รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0702029005000000
รายการงบประจำ
6211100
800,000.00
0.00
445,040.00
0.00
0702017017000000
รายการงบประจำ
6211200
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0702017020000000
รายการงบประจำ
6211200
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0702017031000000
รายการงบประจำ
6211200
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0702017032000000
รายการงบประจำ
6211200
120,000.00
0.00
119,757.00
0.00
0702017033000000
รายการงบประจำ
6211200
48,825.00
0.00
12,110.00
0.00
0702029005000000
รายการงบประจำ
6211200
30,100.00
0.00
20,292.00
0.00
0702030001000000
รายการงบประจำ
6211200
949,020.00
0.00
448,777.65
0.00
0702040028000000
รายการงบประจำ
6211200
114,800.00
0.00
19,719.00
0.00
0702017021700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0702025034700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิ
6211500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0702025035700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิ
6211500
306,900.00
0.00
35,080.00
0.00
0702028029700001
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผ้าไ
6211500
155,000.00
0.00
36,300.00
0.00
0702040028700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0702040028700002
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0702040028700003
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
270,580.00
0.00
42,000.00
0.00