รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0702026005000000
รายการงบประจำ
6111100
4,748,160.00
0.00
4,748,160.00
0.00
0702019017000000
รายการงบประจำ
6111200
533,990.00
0.00
533,983.80
0.00
0702019020000000
รายการงบประจำ
6111200
339,760.00
0.00
339,760.00
0.00
0702019022000000
รายการงบประจำ
6111200
1,625,040.00
0.00
1,625,039.05
0.00
0702019023000000
รายการงบประจำ
6111200
205,720.00
0.00
205,715.01
0.00
0702019024000000
รายการงบประจำ
6111200
300,000.00
0.00
299,999.78
0.00
0702019025000000
รายการงบประจำ
6111200
125,000.00
0.00
125,000.00
0.00
0702026005000000
รายการงบประจำ
6111200
185,400.00
0.00
185,340.00
0.00
0702027001000000
รายการงบประจำ
6111200
4,132,760.00
0.00
4,132,758.01
0.00
0702038028000000
รายการงบประจำ
6111200
225,000.00
0.00
224,999.70
0.00
0702063038000000
รายการงบประจำ
6111200
220,000.00
0.00
218,940.00
0.00
0702064039000000
รายการงบประจำ
6111200
362,670.00
0.00
302,744.00
0.00
0702027001410005
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศม
6111320
499,900.00
499,000.00
0.00
0.00
0702017015700001
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยพื
6111500
48,000.00
0.00
48,000.00
0.00
0702017015700002
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยปร
6111500
1,154,600.00
0.00
1,154,397.65
0.00
0702019021700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6111500
280,000.00
0.00
279,937.00
0.00
0702027001700001
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย
6111500
151,920.00
0.00
151,915.00
0.00
0702027001700002
ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารเ
6111500
846,200.00
0.00
846,199.95
0.00
0702038028700002
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6111500
35,200.00
0.00
35,200.00
0.00
0702062029700020
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภ
6111500
544,760.00
0.00
249,780.00
0.00
0702062029700021
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการออก
6111500
1,435,070.00
177,000.00
1,044,584.00
0.00