รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900749002000000
รายการงบประจำ
6111200
528,000.00
6,000.00
460,655.53
0.00
0900745005410012
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
838,019.41
1,225,063.64
0.00
0900745005410013
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
853,313.17
1,242,210.41
0.00
0900745005410060
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
838,500.00
1,229,905.73
0.00
0900745005410061
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
838,500.00
1,220,646.64
0.00
0900745005410062
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
837,500.00
1,216,126.64
0.00
0900745005410063
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
839,500.00
1,229,117.84
0.00
0900745005410109
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,848.70
0.00
0900745005410110
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
261,538.70
0.00
0900745005410111
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,628.70
0.00
0900745005410112
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
260,488.70
0.00
0900745005410113
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
6,499.00
260,148.90
0.00
0900745005410114
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
7,355.00
259,483.70
0.00
0900745005410163
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
838,019.41
1,226,216.64
0.00
0900745005410164
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
838,500.00
1,228,056.64
0.00
0900745005410211
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
7,500.00
259,058.70
0.00
0900745005410212
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
261,738.70
0.00
0900745005410213
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,838.70
0.00
0900745005410214
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,338.70
0.00
0900745005410215
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
7,500.00
259,868.70
0.00
0900745005410216
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
3,500.00
263,148.70
0.00
0900745005410245
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
10,500.00
481,795.63
0.00
0900745005410246
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
10,500.00
484,595.63
0.00
0900745005410247
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
10,475.00
487,955.63
0.00
0900745005410248
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
9,000.00
473,785.63
0.00
0900745005410249
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
12,475.00
480,432.79
0.00
0900745005410250
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
10,000.00
474,975.63
0.00
0900745005410251
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
11,635.00
467,060.63
0.00
0900745005410252
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
14,585.00
476,945.63
0.00
0900745005410253
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
20,180.00
475,225.63
0.00
0900745005410287
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,508.70
0.00
0900745005410288
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
1,000.00
249,463.70
0.00
0900745005410289
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
3,500.00
263,368.70
0.00
0900745005410340
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
12,635.00
485,517.63
0.00
0900745005410341
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
10,000.00
472,895.63
0.00
0900745005410342
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
178,755.00
315,005.63
0.00
0900745005410343
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
19,440.00
475,827.63
0.00
0900745005410344
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
20,820.00
467,159.63
0.00
0900745005410406
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
10,500.00
487,595.63
0.00
0900745005410407
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
11,185.00
483,930.63
0.00
0900745005410422
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
838,500.00
1,220,386.64
0.00
0900745005410479
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
2,500.00
264,508.70
0.00
0900745005410480
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
1,500.00
249,283.70
0.00
0900745005410481
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
261,538.70
0.00
0900745005410482
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
5,100.00
261,738.70
0.00
0900745005410483
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,838.70
0.00
0900745005410484
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
3,500.00
262,228.70
0.00
0900745005410485
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
261,838.70
0.00
0900745005410535
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
1,500.00
265,158.70
0.00
0900745005410536
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
3,100.00
263,240.70
0.00
0900745005410537
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,608.70
0.00
0900745005410538
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
261,338.70
0.00
0900745005410539
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,728.70
0.00
0900745005410540
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,662.93
0.00
0900745005410541
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
3,500.00
263,508.70
0.00
0900745005410542
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
261,858.70
0.00
0900745005410543
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
6,200.00
260,188.70
0.00
0900745005410597
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
0.00
292,712.63
0.00
0900745005410598
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
14,585.00
483,835.63
0.00
0900745005410608
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
12,085.00
481,310.63
0.00
0900745005410609
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
10,500.00
478,075.63
0.00
0900745005410610
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
13,085.00
470,785.63
0.00
0900745005410657
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
1,000.00
244,143.70
0.00
0900745005410658
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,668.70
0.00
0900745005410659
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,368.70
0.00
0900745005410660
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,368.70
0.00
0900745005410661
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
261,749.70
0.00
0900745005410662
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
1,000.00
