รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800927002000000
รายการงบประจำ
6111200
12,300,300.00
41,800.00
10,953,964.02
0.00