รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900255006000000
รายการงบประจำ
6211100
297,898.00
0.00
95,480.00
0.00
0900240006009000
รายการงบประจำ
6211200
116,600.00
0.00
0.00
0.00
0900255006000000
รายการงบประจำ
6211200
120,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0900256002000000
รายการงบประจำ
6211200
545,898.00
0.00
139,339.94
0.00
0900256002110006
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
32,400.00
0.00
0.00
0.00
0900240025700001
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6211500
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0900240025700002
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัด
6211500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0900248012700002
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแล
6211500
51,030.00
0.00
45,175.00
0.00
0900251007709002
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำน
6211500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0900251013700001
ค่าใช้จ่ายโครงการประสานควา
6211500
39,935.00
0.00
5,118.50
0.00
0900252011700001
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่
6211500
275,400.00
0.00
30,000.00
0.00
0900252013709001
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมื
6211500
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0900256001709004
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข
6211500
328,300.00
0.00
3,440.00
0.00