รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800927002000000
รายการงบประจำ
6111200
28,271,200.00
121,712.50
28,142,975.04
0.00