246,463.70
0.00
0900745005410663
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
7,500.00
259,628.70
0.00
0900745005410664
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
3,000.00
264,438.70
0.00
0900745005410665
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
266,968.70
0.00
0900745005410711
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
11,000.00
475,012.63
0.00
0900745005410712
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
11,000.00
481,995.63
0.00
0900745005410713
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
10,000.00
488,407.63
0.00
0900745005410714
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
183,325.00
315,947.63
0.00
0900745005410715
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
14,185.00
480,240.63
0.00
0900745005410716
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
22,320.00
460,672.63
0.00
0900745005410717
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
13,185.00
468,730.63
0.00
0900745005410718
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
24,634.80
457,235.43
0.00
0900745005410791
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
2,500.00
264,198.70
0.00
0900745005410838
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
10,500.00
481,447.63
0.00
0900745005410839
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
10,500.00
490,225.63
0.00
0900745005410860
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
840,019.41
1,226,196.64
0.00
0900745005410861
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
974,799.22
1,212,146.64
0.00
0900745005410862
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
2,402,851.00
1,031,940.41
1,224,806.64
0.00
0900745005410898
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
3,000.00
264,298.70
0.00
0900745005410899
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,668.70
0.00
0900745005410900
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,848.70
0.00
0900745005410901
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,468.70
0.00
0900745005410902
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
262,678.70
0.00
0900745005410903
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
6,400.00
260,438.70
0.00
0900745005410904
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
4,500.00
261,648.70
0.00
0900745005410905
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
6,500.00
256,328.70
0.00
0900745005410906
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
289,330.00
2,230.00
266,248.70
0.00
0900745005410958
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
0.00
291,660.63
0.00
0900745005410959
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
14,662.00
472,625.63
0.00
0900745005410960
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
0.00
291,200.63
0.00
0900745005410961
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,838,850.00
13,010.00
473,068.89
0.00
0900745007410013
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,072,550.00
199,827.00
0.00
0900745007410030
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,045,000.00
201,987.00
0.00
0900745007410053
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,071,400.00
195,417.00
0.00
0900745007410054
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,072,550.00
207,217.00
0.00
0900745007410115
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,072,550.00
176,852.00
0.00
0900745007410138
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,071,400.00
198,157.00
0.00
0900745007410139
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,080,000.00
186,037.00
0.00
0900745007410140
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,072,550.00
182,752.00
0.00
0900745007410173
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
661,980.00
200,120.00
0.00
0900745007410174
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
661,980.00
199,391.33
0.00
0900745007410175
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
657,500.00
187,340.00
0.00
0900745007410176
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
912,300.00
669,970.00
178,220.00
0.00
0900745007410222
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
912,300.00
667,700.00
190,384.93
0.00
0900745007410223
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,980.00
209,160.00
0.00
0900745007410224
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
665,928.00
190,962.00
0.00
0900745007410225
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
665,360.00
194,680.00
0.00
0900745007410248
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,072,550.00
174,797.84
0.00
0900745007410249
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,081,050.00
191,178.00
0.00
0900745007410250
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,072,550.00
169,338.00
0.00
0900745007410251
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,072,550.00
186,278.00
0.00
0900745007410275
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
661,980.00
182,745.00
0.00
0900745007410276
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
912,300.00
671,030.00
196,026.00
0.00
0900745007410277
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
912,300.00
667,000.00
186,155.00
0.00
0900745007410278
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,980.00
199,940.00
0.00
0900745007410279
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,980.00
150,635.00
0.00
0900745007410280
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,980.00
188,751.00
0.00
0900745007410364
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,071,400.00
181,688.00
0.00
0900745007410365
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
1,332,040.00
1,080,000.00
196,098.00
0.00
0900745007410395
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
661,980.00
195,465.00
0.00
0900745007410396
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
661,980.00
183,560.00
0.00
0900745007410397
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,980.00
186,680.00
0.00
0900745007410412
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
661,980.00
187,981.00
0.00
0900745007410413
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
661,980.00
181,110.00
0.00
0900745007410414
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
657,500.00
187,060.00
0.00
0900745007410415
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
912,300.00
669,264.00
187,451.00
