รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800730010000000
รายการงบประจำ
6211200
1,224,000.00
0.00
769,325.91
0.00
0800730010110080
ชุดสนับสนุนและพัฒนาการประช
6211310
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0800730010110399
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
35,800.00
0.00
35,800.00
0.00
0800730011110037
ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่อง
6211310
750,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0800716023410001
ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อ
6211320
168,150.00
0.00
53,044.00
0.00
0800722018410055
ถนนเชิงลาดสะพานรวมใจข้ามห้
6211320
7,054,300.00
0.00
7,054,300.00
0.00
0800722018410241
ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อ
6211320
18,850.00
0.00
0.00
0.00
0800722018410242
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน
6211320
1,522,035.00
0.00
624,645.00
0.00
0800722018420057
ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำปา
6211320
10,262,000.00
0.00
10,262,000.00
0.00
0800722018420182
ถนนสายแยกทล.210-บ.ดงมีช
6211320
10,600,000.00
0.00
10,600,000.00
0.00
0800722018420183
ถนนสายแยกทล.2263-บ.แหลม
6211320
9,180,000.00
0.00
9,180,000.00
0.00
0800722018420184
ถนนสายแยกทล.2-บ.หลุบหวา
6211320
10,320,672.00
8,772,510.00
1,548,090.00
0.00
0800722018420185
ถนนสายแยกทล.2315-วัดป่า
6211320
10,980,000.00
0.00
10,980,000.00
0.00
0800722018420186
ถนนสายแยกทล.2313-บ.หมาก
6211320
9,318,000.00
0.00
9,318,000.00
0.00
0800722042410054
ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
6211320
3,948,000.00
0.00
3,948,000.00
0.00
0800728098410010
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
3,793,500.00
0.00
3,793,500.00
0.00
0800728098410011
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
1,880,000.00
0.00
1,880,000.00
0.00
0800728098410012
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
3,090,000.00
0.00
3,090,000.00
0.00
0800728098410013
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
4,222,000.00
0.00
4,222,000.00
0.00
0800730010410108
สะพานข้ามห้วยตาดใหญ่อ.ไชย
6211320
6,230,000.00
0.00
6,230,000.00
0.00
0800730010410109
สะพานข้ามคลองยางอ.หนองหาน
6211320
9,100,000.00
0.00
9,100,000.00
0.00
0800730010410125
ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อ
6211320
26,000.00
0.00
0.00
0.00
0800730010410128
ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน
6211320
43,200.00
0.00
43,200.00
0.00
0800730011410001
งานบำรุงพิเศษ(ส่วนกลาง)
6211320
8,775,000.00
0.00
497,000.00
0.00
0800730011410031
งานบำรุงถนนสายอด.3001แยก
6211320
6,340,000.00
0.00
6,340,000.00
0.00
0800730011410B97
งานบำรุงถนนสายอด.4048แยก
6211320
5,989,000.00
0.00
5,989,000.00
0.00
0800730011410B98
งานบำรุงถนนสายอด.4075แยก
6211320
9,675,000.00
0.00
9,675,000.00
0.00
0800730011410B99
งานบำรุงถนนสายอด.4024แยก
6211320
4,470,000.00
0.00
4,470,000.00
0.00
0800730011410C00
งานบำรุงถนนสายอด.1005แยก
6211320
490,000.00
0.00
490,000.00
0.00
0800730011410C01
งานบำรุงถนนสายอด.1005แยก
6211320
1,198,000.00
0.00
1,198,000.00
0.00
0800730011410C04
งานบำรุงถนนสายอด.4056แยก
6211320
3,412,900.00
0.00
3,412,900.00
0.00
0800730011410C05
งานบำรุงถนนสายอด.4027แยก
6211320
9,680,000.00
0.00
9,680,000.00
0.00
0800730011410C06
งานบำรุงถนนสายอด.4066แยก
6211320
8,559,000.00
0.00
8,559,000.00
0.00
0800730011410C07
งานบำรุงถนนสายอด.4053แยก
6211320
2,159,000.00
0.00
2,159,000.00
0.00
0800730011410C08
งานบำรุงถนนสายอด.4064แยก
6211320
5,499,000.00
0.00
5,499,000.00
0.00
0800730011410C09
งานบำรุงถนนสายอด.4023แยก
6211320
1,380,000.00
0.00
1,380,000.00
0.00
0800730011410C10
งานบำรุงถนนสายอด.1054แยก
6211320
2,404,400.00
0.00
2,404,400.00
0.00
0800730011410C11
งานบำรุงถนนสายอด.4028แยก
6211320
1,229,000.00
0.00
1,229,000.00
