รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701829007000000
รายการงบประจำ
6211100
2,008,680.00
0.00
1,339,120.00
0.00
0701817011000000
รายการงบประจำ
6211200
239,500.00
0.00
119,485.42
0.00
0701817013000000
รายการงบประจำ
6211200
279,850.00
0.00
30,128.00
0.00
0701817019000000
รายการงบประจำ
6211200
92,500.00
0.00
16,940.00
0.00
0701817022000000
รายการงบประจำ
6211200
3,086,290.00
53,108.00
1,732,703.08
0.00
0701817023000000
รายการงบประจำ
6211200
261,000.00
0.00
147,383.42
0.00
0701817026000000
รายการงบประจำ
6211200
243,960.00
0.00
125,420.39
0.00
0701817031000000
รายการงบประจำ
6211200
42,000.00
0.00
0.00
0.00
0701817034000000
รายการงบประจำ
6211200
179,700.00
0.00
89,123.00
0.00
0701825020000000
รายการงบประจำ
6211200
1,399,500.00
51,000.00
837,046.10
0.00
0701825029000000
รายการงบประจำ
6211200
354,640.00
0.00
211,062.26
0.00
0701829007000000
รายการงบประจำ
6211200
92,270.00
0.00
62,765.00
0.00
0701830001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,804,300.00
47,475.00
1,206,891.59
0.00
0701830006000000
รายการงบประจำ
6211200
50,000.00
0.00
21,340.00
0.00
0701840027000000
รายการงบประจำ
6211200
473,000.00
13,492.00
291,763.97
0.00
0701830006110010
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
986,000.00
0.00
949,000.00
0.00