รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0800426006000000
รายการงบประจำ
6111100
4,664,470.00
0.00
4,664,409.29
0.00
0800426006000000
รายการงบประจำ
6111200
225,900.00
0.00
225,869.00
0.00
0800427001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,646,472.00
0.00
1,646,472.00
0.00
0800427002000000
รายการงบประจำ
6111200
990,000.00
0.00
990,000.00
0.00
0800427003000000
รายการงบประจำ
6111200
2,166,240.00
0.00
2,166,240.00
0.00
0800427003110027
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6111310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0800427003110117
เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต
6111310
53,000.00
0.00
53,000.00
0.00
0800427003110185
ตู้เหล็ก4ลิ้นชักจังหวัด
6111310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00