รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900248006000000
รายการงบประจำ
6111100
274,560.00
0.00
228,800.00
0.00
0900242006009000
รายการงบประจำ
6111200
182,590.00
0.00
500.00
0.00
0900248006000000
รายการงบประจำ
6111200
123,450.00
0.00
60,000.00
0.00
0900249001001000
รายการงบประจำ
6111200
5,700.00
0.00
0.00
0.00
0900249002000000
รายการงบประจำ
6111200
731,862.00
0.00
246,896.21
0.00
0900238025700002
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัด
6111500
48,500.00
0.00
0.00
0.00
0900243007709004
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6111500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0900243012709001
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแ
6111500
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0900243013700001
ค่าใช้จ่ายโครงการประสานควา
6111500
59,119.00
0.00
8,123.00
0.00
0900246012700003
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแล
6111500
332,110.00
0.00
91,766.00
0.00
0900247011700001
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่
6111500
415,214.00
0.00
75,000.00
0.00
0900247013709003
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมื
6111500
120,000.00
0.00
2,064.00
0.00
0900249001709010
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข
6111500
328,300.00
0.00
14,850.00
0.00