รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900648005000000
รายการงบประจำ
6111100
3,365,100.00
0.00
1,391,610.00
0.00
0900648005000000
รายการงบประจำ
6111200
680,310.00
0.00
344,938.00
0.00
0900649001000000
รายการงบประจำ
6111200
2,527,300.00
0.00
759,701.66
0.00
0900649001110005
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
64,000.00
0.00
64,000.00
0.00
0900649001110016
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
160,000.00
0.00
160,000.00
0.00
0900649001110039
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
63,000.00
0.00
63,000.00
0.00
0900649001110054
โปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการจ
6111310
142,500.00
102,000.00
0.00
0.00
0900649001110062
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
1,904,000.00
1,876,000.00
0.00
0.00
0900649001120014
เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเห
6111310
4,200,000.00
4,095,000.00
0.00
0.00
0900645010410025
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
3,300,200.00
3,300,200.00
0.00
0.00
0900645010410040
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
2,048,000.00
2,048,000.00
0.00
0.00
0900645010410041
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
1,588,000.00
1,588,000.00
0.00
0.00
0900645010410078
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
4,199,000.00
4,199,000.00
0.00
0.00
0900645010410079
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
3,400,000.00
3,400,000.00
0.00
0.00
0900645010410120
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
3,724,000.00
3,422,340.00
301,660.00
0.00
0900645010410122
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
2,524,110.00
2,524,110.00
0.00
0.00
0900645010410150
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
2,040,000.00
1,524,589.00
515,411.00
0.00
0900645010410151
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
3,104,241.00
2,638,604.85
465,636.15
0.00
0900645010410153
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
9,999,800.00
5,345,446.00
1,004,554.00
0.00
0900645010410233
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
1,258,000.00
1,258,000.00
0.00
0.00
0900645010410234
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดโ
6111320
2,995,000.00
2,995,000.00
0.00
0.00
0900645010410235
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อช
6111320
2,900,000.00
2,900,000.00
0.00
0.00
0900645010410239
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
2,180,000.00
2,180,000.00
0.00
0.00
0900645010410272
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
6,284,000.00
6,284,000.00
0.00
0.00
0900645010420002
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสายค
6111320
20,000,000.00
18,467,450.00
1,532,550.00
0.00
0900645010420005
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
5,750,000.00
3,946,390.00
1,803,610.00
0.00
0900645010420021
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
15,000,000.00
6,736,752.00
0.00
0.00
0900645010420027
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
33,415,000.00
33,415,000.00
0.00
0.00
0900645010420028
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
19,400,000.00
16,490,000.00
2,910,000.00
0.00
0900645010420036
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายล
6111320
11,000,000.00
5,100,000.00
0.00
0.00
0900645010420040
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
15,000,000.00
7,498,675.00
0.00
0.00
0900645010420047
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
6,920,000.00
6,920,000.00
0.00
0.00
0900645010420049
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
6,900,000.00
6,900,000.00
0.00
0.00
0900645010420062
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
7,545,000.00
7,545,000.00
0.00
0.00
0900645010420092
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
12,984,201.00
12,984,201.00
0.00
0.00
0900645010420103
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
32,000,000.00
10,239,563.00
5,050,437.00
0.00
0900645010420104
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
45,000,000.00
26,600,000.00
0.00
0.00
0900649001410005
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศู
6111320
1,480,000.00
1,480,000.00
0.00
0.00
0900649001410009
ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราช
6111320
4,095,000.00
4,095,000.00
0.00
0.00
0900649002410012
ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่
6111320
10,500,000.00
0.00
241,035.20
0.00
0900649002410033
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อห
6111320
4,375,800.00
0.00
92,570.00
0.00
0900645011700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบร
6111500
1,075,700.00
39,675.00
486,143.72
0.00
0900649001700011
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
6111500
48,200.00
0.00
0.00
0.00
0900649001700012
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำร่างหล
6111500
21,700.00
0.00
0.00
0.00
0900649004700002
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาร
6111500
639,660.00
0.00
236,906.75
0.00
0900649004700003
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6111500
935,000.00
0.00
250,005.74
0.00
0900649004700004
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริม
6111500
214,500.00
0.00
122,865.00
0.00