รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800727010000000
รายการงบประจำ
6111200
1,637,520.00
0.00
1,590,731.62
0.00
0800727010110281
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
6111310
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
0800727010110370
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
6111310
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
0800727010110514
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(In
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0800727010110515
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(In
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0800727010110516
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(In
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0800727010110615
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
6111310
87,000.00
0.00
87,000.00
0.00
0800727010110647
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(In
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0800727010110702
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
6111310
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
0800727010110A31
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดิน
6111310
13,500.00
0.00
13,500.00
0.00
0800727011110004
ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่อง
6111310
1,850,000.00
0.00
1,850,000.00
0.00
0800715018410129
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน
6111320
1,351,950.00
0.00
1,351,950.00
0.00
0800715018410167
ถนนสายบ.ตาด-วัดป่าบ้านต
6111320
8,400,000.00
0.00
8,400,000.00
0.00
0800715018410240
สายอด.4053แยกทล.2350-บ้
6111320
2,920,000.00
0.00
2,920,000.00
0.00
0800715018410279
สะพานข้ามห้วยกอกอ.ศรีธาตุ
6111320
490,000.00
0.00
490,000.00
0.00
0800715018410307
ถนนสายแยกทล.227-บ.น้อยสุ
6111320
7,720,000.00
3,861,000.00
3,859,000.00
0.00
0800715018410312
ถนนสายแยกทล.2348-บ.เท่อเ
6111320
8,990,000.00
8,990,000.00
0.00
0.00
0800715025410042
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
1,410,000.00
0.00
1,410,000.00
0.00
0800715025410083
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
2,818,500.00
0.00
2,818,500.00
0.00
0800715025410084
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
2,835,000.00
0.00
2,835,000.00
0.00
0800715025410085
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
1,417,000.00
0.00
1,417,000.00
0.00
0800715025410199
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
1,410,000.00
0.00
1,410,000.00
0.00
0800715025410200
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
1,416,000.00
0.00
1,416,000.00
0.00
0800715025410201
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
1,416,300.00
0.00
1,416,300.00
0.00
0800715025410268
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
4,231,500.00
0.00
4,231,500.00
0.00
0800715025410269
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
1,418,700.00
0.00
1,418,700.00
0.00
0800715025410270
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
1,416,300.00
0.00
1,416,300.00
0.00
0800715025410271
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
1,416,300.00
0.00
1,416,300.00
0.00
0800715025410318
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
1,410,000.00
0.00
1,410,000.00
0.00
0800715025410319
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
7,086,800.00
0.00
7,086,800.00
0.00
0800715025410367
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
4,240,000.00
0.00
4,240,000.00
0.00
0800715025410368
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6111320
1,418,600.00
0.00
1,418,600.00
0.00
0800715042410004
ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
6111320
5,480,000.00
0.00
5,480,000.00
0.00
0800715043410234
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,897,000.00
0.00
1,897,000.00
0.00
0800715043410235
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6111320
1,897,000.00
0.00
1,897,000.00
0.00
0800727010410011
สะพานข้ามห้วยดานอ.พิบูลย์
6111320
7,500,000.00
0.00
7,500,000.00
0.00
0800727010410026
ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อ
6111320
228,000.00
0.00
228,000.00
0.00
0800727010410037
ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้
6111320
2,479,400.00
0.00
2,479,400.00
0.00
0800727010410099
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน
6111320
108,000.00
0.00
108,000.00
0.00
0800727010410186
ปรับปรุงห้องประชุม
6111320
1,299,000.00
0.00
1,299,000.00
0.00
0800727010410254
ปรับปรุงโรงจอดรถแขวงทางหล
6111320
493,000.00
0.00
493,000.00
0.00
0800727011410001
ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิ
6111320
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0800727011410140
งานบำรุงปกติ(ส่วนกลาง)
6111320
5,895,000.00
0.00
5,895,000.00
0.00
0800727011410159
งานบำรุงถนนสายนค.5027แยก
6111320
5,600,000.00
0.00
5,600,000.00
0.00
0800727011410161
งานบำรุงถนนสายอด.4082แยก
6111320
6,900,000.00
0.00
6,900,000.00
0.00
0800727011410162
งานบำรุงถนนสายอด.1071แยก
6111320
6,248,000.00
0.00
6,248,000.00
0.00
0800727011410163
งานบำรุงถนนสายอด.1079แยก
6111320
6,377,000.00
0.00
6,377,000.00
0.00
0800727011410164
งานบำรุงถนนสายอด.4066แยก
6111320
6,720,000.00
0.00
6,720,000.00
0.00
0800727011410427
งานบำรุงถนนสายอด.4070แยก
6111320
6,149,000.00
0.00
6,149,000.00
0.00
0800727011410428
งานบำรุงอด.013สะพานร่วมใ
6111320
1,917,800.00
0.00
1,917,800.00
0.00
0800727011410497
งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบ
6111320
32,659,350.00
0.00
32,659,350.00
0.00
0800727011410770
งานบำรุงถนนสายนภ.4022แยก
6111320
6,100,000.00
0.00
6,100,000.00
0.00
0800727011410771
งานบำรุงถนนสายอด.4077แยก
6111320
4,400,000.00
0.00
4,400,000.00
0.00
0800727011410869
งานบำรุงถนนสายอด.4081แยก
6111320
4,498,000.00
0.00
4,498,000.00
0.00
0800727011410870
งานบำรุงถนนสายอด.4013แยก
6111320
6,548,000.00
0.00
6,548,000.00
0.00
0800727011410871
งานบำรุงถนนสายอด.4009แยก
6111320
6,400,000.00
0.00
6,400,000.00
0.00
0800727011410872
งานบำรุงอด.010สะพานสายสั
6111320
1,927,600.00
0.00
1,927,600.00
0.00
0800727011410A88
งานบำรุงถนนสายอด.4002แยก
6111320
2,039,000.00
0.00
2,039,000.00
0.00
0800727011410C50
งานบำรุงถนนสายอด.4024แยก
6111320
6,460,000.00
0.00
6,460,000.00
0.00
0800727011410C51
งานบำรุงถนนสายอด.1005แยก
6111320
5,900,000.00
0.00
5,900,000.00
0.00
0800727011410C53
งานบำรุงอด.002สะพานลำน้ำ
6111320
762,400.00
0.00
762,400.00
0.00
0800727011410C80
ถนนสายโนนตูม-บ้านหนองผือ
6111320
8,100,000.00
0.00
8,100,000.00
0.00
0800727011410D55
สายอด.001สะพานข้ามห้วยหล
6111320
496,000.00
0.00
496,000.00
0.00
0800727011410D68
สายอด.007สะพานวัฒนานุรัก
6111320
498,000.00
0.00
498,000.00
0.00
0800727011410D69
สายอด.013สะพานร่วมใจต.เ
6111320
497,000.00
0.00
497,000.00
0.00
0800727011410D77
สายอด.002สะพานลำน้ำสงครา
6111320
496,000.00
0.00
496,000.00
0.00
0800727011420054
ถนนสายอด.4018แยกทางหลวงห
6111320
10,584,000.00
0.00
10,584,000.00
0.00
0800727011420055
ถนนสายอด.4002แยกทางหลวงห
6111320
9,200,000.00
0.00
9,200,000.00
0.00
0800727011420076
ถนนสายอด.4016แยกทางหลวงห
6111320
8,230,000.00
0.00
8,230,000.00
0.00
0800727011420143
ถนนสายอด.4036แยกทางหลวงห
6111320
9,800,000.00
0.00
9,800,000.00
0.00
0800727012410079
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,597,000.00
0.00
1,597,000.00
0.00
0800727012410120
งานอำนวยความปลอดภัยปกติแข
6111320
2,300,600.00
0.00
2,300,600.00
0.00
0800727012410191
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,647,000.00
0.00
1,647,000.00
0.00
0800727012410256
งานป้องกันและอำนวยความปลอด
6111320
1,126,900.00
0.00
1,126,900.00
0.00
0800727012410413
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,648,500.00
0.00
1,648,500.00
0.00
0800727012410459
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,597,000.00
0.00
1,597,000.00
0.00
0800727012410513
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,647,000.00
0.00
1,647,000.00
0.00
0800727012410614
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,648,500.00
0.00
1,648,500.00
0.00
0800727012410706
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
1,648,700.00
0.00
1,648,700.00
0.00
0800727012410707
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6111320
365,200.00
0.00
365,200.00
0.00
0800727012420040
ถนนสายอด.1071แยกทางหลวงห
6111320
13,890,000.00
0.00
13,890,000.00
0.00
0800762063410005
สายอด.4056แยกทล.2350-บ้
6111320
5,727,000.00
0.00
5,727,000.00
0.00