0.00
0900745007410416
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
668,920.00
188,970.00
0.00
0900745007410417
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
663,990.00
181,690.00
0.00
0900745007410418
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
663,420.00
183,760.00
0.00
0900745007410419
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
669,600.00
176,080.00
0.00
0900745007410496
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
912,300.00
668,300.00
185,107.00
0.00
0900745007410497
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
661,140.00
197,580.00
0.00
0900745007410498
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
663,040.00
179,780.00
0.00
0900745007410499
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,270.00
185,376.08
0.00
0900745007410555
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
657,910.00
185,150.00
0.00
0900745007410556
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
912,300.00
667,000.00
178,855.00
0.00
0900745007410557
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
668,390.00
177,410.00
0.00
0900745007410558
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
661,980.00
177,445.00
0.00
0900745007410559
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
668,685.00
178,855.00
0.00
0900745007410560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
662,433.00
171,320.00
0.00
0900745007410561
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,120.00
184,000.33
0.00
0900745007410618
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
657,500.00
172,775.00
0.00
0900745007410619
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,980.00
175,971.00
0.00
0900745007410620
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,980.00
188,660.49
0.00
0900745007410621
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,980.00
173,115.00
0.00
0900745007410622
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,120.00
181,362.00
0.00
0900745007410623
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
905,000.00
660,120.00
166,930.00
0.00
0900745008410245
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
205,812.00
0.00
0900745008410246
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
3,000.00
193,702.00
0.00
0900745008410247
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
3,000.00
207,462.00
0.00
0900745008410248
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
188,812.00
0.00
0900745008410249
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
13,000.00
200,502.00
0.00
0900745008410250
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
209,432.00
0.00
0900745008410251
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
209,171.00
0.00
0900745008410252
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
136,337.00
0.00
0900745008410253
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
207,431.50
0.00
0900745008410254
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
3,000.00
196,212.00
0.00
0900745008410255
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
136,337.00
0.00
0900745008410256
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
64,890.00
127,447.00
0.00
0900745008410257
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
131,722.00
0.00
0900745008410258
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
220,050.00
10,000.00
134,547.00
0.00
0900745008410379
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
10,000.00
150,652.00
0.00
0900745008410380
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
127,706.00
0.00
0900745008410381
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
220,050.00
6,500.00
136,547.00
0.00
0900745008410382
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
155,387.00
0.00
0900745008410383
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
221,010.00
0.00
0900745008410384
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
219,730.00
0.00
0900745008410385
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
166,262.00
0.00
0900745008410386
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
158,297.00
0.00
0900745008410520
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
213,842.00
0.00
0900745008410521
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
3,000.00
198,712.00
0.00
0900745008410522
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
138,660.00
0.00
0900745008410523
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
136,867.00
0.00
0900745008410524
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
69,347.00
0.00
0900745008410525
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
83,477.00
0.00
0900745008410526
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
71,130.00
119,447.00
0.00
0900745008410555
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
206,912.00
0.00
0900745008410556
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,562.00
221,168.00
0.00
0900745008410557
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
187,312.00
0.00
0900745008410558
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
3,000.00
195,412.00
0.00
0900745008410559
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
221,010.00
0.00
0900745008410560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
3,000.00
96,227.00
0.00
0900745008410561
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
198,712.00
0.00
0900745008410562
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
82,007.29
0.00
0900745008410563
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
135,530.00
0.00
0900745008410564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
68,990.00
120,507.00
0.00
0900745008410565
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
69,247.00
0.00
0900745008410566
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
166,670.00
0.00
0900745008410567
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
172,802.00
0.00
0900745008410568
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
175,232.00
0.00
0900745008410569
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
205,812.00
0.00
0900745008410570
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
121,367.00
0.00
0900745008410571
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
125,440.00
0.00
0900745008410854
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
187,306.00
0.00
0900745008410855
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
