รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800629008000000
รายการงบประจำ
6211100
3,546,962.98
0.00
2,640,217.00
0.00
0800629008000000
รายการงบประจำ
6211200
170,192.00
0.00
128,463.00
0.00
0800630001000000
รายการงบประจำ
6211200
10,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0800630002000000
รายการงบประจำ
6211200
1,345,000.00
24,039.00
758,259.72
0.00
0800622042420086
ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโ
6211320
1,728,900.00
0.00
1,018,009.10
0.00
0800622043410026
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6211320
1,884,858.00
0.00
1,884,858.00
0.00
0800622043410027
สายทางหลวงหมายเลข2098ตอน
6211320
1,741,000.00
4,823.00
1,736,177.00
0.00
0800622043410028
สายทางหลวงหมายเลข2316ตอน
6211320
1,681,000.00
0.00
1,681,000.00
0.00
0800622043410029
สายทางหลวงหมายเลข2348ตอน
6211320
1,721,000.00
0.00
1,721,000.00
0.00
0800622043420017
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6211320
25,430,372.00
419.48
25,429,952.52
0.00
0800622043420084
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6211320
17,596,986.00
454.01
17,596,531.99
0.00
0800622043420085
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6211320
17,000,000.00
96,650.00
16,903,350.00
0.00
0800630001410075
ค่าก่อสร้างสำนักงานหมวดทาง
6211320
1,494,920.00
0.00
1,494,920.00
0.00
0800630001420001
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิ
6211320
425,958.00
0.00
378,976.25
0.00
0800630001420002
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการคว
6211320
153,700.00
0.00
153,477.30
0.00
0800630001420015
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแ
6211320
17,390,000.00
17,390,000.00
0.00
0.00
0800630002410041
บำรุงปกติแขวงทางหลวงอุดรธา
6211320
46,870,000.00
0.00
32,459,345.90
0.00
0800630002410389
ทางหลวงหมายเลข2021ตอนหน
6211320
5,109,314.00
0.00
5,109,314.00
0.00
0800630002410522
ทางหลวงหมายเลข216ตอนถนน
6211320
1,709,272.00
0.00
1,709,272.00
0.00
0800630002410523
ทางหลวงหมายเลข2414ตอนโค
6211320
949,996.00
0.00
949,996.00
0.00
0800630002410748
ทางหลวงหมายเลข2ตอนอุดรธา
6211320
9,990,000.00
188,588.57
9,784,411.43
0.00
0800630002420180
ทางหลวงหมายเลข2ตอนอุดรธ
6211320
14,917,657.00
23,735.55
14,893,921.45
0.00
0800630002420196
ทางหลวงหมายเลข216ตอนถนน
6211320
11,884,423.00
0.00
11,884,423.00
0.00
0800630002420198
ทางหลวงหมายเลข216ตอนถนน
6211320
7,912,000.00
0.00
7,912,000.00
0.00
0800630002420513
ทางหลวงหมายเลข216ตอนถนน
6211320
5,710,980.00
1,710.00
5,709,270.00
0.00
0800630002420523
ทางหลวงหมายเลข2263ตอนอุ
6211320
5,973,443.00
0.00
5,973,443.00
0.00
0800630002420534
ทางหลวงหมายเลข2376ตอนน้
6211320
5,853,533.00
0.00
5,853,533.00
0.00
0800630002420540
ทางหลวงหมายเลข2414ตอนโค
6211320
5,852,188.00
0.00
5,852,188.00
0.00
0800630002420716
งานฟื้นฟูทางหลวง(ภัยพิบัติ
6211320
28,040,900.00
28,040,900.00
0.00
0.00
0800630003410020
เรือนแถวชั้นประทวน10คูหา
6211320
6,870,000.00
5,976,039.57
892,971.43
0.00
0800630003410038
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6211320
1,199,852.00
0.00
1,199,852.00
0.00
0800630003410455
ค่าอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้
6211320
5,742,910.00
45,657.09
5,697,252.91
0.00
0800630003410564
