รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800626008000000
รายการงบประจำ
6111100
3,313,360.00
0.00
3,313,360.00
0.00
0800615052000000
รายการงบประจำ
6111200
398,280.00
0.00
398,278.50
0.00
0800626008000000
รายการงบประจำ
6111200
157,118.00
0.00
157,118.00
0.00
0800627002000000
รายการงบประจำ
6111200
1,584,030.00
0.00
1,583,931.83
0.00
0800627001110164
เก้าอี้
6111310
73,000.00
0.00
73,000.00
0.00
0800627001110166
เครื่องถ่ายเอกสารระบดิจิตอ
6111310
98,000.00
0.00
98,000.00
0.00
0800627001110171
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
0800627001110188
ตู้เก็บเอกสาร
6111310
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0800627001110263
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
6111310
29,000.00
0.00
29,000.00
0.00
0800627001110345
โต๊ะประชุม
6111310
60,500.00
0.00
60,500.00
0.00
0800627001110379
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง
6111310
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
0800627001110492
โต๊ะพับ
6111310
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
0800627001110493
เครื่องควบคุมไมค์การประชุม
6111310
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
0800627001110494
ไมค์ประชุม
6111310
58,500.00
0.00
58,500.00
0.00
0800627001110495
โทรทัศน์LED
6111310
39,000.00
0.00
39,000.00
0.00
0800627001410038
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแ
6111320
625,000.00
0.00
625,000.00
0.00
0800627001420028
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิ
6111320
3,120.00
0.00
3,118.50
0.00
0800627002410024
บำรุงปกติแขวงทางหลวงอุดรธา
6111320
36,500,000.00
0.00
36,499,861.10
0.00
0800627002410353
ทางหลวงหมายเลข2239ตอนบ้
6111320
6,948,000.00
0.00
6,948,000.00
0.00
0800627002410411
บำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงท
6111320
2,940,000.00
0.00
2,939,999.98
0.00
0800627002420127
ทางหลวงหมายเลข2023ตอนน้
6111320
14,354,785.98
0.00
14,354,785.98
0.00
0800627002420148
ทางหลวงหมายเลข2312ตอนหน
6111320
8,767,000.00
0.00
8,767,000.00
0.00
0800627002420150
ทางหลวงหมายเลข2329ตอนเพ
6111320
7,936,000.00
0.00
7,936,000.00
0.00
0800627002420151
ทางหลวงหมายเลข2393ตอนโน
6111320
11,659,969.37
0.00
11,659,969.37
0.00
0800627002420207
ทางหลวงหมายเลข2393ตอนโน
6111320
7,492,000.00
0.00
7,492,000.00
0.00
0800627002420252
ทางหลวงหมายเลข2239ตอนบ้
6111320
10,720,000.00
0.00
10,720,000.00
0.00
0800627002420293
ทางหลวงหมายเลข2393ตอนโน
6111320
8,289,000.00
0.00
8,289,000.00
0.00
0800627002420348
ทางหลวงหมายเลข2096ตอนหน
6111320
7,759,441.62
0.00
7,759,441.62
0.00
0800627002420363
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาก
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
0800627002420528
ทางหลวงหมายเลข2023ตอนน้
6111320
7,220,000.00
0.00
7,220,000.00
0.00
0800627002420580
ทางหลวงหมายเลข22ตอนหนอง
6111320
11,549,629.33
0.00
11,549,629.33
0.00
0800627002420581
ทางหลวงหมายเลข2270ตอนมี
6111320
8,458,382.86
0.00
8,458,382.86
0.00
0800627002420615
ทางหลวงหมายเลข2025ตอนห้
6111320
9,003,000.00
0.00
9,003,000.00
0.00
0800627003410281
สายทางหลวงหมายเลข2096ตอน
6111320
1,994,001.00
0.00
1,994,000.33
0.00
0800627003410520
ค่าอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
0800627003410569
สายทางหลวงหมายเลข2096ตอน
6111320
1,997,606.00
0.00
1,997,606.00
0.00
0800627003410571
สายทางหลวงหมายเลข2239ตอน
6111320
1,975,400.00
0.00
1,975,400.00
0.00
0800627003410839
สายทางหลวงหมายเลข2239ตอน
6111320
1,993,626.00
0.00
1,993,625.78
0.00
0800627003410840
สายทางหลวงหมายเลข227ตอน
6111320
1,985,604.00
0.00
1,985,603.44
0.00
0800627003410A53
สายทางหลวงหมายเลข2022ตอน
6111320
1,975,400.00
0.00
1,975,400.00
0.00
0800627003410B49
ทางหลวงหมายเลข22ตอนหนอง
6111320
1,997,529.00
0.00
1,997,528.80
0.00
0800627003700001
ค่าใช้จ่ายการอำนวยความสะดว
6111500
124,800.00
0.00
124,800.00
0.00