164,261.00
0.00
0900745008410856
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
142,087.00
0.00
0900745008410857
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
132,921.00
0.00
0900745008410858
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
6,500.00
155,512.00
0.00
0900745008410859
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
213,673.00
0.00
0900745008410930
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
206,162.00
0.00
0900745008410931
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
13,000.00
203,102.00
0.00
0900745008410932
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
187,712.00
0.00
0900745008410933
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
205,912.00
0.00
0900745008410934
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
10,000.00
128,607.00
0.00
0900745008410935
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
220,050.00
0.00
136,922.00
0.00
0900745008410936
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
36,657.00
127,327.00
0.00
0900745008410937
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
129,206.00
0.00
0900745008410B54
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
217,493.00
0.00
0900745008410B55
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
219,767.00
0.00
0900745008410B56
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
200,352.00
0.00
0900745008410B57
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
3,000.00
213,230.00
0.00
0900745008410B58
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
204,912.00
0.00
0900745008410B59
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
143,537.00
0.00
0900745008410B60
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
205,912.00
0.00
0900745008410B61
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
207,382.00
0.00
0900745008410B62
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
205,412.00
0.00
0900745008410B63
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
128,607.00
0.00
0900745008410B64
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
220,050.00
0.00
129,967.00
0.00
0900745008410B65
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
71,287.00
0.00
0900745008410B66
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
220,050.00
0.00
163,748.00
0.00
0900745008410B67
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
128,441.00
0.00
0900745008410B68
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
133,421.00
0.00
0900745008410B69
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
30,495.00
107,307.00
0.00
0900745008410B70
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
128,747.00
0.00
0900745008410B71
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
168,842.00
0.00
0900745008410C73
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
212,629.00
0.00
0900745008410C74
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
13,000.00
205,912.00
0.00
0900745008410C75
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
221,705.00
0.00
0900745008410C76
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
211,702.00
0.00
0900745008410C77
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
204,912.00
0.00
0900745008410C78
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
3,000.00
195,912.00
0.00
0900745008410C79
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
208,832.00
0.00
0900745008410C80
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
210,212.00
0.00
0900745008410C81
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
3,000.00
136,337.00
0.00
0900745008410C82
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
157,037.00
0.00
0900745008410C83
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
83,110.69
123,187.00
0.00
0900745008410C84
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
86,905.00
0.00
0900745008410C85
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
157,402.00
0.00
0900745008410C86
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
121,546.00
0.00
0900745008410C87
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
145,110.00
0.00
0900745008410C88
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
162,352.00
0.00
0900745008410D87
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
8,807.00
218,242.77
0.00
0900745008410D88
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
220,850.00
0.00
0900745008410D89
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
10,023.00
216,287.00
0.00
0900745008410D90
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
3,000.00
200,814.00
0.00
0900745008410D91
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
3,000.00
191,702.00
0.00
0900745008410D92
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
184,412.00
0.00
0900745008410D93
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
188,972.00
0.00
0900745008410D94
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
136,337.00
0.00
0900745008410D95
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
154,537.00
0.00
0900745008410D96
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
207,612.00
0.00
0900745008410D97
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
134,967.00
0.00
0900745008410D98
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
209,682.00
0.00
0900745008410D99
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
187,952.00
0.00
900745008410
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
116,807.00
0.00
9007450084100
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
148,137.00
0.00
90074500841000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
143,902.04
0.00
0900745008410000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
83,977.00
0.00
9007450084100000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
137,521.00
0.00
9007450084100000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
106,426.00
0.00
9007450084100000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
217,050.00
0.00
147,602.00
0.00
9007450084100000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
12,708.00
214,342.00
0.00
9007450084099999
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
3,000.00
163,852.00
0.00
9007450084100000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111320
227,050.00
0.00
149,895.00
0.00
0900738016700001
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน
6111500
2,552,170.00
934,183.00
1,106,364.50
0.00