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6211320
1,783,106.00
16,884.23
1,766,221.77
0.00
0800630003410568
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6211320
1,917,679.36
0.00
1,917,679.36
0.00
0800630003410570
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6211320
336,000.00
0.00
336,000.00
0.00
0800630003410572
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนอุ
6211320
1,497,335.00
0.00
1,497,335.00
0.00
0800630003410577
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6211320
690,020.00
0.00
690,020.00
0.00
0800630003410578
สายทางหลวงหมายเลข216ตอน
6211320
2,091,906.00
36,450.80
2,055,454.65
0.00
0800630003410579
สายทางหลวงหมายเลข216ตอน
6211320
335,000.00
0.00
335,000.00
0.00
0800630003410580
สายทางหลวงหมายเลข216ตอน
6211320
1,977,042.00
0.00
1,977,042.00
0.00
0800630003410587
สายทางหลวงหมายเลข216ตอน
6211320
1,782,546.00
10,891.05
1,771,654.95
0.00
0800630003410588
สายทางหลวงหมายเลข22ตอนอ
6211320
2,350,514.00
0.00
2,350,514.00
0.00
0800630003410B56
สายทางหลวงหมายเลข2ตอน
6211320
499,000.00
497,044.00
0.00
0.00
0800630003410C03
สายทางหลวงหมายเลข
6211320
490,000.00
487,930.00
0.00
0.00
0800630003410C98
สายทางหลวงหมายเลข22ตอนอ
6211320
499,000.00
0.00
496,000.00
0.00
0800630003410C99
สายทางหลวงหมายเลข216ตอน
6211320
480,000.00
0.00
477,000.00
0.00
0800630003410D71
สายทางหลวงหมายเลข2ตอนโน
6211320
499,000.00
0.00
498,067.50
0.00
8006300034099999
ติดตั้งเสาอากาศวิทยุพร้อมอ
6211320
309,000.00
0.00
0.00
0.00
0800635091410139
สายทางหลวงหมายเลข2020ตอน
6211320
487,748.95
0.00
487,748.95
0.00
0800635091410141
สายทางหลวงหมายเลข2020ตอน
6211320
488,330.25
0.00
488,330.25
0.00
0800635091410143
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6211320
486,970.04
0.00
486,970.04
0.00
0800635091410145
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6211320
486,970.04
0.00
486,970.04
0.00
0800635091410147
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6211320
486,568.17
0.00
486,568.17
0.00
0800635091410149
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6211320
486,970.04
0.00
486,970.04
0.00
0800635091410151
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6211320
491,208.00
0.00
491,208.00
0.00
0800635091410152
สายทางหลวงหมายเลข2021ตอน
6211320
1,697,500.00
0.00
1,697,500.00
0.00
0800635091410154
สายทางหลวงหมายเลข2097ตอน
6211320
489,776.25
0.00
489,776.25
0.00
0800635091410155
สายทางหลวงหมายเลข2263ตอน
6211320
1,867,903.00
0.00
1,867,902.44
0.00
0800635091410156
สายทางหลวงหมายเลข2348ตอน
6211320
489,092.11
0.00
489,092.11
0.00
0800635091410157
สายทางหลวงหมายเลข2348ตอน
6211320
488,345.24
0.00
488,345.24
0.00
0800635091410158
สายทางหลวงหมายเลข2348ตอน
6211320
489,291.92
0.00
489,291.92
0.00
0800635091410159
สายทางหลวงหมายเลข2348ตอน
6211320
490,379.80
0.00
490,379.80
0.00
0800635091410160
สายทางหลวงหมายเลข2348ตอน
6211320
488,879.50
0.00
488,879.50
0.00
0800635092410039
ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอ
6211320
4,344,144.00
3,692,522.40
651,621.60
0.00
0800622042700001
การดำเนินงานการมีส่วนร่วมข
6211500
74,939.20
0.00
74,939.20
0.00
0800630003700001
ค่าใช้จ่ายการอำนวยความสะดว
6211500
162,000.00
0.00
161,737.00
0.00