รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701826007000000
รายการงบประจำ
6111100
1,077,120.00
0.00
1,077,120.00
0.00
0701817020000000
รายการงบประจำ
6111200
905,750.00
76,000.00
640,885.10
0.00
0701817029000000
รายการงบประจำ
6111200
345,450.00
0.00
210,206.50
0.00
0701819011000000
รายการงบประจำ
6111200
142,500.00
0.00
103,997.00
0.00
0701819013000000
รายการงบประจำ
6111200
25,000.00
0.00
24,306.00
0.00
0701819018000000
รายการงบประจำ
6111200
192,125.00
0.00
81,243.00
0.00
0701819019000000
รายการงบประจำ
6111200
67,000.00
0.00
0.00
0.00
0701819022000000
รายการงบประจำ
6111200
979,500.00
0.00
324,001.00
0.00
0701819023000000
รายการงบประจำ
6111200
2,520.00
0.00
0.00
0.00
0701819024000000
รายการงบประจำ
6111200
26,100.00
0.00
15,690.00
0.00
0701819028000000
รายการงบประจำ
6111200
122,000.00
0.00
88,599.00
0.00
0701826007000000
รายการงบประจำ
6111200
53,856.00
0.00
47,688.00
0.00
0701827001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,539,650.00
0.00
1,386,870.21
0.00
0701827006000000
รายการงบประจำ
6111200
50,000.00
0.00
13,356.00
0.00
0701838027000000
รายการงบประจำ
6111200
260,000.00
0.00
186,407.71
0.00
0701827001110015
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชน
6111310
25,000.00
0.00
24,450.00
0.00
0701827001110016
จักรเย็บกระสอบตำบลเมืองเพ
6111310
12,000.00
0.00
11,850.00
0.00
0701827001120003
รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดไม่ต่ำก
6111310
1,100,000.00
0.00
1,100,000.00
0.00
0701827001410005
ลานตากเมล็ดพันธุ์ตำบลเมือ
6111320
2,156,000.00
1,460,000.00
0.00
0.00
0701827006410006
รั้วคอนกรีตด้านหน้าศูนย์วิ
6111320
379,200.00
350,000.00
0.00
0.00
0701827006410017
บ้านพักข้าราชการคสล.2ชั
6111320
1,627,600.00
1,250,000.00
0.00
0.00
0701827006410018
โรงจอดรถตำบลเมืองเพียอำเ
6111320
451,400.00
0.00
345,000.00
0.00