รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900255006000000
รายการงบประจำ
6211100
1,699,560.00
0.00
1,267,121.70
0.00
0900255006000000
รายการงบประจำ
6211200
582,750.00
0.00
372,955.00
0.00
0900256002000000
รายการงบประจำ
6211200
1,348,074.50
0.00
1,017,301.57
0.00
0900256005009000
รายการงบประจำ
6211200
249,000.00
0.00
112,167.08
0.00
0900256002110037
ตู้บ่มบีโอดี(BOD)อุณหภูม
6211310
581,010.00
581,010.00
0.00
0.00
0900256002110040
เครื่องDigitalBuretมีS
6211310
96,300.00
0.00
96,300.00
0.00
0900256002110053
เครื่องวัดความขุ่นแบบตั้งโ
6211310
160,981.50
160,981.50
0.00
0.00
0900256002110090
เครื่องวัดสีโดยเทคนิคADMI
6211310
510,000.00
0.00
510,000.00
0.00
0900256002110100
ชุดประกอบเครื่องสกัดน้ำมัน
6211310
948,020.00
0.00
948,020.00
0.00
0900249010709001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6211500
16,900.00
0.00
15,370.00
0.00
0900249014700001
ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสีย
6211500
1,048,350.00
95,497.50
766,942.25
0.00
0900249016700001
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ
6211500
1,811,000.00
239,297.00
1,226,641.00
0.00
0900251007709002
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำน
6211500
400,000.00
18,000.00
292,477.00
0.00
0900251012709001
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแ
6211500
210,000.00
0.00
55,975.00
0.00
0900251013700001
ค่าใช้จ่ายโครงการประสานควา
6211500
85,750.00
16,430.00
36,157.90
0.00
0900251013700002
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ
6211500
460,000.00
22,800.00
225,908.92
0.00
0900251032700001
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6211500
100,000.00
35,975.00
22,411.25
0.00
0900252008709002
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6211500
100,000.00
0.00
85,923.00
0.00
0900252013709001
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมื
6211500
350,000.00
26,000.00
149,197.00
0.00
0900256001709004
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข
6211500
30,000.00
0.00
1,840.00
0.00
0900256002700003
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามตรว
6211500
387,500.00
96,036.00
140,201.00
0.00