รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900248006000000
รายการงบประจำ
6111100
1,714,560.00
0.00
1,714,560.00
0.00
0900248006000000
รายการงบประจำ
6111200
575,903.00
0.00
575,903.00
0.00
0900249002000000
รายการงบประจำ
6111200
1,821,120.00
0.00
1,821,120.00
0.00
0900249005009000
รายการงบประจำ
6111200
285,000.00
0.00
285,000.00
0.00
0900245016110006
เครื่องล้างไปเปตสำนักงานส
6111310
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0900245016110011
เครื่องDigitalBurrettสำ
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0900217017709001
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒ
6111500
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0900243007709004
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6111500
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0900243012709001
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแ
6111500
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0900243013700001
ค่าใช้จ่ายโครงการประสานควา
6111500
102,000.00
0.00
102,000.00
0.00
0900245014700001
ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสีย
6111500
1,223,086.25
0.00
1,223,086.25
0.00
0900245016700001
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ
6111500
1,760,000.00
0.00
1,760,000.00
0.00
0900247008709001
การค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
6111500
62,500.00
0.00
62,500.00
0.00
0900249001702007
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิท
6111500
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0900249001709010
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข
6111500
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0900249002700003
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามตรว
6111500
498,000.00
0.00
498,000.00
0.00