รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800927002000000
รายการงบประจำ
6111200
24,059,500.00
286,155.88
23,194,696.83
0.00