รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900255006000000
รายการงบประจำ
6211100
597,840.00
0.00
381,920.00
0.00
0900240006009000
รายการงบประจำ
6211200
116,600.00
0.00
50,364.00
0.00
0900255006000000
รายการงบประจำ
6211200
240,000.00
0.00
160,853.33
0.00
0900256001001000
รายการงบประจำ
6211200
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0900256002000000
รายการงบประจำ
6211200
1,091,796.00
0.00
733,853.04
0.00
0900256002110006
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
31,500.00
0.00
31,500.00
0.00
0900240025700001
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
6211500
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0900240025700002
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัด
6211500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0900248012700002
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแล
6211500
137,060.00
0.00
40,175.00
0.00
0900251007709002
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำน
6211500
50,000.00
0.00
30,305.00
0.00
0900251012709001
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแ
6211500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0900251013700001
ค่าใช้จ่ายโครงการประสานควา
6211500
79,870.00
0.00
12,670.50
0.00
0900252011700001
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่
6211500
540,000.00
0.00
381,262.00
0.00
0900252013709001
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมื
6211500
70,000.00
0.00
40,439.00
0.00
0900256001709004
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข
6211500
328,300.00
28,000.00
257,220.00
0.00