รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800730003000000
รายการงบประจำ
6211200
533,600.00
0.00
533,600.00
0.00
0800730010000000
รายการงบประจำ
6211200
1,320,000.00
108,000.00
917,030.87
0.00
0800730010110015
ชุดสนับสนุนและพัฒนาการประช
6211310
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0800730010110395
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
35,800.00
0.00
35,800.00
0.00
0800730011120007
รถยนต์ตรวจการณ์เครื่องยนต
6211310
1,079,900.00
0.00
1,079,900.00
0.00
0800730011120148
สะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอ
6211310
14,955,000.00
0.00
14,955,000.00
0.00
0800722017420036
สะพานข้ามลำน้ำโสมอ.สังคม
6211320
9,011,612.00
0.00
9,011,612.00
0.00
0800722018410052
ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำวั
6211320
8,094,000.00
7,654,060.00
439,940.00
0.00
0800722018410201
ถนนสายแยกทล.228-บ.โนนสั
6211320
8,690,000.00
0.00
8,690,000.00
0.00
0800722018410242
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน
6211320
1,980,880.00
0.00
274,808.00
0.00
0800722018420017
ถนนสายแยกทล.2-บ.นายมอ.
6211320
23,900,000.00
0.00
23,900,000.00
0.00
0800722018420056
ถนนเชิงลาดสะพานสายสัมพันธ์
6211320
13,888,000.00
0.00
13,888,000.00
0.00
0800722018420181
ถนนสายแยกทล.2376-บ.นาตู
6211320
21,970,000.00
5,683,610.00
16,286,390.00
0.00
0800722042410053
ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
6211320
3,269,000.00
0.00
3,269,000.00
0.00
0800730010410128
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน
6211320
81,852.00
0.00
0.00
0.00
0800730011410038
งานบำรุงถนนสายนภ.5023แยก
6211320
3,491,000.00
0.00
3,491,000.00
0.00
0800730011410477
งานบำรุงถนนสายนภ.3015แยก
6211320
5,790,000.00
0.00
5,790,000.00
0.00
0800730011410480
งานบำรุงถนนสายนภ.3039แยก
6211320
9,271,000.00
0.00
9,271,000.00
0.00
0800730011410B56
งานบำรุงถนนสายนค.1017แยก
6211320
2,100,000.00
0.00
2,100,000.00
0.00
0800730011410B60
งานบำรุงถนนสายนค.3012แยก
6211320
2,630,000.00
0.00
2,630,000.00
0.00
0800730011410B67
งานบำรุงถนนสายนค.4013แยก
6211320
2,087,000.00
0.00
2,087,000.00
0.00
0800730011410B81
งานบำรุงถนนสายนภ.3037ถนน
6211320
8,968,000.00
0.00
8,968,000.00
0.00
0800730011410B83
งานบำรุงถนนสายนภ.3038ถนน
6211320
8,960,000.00
0.00
8,960,000.00
0.00
0800730011410C02
งานบำรุงถนนสายอด.1083แยก
6211320
7,000,000.00
326,600.00
486,760.00
0.00
0800730011410C03
งานบำรุงถนนสายอด.2003แยก
6211320
1,599,000.00
1,599,000.00
0.00
0.00
0800730011410C13
งานบำรุงถนนสายอด.4042แยก
6211320
7,000,000.00
0.00
1,703,137.71
0.00
0800730011410C20
งานบำรุงถนนสายอด.4070แยก
6211320
580,000.00
0.00
580,000.00
0.00
0800730011410C22
งานบำรุงถนนสายอด.4075แยก
6211320
1,498,000.00
1,498,000.00
0.00
0.00
8007300114100000
งานบำรุงถนนสายนค.4013แยก
6211320
7,095,000.00
0.00
7,095,000.00
0.00
8007300114100000
งานบำรุงปกติ(ส่วนกลาง)
6211320
3,402,620.00
0.00
2,953,529.00
0.00
0800730011410F38
ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิ
6211320
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0800730011410F45
งานบำรุงถนนสายนภ.3002แยก
6211320
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0800730011420175
ถนนสายบก.3007แยกทางหลวงห
6211320
14,970,000.00
0.00
14,970,000.00
0.00
0800730011420181
ถนนสายนค.3043แยกทางหลวงห
6211320
15,166,000.00
0.00
15,166,000.00
0.00
0800730011420182
ถนนสายนค.4022แยกทางหลวงห
6211320
18,290,000.00
0.00
18,290,000.00
0.00
0800730011420183
ถนนสายนภ.3002แยกทางหลวงห
6211320
18,470,000.00
0.00
18,470,000.00
0.00
0800730011420184
ถนนสายนภ.3003แยกทางหลวงห
6211320
10,579,000.00
0.00
10,579,000.00
0.00
0800730011420185
ถนนสายนภ.4001แยกทางหลวงห
6211320
14,450,000.00
0.00
14,450,000.00
0.00
0800730011420186
ถนนสายอด.4023แยกทางหลวงห
6211320
13,083,200.00
0.00
13,083,200.00
0.00
0800730011420240
ถนนสายบก.3009แยกทางหลวงห
6211320
19,800,000.00
0.00
19,800,000.00
0.00
0800730012410244
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
685,000.00
0.00
685,000.00
0.00
0800730012410245
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
652,000.00
0.00
652,000.00
0.00
0800730012410252
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
1,748,000.00
0.00
1,748,000.00
0.00
0800730012410391
งานป้องกันและอำนวยความปลอด
6211320
500,000.00
345,300.00
140,688.90
0.00
0800735025410440
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
897,000.00
0.00
897,000.00
0.00
0800735025410441
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,795,000.00
0.00
1,795,000.00
0.00
0800735025410445
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,571,000.00
0.00
1,571,000.00
0.00
0800735025410448
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,418,000.00
0.00
1,418,000.00
0.00
0800735025410452
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,416,600.00
0.00
1,416,600.00
0.00
0800735025410456
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,416,500.00
0.00
1,416,500.00
0.00
0800735025410458
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,399,000.00
0.00
1,399,000.00
0.00
0800735025410460
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
1,398,000.00
0.00
1,398,000.00
0.00
0800735025410461
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
2,833,000.00
0.00
2,833,000.00
0.00
0800735043410340
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,397,000.00
0.00
1,397,000.00
0.00
0800735043410345
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
981,000.00
0.00
981,000.00
0.00
0800735043410350
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
981,000.00
0.00
981,000.00
0.00
0800735043410351
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
987,700.00
0.00
987,700.00
0.00
0800735043410353
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
981,000.00
0.00
981,000.00
0.00
0800735043410354
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
981,000.00
0.00
981,000.00
0.00
0800735043410359
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,898,000.00
0.00
1,898,000.00
0.00
0800735043410362
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,897,000.00
0.00
1,897,000.00
0.00
0800735043410363
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,895,000.00
0.00
1,895,000.00
0.00
0800735043410364
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,897,500.00
0.00
1,897,500.00
0.00
0800735043410366
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,898,000.00
0.00
1,898,000.00
0.00
0800735043410368
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,892,000.00
0.00
1,892,000.00
0.00
0800735043410369
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,894,000.00
0.00
1,894,000.00
0.00
0800748027410001
ค่าควบคุมงาน(ก่อสร้างและป
6211320
47,250.00
0.00
47,250.00
0.00