รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800626008000000
รายการงบประจำ
6111100
3,181,111.00
0.00
3,181,111.00
0.00
0800626008000000
รายการงบประจำ
6111200
148,217.00
0.00
148,217.00
0.00
0800627002000000
รายการงบประจำ
6111200
1,370,000.00
0.00
1,369,990.43
0.00
0800615031410014
ตอนอุดรธานี-น้ำสวย
6111320
6,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0800615043410007
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6111320
1,953,380.00
0.00
1,953,380.00
0.00
0800615043410008
สายทางหลวงหมายเลข2316ตอน
6111320
1,924,440.00
0.00
1,924,440.00
0.00
0800615043410009
สายทางหลวงหมายเลข2414ตอน
6111320
1,951,340.00
0.00
1,951,340.00
0.00
0800615043410014
สายทางหลวงหมายเลข2348ตอน
6111320
1,955,000.00
0.00
1,955,000.00
0.00
0800615043410035
สายทางหลวงหมายเลข2098ตอน
6111320
1,955,000.00
0.00
1,955,000.00
0.00
0800627001410020
ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
6111320
1,100,000.00
0.00
1,100,000.00
0.00
0800627001410037
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแ
6111320
1,090,000.00
1,090,000.00
0.00
0.00
0800627001410054
ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
6111320
1,150,000.00
1,150,000.00
0.00
0.00
0800627001420006
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการคว
6111320
709,540.85
0.00
709,540.85
0.00
0800627001420028
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิ
6111320
574,798.75
0.00
574,798.75
0.00
0800627002410068
ทางหลวงหมายเลข2348ตอนบ้
6111320
7,740,000.00
0.00
7,740,000.00
0.00
0800627002410069
ทางหลวงหมายเลข2348ตอนบ้
6111320
7,989,000.00
0.00
7,989,000.00
0.00
0800627002410106
บำรุงปกติแขวงทางหลวงอุดรธา
6111320
46,440,000.00
0.00
46,439,991.67
0.00
0800627002410375
ทางหลวงหมายเลข2414ตอนโค
6111320
3,485,628.21
0.00
3,485,628.21
0.00
0800627002410411
บำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงท
6111320
2,100,000.00
0.00
2,100,000.00
0.00
0800627002410450
ทางหลวงหมายเลข2021ตอนหน
6111320
7,251,287.86
0.00
7,251,287.86
0.00
0800627002410521
ตอนน้ำซึม-คีรีวงกต
6111320
2,850,000.00
0.00
2,850,000.00
0.00
0800627002420090
ทางหลวงหมายเลข2348ตอนบ้
6111320
11,642,000.00
0.00
11,642,000.00
0.00
0800627002420123
ทางหลวงหมายเลข2ตอนอุดรธ
6111320
7,870,000.00
0.00
7,870,000.00
0.00
0800627002420193
ทางหลวงหมายเลข2ตอนอุดรธ
6111320
11,740,000.00
0.00
11,740,000.00
0.00
0800627002420317
ทางหลวงหมายเลข2316ตอนโค
6111320
8,998,000.00
0.00
8,998,000.00
0.00
0800627002420363
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาก
6111320
167,313.00
0.00
167,313.00
0.00
0800627002420422
ทางหลวงหมายเลข2316ตอนท่
6111320
14,367,000.00
0.00
14,367,000.00
0.00
0800627002420523
ทางหลวงหมายเลข2021ตอนดง
6111320
9,499,878.40
0.00
9,499,878.40
0.00
0800627002420577
ทางหลวงหมายเลข22ตอนอุดร
6111320
7,761,600.00
0.00
7,761,600.00
0.00
0800627002420579
ทางหลวงหมายเลข2348ตอนบ้
6111320
9,170,000.00
0.00
9,170,000.00
0.00
0800627003410070
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
1,958,400.00
0.00
1,958,400.00
0.00
0800627003410072
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
1,987,200.00
0.00
1,987,200.00
0.00
0800627003410073
สายทางหลวงหมายเลข210ตอน
6111320
1,945,540.00
0.00
1,945,540.00
0.00
0800627003410165
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
497,120.00
0.00
497,120.00
0.00
0800627003410167
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
1,987,200.00
0.00
1,987,200.00
0.00
0800627003410510
เรือนแถวชั้นประทวนตามแบบม
6111320
3,099,575.71
0.00
3,099,575.71
0.00
0800627003410516
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
1,968,400.00
0.00
1,968,400.00
0.00
0800627003410517
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
1,991,770.40
0.00
1,991,770.40
0.00
0800627003410803
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
1,759,740.30
0.00
1,759,740.30
0.00
0800627003410804
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนน้
6111320
1,647,199.00
0.00
1,647,199.00
0.00
0800627003410838
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
1,958,400.00
0.00
1,958,400.00
0.00
0800627003410A51
สายทางหลวงหมายเลข210ตอน
6111320
1,887,827.60
0.00
1,887,827.60
0.00
0800627003410B37
อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทาง
6111320
7,650,000.00
4,643,556.90
3,006,443.10
0.00
0800627003410B43
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
3,574,081.50
0.00
3,574,081.50
0.00
0800627003410C92
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
3,984,728.00
0.00
3,984,196.50
0.00
0800627003410C97
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
335,000.00
0.00
335,000.00
0.00
0800627003410C98
สายทางหลวงหมายเลข216ตอน
6111320
335,000.00
0.00
335,000.00
0.00
0800627003420031
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6111320
16,247,844.90
0.00
16,247,844.90
0.00
0800627003420041
สายทางหลวงหมายเลข210ตอน
6111320
18,597,043.55
0.00
18,597,043.55
0.00
0800627003700001
ค่าใช้จ่ายการอำนวยความสะดว
6111500
180,240.00
0.00
180,240.00
0.00