รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800727003000000
รายการงบประจำ
6111200
533,600.00
0.00
533,600.00
0.00
0800727010000000
รายการงบประจำ
6111200
1,856,400.00
0.00
1,787,174.20
0.00
0800727010110613
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
6111310
87,000.00
0.00
87,000.00
0.00
0800727010110646
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(In
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0800727010110A31
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดิน
6111310
27,000.00
0.00
27,000.00
0.00
0800727010110B10
เก้าอี้แบบเรียงแถว4ที่นั
6111310
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0800727010110B11
เก้าอี้นั่งเดี่ยวแบบมีล้อ
6111310
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0800727010110B12
เก้าอี้นั่งเดี่ยวแบบไม่มี
6111310
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0800727010110B13
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส
6111310
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0800727010110B14
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
6111310
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0800727010110B45
เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น
6111310
6,500.00
0.00
6,500.00
0.00
0800727010110B63
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6111310
20,200.00
0.00
20,200.00
0.00
0800727010110B81
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
28,300.00
0.00
28,300.00
0.00
0800727010110F59
ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงประจ
6111310
498,200.00
0.00
498,200.00
0.00
0800727011110004
ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่อง
6111310
1,150,000.00
0.00
1,150,000.00
0.00
0800715017410003
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน
6111320
140,400.00
0.00
140,400.00
0.00
0800715017420017
สะพานข้ามห้วยเปอ.โพนพิสัย
6111320
18,366,000.00
0.00
18,366,000.00
0.00
0800715017420037
สะพานข้ามลำน้ำโสมอ.สังคม
6111320
12,378,388.00
0.00
12,378,388.00
0.00
0800715017420111
สะพานข้ามลำพะเนียงอ.นาวัง
6111320
22,009,000.00
0.00
22,009,000.00
0.00
0800715018410062
ถนนสายแยกทล.210-บ.กุดกร
6111320
6,400,000.00
0.00
6,400,000.00
0.00
0800715018410064
ถนนสายแยกทล.2-บ.สร้างแป
6111320
8,354,000.00
0.00
8,354,000.00
0.00
0800715018410129
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน
6111320
1,642,020.00
0.00
1,642,019.65
0.00
0800715018420032
ถนนสายแยกทล.212-บ.ตูม(
6111320
14,760,000.00
0.00
14,760,000.00
0.00
0800715041420024
ถนนสายนค.3041แยกทางหลวงห
6111320
11,598,000.00
0.00
11,598,000.00
0.00
0800715041420025
ถนนสายนค.1017แยกทางหลวงห
6111320
20,020,000.00
0.00
20,020,000.00
0.00
0800715041420072
ถนนสายนภ.3007แยกทางหลวงห
6111320
14,679,000.00
0.00
14,679,000.00
0.00
0800715041420081
ถนนสายนภ.4004แยกทางหลวงห
6111320
17,255,000.00
0.00
17,255,000.00
0.00
0800715041420099
ถนนสายอด.1080แยกทางหลวงห
6111320
11,600,000.00
0.00
11,600,000.00
0.00
0800715043410036
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
997,000.00
0.00
997,000.00
0.00
0800715043410037
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,398,000.00
0.00
1,398,000.00
0.00
0800715043410042
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,898,000.00
0.00
1,898,000.00
0.00
0800715043410119
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,897,000.00
0.00
1,897,000.00
0.00
0800715043410120
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,898,000.00
0.00
1,898,000.00
0.00
0800715043410122
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,398,900.00
0.00
1,398,900.00
0.00
0800715043410126
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,897,000.00
0.00
1,897,000.00
0.00
0800715043410154
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,398,000.00
0.00
1,398,000.00
0.00
0800715043410155
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,399,000.00
0.00
1,399,000.00
0.00
0800715043410161
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,985,500.00
0.00
1,985,500.00
0.00
0800715043410312
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,896,000.00
0.00
1,896,000.00
0.00
0800727010410026
ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อ
6111320
114,400.00
0.00
114,400.00
0.00
0800727010410099
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน
6111320
352,704.00
0.00
352,704.00
0.00
0800727010410138
ก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเครื่อ
6111320
6,970,000.00
0.00
6,970,000.00
0.00
0800727010420026
ถนนสายบ.คำเจริญ-บ.เหล่า
6111320
12,225,000.00
0.00
12,225,000.00
0.00
0800727010420031
ถนนสายทางเข้าโครงการอนุรัก
6111320
22,879,000.00
0.00
22,879,000.00
0.00
0800727011410001
ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิ
6111320
2,000,000.00
0.00
1,999,794.00
0.00
0800727011410140
งานบำรุงปกติ(ส่วนกลาง)
6111320
1,340,690.00
0.00
1,340,690.00
0.00
0800727011410160
งานบำรุงถนนสายอด.1083แยก
6111320
6,860,000.00
295,250.00
6,564,749.26
0.00
0800727011410351
งานบำรุงถนนสายอด.4042แยก
6111320
6,860,000.00
0.00
6,859,995.36
0.00
0800727011410353
งานบำรุงถนนสายนภ.4026แยก
6111320
6,100,000.00
0.00
6,100,000.00
0.00
0800727011410497
งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบ
6111320
2,120,590.00
0.00
2,108,030.00
0.00
0800727011410773
งานบำรุงถนนสายนค.1034แยก
6111320
5,689,000.00
0.00
5,689,000.00
0.00
0800727011410877
งานบำรุงถนนสายนภ.3039แยก
6111320
7,380,000.00
0.00
7,380,000.00
0.00
0800727011410C52
งานบำรุงถนนสายนค.1034แยก
6111320
6,150,000.00
0.00
6,150,000.00
0.00
0800727011420012
ถนนสายบก.3010แยกทางหลวงห
6111320
17,600,000.00
0.00
17,600,000.00
0.00
0800727011420104
ถนนสายนภ.5025แยกทางหลวงช
6111320
8,913,800.00
0.00
8,913,800.00
0.00
0800727011420135
ถนนสายบก.3002แยกทางหลวงห
6111320
14,658,000.00
0.00
14,658,000.00
0.00
0800727011420165
ถนนสายอด.4027แยกทางหลวงห
6111320
10,803,900.00
0.00
10,803,900.00
0.00
0800727012410409
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,898,500.00
0.00
1,898,500.00
0.00
0800727012410454
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,598,000.00
0.00
1,598,000.00
0.00
0800727012410462
งานป้องกันและอำนวยความปลอด
6111320
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0800727012410610
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,898,600.00
0.00
1,898,600.00
0.00
0800727012410701
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,933,200.00
0.00
1,933,200.00
0.00
0800727012410702
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,598,000.00
0.00
1,598,000.00
0.00
0800727012420031
ถนนสายอด.4085แยกทางหลวงห
6111320
15,598,000.00
0.00
15,598,000.00
0.00