0.00
0800730011410C12
งานบำรุงถนนสายอด.4082แยก
6211320
4,230,000.00
0.00
4,230,000.00
0.00
0800730011410C14
งานบำรุงถนนสายอด.4010แยก
6211320
6,940,000.00
0.00
6,940,000.00
0.00
0800730011410C15
งานบำรุงถนนสายอด.2038แยก
6211320
9,680,000.00
0.00
9,680,000.00
0.00
0800730011410C16
งานบำรุงถนนสายอด.2039แยก
6211320
7,029,000.00
0.00
7,029,000.00
0.00
0800730011410C17
งานบำรุงถนนสายอด.4056แยก
6211320
1,590,000.00
0.00
1,590,000.00
0.00
0800730011410C18
งานบำรุงถนนสายอด.4058แยก
6211320
1,598,000.00
0.00
1,598,000.00
0.00
0800730011410C19
งานบำรุงถนนสายอด.4064แยก
6211320
490,000.00
0.00
490,000.00
0.00
0800730011410C21
งานบำรุงถนนสายอด.4070แยก
6211320
670,000.00
670,000.00
0.00
0.00
0800730011410C23
งานบำรุงถนนสายอด.1083แยก
6211320
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0800730011410C24
งานบำรุงถนนสายอด.4077แยก
6211320
1,408,000.00
0.00
1,408,000.00
0.00
0800730011410C25
งานบำรุงถนนสายอด.4085แยก
6211320
2,159,000.00
0.00
2,159,000.00
0.00
8007300114100000
งานบำรุงถนนสายอด.2040แยก
6211320
5,230,000.00
0.00
5,230,000.00
0.00
8007300114100000
งานบำรุงถนนสายอด.4081แยก
6211320
5,990,000.00
0.00
5,990,000.00
0.00
8007300114100000
งานบำรุงถนนสายอด.3072แยก
6211320
7,788,000.00
0.00
7,788,000.00
0.00
0800730011410F24
งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบ
6211320
29,777,322.00
0.00
23,955,679.49
0.00
0800730011410G24
สายอด.4016แยกทางหลวงหมาย
6211320
8,000,000.00
3,998,000.00
3,982,000.00
0.00
0800730011410H47
สายอด.4070แยกทางหลวงหมาย
6211320
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0800730011420187
ถนนสายอด.4016แยกทางหลวงห
6211320
11,014,000.00
0.00
11,014,000.00
0.00
0800730012410259
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0800730012410260
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
1,395,000.00
0.00
1,395,000.00
0.00
0800730012410261
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
1,989,000.00
0.00
1,989,000.00
0.00
0800730012410262
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
1,870,000.00
0.00
1,870,000.00
0.00
0800730012410263
งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย
6211320
1,870,500.00
0.00
1,870,500.00
0.00
0800730012410467
งานป้องกันและอำนวยความปลอด
6211320
1,126,900.00
0.00
492,268.00
0.00
0800730012410547
งานอำนวยความปลอดภัยปกติแข
6211320
3,817,386.00
0.00
940,175.00
0.00
0800735025410462
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
2,714,000.00
0.00
2,714,000.00
0.00
0800735025410463
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
2,715,000.00
0.00
2,715,000.00
0.00
0800735025410464
อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
6211320
4,052,500.00
0.00
4,052,500.00
0.00
0800735043410356
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,895,000.00
0.00
1,895,000.00
0.00
0800735043410357
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
3,790,500.00
0.00
3,790,500.00
0.00
0800735043410358
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
3,797,500.00
0.00
3,797,500.00
0.00
0800735043410360
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
3,795,000.00
0.00
3,795,000.00
0.00
0800735043410361
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
3,789,000.00
0.00
3,789,000.00
0.00
0800735043410365
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
1,874,000.00
0.00
1,874,000.00
0.00
0800735043410367
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
6211320
3,779,000.00
0.00
3,779,000.00
0.00
0800735072410089
ทางแยกและจุดต่อเชื่อมถนนส
6211320
3,948,000.00
0.00
3,948,000.00
0.00
0800735072410090
ทางแยกและจุดต่อเชื่อมถนนส
6211320
4,980,000.00
0.00
4,980,000.00
0.00
0800735074410057
บริเวณย่านชุมชนถนนสายอด.
6211320
9,480,000.00
0.00
9,480,000.00
0.00