รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800927002000000
รายการงบประจำ
6111200
8,813,100.00
1,436,354.20
5,232,566.68
0.00