รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800629008000000
รายการงบประจำ
6211100
3,376,780.00
0.00
2,240,325.81
0.00
0800629008000000
รายการงบประจำ
6211200
165,185.00
0.00
111,905.00
0.00
0800630002000000
รายการงบประจำ
6211200
994,040.00
5,200.00
957,877.15
0.00
0800622029420018
สายทางหลวงหมายเลข22ตอนห
6211320
13,946,943.05
0.00
13,946,943.05
0.00
0800630002410042
บำรุงปกติแขวงทางหลวงอุดรธา
6211320
38,900,000.00
0.00
26,581,374.01
0.00
0800630002410390
ทางหลวงหมายเลข2312ตอนหน
6211320
4,276,880.00
0.00
4,276,879.50
0.00
0800630002410526
บำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงท
6211320
3,704,000.00
498,000.00
2,034,775.67
0.00
0800630002410703
ทางหลวงหมายเลข2350ตอนหน
6211320
9,822,808.75
0.00
9,822,808.75
0.00
0800630002410747
ทางหลวงหมายเลข22ตอนหนองข
6211320
9,926,314.10
0.00
9,926,314.10
0.00
0800630002420191
ทางหลวงหมายเลข2096ตอนหน
6211320
14,953,199.00
0.00
14,953,199.00
0.00
0800630002420199
ทางหลวงหมายเลข22ตอนหนอง
6211320
15,978,348.00
0.00
15,978,348.00
0.00
0800630002420203
ทางหลวงหมายเลข227ตอนลำพ
6211320
19,600,045.00
0.00
19,600,044.50
0.00
0800630002420519
ทางหลวงหมายเลข22ตอนหนอง
6211320
5,656,834.78
0.00
5,656,834.78
0.00
0800630002420529
ทางหลวงหมายเลข2312ตอนหน
6211320
6,597,882.00
0.00
6,597,881.95
0.00
0800630003410455
ค่าอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้
6211320
3,190,652.00
0.00
3,190,651.31
0.00
0800630003410595
สายทางหลวงหมายเลข2022ตอน
6211320
1,450,485.00
0.00
1,450,484.06
0.00
0800630003410597
สายทางหลวงหมายเลข2023ตอน
6211320
2,850,390.22
0.00
2,850,390.22
0.00
0800630003410601
สายทางหลวงหมายเลข2023ตอน
6211320
1,896,406.06
0.00
1,896,406.06
0.00
0800630003410604
สายทางหลวงหมายเลข2096ตอน
6211320
2,922,867.35
0.00
2,922,867.35
0.00
0800630003410607
สายทางหลวงหมายเลข22ตอนห
6211320
1,908,604.93
0.00
1,908,604.93
0.00
0800630003410608
สายทางหลวงหมายเลข22ตอนห
6211320
1,924,788.60
0.00
1,924,788.60
0.00
0800630003410C04
สายทางหลวงหมายเลข
6211320
499,400.00
497,480.40
0.00
0.00
0800630003410D72
สายทางหลวงหมายเลข22ตอนห
6211320
490,000.00
0.00
488,784.00
0.00
0800635091410161
สายทางหลวงหมายเลข2022ตอน
6211320
1,698,713.00
0.00
1,698,713.00
0.00
0800635091410162
สายทางหลวงหมายเลข2022ตอน
6211320
1,969,572.00
0.00
1,969,572.00
0.00
0800635091410163
สายทางหลวงหมายเลข2023ตอน
6211320
1,969,572.00
0.00
1,969,572.00
0.00
0800635091410165
สายทางหลวงหมายเลข2239ตอน
6211320
1,951,981.00
0.00
1,951,981.00
0.00
0800635091410166
สายทางหลวงหมายเลข2255ตอน
6211320
1,873,351.00
0.00
1,873,351.00
0.00
0800635091410168
สายทางหลวงหมายเลข2312ตอน
6211320
1,951,981.00
0.00
1,951,981.00
0.00
0800635091410169
สายทางหลวงหมายเลข2329ตอน
6211320
1,969,572.00
0.00
1,969,572.00
0.00
0800635092410040
ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอ
6211320
4,343,082.00
4,343,082.00
0.00
0.00
0800630003700001
ค่าใช้จ่ายการอำนวยความสะดว
6211500
135,000.00
0.00
134,900.00
0.00