รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701829007000000
รายการงบประจำ
6211100
1,004,340.00
0.00
669,560.00
0.00
0701817011000000
รายการงบประจำ
6211200
115,000.00
0.00
57,373.42
0.00
0701817013000000
รายการงบประจำ
6211200
21,250.00
0.00
15,098.00
0.00
0701817019000000
รายการงบประจำ
6211200
58,600.00
0.00
12,120.00
0.00
0701817022000000
รายการงบประจำ
6211200
1,314,400.00
0.00
410,882.24
0.00
0701817023000000
รายการงบประจำ
6211200
150,000.00
0.00
61,693.42
0.00
0701817026000000
รายการงบประจำ
6211200
133,960.00
0.00
42,528.39
0.00
0701817031000000
รายการงบประจำ
6211200
42,000.00
0.00
0.00
0.00
0701817034000000
รายการงบประจำ
6211200
82,800.00
0.00
46,186.00
0.00
0701825020000000
รายการงบประจำ
6211200
839,000.00
24,000.00
578,358.10
0.00
0701825029000000
รายการงบประจำ
6211200
200,000.00
0.00
152,676.25
0.00
0701829007000000
รายการงบประจำ
6211200
47,980.00
0.00
33,206.00
0.00
0701830001000000
รายการงบประจำ
6211200
909,100.00
0.00
883,117.14
0.00
0701830006000000
รายการงบประจำ
6211200
30,000.00
0.00
16,920.00
0.00
0701840027000000
รายการงบประจำ
6211200
236,400.00
0.00
148,046.71
0.00
0701830006110010
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
986,000.00
0.00
949,000.00
0.00