รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0900255006000000
รายการงบประจำ
6211100
775,133.00
0.00
248,440.00
0.00
0900255006000000
รายการงบประจำ
6211200
292,500.00
0.00
96,000.00
0.00
0900256002000000
รายการงบประจำ
6211200
655,193.00
0.00
155,983.22
0.00
0900256005009000
รายการงบประจำ
6211200
100,000.00
0.00
9,680.00
0.00
0900249010709001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6211500
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0900249014700001
ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสีย
6211500
541,925.00
0.00
100,256.49
0.00
0900249016700001
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ
6211500
824,000.00
0.00
46,585.27
0.00
0900251007709002
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำน
6211500
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0900251013700001
ค่าใช้จ่ายโครงการประสานควา
6211500
42,875.00
0.00
11,235.90
0.00
0900251013700002
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ
6211500
230,000.00
0.00
7,872.00
0.00
0900252008709002
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6211500
100,000.00
0.00
2,330.00
0.00
0900252013709001
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมื
6211500
350,000.00
0.00
3,215.00
0.00
0900256001709004
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข
6211500
30,000.00
0.00
480.00
0.00
0900256002700003
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามตรว
6211500
193,750.00
0.00
15,435.00
0.00