
0.00
0900749024410388
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
203,650.00
5,810.00
175,690.00
0.00
0900749024410389
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
5,450.00
187,400.00
0.00
0900749024410390
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
5,110.00
187,689.50
0.00
0900749024410391
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
6,510.00
186,420.00
0.00
0900749024410392
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
200,650.00
0.00
124,120.00
0.00
0900749024410393
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
200,650.00
5,810.00
169,520.00
0.00
0900749024410394
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
2,488.00
186,560.00
0.00
0900749024410395
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
0.00
145,479.00
0.00
0900749024410396
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
0.00
120,640.00
0.00
0900749024410397
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
0.00
187,200.00
0.00
0900749024410398
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
200,650.00
0.00
168,720.00
0.00
0900749024410399
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
200,650.00
0.00
175,900.00
0.00
0900749024410400
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
0.00
187,360.00
0.00
0900749024410401
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
0.00
187,187.81
0.00
0900749024410402
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มน้ำต้น
6211320
210,650.00
0.00
178,125.57
0.00
0900756002410005
ค่าก่อสร้างรั้วสำนักทรัพยา
6211320
444,000.00
0.00
444,000.00
0.00
0900740016700001
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6211500
3,231,325.00
2,171,300.00
765,424.40
0.00