รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900248006000000
รายการงบประจำ
6111100
826,980.00
0.00
137,830.00
0.00
0900248006000000
รายการงบประจำ
6111200
264,598.00
0.00
44,250.00
0.00
0900249002000000
รายการงบประจำ
6111200
1,238,338.00
0.00
65,618.08
0.00
0900243013700001
ค่าใช้จ่ายโครงการประสานควา
6111500
63,474.00
0.00
2,115.00
0.00
0900245014700001
ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสีย
6111500
626,200.00
0.00
28,902.93
0.00