รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900248006000000
รายการงบประจำ
6111100
274,560.00
0.00
91,520.00
0.00
0900248006000000
รายการงบประจำ
6111200
123,450.00
0.00
24,000.00
0.00
0900249002000000
รายการงบประจำ
6111200
731,862.00
0.00
28,816.31
0.00
0900238025700002
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัด
6111500
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0900243013700001
ค่าใช้จ่ายโครงการประสานควา
6111500
59,119.00
0.00
0.00
0.00
0900246012700003
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแล
6111500
332,110.00
0.00
0.00
0.00