รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0702029005000000
รายการงบประจำ
6211100
4,924,020.00
0.00
3,282,680.00
0.00
0702017017000000
รายการงบประจำ
6211200
588,220.00
30,000.00
408,718.00
0.00
0702017020000000
รายการงบประจำ
6211200
128,540.00
0.00
41,697.11
0.00
0702017031000000
รายการงบประจำ
6211200
118,400.00
0.00
15,990.00
0.00
0702017032000000
รายการงบประจำ
6211200
59,640.00
0.00
7,370.00
0.00
0702017033000000
รายการงบประจำ
6211200
175,000.00
21,000.00
24,588.00
0.00
0702029005000000
รายการงบประจำ
6211200
246,210.00
0.00
132,341.00
0.00
0702030001000000
รายการงบประจำ
6211200
4,409,690.00
80,278.00
2,935,473.31
0.00
0702040028000000
รายการงบประจำ
6211200
207,900.00
0.00
81,664.00
0.00
0702017021700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
280,000.00
0.00
98,217.82
0.00
0702025034700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิ
6211500
98,400.00
10,240.00
44,343.00
0.00
0702025035700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิ
6211500
683,200.00
39,670.00
414,645.50
0.00
0702028029700003
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผ้าไ
6211500
0.00
0.00
0.00
0.00
0702040028700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
65,470.00
0.00
14,045.00
0.00
0702040028700002
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
308,150.00
0.00
191,750.00
0.00
0702040028700003
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
1,929,620.00
0.00
943,426.05
0.00