รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800930002000000
รายการงบประจำ
6211200
7,986,750.00
327,160.00
6,983,507.98
0.00