รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0702029005000000
รายการงบประจำ
6211100
2,400,000.00
0.00
1,641,340.00
0.00
0702017017000000
รายการงบประจำ
6211200
388,220.00
0.00
138,422.00
0.00
0702017020000000
รายการงบประจำ
6211200
128,540.00
0.00
0.00
0.00
0702017031000000
รายการงบประจำ
6211200
118,400.00
0.00
360.00
0.00
0702017032000000
รายการงบประจำ
6211200
5,700.00
0.00
0.00
0.00
0702029005000000
รายการงบประจำ
6211200
92,400.00
0.00
69,656.00
0.00
0702030001000000
รายการงบประจำ
6211200
2,133,990.00
0.00
1,170,364.33
0.00
0702040028000000
รายการงบประจำ
6211200
200,900.00
0.00
0.00
0.00
0702017021700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
235,000.00
0.00
10,536.00
0.00
0702025034700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิ
6211500
70,200.00
0.00
0.00
0.00
0702025035700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิ
6211500
268,100.00
0.00
98,844.00
0.00
0702040028700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
40,470.00
0.00
0.00
0.00
0702040028700002
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
187,150.00
0.00
119,500.00
0.00
0702040028700003
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
1,292,620.00
0.00
350,994.00
0.00