รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800730003000000
รายการงบประจำ
6211200
389,528.00
0.00
99,000.00
0.00
0800730010000000
รายการงบประจำ
6211200
292,000.00
0.00
216,892.45
0.00
0800730010110015
ชุดสนับสนุนและพัฒนาการประช
6211310
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0800730010110395
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
35,800.00
0.00
35,800.00
0.00
0800730011120148
สะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอ
6211310
14,955,000.00
0.00
0.00
0.00
0800722017420036
สะพานข้ามลำน้ำโสมอ.สังคม
6211320
9,011,612.00
0.00
9,011,612.00
0.00
0800722018410052
ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำวั
6211320
8,094,000.00
8,094,000.00
0.00
0.00
0800722018410242
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน
6211320
275,869.00
0.00
0.00
0.00
0800730011410038
งานบำรุงถนนสายนภ.5023แยก
6211320
3,491,000.00
3,491,000.00
0.00
0.00
0800730011410477
งานบำรุงถนนสายนภ.3015แยก
6211320
5,790,000.00
5,790,000.00
0.00
0.00
0800730011410480
งานบำรุงถนนสายนภ.3039แยก
6211320
9,271,000.00
9,271,000.00
0.00
0.00
0800730011410B67
งานบำรุงถนนสายนค.4013แยก
6211320
2,087,000.00
2,087,000.00
0.00
0.00
0800730011410B81
งานบำรุงถนนสายนภ.3037ถนน
6211320
8,968,000.00
8,968,000.00
0.00
0.00
0800730011410B83
งานบำรุงถนนสายนภ.3038ถนน
6211320
8,960,000.00
8,960,000.00
0.00
0.00
0800730011410C13
งานบำรุงถนนสายอด.4042แยก
6211320
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
8007300114100000
งานบำรุงถนนสายนค.4013แยก
6211320
7,095,000.00
0.00
0.00
0.00
8007300114100000
งานบำรุงปกติ(ส่วนกลาง)
6211320
1,773,747.00
0.00
525,714.00
0.00
0800730012410245
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
652,000.00
652,000.00
0.00
0.00
0800730012410252
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
1,748,000.00
1,748,000.00
0.00
0.00
0800730012410391
งานป้องกันและอำนวยความปลอด
6211320
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0800735025410441
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,795,000.00
1,795,000.00
0.00
0.00
0800735025410448
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,418,000.00
1,418,000.00
0.00
0.00
0800735025410452
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,416,600.00
1,416,600.00
0.00
0.00
0800735025410456
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,416,500.00
1,416,500.00
0.00
0.00
0800735025410458
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,399,000.00
1,399,000.00
0.00
0.00
0800735025410460
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,398,000.00
1,398,000.00
0.00
0.00
0800735025410461
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
2,833,000.00
2,833,000.00
0.00
0.00
0800735043410340
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,397,000.00
1,397,000.00
0.00
0.00
0800735043410345
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
981,000.00
981,000.00
0.00
0.00
0800735043410350
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
981,000.00
981,000.00
0.00
0.00
0800735043410351
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
987,700.00
987,700.00
0.00
0.00
0800735043410353
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
981,000.00
981,000.00
0.00
0.00
0800735043410354
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
981,000.00
981,000.00
0.00
0.00
0800735043410359
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,898,000.00
1,898,000.00
0.00
0.00
0800735043410362
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,897,000.00
1,897,000.00
0.00
0.00
0800735043410363
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,895,000.00
366,000.00
1,529,000.00
0.00
0800735043410364
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,897,500.00
1,897,500.00
0.00
0.00
0800735043410366
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,898,000.00
1,898,000.00
0.00
0.00
0800735043410368
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,892,000.00
1,892,000.00
0.00
0.00
0800748027410001
ค่าควบคุมงาน(ก่อสร้างและป
6211320
47,250.00
0.00
31,500.00
0.00