รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0702026005000000
รายการงบประจำ
6111100
782,100.00
0.00
392,310.00
0.00
0702019017000000
รายการงบประจำ
6111200
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0702019020000000
รายการงบประจำ
6111200
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0702019022000000
รายการงบประจำ
6111200
393,000.00
0.00
171,480.00
0.00
0702019024000000
รายการงบประจำ
6111200
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0702019025000000
รายการงบประจำ
6111200
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0702019026000000
รายการงบประจำ
6111200
24,752.00
0.00
8,165.00
0.00
0702026005000000
รายการงบประจำ
6111200
32,000.00
0.00
15,513.00
0.00
0702027001000000
รายการงบประจำ
6111200
952,770.00
0.00
239,724.10
0.00
0702038028000000
รายการงบประจำ
6111200
90,000.00
0.00
6,270.00
0.00
0702027001110006
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
821,000.00
0.00
744,800.00
0.00
0702027001410001
อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการแ
6111320
8,008,350.00
6,490,000.00
0.00
0.00
0702017015700001
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยพื
6111500
82,500.00
0.00
13,900.00
0.00
0702017015700002
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยปร
6111500
90,700.00
0.00
5,835.00
0.00
0702019021700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6111500
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0702027001700001
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย
6111500
17,920.00
0.00
11,390.00
0.00
0702027001700002
ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารเ
6111500
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0702042019700005
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6111500
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0702062029700020
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภ
6111500
42,650.00
0.00
0.00
0.00