รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800429006000000
รายการงบประจำ
6211100
2,416,920.00
0.00
805,640.00
0.00
0800429006000000
รายการงบประจำ
6211200
114,500.00
0.00
38,158.00
0.00
0800430001000000
รายการงบประจำ
6211200
952,346.00
0.00
493,379.93
0.00
0800430003000000
รายการงบประจำ
6211200
1,059,458.00
764,103.29
91,828.00
0.00
0800430003410141
ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้
6211320
1,259,000.00
0.00
0.00
0.00
0800457029410061
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
6211320
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00