รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0702026005000000
รายการงบประจำ
6111100
2,376,060.00
0.00
1,978,400.00
0.00
0702019017000000
รายการงบประจำ
6111200
533,990.00
0.00
399,972.80
0.00
0702019020000000
รายการงบประจำ
6111200
201,960.00
0.00
12,120.00
0.00
0702019022000000
รายการงบประจำ
6111200
1,307,140.00
0.00
800,522.00
0.00
0702019023000000
รายการงบประจำ
6111200
205,720.00
0.00
80,350.01
0.00
0702019024000000
รายการงบประจำ
6111200
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
0702019025000000
รายการงบประจำ
6111200
110,000.00
0.00
45,048.00
0.00
0702026005000000
รายการงบประจำ
6111200
93,000.00
0.00
77,225.00
0.00
0702027001000000
รายการงบประจำ
6111200
3,221,410.00
55,837.10
1,882,711.12
0.00
0702038028000000
รายการงบประจำ
6111200
225,000.00
0.00
97,845.70
0.00
0702017015700001
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยพื
6111500
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0702017015700002
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยปร
6111500
608,050.00
0.00
292,560.00
0.00
0702019021700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6111500
280,000.00
0.00
30,280.00
0.00
0702027001700001
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย
6111500
151,920.00
0.00
99,915.00
0.00
0702027001700002
ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารเ
6111500
549,800.00
0.00
417,536.00
0.00
0702038028700002
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6111500
35,200.00
0.00
1,900.00
0.00
0702062029700020
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภ
6111500
427,920.00
0.00
6,120.00
0.00
0702062029700021
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการออก
6111500
1,005,840.00
0.00
608,386.00
0.00