รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900648005000000
รายการงบประจำ
6111100
6,532,400.00
0.00
6,284,724.75
0.00
0900648005000000
รายการงบประจำ
6111200
1,361,000.00
0.00
1,348,234.00
0.00
0900649001000000
รายการงบประจำ
6111200
5,346,600.00
0.00
5,341,898.94
0.00
0900649001110005
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
64,000.00
0.00
64,000.00
0.00
0900649001110016
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
160,000.00
0.00
160,000.00
0.00
0900649001110039
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
63,000.00
0.00
63,000.00
0.00
0900649001110054
โปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการจ
6111310
102,000.00
0.00
102,000.00
0.00
0900649001110062
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
1,876,000.00
0.00
1,876,000.00
0.00
0900649001110095
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์1เค
6111310
58,900.00
0.00
58,900.00
0.00
0900649001110120
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0900649001110131
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด800
6111310
14,000.00
0.00
12,500.00
0.00
0900649001110145
เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม(
6111310
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
0900649001110146
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าข
6111310
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
0900649001110147
เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดบาร์11.
6111310
11,900.00
0.00
11,900.00
0.00
0900649001110148
สว่านโรตารี(เจาะปูน)สำนั
6111310
8,700.00
0.00
8,700.00
0.00
0900649001110149
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาด20
6111310
20,000.00
0.00
19,980.00
0.00
0900649001120014
เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเห
6111310
4,095,000.00
0.00
4,095,000.00
0.00
0900645010410025
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
3,300,200.00
2,499,863.60
800,336.40
0.00
0900645010410040
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
2,048,000.00
0.00
1,924,930.00
0.00
0900645010410041
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
1,588,000.00
1,179,680.00
408,320.00
0.00
0900645010410078
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
4,199,000.00
2,560,395.00
1,638,605.00
0.00
0900645010410079
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
3,400,000.00
2,589,766.00
810,234.00
0.00
0900645010410120
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
3,724,000.00
2,569,620.00
1,154,380.00
0.00
0900645010410122
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
2,524,110.00
2,524,110.00
0.00
0.00
0900645010410150
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
1,207,386.07
0.00
1,207,386.07
0.00
0900645010410151
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
3,104,241.00
1,738,963.15
1,365,277.85
0.00
0900645010410153
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
6,003,452.67
0.00
6,003,452.67
0.00
0900645010410233
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
1,258,000.00
1,258,000.00
0.00
0.00
0900645010410234
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดโ
6111320
2,784,024.39
0.00
2,784,024.39
0.00
0900645010410235
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อช
6111320
2,900,000.00
1,174,257.00
1,725,743.00
0.00
0900645010410239
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
2,180,000.00
0.00
2,180,000.00
0.00
0900645010410272
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
6,284,000.00
0.00
6,284,000.00
0.00
0900645010410280
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองเ
6111320
1,680,000.00
1,680,000.00
0.00
0.00
0900645010410281
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยต
6111320
1,850,000.00
1,572,500.00
277,500.00
0.00
0900645010410282
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองก
6111320
1,750,000.00
1,487,500.00
262,500.00
0.00
0900645010410284
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองห
6111320
1,680,000.00
1,680,000.00
0.00
0.00
0900645010410285
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบึงกุ
6111320
1,680,000.00
1,680,000.00
0.00
0.00
0900645010410286
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองห
6111320
1,920,000.00
1,632,000.00
288,000.00
0.00
0900645010410287
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองย
6111320
1,905,000.00
1,619,250.00
285,750.00
0.00
0900645010410288
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำลำห้ว
6111320
1,805,000.00
1,534,250.00
270,750.00
0.00
0900645010410289
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองก
6111320
1,807,000.00
1,535,950.00
271,050.00
0.00
0900645010410290
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยด
6111320
1,827,500.00
1,553,375.00
274,125.00
0.00
0900645010410291
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองค
6111320
1,852,000.00
1,574,200.00
277,800.00
0.00
0900645010410299
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำลำห้ว
6111320
1,770,000.00
1,504,500.00
265,500.00
0.00
0900645010410300
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเ
6111320
1,800,000.00
1,530,000.00
270,000.00
0.00
0900645010410301
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อ
6111320
7,200,000.00
6,400,000.00
0.00
0.00
0900645010410302
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
8,750,000.00
8,750,000.00
0.00
0.00
0900645010420002
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสายค
6111320
20,000,000.00
5,270,683.40
14,729,316.60
0.00
0900645010420005
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
5,725,206.00
0.00
5,725,206.00
0.00
0900645010420021
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
6,736,752.00
1,169,796.00
5,566,956.00
0.00
0900645010420027
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
33,415,000.00
31,543,930.00
1,871,070.00
0.00
0900645010420028
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
19,400,000.00
16,490,000.00
2,910,000.00
0.00
0900645010420036
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายล
6111320
5,100,000.00
995,651.65
4,104,348.35
0.00
0900645010420040
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
7,498,675.00
4,154,399.40
3,344,275.60
0.00
0900645010420047
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
6,920,000.00
5,287,330.00
1,632,670.00
0.00
0900645010420049
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
6,898,143.70
0.00
6,898,143.70
0.00
0900645010420062
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
7,545,000.00
2,559,087.00
4,985,913.00
0.00
0900645010420092
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
12,984,201.00
9,581,445.00
3,402,756.00
0.00
0900645010420103
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง
6111320
15,197,105.30
0.00
15,197,105.30
0.00
0900645010420104
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย
6111320
26,600,000.00
7,264,582.78
19,335,417.22
0.00
0900649001410005
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศู
6111320
1,480,000.00
575,611.00
904,389.00
0.00
0900649001410009
ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราช
6111320
4,095,000.00
0.00
4,095,000.00
0.00
0900649001410019
ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิก
6111320
300,000.00
256,891.00
43,109.00
0.00
0900649001410020
ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนั
6111320
430,000.00
257,686.93
172,313.07
0.00
0900649002410012
ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่
6111320
7,999,000.00
0.00
7,516,363.59
0.00
0900649002410033
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อห
6111320
3,855,900.00
0.00
2,678,210.00
0.00
0900645011700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบร
6111500
4,453,800.00
0.00
4,361,338.17
0.00
0900649001700011
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
6111500
70,300.00
0.00
69,525.00
0.00
0900649001700012
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำร่างหล
6111500
43,400.00
0.00
43,145.00
0.00
0900649004700002
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาร
6111500
1,297,720.00
0.00
1,297,162.94
0.00
0900649004700003
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6111500
1,680,000.00
0.00
1,679,506.57
0.00
0900649004700004
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริม
6111500
533,480.00
0.00
529,542.65
0.00