รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900655005000000
รายการงบประจำ
6211100
3,420,330.00
0.00
1,086,790.00
0.00
0900655005000000
รายการงบประจำ
6211200
754,400.00
0.00
180,601.00
0.00
0900656001000000
รายการงบประจำ
6211200
2,193,700.00
25,200.00
409,206.97
0.00
0900656001110002
เครื่องเก็บตะกอนแขวนลอยสำ
6211310
99,000.00
0.00
0.00
0.00
0900656001110005
เครื่องวัดกระแสน้ำแบบลูกถ้
6211310
1,760,000.00
0.00
0.00
0.00
0900656001120003
เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของ
6211310
1,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0900656001120014
เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแ
6211310
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010410003
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน
6211320
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010410066
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6211320
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010410067
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6211320
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010410068
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6211320
5,000,000.00
3,335,000.00
0.00
0.00
0900649010410069
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6211320
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010410070
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระห
6211320
5,000,000.00
3,668,637.50
0.00
0.00
0900649010410071
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6211320
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010410072
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6211320
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010410073
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6211320
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010410074
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6211320
4,000,000.00
2,944,723.96
0.00
0.00
0900649010410075
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6211320
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010410076
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6211320
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010410077
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6211320
7,000,000.00
3,167,325.00
0.00
0.00
0900649010410078
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6211320
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010410079
อนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำห้วยซี
6211320
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010420027
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6211320
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010420033
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6211320
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010420036
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6211320
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010420038
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายโ
6211320
14,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010420039
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6211320
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900649010420042
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้
6211320
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900656001410001
ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราช
6211320
2,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0900656001410002
ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราช
6211320
3,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0900656001410003
ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์
6211320
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0900656001410004
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตภายในศู
6211320
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0900656001410005
ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์
6211320
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0900656002410031
ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่
6211320
2,625,000.00
0.00
486,072.00
0.00
0900656002410042
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อห
6211320
2,072,700.00
0.00
8,380.00
0.00
0900649011700003
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบร
6211500
550,400.00
0.00
6,100.00
0.00
0900649011700004
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบร
6211500
513,700.00
0.00
0.00
0.00
0900656004700002
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6211500
799,000.00
37,005.00
38,854.30
0.00
0900656004700003
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริม
6211500
296,700.00
0.00
0.00
0.00
0900656004700004
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาร
6211500
406,100.00
9,200.00
182,001.30
0.00
0900656004700005
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเ
6211500
58,000.00
0.00
0.00
0.00
0900656004700006
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาร
6211500
31,860.00
0.00
523.85
0.00